Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

sayı 11.360 u m h uri yet t HAŞİM JtAHtD ERBÎLfm ı7 bin eenelik Sümer medeniyetinde Kıbrıs» adlı kitabı yunu ispat ediyor, Türk olan Bümerler, medeniyetin temeli, ilimleri, san'atlan, Finike, Mısır, Suriyeye öğrettiler. Bu metieniyetin Garba geçmesi için Kıbns bir'«köprübagı» olduğu zaman Yunanlılar, İngilizler yoktular bile. Kitabın satış, yeri, İst. Üniversite Kitabevidir. \P , KlIRUCUSUrYUNUSNADf Telgraf vt mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telrfonlaı: ümuml Santral Numaras: 224298, Yaa İş.leri: 224299, M«tbaa 22429) Pazartesi 12 Mart 1956 Ânkarada Tflrk İngiliz müzakereleri dün başladı Atinada Ingilizlere aid binalar tahrib edildi Yunanhlar İngitiı Büyük Elçisinin hudud harici edilmesini istediter Atina hükumeti, Yımanistan dahilindeki bütün mekteblerde ingilîzce tedrisata «müddetsiz olarak» son verilmesini emretti, dün de nümayişler yapıldı Atına, H (AP.) Yunan Ticaret Birlikleri Topluluğu ve muh telif teşekküller, bugün yapüklan tesebbüslerde. İngiltere'nin Atina büyük elçlsl Sir Charles Peak'in Yunanistan'dan kovulmasını istemislerdir. İs konfederasyomı lideri. bıyriin verdiği bir demeçte, «Sir Charles Peak'in Atina'daM mevcudiyeti kativen arzu edilmemek tedir ve mevcudiyeti, Yunan halkı için tehlikelidir» demistir. Atina. 11 (AP) Yunan hükumeti, Makarios\m sürgüne gönderilmesini B. Milletler nezdinde protesto ettikten sonra. bu gün aldığı yeni bir kararla, bütün Yunanistan dahilindeki mekteblerde, İngiüzce tedrisata «Müddetsiz olarak» son verilmesini emretmistir. Bundan baska, Yunan hükumeti, İngiliz Enstitüsü ile. İngiltere tarafından geliştirilmis diğer dört enstitüyü de kapatmistır. Butfün de başgösteren nümayişler dolavısile, hükumet her Arkası Sa. S, Sü. 1de Teleloto CITMHURIYET Ankars Istanbul lürk ve İnjiliz heyetleri Basvekâletteki föriiaiMİ«r esnasında. Sar tantfU Menderesin rivâsetindeki Türk heyeti. sol tarafU da Llyod'nn baskan hfondakl İnriMı heyeti rörülmetctedir. Makarios'un kalacağı ev Seyşe) Valisi, Makarios'u kapatacağt evdeki kiracı Fransız ressamı çıkarttı, Fransız şikâyetçi Mahe, Seychelles Takım Adaları, 11 (AP) Kıbrıs başpiskaposunu Seychelles adalarına getirmekte olan İngiliz gemisi her an beklenmektedir. Bu sırada, adanm İngilir valisi Sir William Addis, karasakal iı papazın kalacağı yer için müca deleye başlamıjtır. İngiliz Nazın ile görüşme 2 buçük saat devam etti Müzakerelerde milletlerarası bütün meseleler gözden geçirildi Lloyd beyanahnda: «SovyeHerin 0rta4«ğ«h laUb ettikleri siyasef bu bölgedeki gerginliği azaltacak naUyeHe değil» dedi Ankara 11 (Telefonla) Ingilter* D13 ljleri Bakanı Sir John Selwyn Lloyd bugün «aat 12.45 te şehrimize gelmiştir Eaenboğa hava alanmda Dı? İ^leri Bakanı Fuad Köprülü ile Bakanlık ileri gelenleri, Ankara Valisi, Merkez ve Gamizon komutanlan, Emniyet Müdürü ve protokola dafail diğer zevat tarafm Arkan Sn. S, Sü. 7 de Seyşel'de Koraltan konuştu B. M Meclisi Reisi, Bağdad paktınm, Birleşik Amerikanm muazzam imkânlannı sinesinde topladığını beiirtti Irakta Kıbrıstaki nümayişlerde yaralananlar 100 ü buldu Nümayişçi Rumlar, İngiliz askerî kuvvetlerine saldırdılar, bir Yarbay ağır surette yaralandı II' (AJV> ^»^agfa feiMi |ett4», askdrt v b ı i l a r a fı&kue «tmi?Bağdad U (R.) ü ç gündenberl rildiğine göre, Yarbay Tony Dean ler ve askerî kuvvetierle^ carpısnujIrak parlamentosunun davetlia buDrummond, Kırenada, nümayışçiler lardır. 100 den fazla Kıbrıslı ağır lunan parlamento heyeti, dün saat tarafından taş yağmuruna tutularak surette yaralanmıştır. 11.30 da Irak parlamentosuna gelmişölüm halinde yaralanmıstır. Son ingiliz askerî kuvvetleri, Makatir. Heyet önce Âyan Meclisi Reisi Dünya Savaşında Arnheim'de çarpı rios'un evini el'an araştırmağa deCemal Elmadfai'yi makammda ziyaşa/ak şöhret kazanan ve İngiliz Im vam etmektedirler. Sıkı bir askerî ret etmiş ve daha sonra parlamento salonunda kendisine aynlan locada paratorluk camiasının en yüksek ni" kordon altına alınmış bulunan evin yer almıştır. Heyetin salona girişi şanları kendisine verilen Yarbay To içinde, yeni yeni tethiş vasıtaları ny Dean Drummond'un yaşaması meydana çıkarılmıştır. Bilhassa petbüyük tezahürata vesile teşkil et ihtmali zayıftır. A>Tica, «Dönüs Bile rol bombalarının stok halinde dolu mistir. Bu arada Reis Abdülvehab ti» isimli eserile de kendine şöhret olduğu anlaşılnuş ve tethiş liderinın Mercan. aşağıdaki hitabesile arkadas temin etmiştir. evinın diğer yerleri de sıkı bir şelannın hissiyatlarma tercüman olKıbrısta, Makarios'un sürgunü do kilde araştırmaya tâbi tutulmustur. mustur: layısile başlayan nümayiş hareket1 Kıbrısta bu sabah. Rumlar, kilıse« Kendim ve Meclisimizin azalan leri el'an devam etmektedir. Bugün leri doldurarak Makarios'un sağhğı namına Ekselâns Refik Koraltanm kü çarpışmalar esnasında, 17 yaşında için dualar etmisler, fakat dışan çıkbaşkanbğında Irak parlamentosunun bir Kıbrısh, elinde tuttuğu bombanın tıktan sonra nümayiş teşebbüsleri davetini kabul ederek memleketiınizi patlamasile ölmüştür. Bu arada nü derhal, ingiliz askerî kuvvetleri taziyayrete gelen kardes Türkiyenin mayişçilerden müteşekkil bir kaç Arkast Sa. 5, Su. 6 Ca Büyük Millet Meclisi azalannı selâmlanm Bu mesud ve güzel münasebet dolayısile derin bir sevinç duyarak meclisimiz namına Türk milletinin yükselmesini ve ilerlemesini dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi azalannın bu ziyareti, iki memleketi birbirine bağlayan tarih ve din bağlanntn kuvvetine açık bir delil olabilir. Türk Parlamento heyetinin Arkası Sa. S. Sü. 2 de Makarios için, Valinin yaziık ika metgâhı olan bir bungalow tahsıs edilpıirtir. Bırras, adaom ^e^ gü. zel yeri olup «Sana Souci Keder siz» adını taşımaktadır. Buraal, denizden bır az yukarda olup, 3Km lik çok zor bir keçi paükasmdan geçip oraya çıkmak gerekecek tir. Sans Souci'de, Makarios, etrafını çevreliyecek 3 inzibat binasl tarafından muhafaza altına alınacak ve şimdilik kimse ile temasma imkân bırakılmıyacaktır. Vali, Ma karios'u ziyarete, kimsenin imkân «Tekliflerimizi kabul eden bulamıyacağını bildirmi^ ve böyle parti varsa, beraber çabş bir teşebbüse geçenlerin cezalandl nlacağını açıklamıştır. Menderese cevab verdi mağa hazırız» u firar suçundan yargılanacak Tahkücat evrakı bugün veya yann Adliyeye veriliyor Telefoto CUMHURİYET: Ankara IsUnbul M. Taşkesen Cumhurreisi Ankaraya döndü Ankara 11 (Telefonla) • Cumhur Reisi Celâl Bayar beraberinde B.M.M. reis vekillerinden İhsan Baç ve Cumhur Başkanhğı Özel Kalem Müdürü Faruk Berkol ile yaverleri bulunduğu halde bugün saat 14 te trenle Ankaraya gelmiştir. Bayan garda Basbakan Adnan Menderes. Bakanlar, milletvekilleri, askerî ve mülkl erkân karşılaınıslardır. Bu sırada, San Souci'de, kira ile tzmir 11 (Telefonla» Hürriyet 50 yaşmda bir Fransız ressamı Emi Partisi Genel Başkanı Fevzi Lutfi le Hugon ikâmet etmektedir. Vali Karaosmanoğlu ve Dr Üstündağ Arfcaat Sa. 3. Sü. 1 de bugün Alsancak ve Torbalıda nçılan yeni ocaklarda konuşmiLlardır. Bu konuşmalar. bir kaç gün evvel B&^bakan Menderes tarafından İzmirde açılan kampanyaya Hür. P. nin bir mukabelesi şeklinde tefsir edilmektedir. Alsancakta açılan ocak, Hür. P. nin İzmirdeki 71 inci ocağını teşkıl etmektedir. Burada konuşan Karaosmanoğlu, 35 yıl önce Atatürkün bu memleketin hükümranhğı için mücadeleye giriştiğinin ve o yan dan bu yana hürriyet mücadelesinip devam ettiğini söylemiştir. Karaosmanoğlu Torbalıda demistir ki: G.H.P. nin diinkü kongrelerinde iktidara hticuntlar yapıldı Karacabeyde su baskını miş bulunuyoruz. C.H.P. li olarak 27 yılın hesabını verdik. Her raman da vermeye hazınz. Harb içinde (Eğer İnönü memleketi' harbe sokmazsa altından heykelini dikeceğiz) diyenler oldu. Fakat aynı inMehmed Taşkesenin son resmi sanlann bugün Inönünün heykellerini yıktıklannı gördük. Resim4 günlük bir firardan soora erlerini parçaladıklarına şahid ol velki sabah gazetemize gelerek deduk.» lâletimizle Emniyet makamlarıns tnxüu Dıs İsleri Bakaat Sehrm Llovd, Basvckâletta Adnan Menderes ile Mriücte Günaltay, pahalılığın tahammül edilmez bir hâl aldığını, sıkıntıların daha da artacağını söyledi r Diyorlar ki: (Tenkid ettiğinız bozuk iktisadiyatı, temelleri sarsılan rejüni, halkın belini büken pahahlığı bugün mü gördünüz? Daha düne kadar bizimle beraber değil mi idiniz?) Cevab veriyorum: Sayed omuzlarımıza dünün mesuliyeti yükleniyorsa her türlü suale, her türlü isticvaba hazınm. Istedikleri mah Arfcost Sa. 5. Sü. 3 te GELEN TVKİSTLEB Norvec bandıralı «Oslo Fjord» \olcu gemisi, dün 338 turisti hamilen Pireden limanımıza gelmU ve Galata rıhtımına Tanasmlstır. Soo haftalarda İstanbulu zivaret eden dördüncü turist gemisi olan «Oslo Fjord» buRün aksam üzeri Napoliye müteveccihen aynlacaktır. Resimde, çıkırj sehri gezmek için vakarın dinmesini bekliven turistler görülüyor. Roma 11 (a.a.) ttalyada hüküm sürmeğe başlayan yeni soğuk dalgası bilhassa Pouille'lerde ve Sicilyada devam etmektedir. Palermo şehrinde bu yeni soğuk dalgası yüzünden ıki kişi ölmüştür. Pouiller'de dün aralıksız kar yağmış ve bir çok kasabalar arasında münakalât durmuştur. Dün İtalyada en düşük hararet >ukarı Adige'de sıfınn altında 24 olarak kaydedilmiştir. İtalyada soğnktan 2 kişi öldii C.HJ>. Fatih ilçe kongresi dün sabah saat 10 da Aksarayda Bulvar Saray salonlarında yapılmıştır. Kon grede C.K.P. iktidannın son Başvekillerinden Şemseddın Günaltay, İl Başkanı Muhlis Sırmalı ve par150 bin dönüm arazi su tililer hazır bulunmuştur. Kongrede bir konuşma yapan altında kaldı Şemseddin Günaltay, iktidan »idBursa 11 (Telefonla) Sor. ya detle tenkid ederek demistir ki: « Bugün çok partili rejime gir ğan yağmurlar sedde ve barajlarda yaptığı tahribat dolayısile 150 bin dönüm olduğu tahmin edilen Karacabey arazisini su basmıştır. Taşkm sular Bursa Karacabey yolunu kısım kısım kaplamaktadır. Nakil vasıtalan sular içkıden geçmektedır. Evvelki gün şehnmize gelen Ziraat Vekili su basan arazivi g5zden geçirmiş ve bu yıl zarara uğrayacak köylülere şimdiden kredi temini için ilgililere direktif vermiştir. Arkasi sa. 5, Sü. 4 tt Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Grev kanun tasarısı hazırlanıyor, bu yıl sonunda Nedise verileceb Çatışma Vekili dün Kmkkalede yaptığı konuşmada hükumetin grev hakkı aleyhinde olmadığını söyledi Ankara 11 (Telefonlal Kırıkkalede işçi sendikası tarafından tertiblenen toplantı bu sabah Kırıkkale fabrika sinemasında yapıldı. Çalışma Vekili Mümtaz Dün de şehrimizde hava kar yağışlı geçmiş, sü kara milletvekillerinden Tarhan, An Fuad Seyhunet azamî +2, asgarl 2 santigrad olarak hun, Necmi İnanç, Aliye Timuçin, kaydedilmiştir. Yesilköy Meteoroloji Istasyonundan verilen malumata göre hava bugün çok Ramiz Erelin ve Hürriyet Partisi Urbulutlu sulu kar yağışlı geçecek, rüzgârlar değişik yönlerden hafif esecektir. Resim, Taksim fa milletvekili Muzaffer Timurun meydanımn dün sabah saat 7 deki halini göstermektedir. başkanlığındaki beş kişilik bir heyetin davetli bulunduğu işçi toplantısında ilk sözü Kırıkkale işçi Sendikası Başkanı Kaya Özdemiroğlu aldı. Özdemiroğlu, işçi derdlerinden uzun uzun bahsettikten sonra puvan sisteminin kabulünü, prim taUmatnamesinin tâdil edilmesini, hayat pahalılığı dolayısile işçilere de memur Arkast Sa. S, Sü. 3 te Telefoto CUMHURİYET: Ankara Istanbul Kar Bugün de Devam Edecek dün Ânkarada karşılasmıstır. Ordu takımımız hâkim oynadığl bu maçta hayli fırsat kacırdıktan »onra sahayı 00 beraberlikle terketmUtir. Böylelikle takımımız Lizbonda yapılacak olan finâl maclarına katıbnak hakkmı kazanmıstır Yukardaki resimde maçtan önce Ordu taklmımızın kapUu Muataia, Holânda kaptanile el sıklsırken görülmaktedir. (Tafsilât altıncı sayfadadır.) Ordu futbol )rdu Takımımız Holândayı Yenemedi Holânda Ordu takımımız takımile
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog