Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İLAN Hariç blr vüâyette y mensocat ftbrik*sında çalışmak Ozer* mutehaısu blr mensucat kimyagerlne acele lhtlymç vıdır Taliblerin görüşmek Ozere Füıcancılar Mahmudiye Han 21 numaraya müracaatlan rica olunur. 31 inci fil sajn 11.343 u m h u r i yet KLTRUCUSUrTimUS NADt Telgraf T» mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 248 Telefonlar: Umum] SantraJ Numarası: 224298, Yan İş.leri: 224299, M«tbaa 22429} Vadeli tasarruf hes*b!armd« her ay bir ikramiye çekilîşi, her çekilifte 2 0 talihliye 1 Cama 24 Şubat 1956 DEMiRBANK aylık gelir Mecliste Dün Geceki Müessif Hâdiseler 1 Süratle genişliyen münakaşalar iktidar ve muhalefet mebuslanmn birbirleri üzerîne yürümelerine kadar vardı Muhalefete mensub biltün mebuslar toplantıyı hep birden terkettiler Hâdise Emin Kalaiatın, İnöntinün 6/7 eylul hâdiselerinden bahsetmesinin vatanperverlikle kabili telif olmadığını söylemesinden çıktı, Hur. P. bugün muhaleîetin komımasııu istiyecek Ankara 23, (Telefonla) Son 10 yılın B.M.M nde en müessif hâdisesi bu akşam vuku buldu ve süratle kavgaya intikal etmeğe başlayan münakasa ve ağız dalaşmaları birbiri üzerine hücuma kadar vardı. Müteakıben C.H P ve Hür P: milletvekil lerile bazı müstakil milletvekilleri Meclisi teTkettier Hâdise şöyle cereyan etti: Devlet Bakanı Emin Kalafat 67 eylul hâdiselerinden sonra konuşan Inönünün sözlerine temas ettiği sırada şöyle dedi: c Geçen defa sözümü geri alnuştım. Bu defa almıyacağım» (Alma alma gesleri) Kalafat şöyle devam etti: € Muhalefetin bele C.H.P Genel Başkanı înönifcıün 67 eylul hâdiselerinj Meclise getirmesi vatanperverlikle ka bili telif omayan bir harekettir » Bu söz üzerine evvelâ C.H.P. nralarmda gürültüler başladı. C.H.P milletvekilleri haykırıyorlar ve Kalafatın sözlerini geri almasını istiyorlardı. D.P siralarmda ise Kalafatı tasvlp eden sesler yükseliyor ve sözlerini geri almaması isteniyordu. Bu arada Hüseyin Balık (Bağunsır milletvekili) Kalafatı şiddetle protesto etmekte ve: Arkasi Sa. 5. Sü. 2 de Bağdad Pakbnın yıldönümü Bugfün pakta dahil devletlerin Bağdaddaki temsilcileri radyoda konuşmalar yapacaklar Bağdad 23 (aJ.)) (Husust mu hab rimizden): Bağdad paktı kuru lu^unun birinci yıh münasebetile bu akşam belediye salonlannda Başvekil Nuri Said Paşa tarafından bir akşam yemeği verilmijtir. Bu münasebetle yarm Bağdad radyosunda Başvekil ve Dış tşleri Vekili ile pakta dahil devletler elçileri tarafından birer konuşma yapılacaktır. Yann Türkiye büyük elçiliğinde de bu münasebetle bir kokteyl verilecektır. Bağdad belediyesi yann verilecek bir riyafet için 1000 dinar tahaia etmijür. taidarecileri dün hususl bir uçakla Ankaraya gitmiş lerdir. Önce AnıtKablre giden kafile Atatürkün manevî huzuru önünde eğilmiş ve bir çelenk koymuştur. Bundan sonra Maarif Vekili ile Başvekil makamlarında ziyaret edilmiştir. Adnan Menderes futbolculanmızla idarecilerine birer altın saat hediye etmiştir. Sporcular daha sonra Cumhurreisi tarafından kabul edilmişlerdir. Bunu müteakıb Meclis Reisini ve Büyük Millet Meclisinl ziyaret eden millî takımımız mebuslar tarafından hararetle alkışlanmışlardır. Yukandaki reslmde Bajvekil Adnan Menderes, soliç Kadri Aytaça hediyesini verirken görülmekted ir. tafsilât spor sahifemizdedir. Milll Ankara Macar Maçı Galiblerini Hararetle Karşıladı kımımızfutbol ve (Eeved Güresin bildiriyor) ' Ankara 23 (Telefonla) Neden•e C.H.P. bu »eneki bütçe müzakerelerinde tyumuşak gitmek» i«temektedir. İktidar» blr hücum fıraata vermemek için mi, yoksa bizim tahmm •demedigimiı bir febeb mi rar, bUmiyoruz. Her halde bugfin İnönünÜn konuşması da dahil obnak üzere diğer hatibler rejim mevzuunda ve basjca mevzularda söylemek istediklerini cyumuşak bir dozla» Ifade ettiler. Hattâ rakamlar yerine vesıkalan konusturan Sım Atalay bile yadır ganacak kadar başka türlü idi. İnönür.ün konuşmasından anlaşılan odur ki, rejim meselelerinin halli için iktidarla muhalefetin elele vermesıni ve hiç olmazsa kaybettiğimiz merhaleleri tekrar alarak rejimin 1950 deki durumuna getirilmesmi C.H.P, iktidarm teklif etmektedir. Böylece. Adnan Menderesten bek lenen sulh taarruzu bir yumuşak tenkid havası icinde CH.P den gel miş oluvor ve iktidar her halde bu teklife bir cevab verecektir. **• Metnurlara bes maaş nisbettnde •k ödenek verilmesini derpiş eden tasan nihayet kabul olundu. Yalnız iktisadî devlet teşekküllerinde çahşanlar için bes maas. cisbeti teklifi neden reddedildi, anlaşılmaz. Onlann aynca prim ve ikramiye (Arkast Sa 5 Sü. 5 te) Dünkü Medisten notlar Meclisin sabah, öğleden sonra ve gece içtimaları İö İnönü rejia neseleleri ve bütçe hakkında konoşto, Mecüs bütçesinde münakaşalar çıktı, Riyaseti CnMhur butçesi göröşolarken bir mebos kısıntı yapıİMasıııı istedi Meclis memurlara beş ikıamiyevi kabul etti Emeklilere senede 3 maaş nisbetinde ilâve tediye yapılması tekliH kabul olunmakla beraber, komisyon bu teklife iştîrak eîmediğinden tasaruun nüzakeresi yarım kaldı Anlura, 23 (Tslefonla) Devlet sektörfinde ealısan memurlar» yılda S maa?: harb malul'.eri, emekli, dul ve yetimlere teneâe ikı maaş tutarında ilâve tedıye yı>pılmasını temine ınatuf Kanun tasarıları Meclisin bufiünku tnpıan'ifir.da, 1956 bütçe tasarısının tünr'ı ü/erırıdeki muzakereler neticelenriikten sonra Maüya Sa. 5, Su. 6 oa Donaa Sen nehrinin üzerinden yürüyerek karsıya geoen Parisliler Ankara 23 (Telefonla) Bütçe müzakerelerinin dördüneü günü olan bugün B.M.M. nde sabahtan itibaren 1956 bütçe tasaroının tümü üzerindeki müzakerelere devam olundu. Sabah içtimaının sonlanna doğru tasannın rümü üzerindeki konuşmalann kifayeti hakkında verilen önergelerin kabulü üzerine maddelere geçilmesi kararlaşünldı. Ancak memurlar, emekli, dul ve Yunan Başbakanı, Kıbnsh papaz yetimlere verilecek olan ilâve te i)e hemfikir olduğunu açıkladı diyelene mütedair kanun tasanlaAtina 23 (AP.) Yunan Başba Arkast S a . 5 , Sji. lde kanı Karamanlis bugün verdiği bir demecde, bundan böyle Başpisko^ pos Makarios'u Kıbns için girişmı? olduğu SelfGovernement ve daha sonra Selfdetermination konularında bütün kuvvetile destekleyeceğini bildirmiştir. Seçimleri kazanmıs olan Yunan Başbakanı bugünkü basın toplan* tısmda bir soruya cevaben şunlan Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Karamanlis Makarios'u destekliyor Rusya bize teklifte bulunmadı Sovyet maslahatgüzannın Muharrem Nuri Birgi ile rutin işleri görüştüğü bitdiriliyor, Moskovada bulunan Rus sefırinin bir teklifle dönmesi muhtemel İzmirde şiddetli dolu 10 dakika süren dolu şehirde trafiği felce uğrath; meyva ağaclan zarar gördii TEK TEKERLEKLİ OTOMOBİL Yedek parca ve lâstik sıkıntısı devam ettiği müddetce. otomobil hırsızlıimın önüne gecilemiyeceği anlasılıyor. Yukandaki lüks otomobil de: üc tekerleği calındık" tan sonra Emlâk caddesınde birakıhvermis. Sahibi. arabasını bulduSuna sevindi mı dersiniz? İzmir 23 (Telefonla) Bugün şehrimizde fasılalarla devam eden yağmur akşam üzen birdenbirt doluya çevirmiş ve 10 dakika kadar yağan şiddetli dolu neticesinde şehrin cadde ve sokaklan üç par Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Avnıpaya bir soğuk dalgası daha geliyor Orta Avrnpada yiyeeek ve akaryakıt sıkıntısı başgösterdi Londra 23 (A.P.) El'an şiddetli soğuk, kar ve buzlann tesiri altında bulunan Avrupada ölenlerin sayısı 804 e yükselmiştir. İngilterede »iddetlı kar nrtınalan bir çok köy ve şehirde irübatı yok etmiş, uçak seferleri durmuştur. 24 gündenberi kar r» buzlar «ltında yaşayan orta Avrupada yiyecek ve akaryakıt sduntıları başgöstermiştir. Almanyanın Baltık sahillerinde deniz buzlarla dolmuştur. Holanda kanallannda gemilerin trafiği borulmuç, yer yer kömür sıkıntısı be lirmiştir Arkası Sa. S, Sü. 8 de Meclis koridorlanndaki hâdise ve alâkahlan Ankara, 23 (Telefonla) Devlet Bakanı Emin Kalafatın, Sarned Ağaoğlunun bir konu$masına sinirlendığı ve bu yuzden Kırklareli milletvekili Hüsnü Yamanla Meclis koridonmda münakaşa ettiklerine dair dün verdiğimiz haberın doğru olmadığı, ve bu haberi gazetecılere verenlerin kasdi mahsusla hareket ettikleri bu zevat tarafından bildirilmektedir. Bu hususu kaydederiz. Sovyet Rusyanın Ankara Maslahatgüzannm, Hariciye Umuml Kâtibi Muharrem Nun Birgiyi «• ysuet etmesi üzerine Rusyanın bize yardım tek'.ifinde bulunduğun» dair haberier çıkmıştu. Alâkalılar, Rusyanın iktisadî mü nasebetlerle alâkalı herhangi bir teklifte bulunmadığını tasrih et mişlerdir. Sovyet Maslahatgüzannın Muharrem Nuri Birgi ile görüsmesinin de rutin mevzularla ilgili olduğu öğnenilmiştir. Diğer taraftan Rusyanm Ankar» Büyük Hçisinin halen Moskovada bulundugu da haürlaühnaktadır. Talimat ahnak üzere Sovyet ba}kentine gitmiş olan sefirin oradan bazt tekliflerle gelmesi ihtimalleri m«vcuddur. Ozyörük Cumhurbaşkanı olması Diyarbakırda 4 için M. A. Sebttkten propaganda kadın elektrik ceryanına kapıldı yapmasını istemiş! D.P. nin İznir mebısa, gene aynı parlinin Konya mebusa tarafından ileri süfUlen iddia ve ithamlata mukabele ediyor Yangın ve se! felâketzedderine yardım Eskişehirde dün 4 zelzele daha oldu Cumhurreisi dün Eskişehire gtttL Köylerde yıkılan evlerin savm 1234 ü buldu Ankara 23 (Telefonla) Reisicumhur Celâl Bayar bu akşam beraberinde Hususî Kalem müdürü Faruk Berkol ile Başyaven bulundugu halde Eskişehire müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır. Eskişehirde relzeleden xarar g»B« balık deftil, «aliba dfipedüz kank... Barbunyamn fiat ren nuntakayı riyaret edeoek olan etlkettac dikkatinM cekeriz: Alıj 2600 Satu 3000 kurus.' Bayan Rarda B.M.M. Reiai, Ba»veDifter ne idüğü belirsizi de ondan asaJtı kalnuyor. Söyleverı kıl, reis vekillen, mebuslar ile asyalao söylememis: Denlzlerimiıde bir »ervet yatrvort Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ankara, 23 (Telefonla) Gerze felâketzedelerine 12 milyon liralık yardıma aid tasan butçe kotıisvonundan çıkmış, umumî hevete scv Arkası Sa. 5, Su. 8 de Meclis Adliye komisyonunda aralarında geçen tartışma üzerine Halil Özyörük, Mehmed Alı Sebük hakkında gazetemize bir tavzih yollamıştı. Buna cevaben Mehmed Ali Sebükten dün su mektubu aldık: «Kıymetli gazetenirin 185.1956 tarihli nüshasında, Konya mebusu ve Temyiz mahkemesi eski birinci reisi Halil Özyörük tarafından yayınlanan mektubu okudum. Adalet komisyonunda cereyao eden müzakere ve münakaşalann bu tarzda, Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Diyarbakır 23 (Telefonla) Bugün şehrimizde Fatıhpaşa mahalle* sinde bir kadının ölümü ve üç klşinrn d« yaralanmasıle netıceknen bir kaza olmuştur. Şoför Mustafa Okçu idaresitıde Arkas» Sa. 5, Sü. 4 te Diyarbakır Belediye Meclisindeki hiıBse Dlyarbakır Belediye Reısı Nuri Onuı hBiaslle »ldığımız bır telgrafta. Belediye Meclisindeki hâd.senın gazetelere yanlıj aksettinldığı bldırlmekte: Belediye Meelisi azasırdan Mehmed Denı'rln Belediye taMmatnames'ns ve kanuna aykın hareketi dolayısile taplantıyı terke dsvet edildığı, bunun üzerin* diğer be? azamn kendıl klermden salondan ayrıldıSı. Sehır Mecli'irı tahkir eden üye hakkında da kanııni tak>' açıldığl snlatılmaktadır. Halil Özyörük Mehmed Ali Sebük Vatandaş Balık Ye! HÜSNÜ KURUNTU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog