Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

NEDRET GÜRCAN Genç neslin sevilen şairlerinden EDRET GÜRCAN'ın yeni şiir kitabı Resimliyen: Güngör Kabakçıoğlu ŞAHESER BASKILI ŞAİRLER YAPRAĞI YAYINLARI arasında çıktı. Fiatı 100 kurug Bütün kitabcılarda bulunur. Dağıtma ve isteme adresi: ŞAİRLER YAPRAĞI YAYINLARI D İ N A R FESTİVAL 31 inci 71I sayı 11.347 umhuri KURUCUSUrTUTNUS NAOİ Telgrai rt mektub adrati: Cumhuriyet btanbul Posta Kutusu tstanbu) No 248 Telrfonkr: ümuml Santral Numaran: 224298, Yazı İs.leri: 224299, Matbaa 224293 na konuşan Malatya milletvekili Kâmil Kınkoğlu. bu Bakanlığın bir Bakanlar giyotini halinde bulundugunu ifade etti. Plân ve program mevzuunda beraberliğe vanlması icab ettiğini bildirdi ve sözlerine jöyle devam etti. A r k a s \ Sa. S, S ü . l d e EDEBİYAT TE SÖZLÜĞÜ Nihad Özön M ıt kültürü almış bir Talebe ve ed bileceği zorluklan çökimsenin u; bir sözlük olarak zebilmesine hazırlanmıştrr. Cfldlig5atr 750 Krş. Sah 28 Şubat 1956 İNKfeJU* KİTABEVİ eclis dün3 Bakanhk esini müzakere ettî Dünkü Nedisten notlar (Zoced Gtirenn bildiriyor) Ankara 27 (Telefonla) Ticaret Bakanlığı bütçesinin müzakereleri hayli hararetli va münakaşalı geçti. C.HJP. den Kâmil Kınkoğlu ki dok tor operatördür iktisadl meseleler üzermde hakikaten sert tenkıdler yaparken ban milletvekilleri lâf atülar: • Sen doktorsun, bu iskri nasl tenkid edersin?» Dr. Kâmil Kınkoğlunun bu dlahcndazlara verdiği cevab fu: « Demek iktisadi durumun bozukluğu o kadar ayan beyandır ki, bir doktor olarak ben bile bu ttn kidleri yapabiliyorum^ *** Yapıa denilen tenkid nümunesirJ Prof. Muhlis Etenin verdiği söylenebilir. Yalnız D.P. li milletvekillerinin efc •erisinin de yapıa olarak kabul et tikleri bu tenkid galiba daha ziyade sayın Muhlis Etenin konusma tarzından, ağır ağır, sanki hiç tenkid etmiyormuş gibi konusmasından ileri geliyordu. Haddi zatında Muhlis Ete en fert tenkidi yapü, iktisadl politikanın «kgak taraflarını birer birer eU «larak • *• D.P. Grupu adına sfiz alan HUmi Dura tahminlerin hilfifına hakikaten tyi polemik yapabilir bir hatib olarak görüldü. tyi konustu, Hur. P. ndeki eski Bakanlara karşı kullanılan yıpratma taktigini iyi hazmetmi» olduğu anlasılıyordu. Bu sözler bütçe müzakerelerinin başındanberi defalarca soylendıği hal de Hilmi Duranın konusmasını gene dikkatle dinleyebildik. *** öyle anlaşıhyor ki, iktidar partisi, sözcüleri Prof, Çelikbaşı kürsüye p karmadan bir türlü rahat edemiyorlar. Çıkarıyorlar, çıkardıktan sonra da süâhendazlar oradan buradan lâı •tıyorlar. Devam eden muzakerelerde laymadım ama, Menderes ve Fethi Arkası Sa. 5, Sü 3 te Ankara, 27 (Telefonla) B M. Meclisi bu sabah saat 10 da Fikri Apaydının başkanlığında toplanarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başladı. C.H.P. adına tenkidler tlk olarak C. H. P Meclis Grupu adı Ticaret Vekâleti bütçesinin görüşülmesi bilhassa gürültülü geçti, muhalefet, enflâsyona sed çekmek için son çarenin Menderes politikasma nihayet vermek olduğunu ileri sürdü Türkiyeye gelen yabancı firmalar zor durumda Transfer yapılamadiğudan, haa aaddc gctirteBiyca bu firaalar, fabrika ve tesisleriıü kapataayı dnş&nöyorlar 6224 saylll yabancı «ermayeyi teş\'ik ve koruma kanunundan istifade suretile yatınm yapmış olan veya aynı nlyetle harekete geçen firmaların döviz buhranı dolayısile çok müşkül durumda bulundukları haber alrnmlşUr Firmalar, faaliyetlerine devam için, tamanüle hariçten temini icabeden ham maddeleri, transfer yapılamadığından ithale imkân bulamamaktadırlar. Halen, elde mevcut stoklar kullanılmaktadır. Fırmalar, tam randımanla çalısatnadddermdan, genls ç«pta zmrarlara maruz kalmaktadırlar. Va [ ziyet bu şekilde devam ettiği takdirde, 3 4 ay sonra birçoklarl, , fabrika ve tesislerini kapatmak mecburiyetinde kalacaklardlr. , Bazıları, daha şimdiden, i^çi kadrolaruıda tensikat yapmak cihetine gitmektedirler. 6224 sayılı kanundan istifade «uretıle, henüz yatınm yapmamiî olup ta, aynı niyetle harekete geçen firmalar da giriştikleri teşebbüsfi tasfiye etmek zorunda kalmaktadırlar. Arkast Sa. 5, Sü. 4 U Türkiyede enflâsyon tehlikesi Bugiin Pariste başlıyacak bir konferans, bizde ve bazı Avrupa memleketlerinde mevcud enflâsyon tehlikesini inceliyecek Paris 27 (AP.) Avrupa Ekonomik Işbirliği Teşkilâtına dahil bulunan 17 devletin Maliye ve Dışişleri Bakanları Salı günü toplanarak Atom enerjisinin rnüjtereken geliştirilmesi için çalışmalar yapacaklar ve bu arada gittikçe artan enflâsyon tehlikelerini gözden geçireceklerdir. Toplanüya Paristeki genel merkezde Salı gü Arkast Sa. 5, Su. 4 te Kıbrıs için gizli görüşmeler son safhada İngiüz Müstenriekeler Bakanı Adada tenaslanna başladı, müsbet veya nenfî kat'î netice birkaç gune kadar alınacak ve Londra yaptıgı teklifleri açıklıyacaknış Londra, 27 (R.) Kıbns adasına gitmis olan Îngiliz Müstemlekeler Bakanı Lennox Boyd, Ingılız Valisi Mareşal Hardinğ ile görüsmelerine baslamıstır. Hardıng'in, bir müddettenberi Yunan Ortodoks papazı Maka Arkast Sa 5, Sü. 6 da Kıbnsa takviya olarak cclen İnciliz askerleri. Lefkas« sehrlı^D f«kakianıu Taptıklan vflrnrtU esnasında <«•«t igjm Türk Alman mühendisleri ihtilifa düştii uzmanlan arasındaki ihtilâf, Denizyollan gemikrinin safra taşunası mevzuundan çıktı Hamburg 27 (TBA.) Deniıcllik Bankasmın Almanyada yapürdığı üç yolcu gemisinden ikisi yüzünden Türk ve Almanya mühendislen arasında bir ihtilâf basgöstermis bulunmaktadır. Bu gemi ler «Ege ve Marmaraa dır. Bu gemilerde daimî safra bulunmadığmdan, aynı akibete uğnyan cİzmir» vapııru gibi yana yatmasından endişe edılmektedir. Bu yüz Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Çataîağzı şehrimize üç knnıştanelektrik veriyor Fakat aboneler kilovatına 28 kuruş öclüyor; Çataîağzı SantraL Müdürü, Istanbuldaki irJcıtaların şehir şebekesinin bozukluğundan ileri geldiği kanaatinde Çataîağzı Elektrik santralı müdürü Celâl Sermed İstanbul Elektrik fabnkasmda vücude getirilen yeni tesislerin açıhş töreninde hanr bulunmak üzere şehrimize gelmiştir. Bilindiği üzere Çataîağzı Elektrik santralından şehrimıze mühim mik tarda elektrik cereyanı verilmektedir. Son zamanlarda İstanbul elektriğindeki inkitaların Çataîağzı tesislerinde vukua ?elen ârızalardan doğdu*u iddia ediliyordu. Çataîağzı müdürü kendisile görü şen bir muharririmize şunları söylemiştir: « Bu iddialar doğru değildir. Inkitalarm İstanbul şehir şebekesin deki bozukluktan ileri gelmesi muh temeldir. Biz İstanbula çok miktarda elektrik vermekteyiz. Hem de kilovatı üç ktırus gibi çok ucuz bir fiatla... Tesislerimizi bu sene daha fazla genişlettik. İstanbula, Ankaraya ve dığer bir çok şeh^rlere cereyan vermek suretile ihtiyaclarını karşılamaktayız. Hükumet gelecek senelerde bu istasyonu daha da genişletmek arzusundadır. Bundan başka yeni yapılan Tunçbilek istasyonu ile Adapazannda b r irtibat istasyonu tesis karanndayız. Ayrıca Sarıyar barajı ve santralı ile de irtibat temin edecek ve bu suretle memleketin mühim ve geniş bir sahasını elektrik ağlarile öreceğiz Çataîağzı elektriği bu havzada ıstihsal edilen ve hiç bir işe yaramıyan kömür tozlanndan istifade suretile elde edilmektedır.» Çataîağzı elektrik müdürünün ifadesinden anlaşıldığına göre oradan kilovatı üç kurusa verilen elektriğe burada halktan 2528 kuruş alınmaktadır. 2,5 milyar tirahk miras Muırdaki bu muazzam »ervetin dört vârisi Izmirde İzmir 27 (Telefonla) Bugün öğrendigime göre, Mısırda muazzam LÂSTİK BEKLİYEN KAMYON Burada gördüğünüz kamyon da, bir servetin varislennde nbir kısbir tek lâstiği noksan olduğu için aylardanberi muattal duru mı şehrimızde bulunmaktadır. Bil yor. Bir ihtiyacı karşılamak için on binlerce liralık döviz kar müddet önce Mısırda vefat eden Arkası Sa. 5, .>a. 5 .is şılığı ithal edilen bu koskoca arabanın, tek lâstik yüzünden bir kenara atılıvermesine insan acımaz da ne yapar? Amerikadan bir kalb cerrahı davet edildi Mfitehassısın, bir devlet adamımıza kalb ameliyatı yapacağı iddia olunuyor Ankara 27 (TflA.) Haber abndığına göre, büyük bir devlet adamımıza kalb ameliyatı yapmak tizere, Cleveland'da Weatem Reserve üniversitesi kalb cerrahisi profesörü Dr. C.S. Beck yakında Türkiyeye gelecektir. 55 yaşmda olan Dr. Beek, adıııı taşıyan Beck I, Beck II amekyatlarının mucidi bulunmaktadır. Bu arada, 1938 denberi ilâçla tedavisi mümkün olmıyan infektüs hastahğnîdan mustarib 500 k şiye ameliyat yapmışür. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te NAYLON YERİNE YÜN ÇOBAB Korkunc rüzgârlar ve dondurucu soğuklar Italyada yeni bir moda yaratmaktadır. Yukarıdaki resimde, bir Italyan film yüdızı olan 22 yaşındaki Gıovanna Pola'nm teşhir ettiği ve hemen bütün Romalı hanımların rağbet gösterip naylon yerine ^iydıkleri yün çorablar görülmektedir. Zonguldak Belediye Meelisinde geçen müzakerenin aslı Türk Alman ticaret görüşmeleri gene kaldı Almanlara borçlarımmn ödenmenrasi bu yeni tehire sebeb gesleriliyor kanı, Türkiye D15 Bakanlıgmdan Hasan Işıktır. Hamburg 27 (T.H.A.) 195455 mevsimi içinde Batı Almanyanın haricden 20 bin ton ceviz ithal ettiği resmen açıklanmıştır. İthal edilen bu cevizlerin en büyük partisi 18.300 ton olarak Türkiyeden getirilmiştir. Türkiyeden sonra İtalya 3.500 ton, Çin 950 ton ve Amerika 850 ton ceviz ihrac etmişlerdir. Balıkcılar: "130 lirayada balık yenecek,, diyorlar Zonguldak Belediye reisinden şu telgrafı aldık: «Muhterpm gazetenizkî 252956 gün ve 11344 sayılı nüshasının birinci sahifesınin 3 üncü sütunutıda Bonn, 27 (A.P.) Türkiye Batı (Bayara verilen unvan Menderese Almanya ticaret ve malî görüşmeleverilmedi) başlıklı bir yazı intişar ri, şimdiye kadar bir kaç defa te(Arkast Sa 5 Sü. 5 te) hırden sonre bugün yeniden tehir edilmiştir. Bu tehirirı en önemli sebebi, rürkiyeıım Batı Almanyaya olan 40 *nil ycn aoJar tutarınddki borcunun di vız roVstnlığı dolaysile şimdiye kadar ödenmemiş ılmasıdrr. Halen Bonn'da bulunan Türk heyetinın baş Şehir Meelisinde bütçe görüsmelerine başlandı Şiddetli tenkidlerde bulunan üyeler, aslalt yoknn 45 günde bozuHuğundan, çöp ve su derdinden, Belediye murakabesizliğinden şikâyet ettiler Belediye Meclisi dün saat 15 te Hayri Gönenın başkanlığında toplanmış, Beledije bütçesinin müzakeresine başlamıstır. tik olarak Belediye Daimi Komisyonunun yeniden seçilmesi hakkındaki bir takrir görüşülmüştür. Hukuk İşleri Müdürü Avni Delsu, iki ay önce seçilen Daimi Amsterdam'ın 20 mil yakınmdaki Komisyonun, 1 rrrart tarihinde Belebir Hollanda köyünde Eskimoların diyenin Vilâyetten ayrılması halinde hayatmı öğrenen talebeler, hüküm süren şiddetli kı$ sayesinda Arkast Sa. 5, Sü. 7 de onlar gibi buzdan bir bina yapmışlardır. Yukarıdaki resimde, buzdan yaptıkları binanın kapısına «Oosterschool» levhasını asıp içine giren talebeler görülmektedir. Dunkü kongıede bulunanlardan Wr grup (Yazısı 5 ınci sahijemizde) Karabükte büyük bir heyelân Ankara Zonguldak demiryolu kapandı; ekipler yolu açmağa uğraşıyor Karabük, 27 <Telefonla> Ankara Zonguldak demiryolu üzerınde ve Karabüke 64 kilometre mcsafede bulunan tsmetpasa Kurdçimeni istasyonları arasında büyük bir heyelân vuku bulmuş ve demiryolu kapanmıştır. Zonguldağa gidecek olan tren Çerkezköyde, Ankara treni de Karabükte kalnuştır. Demiryolu ekipleri yolun açi'ması İçin hummak bir şekilde çar,smaktadırlar. Buzdan mekteb Zimmetine 10 Kanseri iyileştirdiği bin lira geçiren bankacı ia edilen ilâç AyakiariDi ısılan fotoğrafşı ESFjg? kib etmek ve reslm çekmek zorunda kalan îngiliz gazete fotoğrafçılan en cok ayaklarının üşümesinden şikâvet etmektedirler Yukandaki resimde, portatif bir gaz sobası sayesinde ayaklarını ısitan bir foto muhabiri görülmektedir. Son günlerde bazı gazeteler, An karada bir tıb ögrencisinin kanseri tedavi edecek ılâç bulduğunu, tatbikatından iyi neticeler almdığını yazmışlardır. Ankara Üniversitesi Tıb Fakültesi Patolojik Anatomi Enstitüsü direktörü Prof. Necati Yakalanan ve Adliyeye verilen Eranıl, Enstitüye bu mevzuda yabankacı: «Paraya ihtiyactrn pılan müracaatlenn artması ürerine «Mufu İçin aldım!» dedl dunımu açıklamak lüzumunu duy muştur Pıofesör şöyle demektedir: Şehrimizdeki bankalardan biri«Tıp Fakültesi talebelerinden nin Dolapdere şubesi müdür muYavuz Öztorun tarafından cilt avini Nedim Karabel, zimmetine Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Arkast Sa. 5, Sü. 6 da SU&hUra2> Fabrikasınd» yeat teslsler ijletmeye açıldı F. K. G. Şu fabrika bacalan nın boyuna baktım da hakikaten büyük işler yaptıgı mıza kanaat getirdim^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog