Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TOnla tpekU. Paznuklu KA ME FA Mallan dafana tOndflr. Terdh •diniz. 31 uıo u m h uri yet 11.34S K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgraı re mektub adreai: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbu) No M6 Telefonlar. ümuml Santral Numarası: 224298, Yan tsleri: 224299, M.tbaa 224293 MUHASEBE BJrind n İkiad Cildler Çıktı Beheri 3 5 0 fer kuruş Afamct Halit Yajaroğlu KitabçUık T.L.Ş. tSTANBUL Cevad YÜCESOY Pazar 26 Şabat 1956 Hikmet Bayur, Adanın Türkiye ve Yıuıaıtistaı. arasmda ikiye taksimini teklif etti, Dış İşleri Bakaıu ise Kıbnsın Türkiyeden başka hiç bir memlekete veriîemiyeceğini söyledi Dünkü Meclisten notlar Oahiliye ve Hariciye bütçeleri üzerinde tenkidler Ankara 25 (Telefonla) B. M. M. nln bu saoahkl icümaında lc İşleri Bakanhftı bütcesi mü •akere ve kabul edildi. İC tsleri Bakanufcı bütcesi Saat 10 da Başkan Aeâh Erozan. ekserlvetln Tievcrud oldu&unu ilân ederek oturumu »ctıjı lar •nan salonda 187 mlîletvekni vardı. tlk olarak KOnusan Fahri Belen idarî mekanizmamızın bürokrası ve merkezıvetcilik esasile çahstıSından dolavı bn asırdanberi İl#rleyemedi6imi2i ifade etti. Mütea kıben Hulusi Bozbevoiiu. kadın ticaretinin kövlr re kadar vayılmı* bir durumda olduSunu sövleve rek Bakanlıgın bu hususta eereken tedbirleri al Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Mecliste dün Kıbrıs 1 d mevzuu e le aıınaı Gerze iıııar ediliyor Muvakkat komisyon bir tasarı hazırlıyarak Meclise verdi ve tah•isatın 7 milyondan 14 milyon liraya çıkanlmasını istedi Ankara 25 (Telefonla) Geçenlerde vukua gelen bir yangın «onunda harab olan Gerze kasabasının ihyası maksadile, hükumetçe yapılan teklıf üzerine kurulan muvakkat komisyon bir kanun tasarıa hazırhyarak Meclise sevketmiştir, Tasanya RÖre, felâketzedelere tevzi edilmek üzere meskenler insa edile cektir. Komisyon, hüfcumetln, bu maksad icm aynlmasını teklif etti ği 7 milyon lirayı kâfi görmemekte ve bu meblâgın 14 milyon liraya iblâgını istemektedir. Arkas\ Sa. 5, Sü. 1 de Ka»nn Giilek «ün C.H.P. U Wkı (Ecved Güresin bildiriyor) Ankara, 25 Şu Sinan Tekelioğhı olmasaydı bugünkü müzakareler de güriiltüsüz, patırdısız geçecek ti. Ama Tekelioğlu, damad beyta mecmuası diye (Akis) c çatmak istedi. «Bombalayacağım falan» dedl, gürültüyü çıkardı, fakat neden •e bomba bir türlü patlayamadı. Ralbtıki müzakereler, dün akşam Millî Savunma Bütçesinin görüsülmesi srasmda bir yumusak havm içine girmişti. Ne yaparanız ki, «iMilletlerarası Iktisadî Işbirliği bütçeai görüşülürTil Sinan Pasa cağzına kllit vurula mayacağını» iapata bir kere karar ken Fethi Çelikbaa, Türkiyenin lâsak olduğu Termisti. Söyledi, söyledi, Allahtan krediyi temin edemediğini söyledi, Başbakan ver10 dakikasını doldurup indi İkl Hariciye Vekilinin mevcudiye cliği cevabda muhalifleri itham etti tl her memlekete müyesser olmayan birşeydir. Hatta, galiba dünya üzerinde yalnız bizim memlekete çift Ankara 25 (Telefonla) Dıj İ?~ Bu bütç* urerinde Hür. P. grupu Vekilli Hariciye nasıp olmustur de leri Bakanlığı b'ütçecinin tümü üze adına söz alan Fethl Çelikba» bunilebilir. rindeki müzakerelere gece laat 21 güne kadar gelmis geçmif hiçbir Bugün Ziyad Ebüzziya satastığı de aktedilen üçüncü toplantıda da hükumetin Amerikan yardımından ve Avrupa iktisadi işbirliğinden g*!çln kürsüye çıkan Fatin Rüstü Zor devam olundu. hı tatasma mevzuUnnın hududunu Ük »özü alan CM.P. Kıifehir reken trediyi alamadığuu, peraBylesine astı, Balkan pakü, Ameri milletvekili Mehmed Mahmudoglu, kende ve vuzuhtam uzak çalısmalar lâjnk ka ile münasebetler ve diğer dıs me Kıbru meselesinin milU bir dava yüzünden Türk mületinin olduğu krediyi temin edemedığini •eleleri öylesine izah etti ki; Sayın elduguntı ve CM.P. Gmpumin djj ifade ettikten sofira îlctüa'drişbirKöprülö bile oturduğu yerden ken davalarda olduğu gibi bu mevzuda liğind« bütün meselelerin perde ar* disini dikkatle dinliyor ve izahattan memnun kabbğı pek belli olu da hükumetle beraber bulundugu kasına saklandığmı »öyledi. Çelik nu ifade etti. baştan sonra söz alan Bütçe sötyordu. MUteakıben verilen kifayet Sner cüsü Behzat Bilgin, Fethi ÇelikFatin Rüstfi Zorhı gayri resml v« kil olduîu için irticalen konustu gelerinin kabulü dolayısile Dı? 1? başın da kredi alamamakla suçlan umna, Prof. Kfiprülü Resml Veldl leri bütçesinin fasıllarma geçildi ve dırdığı hükumett» bir müddet vazife aldığını söyledi ve bu ifadede •ıfatile nazik meselelerde yanlı me aynen kabul olundu. Daha sonra milletlerarası iktisadi bir garabet oldugunu beyan etti. tin okumayı tereih etmisti. Fakat cümlenin malumu oldugu işbirliği bütçesinin müzakeresine Bundan sonra kürsüye gelen Fa•eçhile irticalen yapılan konusma Arkasx Sa. 5, Sü. 1 de lar hele biraz heyecanh olursa milletvekilierinin alâkasını çeker. Köp rülünün ki, elındekini kâgıddan okuyarak izah ettiği için meseleler cok mühim olmasma ve hakikaten lyi ifade edilmis bulunmasına rağmen arzulanan alâkayı jfötmedi. Bir evvelki konuşma kaymağı al mıstı... Mecliste dün gece yapılan tenkidler Amerikalılar Kasım Gülek'e "size yalnız para değil, akıl da lâzım!,, demişler Dün şehrinizde bir ocak binasının açılışuıia konuşan C. H. P. Genel Sekreteri, bütçeyi muhtelif cephelerden şiddetie tenkid etti r»üh revzipasa CJîJ". ocak Mnannın açüısı münasebetile dün saat 14.30 da yeni ocak binasında bir toplantı yapılmıştır. Birer konuşma yapan C.HJ3. genel sekreteri Kasım Gfl lek ve tlhami Sancar, butçe tasarısına, Gülek Randall mulâkab hakkında Zafer gazetesinde gırisilen lıücumlara, hayat pahalüığına temasU iktidan siddetle tenkid etmisler.Hr Amerika ile yapılan görüşmulerin netice vermeyişi sebebini C.H.P. y» Tuklemek istediklerinl «lirten Gülek, föyle devam etmistir: 1 f ArRrfst Sd. 3, SH 4 te) FÜZE TECRÜBE KULESİ Birlegflc"Xmerflü, füze süahlar OzermdeM tecrübelerini hızlandırnustır. Tamam lanan modern silâhlardan banlarının sımdiden savas gemilerine yerleştiril diği bildirilmektedir. Yukandaki re Hakikî durura fen heyetlerinin 4 simde, füze tecrübelerinde kullanıl çalışmaları sona erdikten sonra mak üzere inşa edilmekte olan yeni bir kule görülmektedir. Bu, 15 katlı belli olacak beton bir kuledir. Eskisehir, 25 (Telefonla) Son 24 saat içinde uzun fasılalarla pek halıi 2 zelzele olmuştur. Halk, sukunet bul Dfin Keceki güresierde H&mid mağa başlamıştır. 11 fen heyeti, haTuristler, bazılannın içine yanlıshkla bUmece Mhifeieri konaa sar bolgelerınde evlerın durumuııu Kaplan, trfan Atanı tttifakla ayrı ayrı tesbıt etmektedir. cTürkiyeyi tanıtma» brosürlerini tetkflc ediyorlar mağlub etti Hasarın hakikî durumu, ancak ekip'erin çalışmaları sona erdikten Îstanbul Denizli serbest (Bret sonra belli olacaktır. karşılaşması dün gece Teknık t ' n i Kızılay ihtiyaçlan Amerikaya versite spor salonunda çok kalab»Amerika Dıs İşleri Bakam, bildirlldi lık bir seyirci kutlesi önünde yapılRusyanın siyasctte Amerikan Ankara, 25 (a.a.> Son iamanlarmiftır. Denizlınin 53 galibiyotile bimetodlannı takHd ettiğini da şiddetli kış, yangın ve zeUele gten bu musabakalarıa teknık neticebi âfetlerin memleketimizde yaptığı leri şöyledır: söyledi tahribler ve tevlid ettiği ıztırablar 52 kıloda Osman Şit (D.) N. Ça**• Washington, 25 (A.P.) Hariciye münasebetile buyiık dostıunıız ve kıcıya (1.) 9 45 te ruşla; 57 kiloda S. Izmirde ortaya ahlan iddialara göre çiftlik Aydm Saym Hikmet Bayur meseleleri Inan (1.) AU Yığa (D.) ekseriyeüe; Vekili John Foster Dulles, dün, Rus ıruttefikimiz Birleşik Amerika dev Arkası Sa 5 Sü 3 te 62 kiloda Bayram Şıt fD> Ismaıl Bay Demokrat Parti Baçkanına aid bulunuyor lann 30 yıllık şiddet ve taassub po letleri Reisicumhuru Eısenhow»j'ın rak'a (î ) 10.57 de tuşla; 67 kiloda litikalarını terkederek «sıstem ve â teessurlerini ve Amerikanın yardım R. Güngör (D) Tahsin Kotile ıî.> itdetlerini bızımkıne yaklaştırmakta arzusunu bildiren mesajından Eonra, «Britannic» transatlantiğinin 500 yolcusu, her Amerikan büyük elçiliği 'htivaçlarm tifakla; 73 kiloda Hasan Güngör (D.) îzmir 25 (Telefonla) Şehrimız senenin hitammda, içinde yaptıra dırlar» demıştir. Arkas\ Sa. 5, Sü. 2 de 1. Öndere (1.) ittifakla; 79 kiloda U. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te zamaa olduğu gibi karaborsacılar tarafmdan de intişar eden bir gazetenin yazdı" cağı bütün modem tesisleri ile birÇekmece (t.> Bekir Güngöre (D> itğına göre Aydjn Demokrat Parti Ö likte. hiç bir karşılık almadan çifttifakla; 87 kiloda Adil Atan (D.) M. muhasara edildi ve aldatıldı Başkanına aid olan 3160 dönümlük lik sahibine devredecektir. D. P. Baysala (1.) 12 25 te tuşla; ağırda Hamid Kaplan (1.) trfan Atan» (D) bir çiftlik bir müddet evvel notesde Aydın II Başkanına muazzam serÜç saat beklemekten fena halde si ittifakla galib. Ingiliz bandıralı 28000 tonluk «Briyapılan mukaveleyle bir milyon li vet temin eden bu çiftliğin esas tannic» transatlantiği, dün saat 10 da nirlenen Ingiliz ve Amerikan turistMaçlara bu gece de saat 20 de deraya Ziraat Vekleti tarafmdan 10 fiatı 800 000 liradır. Gene iddiaya 500 turist ile lımanımıza gelerek lari, akıntıda transatlantiğe güçlükle vam edılecektir. göre, bir çok arazi sahibi kimseler sene müddetle kiralanmışür. Bu bir Boğazda bir gezinti yaptıktan sonra bağlanan dubalardan geçerek 895 semilyon lira, mukaveleye göre S tak aynı evsaftaki çiftliklerini 400500 taat 11,30 da Dolmabahçe açıklarm nesinde insa edilen küçücük rapurda demirlemiştir. Gemi, rıhtıma ya lara binerken: Komünistler, Birleşmis sitte ödenecek, son taksit 195T ıe bin liraya 10 sene müddetle kiralanaşamadığı için iptidal dubalarla ve • Akdenizda bir çok Uınanlara nesi başında ödenmis olacakbr. Zi mayı teklif ettikleri halde Vekâlet Milletler tarafından verilen vasıtalarla turistlerin sahile çıkması uğradık ve hepsinde 4e gemimiz n h bu tekliflere itibar etmemistir. Hftraat Vekâletl, kiraladığı bu çiftUgl listedeki isimler hakkında ancak saat 15 te mümkün olabilnüs tıma jranastı. Girip çıkarke% hiç l>ır Devlet Üretme Çiftliği adı ile isle dise günün mevzuu olmakta devam izahat vermiyorlar tir. Arkan Sa. 3, Sü. 3 te tecek ve gene mukaveleye göre, on etmektedir. Eskisehirde hasarın derecesi iesbit ediliyor I Dulles'in Aydında satılsa 800,000 lira beyanatı edecek çiftlik Ziraat Vekâletine 1 milyona kiralanmış Denizli İstanbula 53 yendi Turistler, hariçten 28 knruşa topladıklan Türk liralarile geldiler Korede kayıb Müttefik harb esirleri Panmımjom 25 (AP.) Kore mütareke heyetine dahil komünist delegeler B. Milletler tarafmdan haklannda bilgi istenen 2720 esir hakkında malumat verilemiyeceğini bildirmiştir. Komünistler B. Milletler taranndan hazırlanan 2720 kişilik listeyi iade etmişler, ve bu kayıb esirlerden mesul olmadıklannı ileri sürmüşlerdir. Kayıb esirlerden 450 si Amerikan, 46 sı muhtelif B. Milletlere men»ubdur. Genye kalanlar ise Güney Korelıdir. D. Partiden ayrılan eski âzaya dâvetname! Partiden çıkanlara veya ihrac edilenlere partiye donmeleri için dâvetiye gönderilecek Japoa Mnayi heyeti Ticaret Odasındm Japonyalı sanayi heyetinin izahatı Bazı Türk firmaları Japonyadan emprime, merserizasyon, boya ve apre tesisleri almak istiyorlar Bes kişilik Japon heyeti dün şeh müşahede ettik. Yapacağımız sab*rimiz Ticaret Odasına gelerek ka lar hep kredili olacaktır. Fakat bun labalık bir ithalâtçı heyeti önün lar çok geniı olacağından hükumede maksadlarını izah etmişler ve tin müsaadesini almak ıcab edetacirler ile temaslar yapmışlar cektir. dır. Yalnız bir Türk grupu bizden 20 Toplantıdan sonra basına beya milyonluk komple tesisler istemişnatta bulunam Japon heyeti başkanı tir. Aynca emprüne, merserizaademiştir ki: yon, boya ve apre tçkı de tesisler c Son üç gfln zarfında yapüfeı istenmektedir. mız ziyaretler buradaki sanayıin Bütün bu talebleri teker tekar zannımızdan çok fazla iıkısaf etti gözden geçıreceğız Kredi hacmi ve ğini gösterdi Dokuma makineleri bunun tayini resml makamlara aid İçin burada fazla taleb oldugunu bulunmaktadır.ı DT. Genel Merkezinden t tdare kuruluna dün gelen bir tamimde, evvelce D.P. mensubu olduklan halde partidesı aynlan ve muayyen sebeblerle ihrac edilenlerin tekrar D.P. teşkılâtma kaülmalan için ilgi lilere bh davetaam» gonderflmesi bildirilmektedir. Tamime uyularak eakl Demokrat partili vatandaslara yanndan itibaren dâvetname gönderilmeğe baf lanacaktır. KRAL1ÇEMN SIGAB'VSIMA ATEŞtran Şahı ile Kraliçe Sureyya, birkaç gündenberi Hmdıstanın mısafırleri bulunmaktadırlar. Yukarıdaiu r« simde, Hindistan Başbakanı Nehru. Kraliçe Süreyyanın sıgarasuu yakar ken görülmektedir. Cumh jrlytl Dünyada son rarib hâdiseler (S ttncü sahifede) • Yedi Daldka (Doğan Nadi) (4 üncü sahifede) * Haftanm şakalan (Burhan Felek) (4 üncü sahifede) Tarihî bahisler (Haluk Şehsuvaroglu) (4 üncfl •ahlfeda) * Gelisigüzel (Hamdi Varoğlu) (i tnd fahUed») BALODA FAL E falına sadece Şehmeminli Fatma Hanım bakmas v«J tst* böyle. t»nmmif bir tairimlz de, Belediye Memurlan Yardımla«ma Darneftinin balosunda cenc bavanlara ve bavlara istikbalden haber rwrb... Fala eft*r ırelecefi bilse önce kendi fahna bakar. d«rler... Ama, btod* »alr, edebiyatçı, kendi »hal» ini ve «istikbal» ını tok lyi bilen adamdızi AYRILIK BtBLEŞtM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog