Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Ekrem Muhittin Yeğen En son yazdığı Alaturka ve Alafranga YEMEK ÖĞRETİMİ ujn yemeklerin tarifi ile kalori ve oerhiz vemeklerin listesi ve bilumum " DÜDÜKLÜ TENCERE de pişen yemeklerin öğretimi İNKILÂP KİTABEVİ u m h u r i yet 31 ıncı yıl sajn 11.358 KURUCUSUrYUNUS NAOf ffelgraf w mektub «dr«si: Comhuriyet Istanbul Posta KuMsu tstanbul No 246 TeietoBİar: ümuml S u t n l Numarası: 224298, Yazj Isleri: 224299. M.tbaa 22429) SüSUZLUK Genc şairlerimiz arasında toprak sevgisini ve köy havasını getirmesi ile kendîni tanıtmış ve sevdirmiş olan Talib Apaydın'm en güzel şiirlerini bir araya toplayan bu eser Varlık Yayınları arasmda 1 lira fiatla yayınlanmıştır. Cumartesi 10 Mart 1956 Hürriyet Partililer, Başbakan kendilermden bahsetmediği için İzmirde miting yapmaktan vâzgeçtiler Menderes intizar hilafına dün izmirde hic konuşmadi Muhalefet çevreleri İzrair mitingi hakkında "D.P. için bir hezimet,, derken iktidar çevreleri bıındaıt "muhteşem bir hâdise,, olarak bahsediyorlar İzmir T\ııtkn IJzerine aym Başbakamn ban gazeteler hakkında Ueri sürdüğü tenkidlcri saygı ile karşılamaya mecburuz. Bu, her şeyden önce benimsemeye çalıştığımız hürriyet rejiminin gerektirdiği bir haldir. Nasd bazı gazeteler hükumet icraatını beğenmemek hakkııu kendilerinde görüyorlarsa. Hükumet Baskanına da bu gazeteleri tenkid etmek hakkını olağan saymahdır. Başbakan Adnan Menderesin dediği gibi olaylan doğru dürüst halka aksettirmiyerek bunlan kasden değiştiren, hakikatleri okuyucudan gizleyen gazeteler, kötü müesseselerdir. Bir yerde geeim darbğı varken ortalığı güllük gülistanlık gösternı«k, kanunlara pek aldınş etmiyen idarecileri birer adalet havarisi imişlercesbıe alkışlamak, hukuk devleti şartlarmı gercekleştirip güvenUğe bağlanuyan bir iktidan «Sen den iyisi olamaz» diye övmek doğTelefoto CUMHURIYET: İonlr Utanbul ru değildir B« konuda sayın Baş Maartf VekiH <mn Ege Üniversitesinin açıhş törenmde konnîurken bakanla düşünce birliğine varmıyacak bir tek aklı bagında vatandaı bulunamaz. Fakat herkesin bilmesi gereken bu kadar açık bir gerçeği miUete duyurmak için elli dakikahk bir nutuk söylemeye ve hele üzülmeye ne lüznm vardı? Mesleğin kaidelerine uymıyan gazetelere dünyanm her yerinderastlanabilir.Halkı aldatıp yalan haber vermeyi âdet edinen gazeteleri ise gene halk cezalandırır. zamanla artık onlan okumaz olur. Bu itibarla biz gene saygı ile karşılamakla beraber sayın Menderesin İzmirdeki şikâyetlerini lüzumsuz bulduk. Hürriyet esaslanna ve kannn hâkimiyetine dayanan bir idarede ne bütün vatandaşlan, ne de bütün gazeteleri aynı düşünce hamuru içinde yuğurmaya imkân vardır. Kimi şöyle, kimi böyle söyler, kimi şöyle, kimi böyle yazar. Bütün fikirieri bir arada beğenmeye imkân olmadığlna göre vatandaşlar da çeşidli inançlar etrafında gnıplaşıriar, partiler kuralur ve gelişir. Bunlar aralannda kanun dairesinde mücadelelerini yaparlar. İnsan haklanna riayet cden, her partiye esit muamele yapan bir idare iş başında olursa bu sistem memleket hesabına faydalı neticeler verebilir. On yıldanberi yurdnmuzda geliştirmcye çalıştıgımız bu rejimi, sayın Menderes 1954 seçimlerinden sonra nedense sevmez olmuş, yahud da baska türlü anlamaya başlamıştır. Yurdumuzdaki dejnokratik hürriyetleri teminatsn, ekonomik gidişi bozuk ve hayat pahalıhğını şittikçe zor tahammül edilir bulan gazeteler vardır. Bunlar yanılmıs veya sayın Menderesin söylediği gibi kasden durumu böyle göstermiş olabilirler. Her iki şekilde de biz iktidar hesabına sinirlenecek, telâşa düşülecek bir husus göremiyoruz. Üç beş gazetenin gayreti ile bir hayali veya bir yalanı koskoca bir millete gerçekmiş gibi yutturmak mümkün olsaydı, demokrasi rejimini yeryüzünde tatbik etmeğe imkân kalmazdı. Bizim hayret ettisimiz, sövlenen ve yazılanların doğru olması ihtimalini de sayın Menderesin niçin bir an olsun aklına getinnediğidir. Bu takdirde manasız tartışmalardan büyük kısmı kendi kendine yatısacak, hükumet de belki karsısındaki giiçlükleri yan yanya çdzmek fır«atım balacaktır. Aksi takdirde bizim ötedenberi işaret ettiğimiz bııhran höylece siirüp gidecek, milletçe kaybettiğimiz değerli zamanlira vazık olacaktır Sözümüzü bitirirken şu iki nokfayı da tenkid etmeden sjeçemiyeceğİ7! Bashaknnın parti Iidcri olarak bir politika nutku verdiği bir açık hava toplantısında sayın Cumhur Baskanı haztr bulunmamalı idi. Partiler üstü ve partiler dışı bir varlık bildiğimiz o yüksek makamı isgal eden zat bu huşusn ihmal (Arkası Sa 3. SiL 5 te) Ege Üniversitesinin açılışında Maarif Vekili nutuk söyledi Bayar ile Menderes bugün Gediz barajına gidecek ve oradan ayrı ayrı Ankaraya avdet edecekler Tevkif ve rargUıı edilen Makarios. recenlerde İneiliz Müstemlekeler Bakam Lennox Boyd (saeda) ve Vali Hanlinc Csolda) ile eönisürken İzmir, 9 (Telefonla) Reisicumhur Celâl Bayarla Başvekil Adnan Menderes, Ege Üniversitesinin bugünkü açılış merasiminde ümidlerin hilâfına hiçbir nutuk söylemeoaislerdir. Bunu takib eden diger törenlerde de gerek Bayarın, gerekse Men deresin herhangi bir konuşma yap mamaları dikkati çekmiştir. Bu vaziyet karşısında günün mevzuu gene dünkü Demokrat Parti mitingi ve Başvekilin nutku olmakta devam etmektedir. Muhalefet Ue iktidann tahmlnleri arasmdakl fark Muhalefet çevreleri, dünkü topiantıyı Demokrat Parti için bir 'îezimet diye vasıflandırırlarken, iktidan tu tan gazeteler, aynı toplantıyı 'Demok rat Partinin Egedeki kuvvetini bir ke re daha ortaya koyan muhteşem bir hâdise) olarak vasıflandırmaktadır lar. Menderes, Hürriyet Partisinden niçin bahsetmedi? Hürriyet Partisi çevı elerinde. nutkun kendilerine tevcih edilen her hangi bir hücumu ihtiva etmeyişi bir sürpriz telâkki olunmamıştır. Zira, Başvekilin son günlerde yartığı konuşmalarda Hürriyet Partililere git tikçe mutedilleşen hir dille hitab e dişi bu çevrelerin di't'uıtinı çeknuş bulunuyordu. Bu yüzdeı, şehrimiz'Je bulunmakta olan Dr. F:krem Hayri Üstündağ, nutuk hakkında şimdihk kaydile herhangi bir şey söylemek lüzumunu duymadıjını bildirmjştir. Hürriyet Partisi Tİtinsinden Lefkose 9 <R.') İngiliz Valisi Mavazgeçildi Oene bu Partinin l.ıümüzrieki gün reşal Harding tarafından imzalanan lerde cevab! bir niting tertibi için >ir emimame ile, tahrikât yaptıkg ç Tân anlaşıian Baspapaz Makarios Ue Kiristiği hazırlıklar dı durchınıTmuv ortodoks kilisesinin diğer üç papazı Arkan Sa. 5, Sü. lde bugün tevkif edilmişler ve sürülmüşBundan altı sene evvel. genç bır ruma luşseler veya kendi idarolcri lerdir. Rum ortodoks papazı, Kıbrıs kili altınd; bulunmıyan bir toprak par Makarios'un bu sabah tayyare ile sesinin başına geçiyordu. Bu. dün çasındı hâdise çıkarmak ısteseler Atinaya gitmesi ve Yunan idarecileri İngiliz Valisi Mareşal Harding ta ortodocs kilisesine başvjnırlar ve rafından tevkif ettirilen ve sonra ondo ı meded umarlar. ile görüşmesi bekleniyordu. Maka1948 vüında Yunanistan, kendi&ida surülen Makarios idi! rios hava alanına geldiği sırada tevSa h Sn 3 te Yunanhlar, ne zaman mitşoil du Arkası Sa. 5, Sıi. 7 de Roma, 9 (A.P.) îngıliz Havayol ları «BEA> bu akşam geç vakıt Atinaya yapılan seferleri muvakkaten tatil etmıştir. İngiliz Havayollarmjı Romadaki temsilcisı bugun Atinaya ve Istanbula gitmesi beklenen uçağın Romadan hareket ettıkten sonra geri çevrildığini bildirmiştir. Londra Milâno Atina îstanbul seferinı yapmakta olan uçak. Roma(Yazısı 5 inci *ahifemizde) ya dönmüştür. Uçak. bu gece Istan bulda beklenmekteydi. Geri dönüş emri, uçak Milâno'dan hareKet ettıkten sonra verilmiştir. Arkası Sa. 5. Sü 8 de Yağmur dinmediği takdirde İngilizler Makarîos'u sürdüler tevkif Bu beklenmedik hâdise, Atinada bomba tesîri yaptı, her yerde şaşkmlık ve endişe havası var, şehirlerde nümayişler yapıîıyor Ktbnsta fevkalâde tedbirler ahndı, yer yer Orfî İdare ilân edildi, Yunanistanla telefon muhavereleri kesildi, İngiliz Vali bir tebliğ neşretti Makarios kimdir? BEA Atina seferlerini tatii etti Egede şiddetli yağmurlar ekili arazinin sular altında kalmasından korkuluyor İzmir 9 (Telefonla) Bir kaç gündenberi arkası kesilmiş olan şiddetli yağmurlar bu sabah yeniden başlamış ve gece geç vakitlere Arkası Sa. 5. Sü. 6 Ca Bir şoför yama rekorunu kırdı! Bir tekerfeğin iç lâstiğine 99 yama vtıran Giresunlu şoför, TÜRKİYE HOLANDA OBDU MAÇI Türkiye Holanda yüzüncii yama için tören Ordu futbol maçı yarm Ankarada oynanacaktır. Holanda Ordu takıhazırladı mına mensub futbolcular dün Anıt Kabre giderek bir celenk bırakmişlardır. Yukarıdaki resimde Holandalı asker futbolcular Anıt Giresun 9 (Telefonla) Vilâyetimizde otomobil, lâstik ve parça sıKabir yolunda görülnaektedirler. (Tafsilât altıncı sahifemizdedir.) kınüsı gün geçtikçe artmaktadır. Müşkül vaziyete düşen otomobil sahibleri lâstiklerini yama ve kaynak yapmak suretile kullanılır bır hale sokmağa çalışmaktadır. Sofor Sıtkı idaresindeki 226 Giresun plâka numaralı taksinin sol ön Termen dün D.P. den ihraç edildi Mehmed Taskesenin kansı Sanive ieeoten indirilirken ve eezaevi kaoısında Ankara, 9 (Telefonla^ D. P. Genel İdare Kurulu tarafından ihraç talebi ile D. P. Müsterek Haysiyet Divanma sevkedılen Kastamona roilletvekili Ziya Termen, bugün Partiden çıkarümıstır. Arkası Sa. S, Sü. 3 te Tedavülden 700 milyon lira çekileceği asılsız Bu şekiHeki haberler piyasalarda fazla bir akis uyandırmadı Arkası S a . 5, Su. lde "M. Taşkesen Cemiyet için tehlikelidir!,, Amerikalı tanınrruş bir kriminolog firarî katiUn derhal yakalanması gerektiğini söylüyor Firarî katili bulmak için poliste izinler kaldırıldı Mehmed Taşkeseni idama mahkuın eden hâkim, polis muhafazasında Adliyeye gidip geliyor, katilin karısı ile ür hademe Hrara sebebiyet snçundan dön tevkif edildiler NADİB NADİ Amerîkanın en maruf sosyal krimınoloğu olan Prof. Donald, R. Taft, «eğer Mehmed Taşkesen bir paranoI Salı sabahı Bakırköy Akıl hastayak ıse. fikirlerini gerçekleştirmek nesinden kaçan. Prof. Feyyaz Güriçin muhakkak ımkânlar arıyacaktır.» demıştır. sanın katili Mehmed Taşkesen dün Mehmed Taşkeseni «cemiyet için de ele geçmemiştir. Taskesenin bir tehlikeh bir unsur» olarak vasıflanan evvel yakalanması için poliste dıran, dolayısüe derhal yakalanması izinler kaldınlmış, bütün teşkilât icab ettiğıni söyliyen Prof. Taft, 1seferber edilmiştir. linois Üniversitesi eğitim azası iken, İstanbulda polisin sistemli bir şeyaş haddini doldurduğundan geçen kilde yaptığı arama fasılasız olarak yı) pmekliye ayrılmıştır. devam etmektedir. Katilin İstanbulCezalarm arttırılmasını, suçların Erkilek yolu üzerinde dan çıkmış olması ihtımali de dikazalması için uzun süreli ve emin bir kate alındığından hudud karakollakorkunç bir cinayet tedbir olarak kabul etmiyen Prof. rına ve bütün vilâyetlere keyfiyet Taft, «cezaların arttırılması, tatbıkuıa telsizle bildirilmiş, Mehmed Taskeişlendi ilk başlandığmda, suçların azalması senin teksir ettirilmiş 1600 resmi dayolunda müspet tesirler yaratabıUr» ğıtılmıştır. Kayseri 9 (Telefonla) Erkilek demiştir. Diğer taraftan, polis, Taskesenin nahiyesi yolu üzerinde üçü kadın Sualimiz üzerine, idam cezasına temas eden Prof. Taft, umumiyetle taherhangi bir konsolosluğa iltica et bir de erkek olmak üzere dört şahraftar bulunmadığmı açıkladıktan j Katil Taskesenin Balurköy hastanesinden kaçmasuu vardım etmekte» I m e m e s i i ç i n d e « c r e k e n tedbirleri sın ölümü ile neticelenen müürş (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) I sanık hademeler tevkif edildikten sonra (solda muharririmiz} Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ' ~ Ar**s* Sa. 5, Sü. 2 de Ankara 9 (Telefonla) Merkez Bankasınca, 3 mart 1956 vaziyetine aıd neşredılen bültende tedavüldeki banknotlann miktan 2 milyar 70 milyon 802 bin 469 lira olarak görülmektedır. Bu miktar bir hafta «vvelki bültende yer alan miktardan 133 milyon 291 bin 902 lira fazladır ve ger.e 2 milyar 70 küsur milyonluk tedavül hacmınin 28 o Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 3 Kadın ve bir Erkeği tabanca ile öldüren katil MART KAMFANYASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog