Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

İLÂN Hariç bir vilâyette ve mensucat fabrikasmda çalışmak üzere mütehassıs bir mensucat klmyagerine acele ihtiyaç vardır Taliblerin göriişmek üzere Fincancılar Mahmudiye Han 21 numaraya müracaatlan rica olunur. 31 mcı yıl sayı 11.341 umhuri KURUCUSUrYUNUS NADt Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefoniar: Umumi Santral Numarası: 224298, Yazı İşlerü 224299, Motbaa: 224293 Cevad YÜCESOY MUHJLSEBE Birinci ve İ l u d Cildler Befaeri 39?) şer kuruş Çarşamba 22 Şubat 1956 Ahmet Halit Sfjaşaroğlu Kitabçıhk T.L.SrİSTANBUL Meclisle dünkü bütçe mfizakeresi CJLP. sözcfisfi 3 saat 45 dakika konuştu, bağımsız bir milletvekili iktidarı, D.P. lilerden daha tazla öven bir konuşma yaptı Samed Ağaoğhı muhalefete çıkıştı: «Başvekilimizden ne istiyorsunuz?», Sadeddin Yalım bağırarak ilâve etti: «Menderesi daima bağrımıza basacağız» | Ankara, 21 (Telefonla) Bütçe müzakerelerinin ikinci günü clan bugun görüsmeler C.MP. gnıpu adma Kırşehir milletvpkih Ahmet' Bilgin tarafından yapılan uzuıı konuşrnayla açıldl. CM P. özcüsü öğ leden evvel üç saat, öğleden sorıra ise 45 dakika kadar konuştu C.M.P. adına tenfcidler Ahmed Bilgin, sabahki konuşmasında ilk olarak bir bütçe kanunun da bulunması icab eden es*slan iaydlktan sonra «bu esasların Lş.ğı altında bütçenin tahliline girişmek istediğini»'bildirdi ve gerekçeye temasla şöyle dedi: « 1956 bütçe kanun tasarısma ekli gerekçe, lüzumsuz bir sürü bilgi ile şişirilmiş, buna mukabil lüzumlu noktalara hiç yer ver'lmemiştir. Meselâ bir bütçe gerekçesin de bulunması elzem fiat harekjr'.erinden zerrece bahsedilmemiştir. Fiat endekslerine gerekçede ver 'e rilmemiş, olmasını ürüntü ile karjıladlğlmızı belirtmek isteriz » ve Httrriyet Partisi liderleri dün Meclis koridorlannda kolkola f Arkast Sa. 5, Sü. 6 da C. H. P. Telefoto CUMHURİYET: Ankara İıUnbul Çnkurhisar TC Satılnııs körlerinde di nkii feci manzaralar Harabeler arasmda bir mektebli «oeuk ve sığınaeak bajka damaltı bnlajnıyan bir vatandas. merkezinden Zelzele röportaj Dünkü Neclisten notlar (Ecved Güresm büdiriyor) Meclis tabkikat komisyonu dün 20 kisiyi dinledi Malâmatına möracaat edilenlor arasında saRavidler, baıkaeılar ve iş adamlan var Büyük Millet Mechsi tâhkikat f komisyonu. dün Vilâyette toplanarak çalışmalarına devam etmiştır. Dün, 20 kadar tacir, sanayici, ban kaa ve iş adamımn malâmatına müracaat edilmişfir. Bunlar arasında Demokrat Parti mensubu kimselerin ekseriyeti teşkil etmesi dikkati çekmiştir. Dün dinlenenler arasında İş Bankası Müdürü ve Belediye Meclisi üyeierinden Salâhaddin Güvendiren de bulunuyordu. Vilâyete davet edilenlerin intizamı ile alâkalanmak üzere "4 polis memuru vazifelendirilmişti. Komisyonun toplandığı odanın ka pısı önünde bekliyenleı. kendilerini oturmaya davet eden alâkalılara ce vab vermiyor. Ceblerinden çıkardık | Ian bir takım kâğıdları tetkık ediyorlardı. Vilâyetin büyük salonunun kapısının önü, dün, bir imtihan odasının önünden farksızdı Şu sabık dört Vekille ilgili söylentilere isroi kanşan kimselerin, Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ankara, 21 (Mücahid Beşer telefonla bildiriyor) Istırab ve sevinc .. Bu iki birbirine zıd duyguyu bir arada ve bu kadar belirli bir şekilde ya^ıyan insanları ilk defa bugun, F.skijehir Bursa yolu "^ierlndekî Çukurhisar'köyünde gördüm. Dün gece saat 22.32 de vuku bulan zelzelenin merkez üssü o an ve Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Eskişehirde dün 14 sarsıntı daha oldu 9 köyde 857 ev yıkıldı, 357 ev hasara uğradı, şehirde de 400 e yakın ev, belediye binası, mekteb, hastane maili inhidam halde Moskovanm gonderdıgı yeni nota Telefoto CUMHURİYET: Ankara Istanbul Şehre dün Ankaradan uçakla ekmek getirildi. hiç bir diikkân açıhnadı, halk hâlâ sokaklarda... Eskişehir, 21 (Telefonla) Dün gece saat 22,36 da başlıyan zelzele, bütün gece sabaha kadaı fasılalarla devam etmiştır. ilk şiddetli zelzeleden sonra şu dakikaya kadar 14 sarsıntı daha olmuş, 125 bm nüfuslu Eskişehir halkı geceyi sokaklarda geçirmiştır. Zelzele merkezinin şehrimiz ve civarı obnası, halkı heyecan içinde bırakmıştır. Bu yüzden şehrimizde hayat felce uğramıştır. Fınnlar ve kasablar hariç, hiç bir esnaf ve tüccar dükkânmı açmamış, lokanta ve gazinolar dahil her yer faaliyetini tatil etmiştir. Şehirde elektrık cereyanı da kesildiğinden mahallî gazeteler de ıntişar etmemiş, ekmek almak için halk, nrınlara hücum etmiştır. Vilâyetin aldığı tedbirler sayesinde uçakla Ankaradan ekmek getirtmek kabil olmuşsa da hrınlardaki ızdihamın önüne geçilememiştir. Kendisile görüştüğüm Vali Arif Özgen, zarar ve hasann çok £azla olduğunu, bir çok okul ve binanın içine girilemiyecek hale geldiğini söylemiştir. Belediye binası dahil bir çok binalar yıkılma tehlikesi gösterdiğın Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Hürriyet Partisi sözcüsii Mediste bütçeyi tenkid ediyor Lâiklik hakkında dün yapılan toplantı Devrim Ocaklannın tertib ettiği toplantıda en büyük düşmanm softalar olduğu belirtildi Rusya, hava balontennı tetkik için Moskovaya eksperler gönderip göndermiyeceğimki soruyor Moskova 21 (a.a.) Tass Ajansının bildırdiğıne göre, Sovyet Rus ya Hariciye Vekil yardımcısı Andrei Gromyko dün akşam Türkiye" nin Moskova Büyük Elçısi Kemal Kavuru kabul ederek kendisine Türkiyeden gelen balonlarm Sovyet semalannı ihlâl etmeleri ile il Arkast Sa. 5. Sü. 2 de Zelzele ânı: Eskişehir gannm saati. depremin şjddetinden yere düşüp kırılmış ve o anda dunnuştur. eylul hâdîselerinden Telefoto CUMHCHIYET: Ankara Istanbul Zelzele merkezindeki binalardan birinln h»li zarar görenler Türk Devrim Ocaklannın lâiklik prensipi ve memleketimizdeki tatbikatı konusu üzerinde, aydınlarrn fikirlerini oğrenebilmek ve bunlardan istifade etmek maksadile teıtib ettiği akademik toplantı, dün saat 1730 dan itibaren Beyoğlunda Tel sokağındaki lokalinde yapılmıştır. CJJJ*. sozcusu Mecliste bütçeyi Konuşmalan için davet edılen, tenkid ediyor yazı ve faaliyetlerile memleket çaAnkara, 21 (Telefonla) Dünkü pında devrimci olarak tanınan zeyazımda, C.M.P. nin btıgün konuşacağını, söyliyeceklerinin merak edildiğini yazmı$tım. C.M ?. Meclır Grupufiun hazırladığı 90 sahifelik öütçe tenkidini Ahmed Bilgin yaptı ve tam 3 saat 45 dakika konıştu Ovle zannediyoru«n K' Ahmpo Fiıpmin konuş Arkası Sa. 5. Sü. 4 te vatın ekseriyeti toplanüda hazır MecHs Bütçe Komisyonu bu bulunmuşlaridır. zararlan telâfi için yapılan iki Nureddın Şazi Kösemihal, din kanun tasansını kabul etti zihniyeti ile lâiklik zihniyeti arasında mukayese yapmış, birincisiAnkara, 21 (Telefonla) Bütçe nin imana dayandjğrnı, ikincisinin komisyonu bugiınkü toplantısında ise pozitif olduğunu ve akıl ile mü 67 eylul hâdjseleri münasebetile şahedeye dayandığmı söylemiştir. bundan bir müddet evvel Turkiye İlâve paviyonun bir kısmı yandı, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ise, ez B.M.M ne sevkedılen iki ayrl ka ateş genişlemeden söndürüMü cümle şunlan söylemiştir: nun tasarısmı müzakere ve kabul Yıldızdaki Harb Akademıleri dün • «t &ı büyük düşman dinsiz de etmiştir. A r f c o s t S a . S, S ü . l d e (Arkast Sa. 5, Sü. 5 te) sabah bir yangın tehlikesi atlatmıştır. Akademi binası müştemilâtından tek katlı, çatı kısmı saçtan yapıl* mış ilâve paviyonun 154 numaralı Personel Müdürlüğü odasmda, dün sabah saat 8.55 te yangm çıkmıştır. Başta İtfaiye Müdürü Tevfik Himalaya olduğu halde Fatih ve Beyoğlu itfaiye gruplan derhal hâdise Arkası S a . 5, S ü . l d e Yıldızda Harb İstanbulda zelzeleden Akademisindeki yıkılan surlar altında 2 yangın ev kaldı, 4 kişi öldtt 25 ev tahliye edildi, bu evlerde oturan 108 vatandaç göçmen mtsfiriıanesine yerleştirildi fYozvst 5 ınci sahifede) Makarios cevabını hazırladı İngiHzlerin «Auto Gouvernement» teklifinin reddedileceği ve mahpusiann serbest bırakılmasının isteneceği bildiriliyor ' Lefkoşe, 21 (T.H.A.) Başpiskopos Makarios'un rivaetinde ,ugun toplanan Etnarhi konseyi. arın Klbrıs Genel Valisi Sir John Harding'e verilecek ce^abı hazırlamıştır. Bilindi°i gibi bu ce"ab son Ingiliz tekliflerine «arn hazır lanmaktadır. Yunanistandaıd seçirn lerin neticelerii' hfHîven Baspi=kopos bu cevabı bugüne aiar ge Arfcost Sa. 5, Sü. 2 de Yeni Belediye Reisi 28 şubatta seçilecek Prof. Gökaym Belediye Reisi intihab edileceği muhakkak addolunuyor Bu ayın son günü, müzakerelerini tamamlayarak belediye bütçesüu kabul etmesi lâzım gelen Belediye Meclisi, 28 şubatta Belediye Reisini fiİHİlfif haftadan beri memleketimizde bulunan Macar futbolculan seçeoektir. 1 martta yürürlüğe giIVI|ll«l d ü n a kşam uçakla Beyruta gitmişlerdir. Macarlar Beyruta gitmezden önce Dolmabahçe stadmda Ordu futbol takımımızla bir antrenman maçı yapnuşlardır. recek kanuna göre, halen bırleşılt Bu maçın ikinci devresinde üç Macar futbolcusu Ordu takımımızda; üç asker futbolcumuz da idare dolayısile müşterek vazife göPeşte karmasında yer almtçlardır. Yukandaki resimde maçı 94 kazanan Peşte forvetinin bir ren Daimî Komisyon da müstak! (Arkası Sa. 5, Sü. 5 a ı akıni görülmektedir. (TafsUât son sahifemizde dir.) Mevlanekapıda yıkılan surlar altında kalan evler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog