Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Yünlü tpekli. Pamuklu KA ME FA Mallan daima emsalinden üstündür Tercib ediniz. 31 inci jfii sayı 11.359 u m hu r i yel KURUCUSU:TUNUS NAD! TMgrat v* melrtub adnri: Cumhuriyet tstonbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Ttltfonlar: ömuml S u t n d Numansı: 224298, Yazı tglert 224299, M*tb<ur 224299 BütOn anneler, babalar, öğretmenler, idareciler için çok faydalı 20 kitab Yazan: Dr. Halis ÖZGÜ Pazar 11 Mart 1956 Yayınlayan: Oğe^tmen Dergisi Ankara Posta Kutusu 316 6 Çocuklar niçin yalan söylerler? 7 Çocuklarda kabahathhk duygusu. 8 Eğitimi xor çocuklar. 9 Çocuk ve ceza. 10 Çocuk ve aile, okul çevreleri. Her kitabın fiatı 40 kuruştur. Yunatüstan Londra Elçisiıti Geri Çagırdı Yunan şehirlerinde kanlı nüma1| yişler oldu, İngiliz dükkân ve müesseseleri tecavüze uğradı Atinada 50, Selânikte 100 den fazla yaralı var Yunanistaıt, Birleşmiş Milletlerle Güvenlik Konseyine başvurarak Makarios'un tevkifini protesto etti Atina 10 (RTHA) Makarios'un | tır. Polis, nümayişçılerin İngiliz j siırgün edilmesi üzerine Yunan şe I konsolosluğuna hucumunu durdural hirlerinde nümayişler başlamıştır. tnadığından askeri kuvvetleri yar 1 Atinada îngilizlere aid bütün duk dıma çağırmıs.tır. Diğer konsoloslukj kânlar ve oteller tecavüze uğramış lar ve sefaretaneler de kordon al ] tır. İngiliz vatandaşlan, «ingilizce» | tındadır. Nümayişler esnasında ellij tabelâlarım indirmişlerdir. (Great j kişi yaralanmıştır. 1 Britain) oteli de tecavüze uğramıs(Arkası Sa. 3, Sü. 4 te)] ge Üniversitesinin açılış. töreninde bulunan sayın Başbakan bir nntuk söylemedi. Halbuki bir «ün »nce, kendisi gibi düşünmiyen gazeterileri hırpalayan Menderesin, bn tören vesilesile, hoşuna gitmiyen profesörlerimfa» d* birer fiske vurmasuıı b«klerdik. Ne ise, olmadı. Törende hükumet adına M H H Eğitim Bakanı Ahmed Özel konuştu. Sayın Öıel politikacı olmaktan ziyade biî matematikçidir. Yani Thaleslerin. PythagorasTann mesleğinden sayılır. Ne füzel bir tetngilizlerin Makarios'u sürdükleri ada, Hind sadüf ki, onnn bir nutukla kapısını Türk gencliğine açtığı biUm tapıOkyanusunun cenneti olarak biliniyor, papazbu nağı da. yukanda adı gecen ikl malematikçi dahil, vaktile sayısız adaya vartnak üzere •ÜJotofl». hekitnler. sairfer, mimarlar, heykeltrajlar yetistirmiş bir Londra 10 (R.) Bu aksam res medeniyetin tam gobeğinde kurulmen bildirildiğine göre, Kıbns amaktadır. dasaıda kan dökülmesini teşvik etEge Üniversitesinin kurulus s«f olan ortodoks papazı Makarios, bebleri Ozerinde duran matematikçi ffind Okyanusunda Seychelles taBakannnız. orta öğretim mücssese kımadalanna sürgiın edilmi^tir. lerimizden çıkan ve sayılan yüdan Makarios'u götüren uçak bu akyda artan genelerlmize bugünkü şam Kenya'da Monbasa'ya ulaşmiş Üniversitelerin yetmediğini. ihti ve başpapaz derhal bir İngiliz fıryaca cevab vermenm demokratik kateynine nakledilerek Seychelles bir vazife olduğunn söylüyor. taklmadalarından Mahe'ye doğru Bu mantıkî açıklamayı kabul et yola çıkanlnuştır. Makarios'un yamekle bersber, biz yeni bir Üniver nında 3 papaz daha vardır Bu sür site kurmanın her hanjri bir gün yeri. Hmd Okyanusunun «cen elektrik santrah kunnak kadar neti> addetiıimektedir. Bu adalar, basit bir is olmadığım haür 1794 te tngilizler tarafuıdan ışgal Ingilizlerin Makarios'u sürdükleri dan çıkarmamak lüzumuna ina edilmiştir. Oralarda yaşayan herSeydıelies takunadalannın Biyornz. Böyle yapmaz da ace kes «neşeli, mesud» dur! mevkiini gösterir harita le edersek davamızın sathında Rus patriğinden yardun! karar venıiş.tir. Fakat bılhassa kalmış ve gencliğe hizmet etmek Atina 10 (R.) Bugün bir top Sovyet patrikhanesine müracaat e şoyle dursun onu belki de yanlış lantı yapan Yunan ortodoks kıüse dilmesi, Rusbolşevik ortodokslarıyollara sürüklemiş oluruz. si (Sen Sınodu) bütün ortodoks nın vardımının sağlanması 'karar Bugün yurdumuzda üç Univerpatrıkhanelerine mesajlar vollan altına alınuıış ve derhal Moskovasite var. Ege Üniversitesi ile bunmasma, vardımlaruun istennıesine ya müracaat edilmiştir. lann sayısı dördü buluyor. Atatürk devrimlerindenberi hızla gelişen memleketimiz için bn dort Üniversitenin de kâfi gelmiyeceğine biz eminiz. Nitekim jann Doğuda, öbür gün Karadenizde, daha öbür gün Konyada veni yeni Üniversiteler açılmasına karar verilmiştir bile. Bu karan yürütürken. yapmakta olduğumu; işin gerektirdiği teknik ve biümsel çalışmaları kat'iyyen ihmal etmemeliyizdir. M. Eğitim davası, Cumhuriyet ilin edildi edi> leli Türkiyenin baş davasıdır. Bugiin hâlâ nüfusumuzun yiizde yetmişe yakın bir kısımnı kara cehaletten kurtaramanu; olmamıza baktığımız zaman yüzümüz bir hayli lzmir 10 (Telefonla) İki gün yapmıştır. Bu toplantıda muhalefet kızarmahdır. denberi şehrimizde bulunan Başvekil partilerinin Izmirdeki durumlan, Biz. bazılannın iddia ettiği gibi Adnan Menderes bugün öğleden son bilhassa Hürriyet Partisinin Kgede milli eğitim davasında bir sıralama ra Ankaraya hareketinden önce De inkişaf seyri etrafında görüşmeler NADİR NADİ mokrat Parti il binasında il idare yapıldığı sızan haberlerden anlaşılkurulu azaları ve mebuslann da iş maktadır. Ayrıca Izmirde bulunan (Arkası Sa. 3, Sü. S te) tirakile uzun ve gizli bir toplantı mebuslarm iştirakile ilçe ve köyler Maibaada bir misafiriniz sizi bekliyor Size fesliın ol<'«orum, cünkü... Ve matbaadan Emniy^t Müdürlüğüne har«ket Bayarın Ankara yolunda yaptığı konuşmalar «Denıhde ettiğimiz vazife dolayisile size hesab vermek zaruretindeyiz. Bunun zamanı geleeektir» İzmir 10 (Arkadaşımız Said trenden bildiriyor) Cumhur Başkanı Celâl Bayar bugün saat 17,45 te beraberınde Meclis reis vekillerinden İhsan Baç ile Cumhur Başkanlığı Hususî Kalem Müdürü Faruk Berkol bulunduğu halde Ankaraya gibnek üzere Izmirden hareket etmıştir. Celâl Bayar istasyonda kendisini karşılamağa çıkan vatandaslarla konuşmuştur. Burada bilhassa Hürriyet Partisinin kuvvetlı bulunduğu Manisa, Turgudlu v* Salihli istasyonlannda trenden Mehmed Taşkesen dttn sabah 830 da gazetemize gelerek teslim oldu 94 saat şehri heyecana veren firarî mahldım, maruz kaldıgı haksızlıgı protesto için kaçtıgını söyledi ve müracaat ettiği muharririmiz tarafuıdan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü Yunan Klisesi, Rus Klisesinden yardım istedi Reçeteler için tarife Yeni talimatname dünden itibaren yürürlüğe girdi Firarf mahkum Mehmed Taşkesen, M saat jehri heye<^na düşürdukten, bütün zabıtayı peşınden sürükledik ten, hatti Emniyet kuvvetleri k a d rosunda izinlerın ilgasına sebeb olduktan sonra dün sabah bırdenbir» gaıetemizin kapısında meydana çıktaış. içeri girerek bizim vasıtanıızla tekrar adalete teslim olacağını söylemi? ve Cumhuriyet muharrirleri tarafjndan Emniyet Müdürlüğüne göturulup bırakılmıştır. Bu meraklı hâhikSyesini ve tafsılâtını aşa*** Dün sabah saat 8,30 da telefon çaldj. Bizim foto muhabirlermden Nu reddin Veralin sesi: Hemen matbaaya gel, seni bir misafirin bekhyor. Vakıt kaybetme, çok mühim ve pek acele bır mesele ıçın gelrruş, dedı. Sabahın erken saatlerınde matbaaya gelen ve çok muhım ve acele bır mesele için gorüsmek ıstıyen bu misafir kim? Merakla Nureddine s o r dum. Kim bu misafir? Seninle mutlak görüşmek istiyea biri... Ve sonra ilâve etti: Bir dakıka... Işte misafiri veriyorum, konu$... Buyurun, bea Feıdl Önerl Tok fakat heyecanlı blr se*: Merhab» Ferdi bey, ben Mehmed Tajkesen... Anlamadım cfendim. kim. kim? Mehmed Tajkesenl Blr «nda ben taj kesıldim. FakM derhal kendiıni toparladım Her hald» bu bır sakaydı. Mehmed Taşkesen, hanl ju Teknik Üniversıte cınayetınln faîli, 20 sene mahkum ve bundan bes gun ewel Bakırköy hastanesinden firar edıp bütun labıta kuvvetlerinln. Istanbul kazan, onlar kepçe aradıkları. ve buna ra£men en kuçuk bir izini dahi bulamadıklan. hattâ yakalıyana mükâfatUr vadolunan Mehmed Taskesen! Teknik Onlverslte clnayeti faüi. kal» BakanTıgı tara taraftan Turgudlu ile Salihli ara eczaneler kanununun alâkall madsında trene bınen Demirköprü ba desi hükmüne istinaden eczanelere rajınm İngiliz ve Fransız mühen tevdı edilen reçeteler için tatbik dislerinden baraj hakkında izahat dilecek tarifeye dair bir talimatna almıştır Mühendisler baraj inşaa me yayınlanmlştır. tının normal şekilde ilerlediğini, bu Talimatnamenin birinci raaddesin barajın faydah ofacağını ifade et de «Eczanekrde hazırlanacak reçe mişlerdır. Cumhur Başkanı vol bo telerin fıatları mesleki hak ile ter yunca yaptığt konuşmalarda ezcüm kiplerind«ki ispençiyari ve tıbbi le şunları söylemiştir: maddelerin ve kullanılan kapların Sa. 5. Sü. 6 da bedellen mecmuundan terekküp edem denilmekte ve müteakıben uyuşturucu maddeleri ihtiva eden bilumum reçetelerin tutarına % 30 zam yapılacağı kaydolunmaktadır Talimatnemeye ekli A işaretü Arkası Sa. 5, M. S de Bir kaza müftüsü keçi hırsızlığı iddîasile mahkemeye verildi Sehvyn Lloyd Başvekilin reisliğinde gizli bir toplantı Adana, 10 (Teleonla) Bahçe kazası müftüsü Tusuf Baştan keçl hınıızlığı lddlasmdan dolavı mahiemeye vertlmiştir. İddlaya gore mufîıi Kandere köyünden Mehmed Okutan'a ald beş keçijl blr arkadaşile blrlife çalmış, ve aatarken yakalanmışlardır. Müftü »u iddla 11» mahkemeye verllmljtir. İngiliz Nazırı bugün geliyor Akşam üzeri göruşnelere başlanacak ve gecc bir kabnl resnd yapılacak Ankara 10 (Telefonla) İngilSaat 12,45 te Esenboğa hava alatere Hariciye Vekili Sir John Sel nına varacak olan misaflr Hariciye vyn Lloyd şehrimizde beklenmek Vekili öğleden sonra Riyaseticumtedir. Arkan Sa. 3. Sü. S da) CtLLAD Seneıer Dovunca 'gılterenin bir mnnarah cellâdı olarak vazıfe eormus olan Albert Pıerrepoınfun geçenlerde idam cezasınır. kaldırılması uzertne vazifesmden çekıldığıni bıldirmiştik. Yukarıdaki resimde. turıst olaak Guney Fransaya gıtmiş olan sabık cellâd gorulmekiedır Arkast Sa. 5, Sü. 7 de Izmîr D.P. il binasında yapılan toplantıda muhalefetin Egedeki durumu görüşüldü de geniş bir propaganda kampanyası açıldığı bildirılmiş, bunun programı ilân olunmuştur ki bu kararın da Menderesin riyaset ettiği bugünkü gizli toplantıda alındığı anlaşılmaktadır. Başvekilin İzmirdeki dünkü tetkikleri lzmir 10 'Telefonla^ Başvekil Adnan Menderes bugün de şehrimizdeki tetkikleıine devam etmiş ve muhtelif sanayı müesseselerini ziya Arkası Sa. 5, Sü 6 da Karaosmanoglu bugün Başvekile cevab verecek Hür. P. Genel Başkanı' nın yapacağı konuşma , lara İzmirde büyük bir , ehemmiyet veriliyor I İzmir 10 iTelefonla) Hurrıyet Partisinin Egede teşkılâtlanması mev zuunda gırışılen faalıyet devam etmektedır. Partının jarm saat 11 de Alsancak ocak binası ve saat 15 te de Torbalı kazasmda bazı ocak biÜrdün kralı, kendisini Kahireve dâvet eden Mısır Surıv; v nalanrun açılış merasimleri yapılab S U U < U A r a b i t a n k ~ ?. ^usterek teklifini reddetmistir. Bu üc caktır. Hürriyet Partisi Genel Başkanı Arab devleti, Ürdün'ü de kendi cephelerine çekmek Utes l ö r . Yukardaki r««mde. Kahirede toplantılanna halâ devam etmekte olan Mı^ır, Suriye ve Suudi Fevzi Lutfi Karaosmanoglu bu müArabvtan idarecileri eörülmektedir. Buna dair haberimiz üçüncü sahifededir. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Fransız Elçisi diin bir basın toplantısı yaptı Erzurum Universitesi için Fransadan profesör getirtilecek Fransanm Ankara buyuk elçisi ekselâns Jean Paul Garnıer, dün saat 12 de Fransız saıayında bır basın toplantısı yaparak, ıkı dost muttefık memleket arasındd mevcud kulturel munasebeün geliştıı ilraesı yolundakı çalısmaları hakkında genış izahat ver miştır. Buyuk elçi demiştıı kı: ' Ankarada kurulması duşunü len Fransız lisesı yanısua Maarif Vekili Prof. Ahmed Özelin arzusuna uyarak Erzurum Teknik Üniversitesi için Fraıısız profesörlerini temin et meğe hazırız. Önümüzdeki günlerde Christian Dior moda müessesesi, geliri Kızüay ve muhtelif Fransız hayır müessese Avrupada soğuk tekrar şiddetlendi Paris 10 (K.) Avrupada şiddetli hafta içinde sıfırın üstünde İS ya kasoğuklar tekrar başgöstermiştir. Hal dar yükselmiş olan ısı derecesi birbuki bir kaç gündenberi havalar ısı den sıfınn altında 24 e kadar düşnıyordu1 Bilhassa İtalyayı şiddetli müştür. Italyanın bazı bölgelerine bir soğuk dalgası kaplamıstır. Geçen durmadan kar yağmaktadır. Mehmed Taşkesen anlatıyor (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) ' PEYGAMBER Kıbns Baspapazı tevkıi edıldı VE HAVARİYÛN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog