Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Hikâyeler En Güzel Şiir, Deneme, Elestirme, Terciıme, İnceleme ve Hikâyelerle Geno neslin en tanmmış imzalarile her ay çıkan bir dergidir. P.K. 133, ANKARA 31 ina jnl sayı 11.325 u m h u r i yet KURUCUSU:TUNUS NAD! Tklgrat w* mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbu1 Nr, 246 T«l«faa.aı: Unmmi Santnl Numaraa: 224298, Yazı Işleri: 224299, Macbaa: 224290 Çin Masallan HM* ay yeni blr kitabla zenglnleşen Varljl? Çocuk Klâsikleri arasmda yeni çıkadNou kitabta eski Çinin en güzel masa^Brını bol resimlerle süslenmiş olaralç» bulacaksınız.. Nihâl Yalaza Taluyu» kalemile dilimize kazandırılan bu, kitabın fiatı 1 liradır. Pazartesi 6 Şubat 1956 C.H.P. Genel Başkanı dün bir tebliğ yayınladı «Yeni hükumet kurulmasile belirmek istîdadım gösteren ümidler gerçekleşmemektedir. Yeni hükumetin tatbikâtı da eski istikametten aynlmış değildir» Günaltayın Menderese agır hücumu C. H. P. nin son Başvekili 1954 seçimlerinden bu yana ilk siyasî demecini vererek iktidann siyasî, iktisadi, mali gidişini şiddetle tenkid etti Dünkü şıddetli hava muhalefeti ne rağmen, C. H.P. il teşkilâü muhtelif semtler de 13 ocak kong resi daha yapmıştır Hatipler, D.P. iktidannı, iktisadi ve rejime müteallik mevzularda ağır bir şekilde ten kid etmişlerdir. r Parti Meclia içtknalannın sona ermeti münasebetile neşredilen tebliğden bir cümle: «Tarihin tecrübeti ve ilmin kat'î hükmü ile sabittir ki yanlış istikamette sonuna kadar yürii dükten sonra mecburî olarak bu istikametlerin yanlış olduğunu söyliyen siyaset adamlannm aynı mes'uliyet mevkilerinde muvaffak olduklan görülm emiştir. Bu usulleri tekrar tekrar tatbik eden mes'uliyet adamlan artık itimad bekliyemezler> tebliğ yayınlamıştır. Tebliğde 12 nci kurultaym 21 mayıs pazartesi günü Ankarada toplantıya çağırıldığı bildirildikten sonra söyle denilmektedir: «Memleketin içinde bulunduğu sartlan ehemmiyetle inceleyen parti meclisi aşağıdaki hususlann umumî efkâra arzını faydalı görmüştür: İktidar partisi içindeki son ha Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Ankara 5 (Telefonla) Dört gündenberi şehrimizde Ismet İnönünün riyasetinde devam etmekte olan C.HP. Meclis toplantıları bu akşam sor.a ermişt r. Bu münasebetle C.H.P. Genel Başkanlığı bir Mektebler bir haita tatil edildi, Şehir banliyösüne kurtlar indi Snhonet dün gece 8 e duştü, şehirde motorln vasıtalann yüzde sekseni çalışamadı, halkın askeri vasıtalarla taşınnıası düşünülüyor, İstanbnl Edirne arasmda kara saplanan yolcn trenine kurtarma ekipi yollandı Lstanbulda günlerdenberi devam eden karakış, dün de şiddetini muhafaza etmiştir. Kar, faılalarla ve zatnan zaman tipi şeklinde yağmış, bir çok yerlerde yüksekliği bir met reyi geçıriştir. Istanbulun bazı civar semtlerine, bu arada Yeşilköy ve Mecidiyeköye kurdlarin inmesi, halkı hayli heyecanlandırmıştır. Dün şehrimizde asgari sühunet 3, azaraî 5 derece olarak kaydedilmiş ve sühunet, geceyarısı 8 e inmiştir. Rüzgirlar şehrimizde kuzey ve kuzey doğudan saatte 4 0 5 0 kilometre hızla esmisür. Karadeniz, Marmara ve Akdenizde flrtına dün de dinmemiştir. Soğuk hava dalgası yavaş yava? doğuya doğru ilerlediğinden, birkaç güne kadar şehrimizde havamn yumuşaması beklenmektedir. Yeşilköy Meteoroloji istasyonu havamn düne nisbeten bugün biraz düzeleceğini bildirmektedir. Vilâyet umumi hıfzıssıhha meclisi Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Dün şehri banüyösüne bağlıyan yoUarın makinelerle temiz lenmesine çahşıhrken Bakanlar Kurulu dün Bayarm reisliğinde toplandı Sabah içtimaında Kıbrıs neselesini tetkik eden Vekiller Heyeti Bayarın başkanlığındaki içtimada iktisadi •eseleler izerinde durdu MttttxQtms$ Şemseddin Saat 10 da topla Ankar» 5 (Telefonla) Bakan ra da Çankaya köşkünde Cumhur Günaltay nan Beyoğlu Ko catepe ocağmda, sabık Basbakanlar lar Kurulu bu sabah Basbakan Ad Baskanı Bayann riyasetinde 3 s dan Şemseddin Günaltay ile Eko nan Menderesin ryasetinde Baş atlik bir toplantı yapmısbr nomi ve Ticaret Bakanlanndan Ve bakanhkta 3 saat ve öğleden son Arkan Sa. S, Sü. 3 te Dichdi ve Ü ijHykmıı Motfj* A r k a s t S a . S, S ü . l d e RandaU'ın rfîT dün yaptığı tetkikler Ankara 5 (Telefonla) Eisenhower'in özel müşaviri Mister Randall'ın dün Merkez Bankasında, Merkez ve Ziraat Bankalan Umum Müdürlerile görüşüp izahat aldığlnı bildirmiştik. Mister Randall, aynca Hazine U mum Müdürile de görüşmüş ve Uumum Müdür tarafından kendisine İzahat verilmiştir. Alınan malumata göre Mister Randall bu tetkikleri sırasında bilhassa serbest piyssadaki dolar fiat" larının yükseliş sebebleri üzerinde durmakta ve yükseiiş seyrini takıb için malumat almak istemektedir. D. P. Hâmid Şevkef înceyi itham ediyor Partiden istifa eden Erzurum milletvekili de müşterek Haysiyet Divanınm bu iddialartna mukabele etti Tımea nehirleri dondu Egedeki seylâbda hububat mahsulü geniş ölçnde zarar gordü, İzmir ile Nanisa arasında tren ve karayoln nakliyatı guçlükle yapılıyor Ekmefe hfieum Rusya bizi ve Amerikayı protesto etmiş HÂKİMLER RESMİ GEÇİDI Ingiliz müstemlekesi Nıjeryaya resmî bir ziyaret yapmakta olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile kocası Edinburg Dükü şerefine Lagos'da bir resmi geçit tertiblenmiştir. Bu törene müstemlekenin adalet teşkilâtı da iştirak etmiştir. Yukarıdaki resimde, Kraliçenin önünde resmj geçit yapan hâkimler görülmektedir. Ankarada Adliyenin 45 gtin yazdırmadığı cinayet Kafil dm İslanbalda yakalanınca Biahkeme de nesir yasağını kaUırdı Albay Mümtaz Gümüş, basına cğır bir cisim vurulmak, sonra da boğulmak suretile feci seküde öldürülmüs olarak bulunmuştu. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ankara 5 (Telefonla) Erzurum milletvekili Hâmid Şevket İncenin Demokrat Partiden ihrac edilmek talebile Haysiyet Divanına verildıği ve bunun üzerine Hâmid Şevketin istifa ettiği malumdur. Ancak, İhoenin ihrac talebile Haysiyet Divanına sevkedılmesi keyfiyetı Ankara, 5 (a a.) Devlet Me Arkası Sa. 5. Sü. 4 te teoroloji Işleri Umum Müdürlüğünden büdirildiğine göre, Meriç ve Tunca nehirleri donmu^tur. Egede hububat mahsulü çok zarar gördü İzmir, 5 (Telefonla) 5 sün fasılasız olarak devam eden yağmur, iki gündenberi dinmisse de i aşllyan kuvvetli bir fırtına ortalığı kasıp kavurmaktadır. Evvelki gün vukubulan sey'âb hâdisesinde can kaybl olmamlştır. Ancak hububat mahsulünün geriş çapta zarar gördüğü bildir'lmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Bu da benim fıkram Karda yiyeeek snyan güvercinler Londra, 5 (A.P.) Moskova radyosunun bildirdiğine göre, Rusya, Birleşik Amerika ve Türkiyeyi, Sov yet Rusya arazisi üzerine propa ganda balonları gönderilmesi sebebile protesto etmiştir. Ankara 5 (Telefonla) 45 gün Moskova radyosunun iç servfei evvel Yenişehirde Fevziçakmak sotarafından yayınlanan bu haber, kağı 27/1 numarada oturan ve Arkası Sa. 5, Sü. 7 de aynı apartımanm alt katında panjur imalâüle iştigal eden emekli Hâmid Şevket İnce Hürriyet Partisine giren mühendis işinden atıldı Ankara 5 (Telefonla) Öğrendiğimize göre Hürriyet Partisinın Samsun il müteşebbis heyetinde vazife alan ve il başkanhğma seçilen hava alanı kontrol mühendisi Nesib Yetkinin hava alsnındaki va Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Hür. Partisi lideri dün Ankara merkez ilçesinin açılış töreninde konuştu Cinayetin vaku bnldnfa rabrta me Telefoto CUMHUIUYET: Ankara tsUnbul vak'a mahaDinde tetkikler yaparlarken Ankaa. 5 (Te'.sfonla'i H'irrjv Partifi Ankara merkez ilçesi yeni binasının açıiısı münasebeti'.e bu gün saat 15 30 da bir tören vapıl ınıştır. Törende Parti Genel Başka nı Fevzi Lutfi Karao<^manoâlu ku . rucu milletvekilleri ile davetlileı ve 1 basın mensubları hazır buıun^.u, Kış gelince benim de eski gazetecılık damarlanm kabardt. Bugün kendi gazetem Cumhuriyet'in binnci sahifesinde bir jıkra gördüm. Gazetenın aynı sahifesinde bir de havadis başhğt vardt: «İstanbulu 10 senedir misli görülmemiş bir fcts basttrd:.» İkisi de doğru. Fakat gazetelerin hepsinin çıktığına, tramvayların ara vermeden işlediğine, otobüslenn gidebilecekleri yerlere gittiklerine, postanın mektub Yunan Başbakanı bu tekliflerin ve telgraflan muntazaman tamemnuniyetle karşılandığuu şıyabildiğine bakıyorum da, bildirdi dostlanmın tavsif ettikleri gibi, İstanbulun hakikaten meAtina. 5 (T.H.A.) Yunan Basdeni bir şehir olduğuna inanıvekili Karamanlis, bugün verdiği yorum. bir beyanatta Kıbrısın istıkbali mev Hattâ bu vesile ile, muvafzuunda tngilız teklifinin Makarios fakıyetli bir imtihan geçıren tarafından kabul edilmesini memBelediyede vazifeli arkadaşlanuniyetle karşıladığını açıklamış nma teşekkür ve kendilerini tır. tebrik edeceğim. Yunan Başvekili bundan başka, Ord. Prof. T. K. Gökay Yunanistanın Kıbns politikasında Bizim norumuz hiç bir değişiklik olmadığını, KıbSayın İstanbul Valisi ve Berısın muhtariyete kavuşmasmdan sonra diğer meselelerin hallinin da lediye Reisinin, gazetemize göndermek lutfunda bulunduğu yuha da kolay olacağım söylemiştir. kanki telif fıkrada ne derece isabetli olduğu hususunda karar vermeyi hemşehrilerimize bırakıyoruz. Yalnız kendisinden rica ediyoruz. bir daha sefere 2,5 saat karanlıkta kalan vatandaşIarın da hatırım ve hakklnı unutmasın. Yazı İşleri Müdurünün ilâve notu Yukarıdaki fıkrayı gazeteye telefonla yazdıran arkadaşımız yazının yarısına gehnce bulunduğu semtte dun geceki gıbi gene elek"•Hır. Bu münastbetV bi" konu»Irıklerm sonc'ıısunu bildirdi. Yazıtna yapan Karaosmanoğlu. Hürriyet nın eeri kalan kısmını almamız anPartisinın bir fikir partisi oldueunu cak arkad'snnızın çalcmağını yaka: fade ederek ezcümle demiştir ki: ı rak onun ıs'.ğından Istıfade etmesl t Bu memlekette her şeyden saye^ınde mumkun olabildi Yukarıdaki. nota bu vakıayı da eklemeyi evvel insan hak ve hürriyetlerinin faydalı bulduk. tam mânasile tanınması gerekmek••• J Arkası Sa. 5, Sa. S de 1 İıtgiltereniıt tekliffleri Kıbnsa dair Buz ve guneş: Dün akşam Haliç iskelesinden gurubun görünüşâ 1000 vatandaştansine telefon isabet ediyor Ankara, 5 (a.a.) Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün yurdun muhtelif yerlerinde hâlen tesis edilmiş bulunan otomatik ve manuel teçhizatl toplamının nüfuN i sumuza nisbeti binde 5,8 dir. Yani bin vatandaşm 5,8 ine telefon isabet etmektedir. Bu durum ve &\tikçe artan talebleri gözönüne alan Arkast Sa. 5, Sü. 5 te İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog