Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

31 inci pS sayı 11.344 u m hu r i yet KLIRUCUSUrYUNUS NAD! Telgral ve mektub adresl: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefoalar: ümuml Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri: 224299, M.tbaa 22429Î TEK BAŞINA ÎŞLENIR Veni seri Yeni kumag. Fotoğraflı model ve hluz lar, çamaşır, yatak takımı, masa örtüleri, Dekorasyon. ÇIKTI Cumartesi 25 Şubat 1956 Meclisiterkedeıtmuhale Meclis Âdalet, Savunma n içtimaa tekrar katıldı btltçelerini dün görüştü Üç partînin Meclîs grupları dün sabah toplanarak evvelki geceld hâdiseyı gözden geçîrdiler ve beyannameler neşredip avrıca Meclis Rivasetîne yazılı müracaatlerde bulundular Ankara 24 (Telefonla) Dün aksamki hâdiseden sonra B. M. M. salonunu 'erkeden muhalefet oartileri bueün öele den sonra müzakerelere veniden istirak °tmislerdir Muhalefet Dartilerinin Meclis Gruplarıbu sabah avn avn toolanarak dün ak•amkj hâdisevi uzun bovlu tetkik etmisler ve Meclis müzakerelerine airip einne• e mevzuunu konusmuslardır. nk Bu ırada Mecliste toplanan Hür. P. erpunuı toplantısı 4 saat surmüs ve bir bevanname nesri ile bütce müzakereıerine katılnak karan ekserivetle alınmıstır D. P. nin Genel Merkezde vaotıih toolantıda ise. uzun münakasalar olmustur. C H.P.. B.M.M Reisliğine müracaat ederek Rivaset Divanının tarafsız ve adaletlı rauamele vacmasınj ıstemiştir. CMJ?. Meclis Gruou da toolantılara einae karartnı bir bevanname ile izaha karar vermisttr MuhaliHer siyasî mahkumların saçlannın kesilmemesini istediler Vekil, tenkidlere cevab verdi ve yeni kanun tasarıları hazırlanmakta olduğunu söyledi Ankara, 24 (Telefonla) B M. Meclisinin bu sabah yaptığı toplantıda İstatistik Genel Müdürlüğu Dev let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğu, Diyanrt İşleri Reisliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğu ve Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğu bütçelerinin müzakereleri bitti ve bu 5 bütçe de kabul olundu. Muhalefet partilerinin iştirak etmediği sabahki müzakerelerde DiI yanet İşleri bütçesi üzerinde konuşan Ömer Bilen, D.P. iktidarmm iktisadi sahada hayli başanlı mesafeler katetmesine rağmen diyanet Arkast S a . S, S ü . l d e Mürriyet Partisinin Heşretiiği Beyannarae Hürrivet Partisi GruD Reisliğinden tevdi edilmisür: 23 subst 1956 eünü B.M.M. calısmaları efkân ıımumiveve aksetmis bulunan müessif bir hâdiseve sahn€ olmustur Demokratik memleketlerde tabiî murakabe hakkını Anavasadan aldıih saiâhivetlerle kullanmakta olan muhalefet gruplannı ve bu arada Hür. P. Grupunu hükumet. bütce müzakerelerinın basmdanberi âmme islerini (Arkası Sa 5 Sü. 5 te) CH.P. nin Meclis Riyasetine Müracaatı B.M.M. Yüksek Riyasetine. B.M.M. nin 23/2/1956 eünü eece oturumunda Basvekâlet bütcesi müzakere edılırken cerevan eden hâdıseleri ve tartısmalan müzakere etmek üzere bueün saat 9 da olaeanüstü toplanaD C.H.P. Meclis GniDumuz bu hâdiseve sebeb olan konusmalara aid Meclis zabıtlannı incelemistir. Devlet Vekilı Emin Kalafatın. eeeen celselerde kür Arkas\ Sa 5, Sü. 4 te C. Millct Partisinin Heşrcttiği Beyanname Türkive B. M M. Reislifcine. Dört eündür devam eden bütce müzakerelerinde hükumet üvelerinin muhalefetin tenkidlerini meıulivet mevkiinde bulunduklannı unutarak nasıl bir tecavüz zihnivetile karsılamak voluna cittikleri zabıtlarla bittir. Dün Basbakanlık bütcesi konusulurken hükumet adına söz alan Devlet Vekili Emin Kalafatın bu müteca(Arkast Sa. S. ?ü 6 da) Balkan Paktı Belgrad, Dış İşleri Bakanknnm toplanması için zaman gelmiştir, diyor Emeklilere yılda 3 maaş ikramiye kabul edildi Dân Necfîste kanunlaşan tasanya göre, dal ve yetimlerle birlikte vatâni feizmet tertîbinden maaş alanlara 4a 3 maaş fazla verilecek Bayara verilen iınvan Menderese Eskişehirde verilmedi Ekseriyetini Demokratların teşkil ettikleri Zonguldak Bekdi\ e Meclisi, Menderese fahri hemşerilik iinvanı verilmesi teklifıni reddetti ^ Zonguldak 24 (Telefonla) Zaa guldak Belediye Meclisi bugünkü toplantısında Reisicumhur Celâl Bayar ile Başvekil Adnan Menderese fahri hersehrilik unvanı verilmesi hakkında yapılan teklifi müzakere etmiştir. DP. li üyelerin çoğunlukta bulunduklan Belediye Meclisi, uzun görüşmelerden sonra Celâl Bayara fahri hemşehrilik unvanı verilmesini kabul etmis, fakat Adnan Menderese de aynı unvanın verilmesi hakkındaki tekbfi reddet mistir. Teklifin müzakeresi sırasında Meclisteki Hür. P. li üyeler Reisicumhura Zonguldağı ziyaret etmesi dolayısile fahri hemşehrilik unvanı verilebileceğini, ancak müteaddid davetlere rağmen Zonguldağa gelmiyen Menderese aynı unvanın verilmesinin doğnı olmıyacağını söylemişlerdır. D.P. li üyelerden bir kısmı da bu fikre iştirak ettiklerin den sadece Celâl Bayara Zonguldak fahri hemşehriliği unvanı verilmesi kararlaştınlmıştır. OBÜS NAMLL'SU DEĞİL, SOBA BORUSU! Kıs ortesında Eskişehirlilerin uğradıeı felâket cok ısürtblı oldu. Resimde de eörüld'iğü Kibi. bir cok Eskişehirli aile simdi cadrrda oturuvor ve vaktıSı sobanın borusunu bir obüs namlusu gibi oadınnın kapısından cıkarıyor. normal hayat avdet ediyor Zelzele Amerikan sahasında bugün yardım incelemelerde heyeti bulunan gitti Cumhurreisi Ankaraya <i5nüyor, bir Elskişehire (Yazm S inci sahifemizde) (Ecved Güresln bildiriyor) Ankara, 24 (Telefonla) Bazı iktidar partısı raensublannm şu demok rasiden memnun olmadıkları kadar var. Mecliste muhalefet olmayınca, gurültü yok, patırtı yok, butçeler ekspres «üratile geçi geçiveriyor. Yalnır muhalefetsiz Meclisi en tazln yadırgıyanlar meshur sılâhendazlar olsa gerek. Hemen hepsınin yüzler* durmadan gayrimemnun olduk'nruu belli eder sekilde değışmis. Bu deâıjüdiğın sebeblerı arasmda hiç {üpheslz ^tzıfesini yapamıvan insanlara l>as olan iç huzur•ut'uk ba«ia ı»livur. Dünkü Medisten notlar Belgrad 24 (AP.) Rugoslav hükumeti sözcüsü Branko Draskoviç bugün yaptıgı bir basın konferansında Mareşal Tito'nun Fransaya mayu ayında hir ziyaret yapaeeğını resmen büdirmis ve bu arada Balkan paktı hakkında bazı «orulara cevab vermijtir. ] Ankara 24 (Telefonla) Emekli, müzakeresi Meclısin bugün öğîe devam edi diği sırada reis tasannın Branko, kendisine sorulan bir •oruya cevaben, Balkan paktı dev dul ve yetimlerle vatanî hizmet den sonraki celsesinde tamamlandı dün komisyona iade edılen maddesinin geldi^ini bildirdi ve mazbataletleri arasında Dıs Bakanlan se tertibınden maaş alanlara verilecek ve tasarı kanunlaştı. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ikramiyelere aid kanun tasarısının Adliye bütçesinin müzakeresıne vıyesınde bir konferans yapılrnası için «artık zamanın geldiğini» söylemiştir. Draskoviç Yuposlav hükümetinin Balkan paktı konieransını eltelâkki ettiğini kaydetmiştir.. \ Arkast Sa. 5, 5ü. 8 de Gnneşte şiddetli infilâklar Bu infilâklann bir milyon hidrojen bombası kuvvetinde olduğu açıklaruyor, radyo yayınlan bozulacak! Teleioto CUMHURIYET: Ankara Istanbul Cumhor Baskanı Eduşehirde foliketıedelerle konmoyor Londra 24 (AJ».) Greenwich Rassdhanesmden Dr. Thotnas Gold'un bıldirdiğıne göre dün güneste bir milyon hidrojen bombası Batı Avrupayı saran korkunç kıştan bir levha: Alman işçileri bir ıskuvvetinde infilâklar olmuş ve DOIIIZ k e l e y i korumak için donan Baltık denizinin buzlarını testere ve balta dünyayı şiddetli kozmik şualar bom ile parçalamıya çalışıyorlar. bardımanına maruz bırakmıstır. Bunun neticesi olarak güneşin »••••••»•»4••»•••••••••••••••••»•••••••••••••••••»•••••••••••••••»••••••» dünyaya yolladığl kozmik şualar '•'. Menderes, Köprülü, PakUtan ve Iran Başvekillerile Irak ve lngiliz Hariciye iki misii artacaktır. Ankara 24 (Telefonla) Bütçe Dr. Gold'un söylediğine g5re bu ','. VekiUeri paktın banşçı gayelerini belirttiler ı komisyonunun bugünkü toplantımfilak şimdiye kadar kaydedilen sında askerî tayın bedelleri haken lcuvvetii infilaktır ve kapladığı +••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••»•••••»••••••« Arkası Sa. 5, Su. .' de saha takriben dünyarun büyüklüAnkara 24 (Telefonla) Bağdad Dünya sulhünün muhafaza ve ğüne eşittir. paktımn imzasmın birinci yıldönü müdafaası bakımından bununla n« Koznrk şualann çift kuvvetli oBeynelmilel Federasyon müsa münü müasebetile Başvekil Adnan k?dar övünsek yeridir. Diğer taraflarak dünyanm her tarafını bomMederes ve Hariciye Vekili Prof. tan,yakın zamanda pakta iltihakına bakatann mayıs sonunda bardunan etmekte olduğunu söyFued Köprülü beyanatta bulunmuş intizar ettiğimiz Birleşik Amerika leyen Dr Gold, 26 saat müddetle İstanbulda yapılmasmı Devletlerinin pakt szası devletlerle lardır. radyo ve televizyon yayımlarrnın karar lajtırdı Menderes beyanatında, paktın bi bu mevruda daha simdiden irtibet bozulacağını ilâve etmiştir. rinci yıldönümünü idrak etmekten Jrurup mesai teşrikine girişmiş ol(Yazıst 5 inci sahifemizde) Amsterdam 24 (A.P) Millet sevinç duyduğunu belirttikten sonra ması ümidlerimizi arttırmaktadır.» lerarası Güreş Federasyonu (FILA) ezcümle demiştir ki: Menderes, diğer Arab devletleribujün »Fila Dünya ŞEmpiyonlıık « Hür dünyanm hiçbir tarafı nin de yakın bir istikbalde pakta Kupası» müsabakalarının 2527 maaçık bırakılmamış bir bütün cephe iltihak edecekleri ümidini ızhar etyısta İstanbulda Mithatpaşa stadmhcline getırilmesi ve müşterek em miştir. da yapılm sını kararlaştırmıştır. Prof Köprülü de paktın ehemminiyet prensipleri dairesinde müdaBu müsabakalan müteakıb 2931 farsı fikrinden mülhem olan pakü yeti üzerinde durmuş, barısçı gayemayıs arasında grekoromen şampi mız, uyandırdığı bütün menfi cere Arkası Sa 5, Sü. 3 te yonluk müsabakalan da İsUnbulda yanlara rağmen, kısa bir zamanda yapılacakür. sırası ile İngiltere, Pakistan ve İraDiğer taraftan Fıla teknik komi nın iltihakı suretile genişlemiş ve tesi 1920 mayısta bir toplantı yap NATO'yu SEATO müdafaa mıntaka Arfcası Sa 5 Sü. 6 da sına bağlamış bulunmaktadır. Bağdad Paktımn 1. yıldönttmü münasebetiledün yayınlaıtan mesajlar Pendikte dün feci bir kaza oldiı Bîr otobüs devrildi, 3 kişi öldü; 3 ağır, 7 hafif yaralı var Dünya Güreş Kupası Subayların tayın bedelleri CH.P. muhtemel bir seçime hazır duracak Dün eski Vskiüerinve mebusların islirakile il Disrkezinde miihim bir toplanU yapıldı il merkezinde dün saat 16 gelenleri, bu arada Hüseyin Cahid dan 19 a kadar süren mühim bir Yalçın, eski Başbakan Şemseddin toplantı yapılmıştır Bu toplantıda Günaltay, eski Vekıllerden Hüsnü Halk Partisinde Bakanbk ve me Çakır, Fuad Sirmen, Faik Ahmed busluk etmis zevatla, C.H.P. ıleri Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Otobüs faciadan sonra Antalya, 24 (Telefonla) Merkez kazanm Goçerler köyunde F.S. adlı bir kadın, iki yıllık evli olduğu halde aynı köyden iki kişi tarafından dağa kaçırılmış ve bu şahıslarla 15 gün beraber yaşamıştır. Bılâhare babasınm müHahalesi üzerine kurtulan F. mütecavizler hakkında takibat için adalete müracaat etmiş, nu arada kendisi de muay3n^ye wiedilmiştir. Fakat ne garibtir Ki, F nin hükumet t^Mi'inde yap lan muayenesinde kız olduğu =klin *e rapor verilmiştir. F. ise iki sensdrıt» 'i evlillk hayatı yaşadığını HdU »c ^ektedir. Davacı bir kere de tenr;rr>lzdeki nisaiye mütehassıslaraı mua e ne ettirılecektir. 2 senelik evli kadın dağa da kaldırıldı, nefieede bâkire çıktı 1 «DEMOKBASİ İHTİLÂFLAR REJİMİDİR.» Mec aten i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog