Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cevad YÜCESOY MUHAŞEBE Birinci ve İkinci Cildler gıklı Beheri 3 5 0 şer kuruş Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık T.L.Ş. İSTANBUL 31 inci jnl sayı 11 327 u m h u r i yet KURUCUSU:TUNUS NAD! TelgraJ ve mektub adrai: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbui Nc 246 Tel«fon.ar: Ureumi Santral Numaraıı: 224298, ¥an Isieri: 224299. M«rbaa: 224290 GECMJŞ ZAMAN KİIKLERİ Büyük egroiffiir Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğ#Bçi*Yalıları kadar sizi saracak clan haştan başa şiirle dolu en guzel sayfalarını geçmiş bir zamanı canlancuran bu kitabında bulacaksınız. Varlık Yayını olarak cıkan bu kitabın fiatı 1 liradır. Çarşamba 8 Şubat 1956 İşçiler Çalışma Vekiline andall heyeti dün cevab verdiler Ankaradan ayrıhyor Grev hakkımn hennz erken olduğu yolnndaki beyanat işçi teşekküllerinde haklı bir teessür uyandırdı, buna karşı tebliğ ve deneçler neşredildi Grev Hakkı uhalefette bulunduğu > ıllar boyunca, Deraokrat Parti, işçilere grev hakkı taıunmasını yorulmak bilmez bir gayretle savunuyordu. Büyük şehirlerde, Ankara, T (Telefonla) Yarıa endüstri bölgelerinde işçi kalabalıklan öıuinde nutuk söyliyen sayın iki yardımcısı ile birlıkte tsUııbuıa kurucular bu rcoktayı hiç unutmüteveccihen jehrimizden ayrüacak mazlar, iktidara geldikleri zaman olan Başkan Eisenhower'ın haricl grev hakkını mutlaka tanıyacaklaiktisadi müşaviri Mr. Randall burını vaadederlerdi. Oysa ki, altı yılgün saat 17 de Dış Igleri Bakan'jdanberi iktidarda bulunan Demokgında bir basın toplantısı yıymışrat Parti grev hakkını bugüne katlr. Sözlerine espriler yapmak'.a baj dar kanun haline getirip bir tttrlü Arkası Sa. 5, Sü. lde Çahşma Vekili Mümtaz Tarhan yürürlüğe koyamamıştır. Evvelki gün Bütçe Komisyomında sorulan cevablandıran Çalışma Bakanı sayın Mümtaz Tarhatt, pren sip olarak iktidar hükumeti tarafından pek yerinde sayılmakla beraber, bu hakkın şimdiye kadar niçin verilmediğine dair bir takım açıklamalara girişmiştir. Sayın Bakana göre, grev hakkını tesis edebilmek için her şeyden önce sendikaların kuvvetlenmesi gerektir Dünkü 5*6 saat suren güneşli hava esnasında Istanbulua gürünüşü Paraca ve teşkilâtça yetersiz olan sendikalar, grev esnasıntfa işçiye yardım edemezler; bu yüzden de grev hakkı kullanılamaz. Şimdiki halde yurdumuzda işçilerin ancak >üzde yirmi beşi sendikalara kayıdh bulunduğundan, grev hakkıAnkara, 7 (Teleionla) D.P: \idan ve Başbakanı öven bir ko* nı tanıyacak bir kanun pek tesirli olamıyacaktır. Sonra, yurdumuzda Meclis Grupu bugün saat 15 de nuşma yapmıştır. Boztepeden sonra konusan İrfan kalifive işçi sayısı da azdır. Grev Haluk Şamanın riyasetinde toplan balinde bunlann yerini kalifiye ol mıştır.. Geçen hafta açılan iç po Akstı basm mevzuuna temas etmiş, mıyan alırsa, durum netice itiba litika meseleleri hakkındaki müza basınm tenkidlarinden çckinmemek rile işçinin aleyhine netice verir. kerelere bugün de devam edilmiş lâzım geldiğini, hatalı hareketlerdcn korkmanın doğru olmadığını, ancak Nihayet, grevler yfizünden işçi üc tir. İlk s5zü Fevıi Boztepe almış, ik Arkast Sa. 5, Sü. 3 te retlerinin arttınlması, maliyet üzerine de sirayet edeceğinden, memleketimizde hayat pahahhğına yol İki gündenberi şehrimize fasıla nın bir kaç saat güneşli devam et•çacaktır. Bütün bu meseleleri çözMuhlis Sırmah basına yapılan sız yağan kar, dün öğleye doğru mesi yollarda biriken karların bir meden grev hakkım tesis etmek hücumVan tenkid ediyor dinmiş ve güneş açmıştır. Fakat kısmının erimesine sebeb olrrnıs bu doğru değildir. öğleden sonra saat 16 ya doğru ha arada seyrü^efer bir derece voiuna Adalet komisyonunda Cevad ÜlSayın Bakanın Bütçe Komisyova gene bozulmuş ve kar tıpi ha girebilmıştir Akşama doeru hava künün Türk basınma ispat hakkı nunda hükuraet adına yaptlğı şu linde yağmaya başlamıştır. Hava Arkası Sa. 5, Sü. 4 te verilmesinin doğru olmadığı yoaçıklamayı hiç de tatmin edici bulmadığımızı söjlemeğe lüzum yok. lunda yapmış olduğu konuşma; Bir yandan işçileri koruduğunu, biı şehrimiz basın âleminde olduğu yandan ücret artışlarını önlemeğe kadar siyasi çevrelerde de hoşnudçalı.ştığını beKrten hükumet, Desuzluk yaratmıştır. mokrat Partinin muhalefet yıllaC.H. Partisi İl başkanı Muhlis nnda çalışan vatandaşlara tanıdığı Sırmah, dün bu hususta kendisile Arkadaşlan öğleden sonra demokratik bir hakkı şimdi gerçekgörüşen bir arkadaşımıza, umum! rahmetli üstadın kabrini leştirmeğe hiç de niyetli görünmümemnuniyetsizliği belirterek şunziyaret edecekler yor. lan sövlemiştir: Bizde sendikaların gerek para. « Basın hakkında ağır konuşgorek teşkilât bakıraından pek zayıf Müşterek haysiyet divanı, Hâmid Şevket Ince ma modasınm, bir hayli alıp yürüolduklarını hep biliyoruz. Fakat bu düğünü esefle görüyoruz. Eğer baiçin beklenen karan tâlik ederek genel merfakirliğin asıl sebebi, işçiye grev smımız, haklan lürumu gibi ele hakkımn bir türlü tanınmaması ve kezden bazı hususlan sormağa karar verdi almamış olsa idi. bu sözleri konusendikaların liizumsuz birer gösterşanlar ıçin, dört başı mamur bir melik olarak dımdızlak ortada bıGÖNÜLLÜ HEMŞİRELER Kızılaya mensub gonüllü basın olurdu. Doğru söyleyenin, çakın partiden ihraclarını taleb eAnkara 7 (Te rakılması değil midir? Kendine ö hemşireler bakunsız hastaların evlerine giderek ücretsiz tedavi dokuz köyden kovulduğu bir reden tezkereleri müzakere etmış ve lefonla) Bunemli bir menfaat sağlamıyacak, tmektedirler. Yukarıdaki resim dün Kızılay merkezinde bu jimde bulunduğumuzu görmek; ha neticede Cemal Kıpçakın partiden gün saat 17 de hakkını korutnağa yardım etmiye mevzuda yapılan toplantıyı göstermektedir. (Yazısı 3 üncü sa kikaten e!em vericidir Hele basrnı, ihracına karar vermişt4r. Hâmid Rize milletvekicek bir teşkilâta vatanda; neden hifemizdedir.) Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Şevket hakkındaki karar ise bazı li Osman Kavgir^in? hususların genel merkeze sorulrakoğlunun ri Sayın Çalışma Bakanı o şekilde ması için perşembe gününe kalyasetinde toplakoruşuyor ki. sanki hükumet işçimıştır. nan D. P. müşlerin grev yapacak hale gelmesini Bilindiği gibi Cemal Kıpçak Baş terek haysiyet ve mutlaka grev yapmasım istebakana yazdığı mektubu basına divanı, genel ida mekte \e bu hakkı onlara tammak vermek, Menderese karçı kırmızı Için «cndikaların kuvvetlenmesini re kurulu tararey kullanmak için parfcde kalbeklemektedir. O>sa ki dünyanın fından sevkedimak, kendini partisinin dışında hiç bir jerinde ne hükumetler, ne len ve Erzurum Cemal Kıpçak de işçiler rrevden hoşlaıîmazlar. Bu, milletvekili Hâmid Şevket tnce ıie hissetmek gibi hususlarla, Hâmid Arkası Sa. 5, Sü. i dc istinasız bütün vatandaşlan o aZonguldak milletvekili Cemal Kıp rada işçileri ve sendikaları da rahatsız eden. maddi manevi zarara Merhum Abidin Dav er sokan bir mUcadele vasıtasıdır. FaÜstad Abidin Dav'eri aramızdan kat hukuk devleti şartları içinde, ebediyen kaybedeli bugün iki yıl grev hakkı demokrat ve meşnı bir Misafir Macar futbolcuları mom bol takımımiz namzedleri ve İzmirli nıücEdele vasıtasıdır. Ona, aneak Macar takımı doğruca izmir Pa oluyor. 1954 yılının 8 şubat günü bütün kapılar kapandığı. işçiişve leketimizdeki ilk karşılaşmalarını futbolcuları hâmil Kadeş vapuru las oteline inerek istirahate çekil bir kalb kifayetsizliği netıcesi vefat Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ren catısmalarını giderecek başka bugün saat 15 te Izmirde Alsancak dün gece saat 20.20 de İzmire vâsıl miştir. Millî futbol takımımız namhiç bir çare bulunmadığı zaman stadında Iznıir karması ile yapa olmuşlar ve rıhtımda başta bando zedleri de Ankara Palas otelinde başvurulur: böjlece toplum içinde caklardır. olmak üzere büyük bir halk kütlesi kampa girmişlerdir. Macar futbolcuları ile millî fut tarafından karşllanmışlardır. insanlan birbirine bağlıyan ekono Arkası Sa. 5, Sü. 7 de mik münasebetler hürrijet prensipMoskova 7 (AP) Rus komü ihyasını derpiş etmiştir. lerine uygun olarak düzenlenirnist parti organı Pravda gazetesi Sovyet hükumeti henüz evvelki Bugün grev hakkını kabul edersek bugün, Sovyetler Birliği ile Türki gün Türkiyeye yolladıgı diplomatik hemen yarın fabrikalann duracağıye arasında dostane münasebetlerin (Arfcusı Sa. 7. Sü. 6 da) nı, mal fiatlarının alabildiğine yükseleceğini (orrlar zaten grevsiz de Vâlâ Nureddin Üsküdarda o>ükse!ijor) sanmak hatadır. İleride turur. O anlatıyordu: sendikalar kuvvetlenip de üye sa Vapurumuz Salaağa yakyısı arttığı zaman bile yurdumuzun laşvrken yolculardan biri: sık sık gre\lere sahne olacağını 'Kaptanm acemi olduğu belli, beklememelijizdir. Grev sosyal bir ters gidiyor. Oralar kayahkhastalığın dış ârazından ibarettir. O tır. Sımdı oturacağız. dedi. Söhastahğa karşı korunmamn en iyi zünü henüz tekmillememişti çaresi. sun'î tedbirlerle ârazı yasak ki altımızdan teknenin kayaetmek değil. tam tersine, ârazm lığı sıyırdığını anlatan tüyler serbestçe gelişmesine imkân vereürpertid bir gürültü yükseldi. rek onu her görüşümüzde hastalığı Yolcu rotayı kaptandan iyi biteda\i\e çahşmaktır. Sayın Bakan. liyor. Şastım, doğrusu... grevlerin ücretler ve dolayısile maArkadaşlardan biri atıldı: liyctler üzcrine tesir edeceğinden korkujor Biz diyoruz ki, vaktile Vstad, dedi, aalattığın higrev hakkı kabul edilse idi. üç yılkâyede yolcu ile kaptamn yedanberi asansör hızı ile yükselen rine basın ve hükumet demiş hayat pahalılığı belki de bugünkü olsaydın daha fazla şaşardın! korkunc seviyeye yükselmiyecekti. Ktf günleri matbaaya gelen Çünkü ilk grev bir ikaz vazifesini giden az oluyor ve bizler iste görecek ve hükumet ruttuğu yolun zamanı bu nevi sohbetlerle ölistikametini ona göre ayarlamak lüdürüyoruz. • TELIFOTO CUMHURİYET: İzmir Istanbul rumunu aırlıyabilecekti. Macar fntbolcuları dun yece tzmrr rıhtımına indikten sonra kendilerine verilen bnketlerle • •• y NADİB NADİ SOftUK Çalışma Vekili Mümtaz Tarhanın bütçe komisyonunda isçiden, amele diye bahsetmesi ve grev hakkının tanınmasmın erken olduğu yolunda yapmış olduğu konuşma, şeh rimiz işçi muhitinde uzuntü ya ratmıştır. İşçiler, dün akşama kadar bagb olduklan sendikalara müracaat ederek, kendilerine kanunen işçi ismi verildiği halde, amele denilmesinin sebebini sormuşlardır. Grev hakkı meselesine gelince, Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Fe derasyonu Başkanı Bahir Ersoy, dün bu mevzuda kendisile görüşen gazetecilere şunlan söylemiştir: « Sayın Mümtaz Tarhanın Çalışma Vekili oluşu, hukukî anlayışı tam ve sosyal esprisi mevcud bir insaıun iş başına gelmiş olması mü Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Amerikalı müşavir gazetecilere: «Buraya Türkîyenin plân ve programlan hakkında malumat toplamağa geldim. Sorduğum suallere cevab aldım» dedî ve kredi mevzuundaki bütün sorulan cevabsız bıraktı Randall dün Kasım Gülek ile 45 dakika konuştu Sarol meselesi bagütı Nediste konuşalacak Eski Devlet Bakanı hakkında Meclis tahkikatı açılıp açıhnıyacağ] bu müzakere sonunda belli olacak Ankara, 7 (Telefonla) Eskl Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol hakkında Meclis tahkikatı «çıl ması hususunda İrmir D. P. Milletvekili Pertev Arat tarafından Meclis Başkanlığına verilen öner* ge yarınki Meclis toplantısında mfi zakere edilecektir Bilindiği gibi Pertev Aratın ay nı mevzuu ihtiva eden önergesi bundan bir müddet evvel DP gnı punda görÜEÜlmüş, ancak Sarol hakkında kesin bir karara van'.mı yarak müdafaasını Meclis umunıi heyetinde yapması v« bu mudsfaı neticesinde tabkikat açılması ve^a açılmaması yolunda bir karara varılması umumî bir kanaat haiinde grupta tebellür etmişti. Medtur şrup tophn^'sında konusan hatıp Arkası Sa 5. Sii. 1 dr D.P. Meclis Grupu dün gene basın ile ugraştı Basın hakkında ağır konuşma modası Basını müdafaa eden bir kısım mebuslara mukabil bazı milletvekilleri de çok ağır konuşmalar yaptılar Dün dinen kar tekrar başladı ve devam edecek Denizlerde fırtına bütün şiddetîle hüküm surüyor, Konyada sühunet 17 ye düştü Acı bir yıldönümıi Başvekile ycllanan imzasız mektublar Bugünkü gidişi tenkid eden mektuhları şehrimizdeki han D. P. lilerin yazdıklan antesılıyor Başvekil ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderese şeh rimizden bazı imzasız mektublar gönderıldıği öğreni'ımiştir Bu mek tublpnn bir kıs'm İstanbul Demokrat Parti mensubları tarafmdan ya zıldığı kuvvetle tahmın edılmektedir Yazılann imza yerinde. (bir Demokrat), (bir dostunuz), (sızi 3even bir a'kadaşınızi. fbir Demokrat Partili) vs. şeklinde imzalar bu'unmaktadır. Mektublann ekserisinin Sisli po» Arkast Sa. 5, Sü. 7 de Abidin Dav'eri 2 yıl önce bugün kaybetmiştik Cemal Kıpçak dün D.P. den çıkarıldı Macarlar bugün İzmir karması ile karsılaşıyorlar Konyada hazin bir vak'a Sevdiği karısmm aynlacafnnı söylemesi üzerine çıldiran bir adam sokakta kendi kendini yaraladı Konya 7 (Telefonla) Şehrimiz de bugün saat 14 sırslannda eşre ender rastlanır hazin bir vak'a cereyan etmiştir. Bundan bir müddet evvel Eskişehirden şehrimize gelerek bir lokantada garsonl'ik yapmakta olan Cemil adında 3035 yaşlarında bir gene bugün saat 14 sıralannda sehnn ana caddesinde ve Beled ve ssıeması önünde 8 derece suhunet ve 25 santim kar üzerinde vücudünde yalnız bir kilot bir elinde ekmek ve jilet, diğerinde Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Maçı radyo yayınlamıyaeak, İzmir takımı dün gece ilân edildi, fakımlar ma$la istedikleri kadar oyuneı değişürebilecekler Pravda, Türldye ile dostluktan bahseden bir makale nesretti Kış sohbetleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog