Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yünlü tpekli, Pamuklu KA ME FA Mallan daima emsalınden üs tündür Tercib . edınız 31 tncı <ıl sayı II 338 umhuriyet KLTRUCUSUrTUNUS NADİ Telgral ve mektub adresi. Cumhuriyet Istanbui Posta Kurusu îjtanmı' N 244 » Telefoa.sr. Utpumi Santnü Ntunarası: 224298, Yazı Islert: 224299 M«tbaa 224290 ZORAKI DİPLOMAT (Hatıra ve Müşahede) Yakub Kadri Karaosmanoğlu Geçen yü Cumhurivet gazetesinde tefrika clarak yayınlanan eseridir. Fiatı 400. cildüsi 500 Krş. İNKILÂB KİTABEVİ Pazar 19 Şubat 1956 Meclis yann bütçeyi Gerzenin Rusyada Stalin "Vatan itıyası için haini» ilân edildi müzakereye başlıyor Maliye Bakanı nutkunda. alınan ve alınacak yeni malîiktisadî kararları bildirecek ve vergilerin islâhı mevzuundaki çalışmaları anlatacak 12 milyon Kanun tasansının tümtt dün muvakkat komisyonda ! kabul edildi Sovyet Başbakan yardıncısı Nikoyan sabık diktatöra ağır şekilde itham etti Moskova 18 (A.P) Senelerce Sovyet propagandası tarafından (göklere çıkarılmış olan) Stalin, Sovyet komünist partisınn kongresinde tel'm edilmis, komünUtlere ihanet etmekle suçlandınlmıçtır. Hayret uyandıran bu kampanya, Başbakan yardımcılanndan Mikoyan'm nutku ile açılmışıtır Jklıkoyan şu noktada Stalin'i itham etmistir: Yeni Bütçe ürkiye Büyük Mfflet Meclin, 195« yüı Bütçe Kanuna tasansı üzerinde yann müsakerelere başjıyor. Üç aya yakın bir xamandanberi Bütçe Komisyonunda geçen çalışmalann yorncu olduğu kadar, çok defa heyeeanb bir hava içinde yürüdüjjünü biliyoruz. Hükumet tasansmı günün ihtiyaçlanna en aygun bir şekilde ayarünnak hususunda komisyon üyeleri, üye olmıyan milletvekillertain d« yardimüe, gece gttndib didimntşler, ortaya canlı ve realist bir e*er çtkarmağa gayret etmişlerdir. 195« yıh bütçesine hâkim obnagıaı ftzlediğimiz başlıea vasıflar, tmsamıf ve samimiyettir. Komisyon ealışmalannın başlangıcmda saym Maliye Bakanı Nedim Ökmen b« k'onular üzerinde kısa fakat «çık bir konuşma yaparak paramm diişmekten koruyacak ve dı$ ödeme imkânlarunızı normale doğru ymklaştıraeak tedbirler üzerh»de durmnştu. Maliye Bakanından bir hafta kadar sonra Anadoin A}annna verdiği demeele saym Basbakan da hemen arni fikirleri savunmuştu. Bu hususta alınması gereken tedbirlerin kolay tatbik edilir jeyler olmadığını söylemeğe lüzsm görmüyoruz. tv«telik, tatbik edifeDildiği n n n hm tedbirterin bir bUkâmeti haOu pek şirin röstermiyeceği de meydandadır. Kredller azalacak, mal stkmhsı eekilecek, kemerler alabildiğine sıkılacaktır. Fakat bugünkü çıkmaıdan kurtulmak icin de baska eare yoktur. Beg yıUık tcezbe nalinde» bir kalkınnu politikasi bizi milletçe böyle bir lorunlukla karşı karşıya »etirmiştir Buhranı en kısa bir xamanda atlatmak istiyorsak. Hk ya. pacağunız iş. onn bir an önee gtfrmek ve kabul etmektir. Bu itibaria Myın Maliye Bakanı ile sayın Başbakanm bu konu ile ügili olarak •oyledikleri sözlere memnun olmalıyız. Yatınm poKtikasi «cezbe halinden» çıkanlıp dn ^inün realitesine göre ayarlanmak ve ithalâtımaa bir ceki düzen verilmekle millî Ukatimiri eiddi bir şekilde tüketmeye başlayan ekonomik buh T Ankara 18 (Telefonla) 1956 malî vılı Bütce Kanun tasansı üzerindeki müzakerelere 20 subat pazartesi eünü baslanacaktırMaliye Bakanı Nedim Ökmenin bir takdim nutku ile basiavacak olan eöriijmelerde Hür P meclis eruDu adına Ekrem Alican, CJî.P. Meclis enıou adına KTUD baskan vekili Nüvid Yetkin. C MJP. erupu adına Kırsehir milletvekili Ahmed Bilein bütçe üzerinde tenkidlerini vapacaklardır C.HP. grupu adına vapılacak konusma ikma edilmek üzeredir Pazartesi eünü sabah saat 10 da toplanacak olan CHJ" meclis eruounda son defa eözden eecirilecek olan konusma,vı öSleden sonra Arkası Sa. S, Sü. 6 da Dın 6erzeye varaı Bayarın htfabesi Ankara, 18 (Telefonla) Gerienm ihyası ve yangın fe'âketinden zatar gören vatanda^lara yardım yapumasınl temin için fıükumet tarafıudan hazırlanan ve Mec'is: sev kediien kanun tasamı üzerindeki görüçmelere bugün muvakkat konusycr.da başlanmıgtu. Sabah toplanan komisyonda evvelâ kanunun tümü üzerinde müzakere açılmış ve neticede tasan kabul olunmuştur. Müteakıben maddelerin müzakeresine geçilmiş ve öğleye kadar devam eden toplanbda tasannın ilk iki maddesi bazı değisikliklerle kabul olunmuştur. Bu arada hükumet tasarısında yer alan ve miktarı 7 milyon lira olan yardım, 12 milyon liraya çıkanlmıstır. Tasarının tâdil edilmis birinci maddesini aynen bildiriyoruz: Arfcast Sa 5 Sü. 7 de Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Orduya dait 2 kanun tcklifi Dün SUlin'i «vatan haini» ilân eden Mikoyan, sabık diktatorün emrinde «ralı^tığı cünlerde onunla beraber Yeni teklife göre her sınıfa meast b Albaykr 3 seneyi doldurmak ^artile bir üst derece olan 12S liraya terfi edebilecekler Ankara 18 (Telefonla) BİM milletvekili İzzet Akçal ile Elânğ milletvekili Hüsnü Göktuğ bugün Meclise iki ayrı kanun teklifinde bulunmuşlardır. Bu teklıflerden birincisi kıt'alcrda hizmet goren her Arkası Sa. 5, Sü. S de Hürriyet Partisi Genel C.H.P. nin bugün Sekreterinin demeci yapacağı büyük toplantı tbrahim öktem, parti hedeflerinden birinin Türk kadınını »iyasî hayatta raal kümak olduğunu Şehrimizde bu açıkladı faaliyete kıtikal ettirmek, kadın unıfına düsen bir vazifedir. Memleketımizin geçirmekte olduğu siyasî ve ictimai buhranlı hldiselerin berraklığa kavuşmasınm, istikrar bulmasının v« mücadeleıini yaptığımut hürriyet rejiminin nizamluunasının, nihayet Türk tnille tinin hskkı olan ietimaf huıur ve refaha kavuşmasmm. bütün kuvvetlerimizin katilaeağı bir mücadele ile mümkün olacağına, kadını ile, erkegi ile bütün ferdlerin, bugün her zamandan ziyade cemıyet faaliyetinde vazife almasınm zaruretine kaniiz.» İbrahim Öktem, toplantı sonunda gazetecilerin suallerine fu cevabları vermijtir: « Aydın. Bursa, Marisa, Zonffuldak ve dogu vılâyetlerimizden bazılannda. fi'len partimizde vazife alan. pek çok nrünevver kadın vardır Bılhasa, Ankarada onlann iftiraki bizim cesaretimizi artürmif Arkast Sa 5, Sü 3 K Ankarada yapılacak olan toplan lur.an Hür. P Genel Sekrete tıda parti ileri gelenleri ri îbrahim Ökkonuşacaklar Meclis tahkikat konisyoım dünkü tooUntuunda Meclis tahkikat komisyonu dün bazı tacirleri dinledi Komisyonun, Ticaret Odası idare keyetini davet ederek malumat alması, tacirler arasmda ve piyasada genif ölçüde. alâka uyandırdı Ankara, 18 (Telefonla) CJîP Ankara Merkez ilçe idare heyeti ymnn «aat 15 de Esen Parkta bir kapah salon toplanbsı tertfblemiç tir. Bu toplantıda Kasım Gülek Cemil Said Barlas, Sım Atalay, Nüvid Yetkin, Fethi Ülkü, Şevket Raşid Hatipoğlu, Hıfrı Ofuz Bekata, İbrahim Saffet Omay, Muammer Akpınar, Hasan Tev, Halil Sezai Erkut, Rebii Barkm ve Şinasi Özdenoğlu konuşacaklardır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da tem, dün saat 12 de parti il merkezmde bir baaın toplantısı pftrak; kadın mevzuunda parti prensipini iıah etmiş ve ga zetecılerin sual Dr. İbrahim Öktem lerini cevablandımmtır. Kadının, mizac, sevki tabiî ve duygu bakımından cemiyette bir muvazene unsuru olduğunu, Hür Partisi hedeflerinden birinin; kadını siyasî hatatta faal kılıp. onun get'receği muvazene kudretınden faydalanmak olduğunu açıklıyan İbrahim Öktem şunlan söylemiştir: « Atatürk inkılâblan içinde. Türk kadınına her sahada tanınm's olan eşit haklan, her bakımdan Yüksek Hemşirelik Koleji Bütün dünya hemşirelerinden birer dolar toplannıak suretile İstanbulda tesis edilecek kolleje Amerikalı 500 bin hemşirt» vardıroda bulunmayı kabul etti Ankara, 18 (Telefonla) Bütün dünyadakı hastabakıeı hemşırelerden birer dolar topUmak suretıle İstanbulda bir Yüksek Hemşirelik Arkan Sa. 5. Su. 6 da Eski M;liye VekiU Hasan Polatkan, eski Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu, eski Ticaret Vekili Sıtkı Yııcab ve eski Devlet Vekıllennden Dr. Sarol hakkmda açılan Meclis tahkikahnı" yürütmek üzere şehrimiıe geleu B M M. tahkikat komisyonu dün sabahtan itıbaren muhtelif şahıslann malumatına mü racaat etmiştir. NADİR NADİ Saat 10 da Vilâyette kendilerine (Arkası Sa. 3. Sü. S te) tahsis edilen salonda toplanan tah Bugün CUMHURİYET kikat komisyonu üyeltfri, Ticaret Odası idare heyeti üyeleHnden bazılarını davet ederek ıfadelerinı almışlardır. Dün ifadesine müracaat edilen kimseler arasmda tacir Said İbrahim fci, Sım Batur ve Demirciler Demeğı idare heyeti azası, Emin Kuriş bulunmaktadır, Komisyon üyeleri halen Polatkan, Zorlu ve Yırcah hakkmda ileHelsinki, 18 (AP.) Cumhur Arkast Sa. 5, Sik 3 te Başkanlığına seçilen Kekkomen, Cumhur Başkanlığl seçimleri esnaıiHtrrııııııiMiınmnıınnıımmıınmiınınnııııttuııııımııınuiiHMinrtu^ *»• şe••*»••»*•«••••»*••*»»••»•»»•»•••».•»•••••••• • • • • « • • • • • • • • • • » » | smda kendısile en şiddetli bir kilde çarpışan ve sık slk mücade Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bir demokrasi dersi Bir jet uçağımız Uçakta bulunan üsteğmen ve teğmen şehid oldular Balıkesır 18 (Telefonla) Bugün sabah şehrimiz hava üssüne aid bır jet uçağı uçuş yaparken Balıkesir Edremıd yolu üzerinde merkeze bağh Ortamandıra köyü civarma düşmüstür. Uçağın içinde bulunan üsteğmen Karasu ile teğmen Çolak şehid olmuşlardır. Yunatıistanda bugün seçimler yapıhyor Komünistlerle birleşmiş olan merkeı partileri iktidara geldikleri takdirde Yunanistanm NATO ve BaUcan paktı ile münasebetleri ne olacak? Atina 18 (A.P. R) Yann Yunanistanda genel sjçimler yapılacaktır. Merkez partileri ile komünistler arasmda kurulan bir koalisyon, şimdiki Başbakan Karamanlis'i devirmek için geniş faaliyet sarfetmistir. Yann bu iki grup çarpışacaktır. (Demokrat Birlik) adını taşıyan sol koalisyotıu Karamanlis'i, İngiltere ile Amerikanın elinde oyuncak olmakla, Kıbns meselesini muvaffekıyetle netioelendirmemekle suçlandırmıştır. Seçim kampanyasının cumartesi günü yapılan son toplanüsuıa iştirak eden İ OK ) kisilik O İK bir kalabalık bu koalisyona dahil eski Başbakanlardan Papandreunun nutkunu (NATO'dan aynlalım) âv&zeleri ile karşılamışlardır. (Demokrat Birliği) koalisyonu, iktidara geldiği takdirde Balkan pak tını da gözden geçireoeğini söylemiştir. Karamanlis ise verdiği aon »eçim nutkunda, t Moskova Yunanistanda bir koalisyon kurmakla istediğini yapmıs ve komünistleri tekrar can landırmıstır» demistir. Komünist partisi 9 yıldanberi kanun dısıdır, fakat başka isimler altında faaliyet göstermektedir. Şimdiki BasbakaBl yıkmak için çalısanlar arasmda eski Başbakanlardan Papandreu, Venizelos ve Çaldaris de vardır. Bunlar sol grupuna dahildirler. 74 60 yendi Galatasarayı Fenerbahçe ircalıVı Albay Ruştu Kobaş Yuzbaşı iken eryüzünün en büyük şakîlerinden birinin, bîr imparatorluğa üç beş kızanı ile yıllarca ve yıllarca karşı koyan adamın. 1019 kişiyi öldüren ve üzerine gelen Kara Said Paşa kuvvetlerini defalarca püskürten korkunç haydudun bueüne kadar avdınlanınivan âkıbeti V D t e geceki maçU kritik bir an (Yaztsı 5 inci sahtfemızde) f İNGİLTEBEDE ENFLÂSYONLA MÜCADELE İnailiz hükumeti enflâsvonist cerevanı durdurmak için Iktisadî tedbirler almaktadır. Bu arada iskonto haddi vüzde 45 tan vüzde 5.5 a çıkanlmısör. Yukandaki resimde, İngıltere Mülî Bankasmdan haberi aldıktajı sonra havadisi ulastırmak iciıı harekete gecen hususî bankaların «habercileri» Sdrülmektedir. Albay Rüştü Kobaş'ın İkinci Sahitenizie Okayonnz! ••••••»•••• ııııııımııımıtııımıııııiHimıınniflnıiiınmîiı ; Bîtıierce . = hâtıralan ımıiımıııınmımıııınnıırnmııK1 Türkiye Macaristan millî maçı bugün oynanıyor neraklı geceyi stadyonun kapısı önünde geçirdiler Türkiye Macaristan millî futBu mühim maç pek büyük bir bol maçı bugün saat 14.30 da Dolma rağbete mazhar olmuştur. Halk bahçe stadında yapılacakür. Bu ma yer bulabilmek için gece saat 23 çı Yugoslav hakemleri idare edecek ten itıbaren stachoma gelmeğe baş, lerdir. (Arkası Sa 5, Sü. 5 te) HASTALIK.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog