Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

>v Şairler Yaprağı Şaheser baskılı kitablar Yayınlan 1 FESTİVAL Nedret GÜRCAN'ın elli şiiri bir arada. Resimliyen: Güngör Kabakçıoğlu. 100 Kr. 2 ÇAĞDAŞ AMEBİKAN ŞÜRLERI Antologie Hazırlayıp türkçeleftirenler. Özdemir NUTKU Tarık DURSUN K. Ank. Ü. Amerikan Bdebiyatı Profesörü, Robert H. BaU'un önrözü Ue çıktı. BfltOn kltabçılarda bulımur. Dağıtma ve isteme adresi: ŞAİRLER YAPRAĞI YAYINLARI DİNAR 31 uıcı fil sayı 11.349 u m h ur i yet BLIRUCUSUrTUNUS NADİ Telgrai T» mektub adresl: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbul No. Stt Telefonlar Umuml Santral Numarası: 224298, Yan İslen: 224299, M^tbaa 224291 VARLIK Varlıku* ytnt çıkan mart sayısında okuyucularm en beğendikleri romancı, jair, hikâyeci ve denemeci üzerine açılan anketin cevablarını okuyacaksınız. Bu sayıda Yaşar Nabi, Salâhaddin Batu, Fazü Hüsnü, Hasan Şimşek, Başaran, Talıb Apaydm, İlhan Demiraslan, Oktay Akbal, Sabahaddin Kudret. Yaşar Kemal, Ceyhun Atuf, Faik Baysal ve daha birçok tanınmış imzaların yazıları vardır. Pcrşembe 1 Mart 1956 Neclis sert tartışmalar arasında tâtile girdi İnönünün bütçenin tümü üzerindeki Reis Koraltan tarafmdan ikî defa de D.P. mîlletvekîllerini fazlasile Ankara 29 (Telefonla) BM.M. bugün Koraltanin riyasetind« akdettiği nihal bütçe toplantısından sonra 25 günlük bir ara tatiline girdi. 1956 bütçe kanun tasarısının dün geceden; sadece yüriirlük tarihi ve şekline aid son iki madde kalmıştı. Bu iki maddenin oya vaz*l ve kabulünden sonra iae hayli münakaşa ve söz düellolarl cereyan «tti. İlk sSzü alan ve C.MP. gnıpu adına konuşan Kırşehir millet Felâketten 10 gifo sonra Eskişehiri ziyaret Eskişehirde hayat durmuş gibi, her sözleri gürültülerle karşılandı ve evîn önünde bir çadır, kaçanlar kesildi, Çelikbaşın tenkidleri 30.000 kisiyi buldu sinirlendirdi (Sareti nıahsnsada giden arkadaşraıız Yaşar Kemal bildiriyor) r, 2J Eskifehir, 29 (Telefonla) Bugün Bg Eskişehir zelzele bölgesındeki bir kaç köyü gezdim. Köyler çadırda, müthiş bir soğuk var. Akşama doğru kar »epelemeğe başladı. Zelzeleden en çok iki köy rarar görmüş. Çukurhiaarla Satılmış köy leri.. ÇukurhisM köylüleri yan yıkılmış köylerinın içinden çekilerck dışarı, bir tepenın cteiine çadırlardan gayet muntpzom ycpyeni bir köy kurmuşlar. rîer çadırın yanından bir soba borusu çıkıyor. Soba borusundan da dumanlar. Dumanlar sanki topraktan çıkıyor, 8yl« bir manzara. Çukurhisar köyünün çadırları sanki bir bataklığa kurulmus; öylesin» eamur; eamur dizde... • Bu eadırUrı niçin Myle kurdunuz? Tepeye doğru kursaydınıc yaT. • Olmadı, dediler; zelzele sabahı hava dıktı, ısnki yaz havası... Son vekili Mehmed Mahmudoğlu hükumetin sorulanna cevab vermemia olduğunu beyan ettikten sonra plân ve program meselesi \ ürerinde durarak bunlardan ne kasdettiğini bütçe tenkidlen sırasında etraflıca izah ettiklerini söyledi, rejim ve siyasî ahlâk mevzııuna da kısaca işaret eden Mahmudoğlu siyas! huzursuzluğa son verilmesini taleb etti. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Dünkü Medisten (Ecved GUresin bildiriyor) Ankara, 29 Pugünkü Mecliste bütçenin tümü üzerinde konuşan Prof. Fethi Çelikbaş ıle Ismet lncnünün konuşmalarında eıe ahnan meseleler esasta birbirini andırıyordu. Yalnız, tnönü bu defa meseleleri ortaya çok daha sert ve kat'iyet ifade eden cümlelerle koydu. Ve çok raman sözleri gürültülerle, çanhıraş ses Arkası Sa. S, Sü. 4 te Eskişehir eadde lerinde çadırUr Istanbulda Orfi Idare üç ay temdid cdildi Mecliste muhalefet, temdid talebinin haklı olmadığını ileri sürdü, hattâ tnönü, hükumetin zayıf noktalan bulunduğu için Örfî İdarenin temdidini istediğini söyledi notlar Arkan Sa. 5, Sü. 7 de Bakanlar seyahate cıkıvorlar nfi fcmire fidiyor, Başbakan da Egeâe kmufmalar Ankara 29 (Telefanla) B. M. Meclisinin 26 günlük tatill nrasmda Bakanlann muhteUİ Mlg*l«ı* •evahatlere çıkacaklan alakadariar tarahndan bildirilmektedir. Bu arada öğrendifcimize gSre Baş bakan Adnan Menderes beraberinde ban Bakanlar oldugu halde Ege bölgesine gidecek ye tertib edilecek toplantılarda 1956 yıll f»aayeti hakkında komışmalar y«p«eakbr. Diğer taraftan Cumhur Baakanı Celâl Bavann da cumartes: günü Izmire gitmesi ve tzmlr tVıiversitesi için vapılacak merasimde hanr bulunması kuvvetle muhtemeldir. Ankara, 29 (Telefonla) Dün gece yansından ıcmra nat 445 t* B. M. Meclis, örfi İdarenin tstanbulda üç ay müddetle uzatthnasına macuf Baş tezkerestni müzakere ve kabul etti. Salon, oldukça bofahniftı vt mület vekfllerinln bir kısmı Meclis gazinofunda etımnuflar, sohbet ediyorlardı. Aneak, Rels (6T «ylul 1955 tarihmde Istanbulda vuku bulan hâdiseler YABIM ADAM ALMANYAYA OITdolayuik 7.9.1955 tarihlnda 6 ay müd Tl Eskisehirde bir tren kazasında Arkası Sa. S, Sü. t da bacaklannı kaybeden bu vatanda, tanuımif if adamlarımızdan Necib Akar tarafından, tedavı için dün Almanyaya gönderilnüştir. Re«ün, onun Yeşilköy hava alanmda utafuuşını gösteriyor. Vilâyet ile Belediye bugün törenle ayrılıyor Vali ve Belediye Reis Vekili Gökay, kaymakamlara ve belediye şubelerine yolladığî bir tamimde nasıl çalışacakları nı izah etti Istanbul Vılâyeti iJe Beledtyesi bugün aynlacaktır. Bu munasebetle bugün saat 9 da Türb^deki Belediye binasında bir tören yapılacaktır. Vali ve Belediye Reis Vekili Gökay dün kaymakamlara ve belediye şube mudürlennt bir tanum yapmıştır. Bugünden itibaren, Vilâyet Hususi Muhaspbe teşkilâtile Beîediye teşkilâtı ay/ı ayrı mahalli birer âmme teşekkülü halinde vazife göreceklerdir. Gene bugünden itibaren, Belethye hududu içindek; kaza kaymakamlarmı.ı uhdelerırde bulunan belediye şube müdürluğü vazife ve salâhiyeti ninayete ermektedır Kavroakamlar. il idaresi kanununa gön» bütün şube teşkilâtı üzerindeki teftiş ve kontıollan veya halk şikâvet ve mÜHraatleri neticesinde muttaü oldukları hal ve hâdiseleri tftkik edecehler. müdahaleyi icab etüren biı durum gördükleri takdirde, sıibe n»iıdüründen sorarax mevzuKia ve ışın ırrbına göre hardket ed:'M;^ini ırtı>eeklerdir. Yapıom iş ve almm tevsb tatminkâr görülnediğı takdirde keyfiyeti Vilâyet kanalı ile Belediyeye intikal etüreceklerdir. Kayamaklıklar halen uhsata bajIanmış olan gayrisıhhî muesseselet m unvan, adres ve ruhsat tarihlernj bıldırır bir listey' âzamî üî ay /arfında Belediye şube müdürler »e \erecekleıdır Pelediye şube nıudürlukleri de lalebleri halinde şube dahilindeki beıediyt kontroluna tâbı mü esseselerin aynı tarzda»tı listesini kaynwk «rolıklara vereeeklerdır Nahiye müdürleri, kaymakam'arın direktifleri dahiUnde, mıntakalarındaki belediye hizmetlerini murakab* ve tetkik edecekler ve neticeyi kaymakamlara bildireceklerdir. Kaymakamlar, belediye hizmctterınin ifası mevzuunda, emirlyıindeki bütün hükumet ve zabıta teikilâtı ile şube müdürlerine âzamî «nüzahe Arkasx Sa. 5, Sü. 3 te Memur ve emeklilere ikramiye Şehrimizde bugün maaş veikramiye olarak 28 milyon lira tevri ediliyor, bordrokur tasdik edildi Bugün tstanbul Defterdarhğı Mu hasebe Müdürü Tevfik, 28,000 emekli fle 12,000 meroura cem'an 40.000 kişiye mart maaşı ile b.rer ayîık ikramiyeyi ödeyecektir. Memurlann maı« v* ikram.yelerinin yekunu 10 milyon, emeklilerin üg aylık maaşlan ile bir ayhk ikramiyelerinin yekunu ise 18 mılvon lira tutmaktadır. Her iki maaş ve ikramivelere aid bordrolar dün Defterdarlık Muhaseb* müdürlügünce tetkik ve tasdik edilmis. bu işle meşRul olan memurlar geceyansına kadar çaîışmıslprdır. Bordrolarmı alanlar Merkez Ban kasından paralannı çekeceklerdir. Arkası Sa. 5. Su 3 te TürkAlman görüşmeleri Yunanistan ve Balkan Paktı dün başladı Pakistan Elçisiıtin beyanatı Büyük ElçL Sovyetlerin Türkiye ve Pakistana askeri ve iktisadî yardım teklifini muhtemel görüyor Pakistanın Ankara Büyük Elçlsi Mian Amuniddin, dün saat 15 te uçakla Ankaradan gelnüştir. Amuniddin, sualimiz üzerine, Sovyct Rusyamn Ortadoğu menüeketlerine teklif etmesi muhtemel olan askeri veya iktisadî yardıma temasla demiştir ki: « Sovyet Rusyanın, Türkiye v« Pakistana askeri ve iktisadi yardım teklif edeceği söylenmektedir. Esa«en bu, Kremlin'in siyasi programına dahildir. Bugünlerde beklenmekle Profesörtt Maurice DuvjugM nraharrfaimtele Ahnanlar Türk borçlan hakkuıda «dostane bir zihniyetle» Atina 29 (A.P.) Yunan Dış hareket edeceklerini belirttiler lşleri Bakanı Spıros Theotokıs, buBonn 29 (TJIA.) Türk Al gün verdiği bir demeçte, Balkac man ticarî müzakereleri bugün sa paktı konferansının Belgradda topat 10 da Alman İktisad Vekâletnde lanması konusunda sorulan bir sobaşlamıştır. Müzakereler 27 şubat ruya karşıhk zamanın henüz «mev ta Türk delegasyonu reisi Hasan simsiz» olduğunu söylemiştir. Işıkla Alman delegasyonu reisi Theotokis. yeni Yunan hükumeKurt Daniel arasında yapılan ilk tinin dış siyaseti hakkında konutemas esnasında takarrür etmiş, mü şurken «Yunanistanın millî emnizakere programına ve mesai tamna yet, ?eref ve menfaatlerini koruya(Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) cağını» sdylemiştır. Yunan Dış Bakanı. Belgradın btediği topkmtı için «mevsimsiz» diyor Manzüm otobüs satnşt! «Lâstiksiz Opel. kalmadı papel.» Bu sebebVe satılıktır ' bu Opel» tzmlr, 29 (Telefonla) Egede otomobü lâstiği buhranı en hâd safhaya girmiştir. Bugün, Sökeden alman bir haberde hükumet önünde terkedilen Opel marka bir otobüsün üzerinde föyle bir levha görülmüştür: «Bu UUtik tzttrabt nt zaman biter Daha m» çekeceğiz yeter Allahım ycter Lâttiktiz Opel. kalmadı eebde papel Bu «ebeble «ahlıktor bu Opel* "İspat hakkına sahip olmayan basın maluldür,, Şefarimize gelen Paris Hukuk Fakültesi anayasa profesörüne göre, demokratik rejimlerde ispat hakkının tanınması bir zarurettir Bu sabah nat 10 da uçakla Istanbuldan Parise gidecek olan Faris Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri anayasa profesörü Maurice Duvarger, cFransada ve diğer demokratik memleketlerde, isei sendikalan mumessilleri muhalefet partlleri liderlerile daima temas ve istisare ederler. Böyle tabil bir hâdise için de, hiç kimse takibata uğramazı Anayan meaeleleri üzerinde dünya çapında bir şöhret yapmıs bir ilim adamı olan Prof. Duvarger, Mısır hü kumetinin davetlisi olarak, konferanslar vermek üzere Kahireye gitmiı ve bu arada Başbakan Cemal Abdülnasır ile görüşmüştür. Prof. Duvarger, sualimiz üzerin» grev hakkı mevzuuna temas ederek demiştir ki: « Demokrasi rejiminin câr! olduğu memleketlerde, grev hakkı zaru Eisenhover tekrar seçilmek istîyor Başkan, kararmı basm toplantısmda açıkladı ve radyo ile televizyonda milletine izahat verdi Arkan Sa. 5, Sü. 3 te Washington, 29 (AJ>.) Devlet Reisi Eisenhower bugün ikinci bir devre için adaylığmı koymağa hazır olduğunu söylemiştir. Başkan, bu dramatik açıklamavı, kalabalıklığı bakımından bir rekor teşkil eden bir basın toplantaında yapmıştır. Eisenhowsr, Cumhuriyetçi parti »eya milletin umumiyetle kendisıni 4 yülık yeni bir devre içm isteyip i« Arkası Sa. 5, Sü. 4 te temediklerini icat'iyetle bilmediginı, bu itibarla doğrudan doğruya millete hitab edip vakıalan a.ılatacafcnı U'uknaaa Havaların niabetcn auzeunesı ve baiık cöylemiş ve: .Cevabım müspet oUIHICHm Batlarmdaki yükseklik limanı amatör caktır» demiştir. Eisenhower bundan tam 5 ay 1 gün profesyonel ballkçı »andallaril* her gün bu sekilde doldurmağa ba|evvel 24 eylulde bir kalb kriri gelamıstır, •• • çirmişti. Cumhuriyetçi parti 20 ağustosta San Francisco'da bir kongre aktedecektir. O zamana kadar, vaziyeti değiştirecek yeni bir gelişme vuku bulmadığı takdirde, partinin Eisenhower'i ittifakla aday göstermesi beklenmektedir. Buna mukabil Cumhurbaşkanı rrnıt vinliği adayı konusunda, parti safla Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Sapanca şilepi nasıl battı? Gemi süvarisi, Hokında gemisinte anide karşılanna çıktığını ve baştan mahmuzlayıp 40 dakikada batırdığuu söyledi Lâhaye, 29 (a.a.) Hollanda sahilleri açıklannda batan Sapanca adh Türk şilepinden kurtulmuş olan 33 erkek, 2 kadın ve 4 yaşlarındaki 1 cocuk, sağ ve salım Hanswert gemi kurtarma merkezme ı/armışlar ve burada misafir edılmislerdır. Evvelki gün. kireç. damir ve 5 ton makine yükhyerek, akşama doğru, Anvers Umanını terketmış olan Sapanca şilepi, Hollanda sahılleri acıklarında «Hollanda Amerıca Line» kumpanyasının 6835 tonluk «Blommersdjik» adlı gemisile çarpışmıştn. Bu müsademe neticesinde Sapanca (Arkası Sa. 5. Su. 5 te Emin Kalafat, hâkkındâld ithamlara cevab verîyor Devlet Vekili, kendisinin asker kaçağı olmadığını, çiirüğe çıkarıldığını söyledi EUenhower Oniu Takını Alnanyaya Gitti Ordulararası dünya şampiyonasının ilk maçını S martta Wieıbaden'de Amerika Ordu takımı 0» yapacak olan Ordu mllll futbol takımımu dttn Hbah uçakU Almanyaya gitmlştir. Takımımıx bugün Wlesbaden'de Waldrasse stadında bir antrenman yapacaktır. Yukandaki resimde (utbolcularunızdan Mustafa, Sabahaddin, Şehmuz ve Rıdvan uçağa blnerken görülmektedir. Ankara 29 (Telefocla) Devlet Bakanı Emin Kalafat, hakkında Mecliste yapılan ithamlara karşı bugün şu cevabı vermıştin « 1956 bütçe müzakerelerinin devamı sırasında hissettığım bir lüzum üzerine 23 şubat 1956 perşembe günü akşamı Meclis kürsüsünden konuşurken Halk Part si mensublanndan Nüvid Yetkinin bana sarhoşluk isnad etmesi ve bu isnadını 28 şubat sab günü dahi Meclis kürsüsünden tekrar etmekle iktıfa etmiyerek beni aynı zamanda asker kaçağı olmakla itham eylemesi tamamen hılâfı hakikattir, iscad ve ıftiradır. 23 şubat perşembe günü akşamı böyle bir halin üzerimde bulunma dığı bütün Meclis arkadaşlanmca malum olan bir keyfiyet olduğu gi bi asker kaçağı olduğuma dair sözü de külliven bir ıftiradır Şöyle ki, 1931 senesinde askerlik vazifeml ifaya şitab etmis olduğum halde üçüncü kolordu sıhhl muayene komisyor.unun 5220 sayı'ı ve 5121931 (Arkası Sa. 5, Sü. S te) cÇİFTE VUV«* *• »^•dly» «jrrıldıUı Gazcteln KERAMET»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog