Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

31 üıci 71I sajn 11.340 u m h u r i yet KLIRUCUStl.'YUNUS NADİ Telgraf v» mektub adreai: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstarbui No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numınıı; 224298, Yazı İşleri: 224299, Mabaa 22429} HURRIYETE D OĞR U HASAN ÂLİ YÜCEL Fiatı 400, cildlisi 500 krş. İNKİLÂP KİTABEVİ Salı 21 Şubat 1956 Dün Geceki Zelzelenin Nerkezi Eski Eskişehir merkezinde nüfusça zajiat ve fazla hasar yok Mallye Bakam Nedhn ökmen dfin bötçe tra&Dntı Teltfoto CUMHUEIYrT; Aakan Ittanbul rerirken Sarsıntı hemen hemen bütün Batı ve Orta Anadoluda Meclis dün 1956 bütçe müzakerelerine başladı Maliye Bakanının alâka ile beklenen nutku tam bir saat 45 dakika sürdü Bakandaa srara CJLP. ve Hörriyet Partisi sözcöleri konnştnlar, •uhalefet oo yıldan fceri. en etrafb şekilde ha«rlammş, ea şâyaaı dikkat g9ri$rctî İSfirâ eden tenfadTeriBT dün yaptı Buna mukabil Çukurhisar ve Satılmış köylerinde yüzlerce evin yikıldığı anlaşılıyor, buralarda da insan kaybı olmadı 4 Vekile aid tahkikat uzayacak Yiize yakm müessese ve firmanın umumî durumlannın. defterlerinin MecHs Komisvonunca tetkikine lüzum göriilüyor Büyük Millet Meclisi tahkikat komisyonu üveleri dün saat 14,30 da komisvon başkanı Halil Özvörükün rivasetinde Vilâvette toplan mış. davet edilen bir kısım tacir ve iş adamlarından malumat alDün dinlenilen tacir ve U adamları arasmda zeytmyağ taciri Necmi Komili. Nuri Atılgan, Taksim Belediye eszinosu eski müsteciri Kâzım, Ekrem Şenel ve sigortacı Veysi Mıdılli de bulunmaktadır. Komisvon çevrelerinden sızan malumata göre, 4 vekil hakkında başlanan tahkikatın Buyük M llet Meclisirıce tesbit edilen müddet zarfında bitirilmesi süpheli eörülmektedir. Malumatlanna müracaat edilen kimselerin konrsyona verdikleri ıfa deler icabı 100e yakın fırma ve müessesenin umumî durumlannın ve defterlerinin tetkikine lüzum görülmektedir ki, bu incelemelerin Büyük Millet Meclisince tesbit edilen zaman rarfında tamamlanması Arkası Sa. 5, Sü. 2 de «hkigehria «mtunıt förnnâfü . . (Ecved Güretin bMiriyor) Ankara 20 Bütçe müzakereleri Meclis kürsüsünde iktidarla muhalefetin yaptığı en büyük ve hakikî fikir düellosudur. Demokratık devreye girdiğimiz 1946 dan bu yana evvelâ DP. sözcüleri bilhassa sayın Menderes o ramanın iktidan C.H.P. nin hükumetlerini her yıl bol bol terletmiş Arkast Sa 5, Sü 3 te Dünkü Mectisten notlar Ankara 20, (Telefonla) Büvük Millet Meclisinde bueün 1956 vıü muvazenei umumiye kanunu iâvihasının müzakeresine baslandı. Maliye Bakanının nutku Saat 15 te Refik Koraltanm baskanlıihnda acılan toolantıda Malive Bakaru Nedim Ökmen. bır saat 45 dakika süren bir konuana vaparak lâyihayı takdim stti ve ezcümle sunları sövledi: « Yıikrek Meclise denk olarak takdim ettiSimiz 1956 bütceleri huzumnuza da denk o!ar k aelmistir Bizim tahminlerimizi 22 milvon lira raddesinde aşan ve Bütce Encümeninin eelir tahminlerine tamamile istirâk etmekte oldusrumuz eıbi tahsisat hükümlerinde vaDilan de«a MuhaHf partiler başkanian, sikliklerın de isbetine kani bu!unuvornz. «Köylü Partisinin kazanması Varidat ve masraf vekunlan 3,272.974,152 lira olan bütce rakam' iktidar partisine olan alâkasızlan aeçen sene rakamlarile mukavese olundueu takdirde varidat tahlığı gösterdi» diyorlar minlerinin 955 vılına nazaran % 17,3 nisbetinde 483.9 milvon lira fazla bulunmastna mukabi! masraf tahminlerınirı daha az bir nisbetts. Küçükçekmecede Belediye seçim yani % 10.1 nisbetinde 332.2 milvon liralık bıı fazlalık arzettiği eörii' lerinin T.K. Partisinin kazanmalür. Fazlalık nisbetleri arasındaki 151 milvon liravı as£n bü fark sav? stnı, şehrimız muhalefet parti çevsindedir ki hususî bir ehemmivet tasıdığına inandığımız bütce muva relerı müsbet karşılamıştır. zenesi temin oluTimustur. Bu münasebetle, dün C.H. Par Arkast Sa. S Sü. 7 de (Arkası Sa. 5, Sü. 6 da) Belediye seçimleri Küciikçekmece ve muhalefet r Eskişehirde halk dün geceyi sokakta geçirdi olmadıgı benüz kat'î olarak bilinmemektedir. Zelzelevi müteakıb ev ve apartımanları saSlam kalanlar dahi içeri eirememekte ve vataklan ile voreanlannı alıp sokaklarda vatmaktadırlar. EUektrik telleri kooruğu icin sehir uzun bir zaman karanhkta kaldı. Memleket hastanesine simdive kadar 7 varalı eetirildi. Depremin maddî zaran büvük olmakla beraber can kavbı simdilik tesbit edilememiştir Eskişehir Dojis. itfaive ve iandarmalan tajr. kadro halinde daimî faalivet eöstermektedir. Deo" remi müteakıb sehrir muhtelif mıntakalannda bir kac vantan baslaneıcı olmussa da itfaivenin vaktinde müdahalesi ile derhal bastırılmıstır. Cukuı hisar kövünde büvük hasar olduğru sövlenmekt ise de burası ile muhabve temin edilememlstir Dün gece saat 2233 te,, bütün memlekette duvulan, fakat bilhassa İstanbuldan Eskişehre kadar imtidad eden çevre içinde şiddetle hissedilen bir zelzele olmuştur. Sarsıntının devam müddeti, muhtelif yerlerde 15 saniye ile 1 saniye arasmda değismiştir. Meteoroloji Umum Müdürlüğünden verilen malumata göre, sarsıntı Çanakkalede 12, Bursada 15, Afyon ve Uşakta 2, Bandırmada 3, Konyada 1, Gölcükte 5, Kütahyada 3, Bilecıkte 3; Ankarada 3; İzmirde 15 saniye sürmüştür Zelzele merkezi Eskişehirdir. Deprem Afyon ve Uşakta da kısa, fakat çok şiddetli kaydedilmiş, halk büyük korkuya düşmüştür. Nüvid Yetkin C.H.P. Meclis GruAnkara 20 (Telefonla) Bugün nilebileoeğini söyleyerek tasanda punun 1956 malî yıb bütçe gerekçesi hakkındaki görüşünü başlıca kü Mecliste Nüvid Yetkinden son ki eksiklikleri şöyle sıraladı: A r k a s ı S a . 5 , S ü . l d e yedi bölüme ayırarak izah etti. ra söz alan Hür. P Kocaeli milletvekili Ekrem Alican 35 sahife tutan bütçe tenkidinde, 1956 yılı büt çe tasansınm eskilerin bir kopyesi olduğunu, vuzuh ve sıhhatten uzak bulunduğunu; buna. arzu edilen hâ dise ve rakkamları bir araya toplayan bir propoganda vesikası de «tktisadî politika iflâs halindedir. "Geçen yd iktisadî ve aalî hayatımız tam bir çıknaza sirnkleıudştir» Tehlike çanlarına rağmen Ankara, 20 (Telefonla) BugünYetkin, ilk olarak geçen yıhn ikenflâsyon durdurulmamıştır» kü Mecliste Malatya milletvekili tisadî ve malî hâdiselenni, CH.P. Hürriyet Partisinin Halk Partisinin göriiş ve tenkidleri görüş ve tenkidleri Sebes "bu galibiyete sakın (azla kıymet vermeyin^ dedi Dün geceki deprem, şehrimizde de şiddetli liissedilmıştir. Başta Rasadhane olmak üzere, Emniyet Müdürlüğüne, gazetelere, telefon istihbaratına mütemadiyen telefonlar yağmış ve halk malumat almak istemiştir. Bununla beraber, Beyoğiu ve diğer semtlerdeki sinema, kahve gibi topluluk mahallerinde panik çıkmamıştır. Yalnız, bazı yerlerde halk sokağa uğramıştır. Fakat bu hal çok devam etmemiştir. Resmî makamlann dün geceyarısından sonra ırerdikleri malumata nazaran, deprem şehrimizde hemen hiçbir hasar yapmamıştır. Şehrimizde Son dakika: Eskişehir, 21 (Telefonla, saat 1.35) Vali ve Emniyet Müdürü ile birlikte civar kaza ve köylerden şimdi döndüm. Zelzele, en büyiik tahribatını Çukurhisar ve Satılmış köylerinde yapmışür. Bu köylerde yüzlerce ev tamamen yıkılmıştır. İnsanca kayıb yoktur. 25 koyun, 50 ye yakın büyük baş hayvan ölmüştür. Eskişehirde hemen hemen çatlamamış bina kalmamış gibidir. Yeni yapüan gar binasuun her tarafı çatlamış, sıvalan dökülmüştür. Orduevi sinemasınm tavanj tamamen yıkılmış, şehirde bine yakın baca devrilmiştir. Hâlen bütün şehir karanlık içindedir. Halk, yatak ve yorganlarile sokaktadır Yer yer ateşler yakıp ısınarak geceyi geçirmektedır. Rasadhane ne dîyor? Bugün (dün) saat 22 yi 35 dakika, 54 saniye geçe şiddetli bir yer sarsıntısı kaydedilmiştir. Merkez üssünün Rasadhanemizden uzaklığı 180 kilometre hesablanmıştır. Meskun bir yere rastlamışsa tahribat yapmıs, olması ihtimali kuvvetlidir. Zelzele merkezi Eskişehir Eskişehir 20 (Telefonla) Bu eece saat 22,40 ta şiddetli bir deurem 120 bin nüfuslu Eskisehiri dehsete düsürdü Sehirdeki bazı binalar az da olsa zarara uğradı. Bu arada sehrin Nirengi noktalanndan olan İstasvon binasında catlaklar oldu ve bir duvar cöktü. Sehrin merkezindeki sinemalann catılan çatladı ve Darcalar halinde vıkıJdı. Büvük Seksr Fabrikssının örnek kazanı cöktü ve dört kisinin aâır surette varalanmasma sebebivet verdi Bu büvük deDremin tesirinden en fazla müteessir olan mahallelerin basında Güllük ve Ömerasa mahalieleri selmektedir Bu civarda ölü OİUD Byrsada Bursa, 20 (Telefonla) Bu gece saat 22.30 da şehrimizde güney doğudan gelen ve 10 15 ssniye süren şiddetli bir zelzele olmuştur. Halk evlerden sokaklara fırlamış, sinemalar boşalmış. şehırde âdeta bir panik havası esmiştir. Yaptnğım tahkikata göre, sehirde ve kazalarda kayda değer bir hasar ve zayiat otmanvstır Zelzele bilhassa Uludağda çok şiddetli hissedilmiş ve halk otellerden dışarı nrhyarak geç vakitlere kadar içeri girememiştir. Arfcası Sa 5. Sü. 6 da I Dolmakalem Cabrikası kuralacak Bakanlar Kurulu yeniden .10 yabancı firmanın Türkiyeye »ermaye yahnım yapmasını kabul etti Ankara, 20 (Telefonla) Bakan lar kurulu yeniden 10 firmanın ya bancı sermayeyi teşvik kanunu hü kümlerinden faydalanmasma ve memleketiraiae »ermaye yatmmı yapmasına müsaade etmi|tir. Arkast Sa. 5, Sü. 6 da nin görüş zaviyesinden tahlil etti. Ve gerek iktisadî siyaset ve gerekse iç politika mevzulannda iktidarla aralannda derin ve izalesi güç görüş ayrüıklarının mevcud bulundu ğtmu ifade ettikten sonra geçen yıl gene bütçe müzakereleri sırasında CJîP. nin Menderes hükumetleri tarafından takib edilmekte ısrar olunan hatalı iktisadî ve malî politikanrn zararlı ve tehlikeli netice(Arkas% Sa. 5, Sü. 4 te) LNGll.lfcKi.Di. İDAM CEZAslNI KALDIRTAN KADIN Yukarıdaki resimde gorulen kadın. Mrs. Violet Van Der Elst'dir. Kendisi dul olup çok Mngindir. Bu kadın 30 senedenberi butün maddi ve manevi kudretil» Ingılterede Idam cezasının kaldırılması için uğraşmıştır. Birkaç gun once Avam Kamarasının idam cezasını kaldırma»ında onun bu eayretlerinin de tesiri olduğu ileri surulmektedir. Yunan seçimlerinî Karamanlis kazandı Papagosun halefi az bir ekseriyel temin etfi, ffakaf (Halkçı cephe) daha fazla rey topladı Atinj 20 (R.) Bu gece radyoda beyanatta bulunan Yunan İç İşleri Bakanı, seçimlerin hemen hemen kat'î neticelerinin anlaşıldığını söylemiş ve Karamanlis'in ekseriyeti temin ettiğini ilâve etmiştirVerilen malumata göre Karfmanlis partisi 155 mebus çıkarmıştrrYeni Mecliste 300 mebus bulunmaktadır. Komünistlerin de dahil bulundukları (Halkçı Cephe) ise 142 mebus çıkarmıştır. Bunlann, EZ mebus çıkarmalanna rağmen Karamanlis Partisinden daha fazia rey topladıkkn da kaydedılmektedir. Fakat seçim kanunu böyle bir durum husule getirmiştirKaramanlis verdiği beyanatta «neticelerden memnun» olduğunu Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Sebes dün gazetecilerle knnuşurkes (3 üncü sahifeden devam) Stalln vatan ham, uan ejnoı Gazeteier Sovyetlerde politika değişikliği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog