Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

rr Hikâyeler En Guzel ŞUr, Dcnemc, Tercüme. İnceleme ve Hik&yelerlt Gtnç neslln en tanınmıs imzalarile her ay çıkan bir dergidir. P.K. 133, ANKAHA 31 inci fil sayı 11.326 umhuri IOLJRUCUSU: Y U N U S NAD! Y AB AN NAibİS İ Salı 7 Şnbat 1956 Genç şairleriflBz «^fasında kendisine iyi bir şöhret yapmış olan M. Sunullalı Ansoy'un en güzel şiirlerini bir araya toplıyan bu kitab, Varlık Yaymları arasında 1 lira fiatla satılmaktadır. Telgral ve mektub adresi. Cumhuriyet tstanbul Posta Kutuso trtanbu» Nc 246 TelefanJar: Unnıml Santral Numarası: 224298, Yan Isleri: 224299 Matbaa 224290 Dün Ânkarada Randall'ın tkinci bir soğuk iştirakîle yapılan ioplanh dalgası geliyor Başbakanm ve alâkalı Bakanların hazır bulundukları bu toplantıda Amerikalı müşavir, alınacak tedbirler hakkında mütalealarını bildirdi Bngün soğnklann biraz daha artması, fnana ve tipinin $iddetlenmesi bekleniyoı Karad«nizd« kayalıklara düfen Italyan şilepinin kaptanlan neler anlatıyor? Doğrn Ne denir? Washington'da verilen bir detnece göre, bize yapılacak Dahiliye Vekili alınan tedbirleri görmek üzere şehrimize geldî, okulların tatili bîr hafta daha uzatılabilecek, kara saplanan 72 nilyoıılıık Aaerikan yardımııııı saıfı içhı katarı kurtarmağa giden imdad treni devrildi Türkiyede iktisadi istikrarın sağlannası bekleniyor Menderesin riyasetinde alâkalı bakanlaruı i ş 1 Ankara, 6 (Telefonla) Eisenhower'in 1 tirâkile bir toplantı yapılmıştır. tki saatten* umhuriyet Halk Partisi ozel müşaviri Mr. Clerance Randall ve yarfazla süren bu toplantıdan sonra da saat 1617 nin blr ocak konpesin 'dımcıları tetkiklerine devam etmektedirler. arasında alâkaîı bakanların içtimaına Clerande soz alan eski BaşBu arada alâkalı daireler Amerikalı uzmance Randall da katılmı? ve alınacak tedbirler bakdiılardan Şemseddin ların istedikleri dökümanları haiirlamakta ve hakkında mütealalarını bildirmiştir. a Günalta>, bugünkü bükumete karşı kendilerine göndermektedirler. pek şiddetli hücumlarda bulunduk Arkası Sa 3. Sü 2 de 1 Bu sabah saat 10.30 da Başbakan Adnan tan sonra «1958 de iktidara gelecek parti, en şanssız parfi olacaktu> diyerek sayın Menderes tarafmdan işlenmiş hataların azametini ve bunlan düzeltmek içhı goze alınacak tedbirlerle yarınki hükumetlerin de kendilerirri >'ka sevdiromiyeceklerini göstermek Istemistir. Sayın hocanın şu sözlerinde 8nemli bir gerçek payı bolnndnğunu inkâr edebilir miyiz? Halka şirin görünmek. kalahnhktan oy toplamak gayretile girişileH hesabsB kitabsız ekonomik teşebbiislerîn bir memleketi ne kadar güç dunımlara sokabilereğini işte açıkça görüyortıx< Bu dunımu yeni baştan bir diiseae Sogukların şiddeti, Rusyadan hicret eden Türklerin sattıkları k«r baslıkUnnın koymanuı hiç de kolay başanlır blr satısını birdenbire arttırdı iş olmadığı meydandadır. Bunn arAnkara, 6 (Telefonla) D P fık sayın Menderes de lyice aniaMeclis Gnıpunun yann aktedeceği mıs ve yıllardanberl mütehassıslar toplantıda 18 sözlü soru ile Anayasöyledikçe dinlemek istemediği b aa tfidil taaaruı hakkında Hidayet sınh tedbirlerini nijhayet tathik etd i f c » bt nîeğe karar verdifcint açıkTamıştır. lif müzekera «dilccektir. Bundan böyle yatırun temposu yaRayli hararetli gececegi tahmln vaslahlaeak (her halde başlananedilen bu grup toplanbsında cevab lann da bir kısmı dnrdurulacak), landınlacak sözlü sorular arasında Merkez Barrkası kaynaklan alabil(Arkan Sa. 4. Sü. 1 de) diğine hareanmıyacak, Ithalât aıalSon 24 saatte 32 defa cereyan kesildi; et var: ama, tığır tılacak. ihracatm arttırılmasına çaı I lışılacak ve bunlan destekleyid 500, koyun 600 kuruşa; Be^oğlunda ski kıyafetile dolnşan Yol iki taraftan kapalı muvazi tedblrlere de başvurnlacakkadınlar görüMü; kaloriferleri yanmıyanlar gaz sobala. tır. nna sanMılar, fakat bu defa da gaz bulamadılar bulunduğundan 173 yolSayın Başbakanm bir kaç güu cu Savaştepede önce Anadolu Ajansı vasıtasile yayınladığı su demeci gözöminde tubanndınldı tarsak, 1958 e kadar beklemeğe ne hacet? en şanssız hükumetin dörSavaştepe 6 (a.a.) Bandırma düncü Menderes hükumeti olduğuseferini yapmakta olan yolcu treni mı derhal görürüz. Çiinkü eiddi oşiddetli kar ve fırtına yüzünden dün larak yiirütüldüğü takdirde yiıka9 saat gecikerek Savaştepeye gelMacar futbolcuları dün nki tedbirlerin hiç de hoşa gitmiLefkoşe 6, (AP) İngiliz askerî bir mis ve buradan hareketinden bir aksam Kade; vapuru ile yeceği meydandadır. Vatandaşlar likleri ve polis bu gün Famagusta saEt sonra Ça,lıköy ile Soğucak isncnz kredi hıılomıvacaklar, bir çok Izmire hareket etmişlerdir. Macarların İzmirde yapacakları maç sokaklannda nümayişe kalkışan 500 tasyonlan arasında kara saplanistihlâk maddeleri nznn miiddet ları seyretmek üzere Milll takım namzedleTİmiz de aynı vapurla kadar talebe ile 30 dakika kadar uğ rnıştır. yurda getirilemiyecek. aşın yatırını İzmire gitmişlerdir. Yukarıdaki resimde Macar futbolcuları ha rasmışlardır. Balıkesirden gönderilen imdad politikasırnn dothırduğu piyasa ha reketten önce vapurda iskambil oynarlarken görülmektedir. Arkan Sa. 5, Sü. 3 te treni vak'a mahalline yakin bir reketJeri durulacak ve beş yıllık yerde, fszla kar yüzünden, yoldan fren<:İ7 gidfcin acısı ortahkta iyice çıkmış, böylece kurtarma işi geri hissedilecektir. Boylece. dördüncü kahnıştır. Hâlen iki taraftan da kaMendpre« hükumeti, daha önceki palı bulunan yolun açılması için Mendereslerin halka şirin görünmek Devlet Demiryollan ekipleri faaliuğruna işledikleri hatanın cezasmı yete geçmistir Bu ameliyenin akçekecek ve gitgide daha az sevilir Karadeniz Boğazında kara ya oturan İtalyan şilepinin sama kadar tamamlanacağı ümid olacaktır. mürettebaü gehrimizde A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e Bu kacımlmaz akıbetten bari ders (Yaztst 5 inci sahifeimzd*) Vekil. sendikalann henüz malî takat ve teşkilât bakımından almasını bilirsek (üç buçuk milyarkuvvetli olmadıklannı, grevin işçi aleyhine lık borca rağmen) gene de tesellidönebiteceğini söyledi mizi bulmuş saydabiliriz. Demekrasilerde iktidar savaşımn her ne pahasma olursa olsnn oy toplamak Ankara: 5 (a.a.) Bütçe encüme lar suallerini sormuşlar ve temengavretile deği!, sadece halka hizmef ni bu sabah saat 10.15 de encümen nilerini bildirmişlerdi. Çalışma Ve amacı ile yaplması gerektreini ak ikinci başkanı Kırklareli mebusu kili Mümtaz Tarhan bu sual ve grev Iımızdan cıkarmamalıyızdır. İnanç Şefik Bakay'ın riyasetinde topla temenıüleri oevablandırdı, lanmız ve prensiplerimiz cerçevesi narak Çalışma Vekâleü bütçesinin mevzuunda şöyle dedi: c Grev hakkı hükumetimizin icinHe rutacağımız yola açıkça ilân müzakeresine devara etti. Dünkü etmek ve ona göre çalısmak vazi toplantı sırasında söz alan mebus Arkası Sa. 5, Sü. 6 da femizdir. Tuttuğumuz yol doğru sayıldığı ve biz o yolda basan ile yürüdüğümüz müddetçe iktidarda kahnz. Yanılmışsak veya yapamıyorsak yerimizi daha mufctedirleriEMEKLİ ALBAYIN KATİLİ ne bırakacağımızı peşinen kabul etBundan 45 gün evvel, Ânkarada melivizdir. "Memleketi bize teslim Yenişehirde Fevziçakmak caddeAnkara 6 (Telefonla) Bugün teklifinin aleyhinde konuşmus ve etsinler, altı aya varmaz cennete sinde 27 numaralı evde oturan eeviririz» formülünde ifadesini bnkü Adalet komisyonunda ispet hak Halil Özyörüğün noktaı nazarı ile eroekli albay Mümtaz Gümüşü öllan asın vaadlerden vaktile sakınakı kanun teklifinın müzakeresine hükumetin raporundaki esasları düren Vedad Kutluayjn sehrimizbilselerdi. sayın kurncnlar bngün devam ed'lmiştir. İlk sözü alan Ce destelkemiştir. İspat hakkının Ade yakalandığını ve cinayetin tafortahkta böylesine bir ha^al kırıkvad Ülkü umumiyetle ispat hakkı (Arkası Sa. 3, Su. 6 da) silâtını bildirmistik. lığı yaratmış obnazlardı. CumhnriDün Emniyet 2 nci Şube Müdüryet Halk Partisinin vaktile biiyiik knsurları, akıl almaz hatalan ollüğünde ifadesi alınan katil, suçumuşrn. Fakat bnnlardan hiç biri, Bundan bir müddet evvel Be nu itiraf etmiş ve Ankaraya gönd«Ankara, 6, (Telefonla) B.M.M. memleketi altı ayda cennete çevireşiktasta Hasflrın caddesinde, çuval rümek üzere adlî makamlara tes nin bugünkü topantısında gündemmemek töhmetini haklı gösteremezsatan 2 arkadaşı paralarına tamaen lim olunmuştur. Yukanda, katiU de yer alan 14 sözlü soru teker tedi. Dün, memleket nornal bir hnbaşlarına sert bir cisimle vurarak görüyorsunuz. Arkast Sa. 5, Sü 2 de knk devlptinin hasretini çekiyordu. öldüren, sonra her iki cesedi jTaBnsün gene aynı hasreti cekivor, kıp çuvalla sokak ortasına bırakan üstelik ne zaman eiderileceŞi bilinbörekçi Ali Ünverin duruşmasına miıen eprim yüküniin a^ırhfı aldün 4 üncü Ağırceza mahkemesintında eziliyor. de kalabalık bir dinleyici huzurunda başlanmıstır. NADİR NADİ Son seneler zarfında İstanbulda (Arkası Sa. 3 Sü. 5 te) işlenen cinayetlerin <sn corıcuncunu teşkil eden bu hâdıse, büyük bir alâka topladığından <îün adlıve koFransadan davet edilen mütehassıslardan biri, ridorları meraklılarla d^lu id>. Mah Hamdi Başar imzasile dün şu keme içiade ve önünde gereken zabu ârızaların gideril ebileceğini, ancak bazı mektubu aldık: bıta tedbirlerinin almruasına ruğSayın Nadir Nadi tesislen'n yenilenmesi gerektiğini söylüyor men katil Ali (jnv*r, bir jandarma 4 şubat tarihli «Cumhuriyet» in astsubayı, 4 jandarna eri ve 3 pobaşmakalesini «Demokrasi Buhr*n lis nezaretinde mahkemeye getirildektrikli trenlerdeki ânzalan versitede alâkah profesörlerin ve lan» isimli son yaza tecrübeme mijftir. tetkik etmek üzere Fransadan cel D.D.Y. mütehassıslarının da katıltshsis etmenizden müt»*şekkirinJ Önce «ioreu hâVimHiı.n, con tah bedilen iki mütehassısHi istirakile, dığı büyük bir top'°ntı vapılnrştır. Ali Ünver. reisin suallerine ipe Arkast Sa. 5, Sü. 7 de sapa gelmez cevablar veriyor Arkast Sa. 5, Sü. 6 da dün sabah saat 10 da Teknik Üni Arkası Sa. 5, Sü. 2 de J TAKSİM BİR ÎKİ... BİR İKL.. F. Rüştü Zorlunun Pariste şatosu olduğu iddiası Yegilköy Meteoroloji istasyonuı»dan öğren^ığimize göre, ıkınci bir soğuk dalgası daha Balkan'ıar üzerinden memleketimize imektedir. Bu bakımdan bugün şehrimizds ve civarında hava çok buıutlu ve kar yağışh geçecektir. Rüzgârlar simalden fırtına kuvvetinde esecek, hava sıcaklığı bir kaç dereoe daha düjecektir Arkast Sa. 5, Sü. * te Bn mevzoda verilen sozlü sorn Denokrat Parti Neclis Grnponaıı bngnnki içtioaında goruşâlecek Kıbrısta kan döken gizli teskilâtı bir Yunan albayı idare ediyor Bandifma Karakışın İstanbnl treni kara \ halkma azizliklcri saplandı Türkiyeye gönderilen Rus notasına dair tafsilât Türk topraklanndan havalandlnlaa hafer *«W»lann. Srtrnn v«Nahçtvan arasında Türk • S«v>et bududunu aşttğı iddia ediliyor Paris, 6 (a a.) Moskova radyosunun Pariste dinlen'en yayımına göre, Sovyet Rusya Dıs İşleri Vekil Yardımcısl Andrei Gromyko, 4 subat cumartesı günü Amerıka ve Türkıyenin Moskova 3üy ık Elçıleri Charles Bohlen ile Necat Kavura protesto notaları tevdi etmıştir. Sovyet hükumeti, Bohle.. >. tevdi ettıği notada, 15 metre Kutrunda ve 1600 metreküp hacmındi clup içinde 650 kilo ağırlığında mul telü eihazlar bulunan bir çok balonların, Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Macarlar İzmire Gittiler Çalısma Vekilinitı grev hakkına dair izahatı Hyrriyel Partisinin 24 öncü il teskilâtı faaliyefe geçti Ankara 6 (Telefonla) Hürriyet Partisinin 24 üncü vilâyet teskilâtı bugün Tuncelinde faliyete geçmijtir. Vilâyet müteşebbis heyetini tegkil eden zevatm altısı tacir, dördü müteahhid, biri avukattır. Hürriyet Pcrtisi Tunceli vilâyet Riüteşebbis heyetinin isimlerini bildiriyoruz: Reis Mehmed Erdoğan, ikinci reU Lâmi Kösesoy, kâtib Ali Arat, Muhasib İbrahim Ufur, üyeler Abdullah Doğan, Hüseyin Kıhç, Halid Akbay, Necmi Kefeli, Fıkri Sönmeı, Rahmi Tekin, Münir Çe'Jt. 2 kisiyi öldiirüp yakan börekçi yargılanıyor İki dokfor hakksnda ileri süriürn korkunç Adalet komisyonunda H. Özyörük taraftarlarile ispat iddia Adana 9 (Telefonla) Müdderhakkına taraftar olanlar dün de münakaşalar yaptılar umumiliğe yapılan ihbar üzerıne iki Ispat hakkı teklifi etrafında hâlâ tartışma Mecliste dün görüsülemiyen 14 sözlü soru Dün Ağırcezada başlanan duruşmada katil kendisine deli süsü verdî, mahkeme muayenesine lüznm gördii doktor hakkında uyuşturucu mdde zerketme veya satmak iddiasıle tah kikata başlanmış, MüdTeiumumılikçe 15 kadar vatandaşm ifadesi fluıI mıştır. Tahkikata ehemmiyetle devam olunmeLktadır Bir cevab Elektriklitrenlefdeki ârızaların 5 sebelti!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog