Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

l\ üıci fil sayı 11.346 u m h u r i yet KLIRUCUSU: Y U N U S NADt Telgraf v* mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Ümuml Santraü Numarası: 224298, Yazı İşleri: 224299. Mtbaa 22429) Pazartesi 27 Şubat 1956 Hariç bir vilâyette ve mensucat fabrikasında çalısmak üzeıe mütehassıs bir mensucat kimyagerır.e acele ihtiyaç vardır. Taliblerin görüşmek üzere Finc£.ncılar Mahmudiye Han 21 numarava müracaatları rica olunur. ILA Menderes ve İnönü konuştular, Başvekil: «Biz üniversiteyi gündelik siyasete karıştırmama kararmdayız» dedî Maarif bütçesi görüşülürken Hârriyet P. sozcuso, muhtariyet mevzuu uzerinde bir konusma yaptı, Komisyon sözcüsüde Üniversitenin ilim kisvesi altında politika yaptiRinı iddia etti Ankara, 26 (Telefonla) B. M. Meclisinde bu sabah Millî Eğitim Bakanhğı bütçesile üniversite bütçelerinin müzakeresine başlandı. Dı san Baçın başkanlığında açılan o* turumda söz alan milletvekillen bilhassa üniversite muhtariyeti üze rinde durarak bu mevruda partile rinin görüşlerini açıkladılar. C.MP gnıpu adına söz alan Meh med Mahmudoğlu tedris hürriyeir yarunda Millî Eğitim program noksanhğınm bulunduğunu söyledi ve üniversite tedris kadrolannın kifayetsiz olduğ^nu bildirdi. Müteakıben CHJ meclis grupu 3dına söz alan Tunceli milletvekili Fethi Ülkü ise bugün* kadar iyi bir öğretmen yetiştirme formasyonu bulamadığımızı. ayn ayn ellerde yetiştirilen öğretmenlerden bek lenilen semerenin aluımadığını belirttikten sonra «hele bu öğretrnen köye tâyin edilmiş ise kaderi> başbaşa bırakılıyor. Öğretmen ücreti azdır. Tatmin edilmiyor» dedi Hatip, üniversite muhtariyetine te masla şunlan söyledi: t Muhtelif tarihlerde çıkanlan kanunlarla bu muhtariyet zedelenmiştir. Üniversitelerin memleket içindeki ve dışmdaki meseleleri e'.e alarak tahlil etmeleri vazifeleriîir.» 6 nmmB müdfirlük münhal Müteakıben Hür. P. grupu adına tenkidlerde bulunan Kocaeli mllîetvekili Turan Güneş yaptığı koıu*mada, Millî Eğitim Bakanlığının, genderin egitimi yanında, ümmiliği ortsdan kaldırmak için tedCelil Yardıma Turan Güneş Millei Meclisinde dün finiversiie D. P. Meclis Grupu muhalefeti itham ediyor muhlariyeti mfinakaşa edildi 23 şubat akşamı Millet Meclisinde vukubulan hâdiselere dair dün bir tebliğ yayınlandı Dünkü Medisten notîar Ecved Güresin bildiriyor Ankara 26 Daha evvelce belirtmeğe çalıştığımız gibi D.P. bu seneki bütçe müzakerelerinde nedense garib bir taktik peşindedir: C.H.P yi, C.MP yi pışpışlayıp | Hürriyet Partisine vurmak taktği... j Fakat müzakerelerin havasından alınan intibaların bu taktiğin ümid edilen neticeleri vermediği merkezinde olduğunu söylemek yerinde olur. Dün akşam iktisadî işbirliği bütçesi münasebetile yapılan müzakerelerde, C.HP yi ve daha ziyade Genel Başkan tnönüyü tutan, hattâ onun demiryolu siyasetini öven, bugün de aynı hava içinde devam eden D.P. Genel Başkanı Adnatı Menderesin, bilhassa Hürriyet Par tisd uzerinde teksif ettıği hücumAnkara, 6 (a.a.) Demokrat Parti Meclis Grupu başkanhğından tebliğ olunmuştur: 23 şubat akşamı, Büyük Millet Meclisinde Başvekâlet bütçesi müzakere edilmekte iken cereyan oden hâdiseler dolayısile, muhalefet partilerinin Meclis riya";etiae tevdi ve aynca beyanname olarak gazetc* lerde neşrettikleri tezkerelerde hakikatlerin ta^ıamen tahrif edilmij olduktan başka hususî mnksadlar» dayanJin isnad ve iftiralara da baj vurulduğu görüHi'fiinden bu hususlann umumî efkâr huzurunda ay dınlatılmasma lüzum hâsıl olmuştur. Evvelâ Devlet Vekili Emin Kala Arka<;ı Sa. 5, Sü. 3 te (Arkası Sa. 5. Su 4 te> devalüasyon yapmıyacak Yeni tesisler Vaü ve Örfî İdare Komotanı Orgeneral tarafındaa tetkik edilirken Aknos İfigilîere Dulles'ın Batılılara hitabesi Hür. P. münevverler Dâriilacezede arasmda anket actı tecavüze uğrayan Partimn Ankara fl başkanhğ,, flîn, adamlanmn ve muhtelif meslek »ahibleriniı: memleket meseleleri etrafındaki fikir ve kanaatlerini tesbite başladı doktorlar Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Elektrikfabrikasmda yeni tesisler dün açıldı Şehrimizde elektrik istihlâki 6 senede bir misli arttı; abone sayısı senede ortalama 20.000 yükselerek 260.000 i geçmiş bulunuyor Sılâhtarağa elektrik fabrikasında inşa olunan 36 bin kilovathk türbin ile 50 bin kilovat takat temin eden dört kazan, dün saat 12 de işletmeye açılmıştır. Bu münasebetle yapılan merasimde Vali ve Belediye Reis vekili Prof. Gökay, mebuslar, Bırinci Ordu müfettişi ve Örfî İdare Kumandanı Orgeneral Nureddin Aknoz, Nafia Vekâleti temsilcisi, il ve Belediye meclisi üyeieri, İE.T.T. Umum Müdürü hazır bulunuyordu. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdaresi Umum Müdürü Kâm ran Görgün, fabrikanm işletmeye açılan türbini ve kazanlan hakkında malumat vermiştir. Bu izahata göre, dünyanın birçok memleketlerinde elektrik istihlâki 10 senede bir mısh artarken, şehrimizde bu bir misli artma keyfiyeti daha kısa bir zamanda, 6 senede olmuştur. 1955 senesindc elektrik sarfiyatı 460 milyon kilovat saati bulmuştur 1953 senesinde 20 bin kilovatlık bir türbüıin servise konulmuş olmasına ve Çatalağzından 35 000 kilovaü bulan bir takatin alınmasına rağmen artan intiyacı karşılamak için Silâhtarağa santralınm takviyesi lüzumu belirmiş ve hükumetin gösterdiği alâka sayesinde 36.000 kilovatlık bir türbin ile saatte 240 ton buhar istihsal edecek kabiliyette 4 kazan sipariş edilmiştir. Bu arada idarenin abone sayısı senede ortalama olarak 20.000 ar Ingiliz Maliye Bakanı, Alman, Amerikan ve Japon rekabetinden şikâyetçi Londra 26 (BBC.) Beyanatta bulunan fcgiliz Maliye Bakanı Mac Millan İngilerede devalüasyoo yapılmıyacagını bildirmişt.r. MacMillan, Amerikan, Alman ve Japon rekabetinden şikâyet etmiş ve bu devletlerin iktisadî rekabeti dolayısü* lngilteren.n şimdiki ikti Arkası Sa 5, Siı. S de \ Washington 26 (AP.) Amerika Dış İşleri Bakanı Foster Dulles, batüı devletlere hitaben yayınladığı Ankara, 26 (Telefonla) Hür. fikir ve kanaatlernıi tesbit etmeğe bir demecde, Rusyaıun giriştiği her tkonomik yardım teşebbüsünün, P. Ankara İl Başkanlığı memleket karar vermiş ve bunu temin için geri kalmış memlekctleri komünist meseleleri uzerinde ilim adamlan toplantılar yapmağa başlamıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ıın ve muhtelif mesiek eıbabının Toplantılann ilki bugün Ankara İl Merkezinde yapılmıştır. Hukukçulann katıldığı bu toplantıda tanınmış avukatlar, eski temyiz âza lan, baro reisi, profesorler, doçent ler ve hakimler bulunmuşlardır. Kırk kişilik heyete aşağıdaki sual ler sorulmuştur: 1 Siyasî partiler Anayasa teminatma mazhar olmalı mıdır? Yok A r k a s ı Sa. 5, S ü . l d e Serbest Hekimler Derneğinin dünkü kongresinde bu mevzuda hararetli müzakereler cereyan etti konnşma yaptı Eski Başvekil Erenköy C.HP. bucak kongresinde kalkınma hamlelerinden bahsetti Erenköy CHP. bucak kongresi dün saat 11 de yapılmıştır. Kongrede eski Başvekillerden Şemseddin Günaltay da hazır bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır. Günaltay demistir ki: < İktidar partisi büyük bir kEİkınmadan bahsediyor. Fakat C.HP. Günaltay dün bir Cezairde 55 kişi daha öldii Constantıne 26 (R.) Mukavemetçiler tarafından muhasara edilen Alharka köyünü kurtarmak İçin girişilen harekâta dün bütün gün devam edilmiştir. Çekılmeye mecbur kalan mukavemetçiler, ağır kayıblar vermişlerdir. Neticede 43 mukavemetçi öldürülmüş, 3 esir Arkan Sa 5. Sü. 3 U Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Arkast Sa 3. Su 8 de Dunku topiantıda bulunan hekimlerden bir grap Serbest Tabibler Derneğinin dün saat 15 te (Etıbba Odası) nda yaptığı kongrede, son günlerde Darülâcezede vukua gelen müessif hâdise hararetli görüşmelere yol açmışf'r Bir kaç gün önce Je yazdığınnz gibi. müessese müdürü Turgud Babaoğlunun teşvikile aşçı ve müstahdeml°rden bazüannın doktorlara tecavüz ettikleri iddia o unuyordu. Dünkü topiantıda doktorlaruı biri, bizzat hâdisenin içinde olJusur..ı belirtmiştir. Iki saat kaJ^r süren gö (Yok) lar ** (Var) lar: 7 1950 denberi güdülen ziraat Cemal Nadirin politikasının bir bilânçosu 13. ölüra Ziraaffe makineleşme ve neticeleri Yedek parça yokluğı Fiat siyaseti Yeni hayat sahasına koşan işsiz kütleleri vesaire Anketi yapan: Şahab Balcıoğln Sahife tahdidatı sebebile anketimizi her gün yayın layamıyoruz. Okuyucuları • mızdan özür diler, anketimizin devam etmekte olduğunu belirtiriz. Bugünkü ekonomik yapısı bakmundan bir ziraat ülkesi olan Türkiyede yedek parça, nal, mıh ve uç demiri gibi hayati maddelerin yokluklanndan bahsedilirken, 1950 denberi güdülen ziraat politikasının bu münasebetle bir bilânçosunu yapmak zarureti de kendiliğinden ortaya çıkıyor Işte bu sebebli. arketimizi ziraat sahasına intikal ettirince Cevad Nizsmî Düzenli ile görüştuk Fsk' (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası) nın umumî kâtibı olan Cevad 1 Kendi sahalaruuzda yokluğunu hissettiğiniz busaslar ve maddeler nelerdir? 2 Bu yokluk sebebile ortaya çıkan müşküller nelerdir? 3 Kendi sahanıza lüzumsuz olarak ithal edilen maddeler nelerdir? Merhum Cemrf Nadir Zîlede bir kadın dördiiz doğurdu Zile, 26 (TB.A.) Eynihal köyünde Hüsniye Barut aduıda bir ka SON SİSTEM METEOROLOJİ BALONU Califomiyadaki Ver dın, bir batmda dördüz doğurmuşaali üssünde Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri icin hanrlanan en son tur. model meteoroloji balonlarından bir tanesi, ucurulmadan öncc. hidDördü de ka olan çocuklardan roien ile doldurulurken görülmektedir. biri doğum esnasında ölmüştür. yıldonumu Arkası Sa. 5, Sü. 2 de C.N. Partisi ocağı açıldı Sadık Aldoğan ve & Başkanı birer konuşma yaphlar Cumhuriyetçi Millet Partisinin Sağmalcılar ocak merkezi dün açılmıştır. Bu münasebetle yapılan törende, genel kurul azasından Suphi Batur ve Sadık Aldoğan ile il idare kurulundan Nuri Leflef ve kalabalık bir vatanda} topluluğu hazır bulunmuştur. SORULARIMIZ Bugün aziz arkadaşımız Cemal Nadirin onuncu ölüm yıldönümüdür. Üstad, 1947 şubahnın 27 nci günü hayata gözlerini yummuştu. Her gün, gazetemizin birinci sahiNizami bugün (lttihad Değirmencilik fesindeki köşesinde okuyucularınuT.A.Ş.) nin başında bulunmaktadır. za tatlı ve zarif nükteh karıkatürKendisi, ziraat meselemiz hakkında, anketimizin sorularından hareket e ler sunan Cemal NaHir, hâtırası daima taıe ve canlı olarak aramızda derek şöyle konuştu: yaşamaktadır. Ölmediğine, hâlâ a. Bence mevzuu 4 e ayırmak lâzıındn: 1 Ziraatte makineleşme: j ramızda yaşadığma, eski. günü geçÖtedenberi zirai istihsal davjmızda, • miş karikatürlermın bugünkü hâziraî makinelorin en büyüklarınin, en disclere olan mutabakatmden daha r.'.odernlerinin kullanılması esas hal buyük delıl aramağa lüzum yoktur, çaresi olarak mütalea edilmektedir. 1 sanırız. Bu^ıu 2530 yıl önce de tecrübe ettık i Üstadın hâtırasmı taziz eclerken, ve büyük fedakârlıklar pahasma yur da sokulan ziraat makineleri bılhas gazetemizde çıkmış olan eserleri Arkast Sa. 5, Sü. 7 de arasından seçtiğımiz bir karıkatürünü oku^'Ucu1Rı•ımıza sunuyoruz. Arkast Sa. 5, Sü. 8 de Kıbrısa dair Ysınanİngiliz görüşmeleri İngiîiz Müstemlekeler Bakanı Boyd dün Lefkoşeye gitti Londra, 26 (R.) Kıbrısia alâkalı ve olarak tngiliz Yunan görüşmelerinin önümüzdeki günlerde yeni bir safhaya girmesi ihtimalleri belirmissportif kaTŞÛaşmalaıa devam tir. tngiliz Müstemlekeîer BaKanı »dilmiştir. Dolmabahçe stadında yapılan lig macında Beyofluspor Vefayı 2 0 mağlub etmiş Lennox Boyd bugün Kıbrısa gıtmıştir. Basketbol maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray, Modaspor, Beyoğluspor rakiblerini yen tir. Bakanm, Kıbrıstaki tngiliz Vami?ler; Galatasaray Türkiye voleybol jampiyonu olmuştur. Yukandaki resimde Vefa Beyoğlu lisi Mareşal Harding ile görüjecegı ıpor maçından bir 4nı e n r n m m ı n i B \Tarlann tafsilâtını ve diğer spor haberlerini son sahife resmen ilân edilmij olmakla berabet tolzde bulacaksınız. Vefayı y g p r , vetayı z u renoı ^ 0 ^ ^ r VA<4UI D ü n 9 fl Yendi 2 0 Vanıiî muhtelif saha, stad bu temasların bir müddettenberi Kar dıng ile Makarios arasmdaki tcmaslarla ilgili bulunup bulunroadığı anlaşılmamaktadır. Harding'e cevabını vernüj olan Makarıos'un günlerdenberi Kıorıstaki Yunan Konsolsu ile toplantılar yspmakta olduğu gözden kaçmamı^hr. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de CÜBÜM CEZAl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog