Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

r 4 YENI KITAB 1) KİRALIK ODA Ataç'ın temiz rürkcesile George Simenon'dan. 2) SAVIK Rus toplama kamplarmda geçen korkunç macera. 3) ŞU BABAMIN 'SLERİ Filipin'li Carloş Bulosan'ın en guzeî eseri. 4) BİR DÜNYA Kİ îuat Taşer in Tiyatro yazılan. SHD KİTABLAR1 ARAS1NDA Yakmda Çıkıyor P. K. 133, ANKARA 31 İ/IGİ rıl sayı 11.339 u m h u r i yet KLTRUCUSUrYUNUS NADf Telgrai T» mektub adreai: Cumhuriyet tıtanbul Posta Kutusu tstanbul So. 246 Teltfonlar: Umiral Santrai Numarıa: 224298, Yan İşleri: 224299, Mabaa: 224293 HİJRRIYETE D OĞRU HASAN • ÂLİ YÜCEL Fıah 400, cildlisi 500 krş. İNKİLÂP KİTABEVİ Pazartesi 20 Şobat 1956 Hasan Polatkaıt, yerli ve yabancı mütehassıs raporlarına büyiik bir kıymet ve ehemmiyet verilerek faydalanıldığını söyledi Ankara, 19 (Telefonla) 195f bütçesinin komisyonda tetkiki vesıtesile Maliye Bakanhğı raportörünün hazırladığı raporda 1930 senesınden 1954 e kadar Maliyemizin ıslahı maksadile celbedilen 11 yabancı mütehassısın isimlerile verliHeri rapor ve projeler rikredil niş, fakat bu raporlardan istifadı edilip edilmediği açıklanmamıs buSunuyordu. 1930 dan bu yana 26 senelik b.devre zarfında yabancı mütehassıs lar taranndan hazırlanan bu rapoı ve projelerin akıbeti ve Ma'ivemizin ıslahı husususda bunlardan iatifade edilip edilmediği aevzuunda malumatma müracaat ettigımiz eski Maliye Bakanl Hasan Polatkao bize aşağıdaki iıahatl vermiştir: « Hab«rde bmi geçen yabancı mfitehassıslara aid raporlarm bü yük bir kısmı eski tarihlerde verilmiştir. O tarihlerde bu r%porların nazarl dikkate alınmıs. olmaları tabiidir. Nitekim Türkive Oumhuriyet Merkez Bankasının, K. Muller ve H Schacht'ın 1930 tvihini takurulduğu ? ıyan raporlan üzerine rnuhakkaktır. Maliy* Bakanı bu'•jnduğum beş sene zarfında, Mali\ e Bakanhğında mütehaâsısıarın ra lorlarına, vabancl rnevruatin ve resriyatın tetkik ve takibine büyük phemmiyet verildiğini açlkça ifsde edebilirim. Nitekim bu raporlardan bir kısmı trV ve teksir edilerek aiâkalıiarın mütalcasma srzedilmiştir. Martin'in 1952 tarihli raporu bunlardan blridir Maliye Bakanligım zamanında ele ahnan muh(Arkasi Sa 5, Sü. 5 te) Millî Takımımızın Galibiyeti Diinyada Tepki Yarattı Yunan Yabancı maliyecilerin seçimleri verdikleri raporlar yapıldı Macarlara 31 galibiyetimiz || = ŞŞgj i Dün gece bütün dünya radyoları Macarîar Uarsısmdaki o^alibiyetimize geniş yer verdiler } Kadınlar ilk defa oylarını knllandılar tştink nfabetbdn yüksek; S Tttrkün de mebus seçümesl mahtemel «lduğn Mldiriltyor Atüu 1* (AJ».a4u) 4 milyon yurdda sevinçle karşılandı Polatkan Yunanlı leçmeB, bugün bütün Yunanistanda oylannı kullanmışlardır. Seçiraler, tükunet içinde devam etmistir. tkind Dünya Harbinden bu yana, ilk defa olarak, siddetll seçim çarpısmalan vuku bulmuştur. Seçmenler, yeni meclis için gerekli 300 mebusu intihab için oylannı 8342 seçim sandığına atmı»lardır Basbakan Karmmanh*'in Milliyetçi Radikal Birligi ^ile, •olculardan müteşekkil koalisyonun çarpı» ması neticesinde elde edilecek tonuçlar, hafta ortasındtm evvel belll olmıyacaktır. Bir taraftan köyler ile şehırler ve adalar arasında, dlğer taraftan da merkezlerle Atina arasrndaki mutad muhabere ve mü nakale güçlüklerinc, bu defa hflkumet aleyhtan koalisyonun kar Millî takım oyuncularına 1000 er lira prim verildi, Adanalı bir tüccar da futbolculara 20 bin liralık bir çek hediye etti Arkan Sa. 5, Sü. 6 da D.P. nin diinkii siyasî toolantısı Itnaf Onursal, yardım mevrtranda Amerika ile muzakerelerln müsbet şekilde neticeleneceğini seyledi İzmir 19 (Telefonla) D. P. İzmir teçkilâtı ocak, bucak ve ilçe kongrelennin ba$laması münasebetile tertib edilen siyasl toplantılardan birincisi bugün Günay ocağında yapılmışür. Toplanbda İzmir D. P. ileri gelenlerinden bir çoklan konusmuı ws son olarak sözü genel idare kurulu azası ve Izmir milletvekili Rauf Onursal alarak demiştir ki: c Sizin asil topluluğunuz 1946 Arkası Sa. S, Sü. 6 da C.H. Partisi dün Ankarada büyük bir toplantı yaptı Cemil Said Barlas, Kasuı Gulek ve digcr hafitler iktisadi ve malî durmnu siddetle tenkid ettiler Ankara. 19 (Yurdakul Fincancı tiblerinin çok yardımı dokundu. Aoğlu bildiriyor) C.H.P Ankara rada slrada masanın yanından parmerkez ilçesi bugün Elsenpark ga maklarile işaret ederek: «10 galibiz ..» veya: ânosunda bir kapalı salon toplantlsı tertibledi. «Netice 30 lehimize devam edlBu öyle bir siyasl toplantı oldu yor» diye fısıldaştılar, durdular. *** ki, İstanbulda oynanan Tüm MaToplantıyı Receb Dengin ldare ecar mill! maçını seyretmeiiysek dahi rahatça takib edebildık. Bu hudiyordu. Kısa bir konujma ile CH. susta, eksik olmasınlar, 'iyaset kâ Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Dunkii ma(ta müdafaamızuı en başanh oyunculanndan Mustafa. A1L Naci ve Turgay raüştereken Czibor'un bir akınnu neticesiz bırakjyorlaf Türkiye Macaristan millî fut 90 dakıka müddetle mükemmel bir bol maçı dün Dolmabahça stadını futbol göstermi^lerdir. hıncahınç dolduran büyük nir se Maçin ilk devresini Lefterin iki yirci kütlesi önünde oynanmıştır. golü ile (ikincisi penaltıdan) 20 Bu maçta fevkalâde bir cyun çı gali bbiüren takımımız, ıkinci devkaran millî takımımız dünya fut renin ilk dakikası içinde üçüncü bol üstadları Macarları 31 gibı golunu Metinin ayağından kazanfarklı bir mağlubiyete uğratmış mıştır. Macarlarm şeref sıyısını ise lardır. Takımım'zn bütün hatlan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Türkiyede taksiden çok hususî otomobil ?ar Hazırlanan istatistikte belediyelere kayıdlı 28599 otomobilden 15782 sinin hususî olduğu belirtiliyor Bu arada Türkiyede en fazla oAnkara 19 (Telefonla) tstatistik Genel müdıirluğünün Türkiye tomobil 10688 sayı ile İstanbuldadeki kara nakil vasıtalanmn sayı dır. Arkadan 5203 sayı ile Ankara, sına dair hazırladığı istatistik çok 2482 sayı ile İzmir gelmektedir. Geenteresan raalumatı ihtiva etmekte tıe otomobil sayısı bakımından Sey dir. Buna göre halen Türkiyede be han 834 otomobille dördüncüdür. lediyelere kayıdlı 28.599 otomobil, Markalar bakımından yapılan 30250 kamyon ve 6671 motosiklet vardır. Otomobillerin 15,782 si hu tasnifte bütün Türkiyede Kadillak susi, 10,508 i taksi, 2309 u resml sayısı 1955 sayımına göre 71 taneplâkalıdır. Aynca 30 küsur bin dir. Bunlardan 37 si istanbulda, kamyonun da 25128 i hususî, 4706 si 14 ü Ankarada, 6 sı îzmirde ve üçü resmî plâkabdır. de Seyhandadır. Mecliste bötçe müzakereleri Cemil Said Barijn koouçurken Merhıun Jııthat Şııkru Bleda Mithat vefat etti NATO Âskeri toplanıyor Asfceri ihtiyaçlar ve maK bnkântar incelenecek Dün gee» bütün dünya radyolan gerek spor neşriyatlarında g« rekse haber bültenlerinde Türkiye Macaristan maçuun haberi ni yaymışlardır. Türk mill! takımının, dünyanın en kuvvetli v« Ankara 19 (Telefonla) 1956 şöhretli takımı olan Macar millî jütçe kanun tasarısı üzerindeki gö takımını 31 gıbı net farkla mağrüsmelere yarın başlanacaktır. Malub etmeleri hakkında su tefsiri liye Bakanı Nedim Ökmenin bir vermekte bütün dünya radyoian takdim konusmasile açılacak olan adeta ittifak etmişlerdir: müzakerelerde, daha sonra Hürriİstanbulun yazın şirinleşen Kü Köylü Partisi listesi, Demokratlar (Macar futbolcuları, Dünya Şam yet Partisi meclis grupu adına Ek çükçekmece köyü dün büyük bir listes1, ıki de müstakil aza listesi. pıyonluğunu Almanlara 32 kayrem Ali Can, CH.P. mecUs grupu gün yaşadl. Küçükçekmecede dün İntihab edilecek 14 Belediye azası bettikten bu yana hiç yenilmeınis,adma Nüvid Yetkin. C.M P. meclis ilk defa olmak üzere Belediye se ve on dört yedekleri vardı. Aeaba lerdi. Türkler, İstanbulda Almanlar grupu adına Ahmed Bılgin ve D P. çimleri yapıldı. dan daha iyi bir netice aldılar ve listelerin hangisi kazanacaktı? grupu adma da Kenan Akmanlar Çekmeceliler için saat bese kadar büyük rakiplerini 31 yendiler. Ma Havanın bir ilkbahar gününü an söz alarak bütçe üzerinde tenkıd dırması Çekmecelilenn sandık ba Arkası Sa. 5, Sü. 3 t* Arkası Sa. 5, Sü. 4 te lerde bulunacaklardır. şına koşmalannı kolaylaştırdı. ÖğMüteakıb toplantılarda bütçenin leye kadar seçmenlerin hemen hefasıllanna geçilecek ve müzakere men yüzde altmışı reylerini kuller bu ayın sonunda ikmal edilmiş lanmış bulucuyordu. 1875 seçmenolacaktır. den binden fazlası öğleye doğru reylerini atmı» bulunuyordu. Bu saatten sonra sandık başına pek fazla giden olmadı. Ortada dört liste dolasıyordu: Göriişmelere bugün başlanıyor, Maliye Bakanı bir konuşma yapacak Küçükçekmece Belediye seçimiıti K. P. kazandı Galibiyetin dünyadaki akisleri Köylü Partisi 600, Demokrat Parti 151, Müstakiller 224 rey aldılar tttöıad ve Terakki trkasının son kâtibi umumisi eski Sıvas mebusu Mithat Şükrii Bleda dün sabaha karşı saat 2.30 da, tedavi edilmek tizere kaldındlığı Alman hast«ne«inde 84 yaşmda olduğu halde hayata gözlerini kapamıştır. Merhumun cenazesi yarın Alman hastanesinden almjrak Şişli CamlA Sa 5 Sü S te Samsun 19 (Telefonla) Vilâyetımize bağlı Keçeköyünde bugün Yangına sebeb olan, Malyapılan belediye seçimlerinde, kat'f neticeler henüz alınmamış olmakla müdürünün karısı beraber, şimdıye kadar yapılan tevkif edildi tasnift» müstakiller D.P. adaylan" na nisbeten %70 ileri vaziyettedirSamsun 19 (Telefonla) Gerze ler.. yangınına sebebıyet veren mal mü i Bu münasebetle dün gece Keçedürünün karısı, bugün Çarşambada köyünde hâdiseler olmuş. müsta( yakalanmiî ve derhal tevkif edilmiş killer taraftan kadınlar, sopalartir. la D P li erkeklere hücum etmi$Samsun cezaevine nakledilen sanık verdiği ıfadede şunları söyleSon zamanlarda çok kötü gideo sen bir arkadaşımıza şunlan *oyle lerdir. D P li erkekler de, müstakıllerin taraftan kadınlara tabanca miştir: ALMAN ORDUSU KONSERVEDEN ÇIKIYOR Binlerce havalar sebebile şehirde hissedilen c Evin arka tarafında bir çıtır seyirci, an'anevl karnaval gösterilerinde hazir bulunmak uzere, kömür slkmtlsl v« vaziyetin norc Müessesemlz ayn ayn S ae Ue ateç açmışlardır. Jandarmanın dı içittim. Yağmur rannettim. Alev Batı Almanyanın Mairu şehrine akm etmiştir. Resimde görülen male dönüsü hakkında İstanbul Kö beble 5 koldan kömür dağıtır: müdahalesile bidise yatıştınlnus. kri görflnce yaneın olduŞunu farke tablo Batı Almanya ordusunun yeniden doğujunu canlandır mfir Saüfl ve Tevzi Müessesesi MU 1 Halkln evinde soba için kd tabanca yerde bulunduğundan fail Arkan Sa. 5, Sü. 8 de maktadır, dürü Avni Akman, kendisile görü Arkan Sa. 5, Sü. 7 de vakalanamamıstır. Gerze yangım tahkikati Paris: 19, (a.a.) Atlantik Paküna dahil olan onbeş devletin gerek Zonguldak 19 (a.a.) Gerzeden askerî ve gerek sivil temsilcileri, ya dönmekte olan Reisicumhur Celâl nn, Chaillot sarayında toplanarak Bayar beraberinde Dahiliye Vekili yeni silâhlar ve harb tekniğinde Ethem Menderes ve Çalışma Ve" I meydana gelen yeni inkişaflar mu kili Mümtaz Tarhan Ue baxı Zonvacehesınde teşkılâtın müdafaa plân guldak mebuslan ve Zonguldak Valısi olduğu halde bu akşam saat larını gözden geçireceklerdir. 20 de şehrimize gelmiştir. ReisicumToplantıya teşkilâtm bütün böl hur Celâl Bavar geeeyi Zonguldak Arkası Sa. 5, Sü. 2 de ta geçirecektir. Cumhur Reisi Zonguldakta Belediye seçimi yüzünden cıkan hâdise Bir köyde fazla rey alan müstakillere taraftar kadınlar D. P. li erkeklere hücum etliler, üzerlerine sitâhla ateş açıldı Bu yıl 21 bin ton fazla kömür dağıtıldı Kcmür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürü izahat veriyor Yukarıdaki resme bakınca insan «acaba harikzedeler ml?» diye düşünüyor. Yangınzede değil ama, sporzede! Türki>e Macaristan milll futbol maçının oynanacağı Dolmabahçe stadında yer bulabllmek için yüzlerce vatandaş evvelki geeeyi isie böyle geçirdi. Alttaki resimde, ıtadın «abah saatlerindeki hali görülüyor. Maçtan caatlerce evvel, kısa, soğuğa meydan okuyarak stad dvannda çadırsız ordugah kuran vatandaslarımız, takımımızın parlak galibiyeti ile herhalde yorguıüuklarıru unutmuf olacaklardır. Stadda Gece ve Sabah
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog