Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

31 üıci fil sayı 11.337 um uriye HUKUCUSIÜYUNUS NAOİ Telgrat m mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posia Rutusn ktanhui Nr 246 Telefoaar: UodumJ Santral Numaran: 224298. Yaa tsjeri: 224299. Matbaa: 224290 C.H.P. Genel HÜRRÎYETE D o Ğ nv HASAN ÂLİ Fiatı 400, cildlisi 500 krş. İNKİLÂP KİTABEVİ famartesi 18 Şubat 1956 Meclis lahkikat komisyonu dfin İslanbulda işe başladı Tahkikatın selâmetle yürütülmesi içîn Ticaret Vekâletî Müsteşarı ve erkândan iki zat, komisyonun isteği üzerine, dün VekâJet emrine alındılar Üç Eski Vekil hakkmda yapılacak komisyon tahkikatına katılmıyan Hnrriyet Paıtisi, Doktor Sarola aid tahkikata iştirake karar verdi ve karannı bildirdi Cerzenin ihyasına dair tasarı Meclise spykedilen tasarı Karma Kombyona havale edildi Ankara, 17 (Telefonla) Gerze kasabasının ihyası ve müessıf yangın hâdisesinden zarar gören Gerzelilere yardım yapılması hususun da hükumet tarafından hazırlanan bir kanun tasansı B. M. Meclisıne «evkedilmıştir. Meclisin bugünkü topLantısında giindemin maddelerine geçilmeden evvel söz alan Bayındjrlık Bakanı tasannın . ehemmiyetine binaen, İç Ârkası Sa. 5, Sü. 2 de r Ankara 17 (Telefonla) Eski Basbakan yariımcısı Fatin Rüstü Zorlu. Tıcaret Bakanı Sıtkı Sfırcalı ve Malive Bakanı Hasan Polâtkan haklarında acılan Meclis tahkikatını vaomak üzere ku" u'.an komUvonun. tahkikatın selâmetîe vürütülnesi icin eösterdiei lüzum üzerine Ticajet BakanI'eı Müstesan Munis Faik Ozansov ile Dıs Ticaret Dairesinden müşavir Fahir Savran v* Selcu> İnan Bakanlık çmrine aknmışlardır. Biırriyet Partisinin karan Ankara 17 (Telefonla^ Fatin Rüstü Zorlu. Sıtkı Yırcah ve Hasan Polâtkan hakkında acılan Meclis tahkikatı komisvonundaki Hürriv«t Partisi Arkası Sa. S, Sü. 5 te Trakyada sular çekiüyor Kırklareli ve civarında normal hayat avdet etti Kırklareli, H (Telefonla) S<m günlerde yağan yağmurlar ve karlann erimesile husule gelen sel bas kını, Kırklareli ve havalisini zarara sokmustur. Bugün aldığımız ma Arkast Sa. 5, Sxı. 6 Ca Avrupa İktisadî Işbirliği İdaresinin bize dair raporu Raporda enflâsyondan bahsedilerek haricî borclann arttıği, ithal malı darlığı çekildiği bildiriliyor ve önümüzdeki aylarda durumda sal&h görülmeti muhtemel addolunmuyor Parıs, 17 (A.P.) Avrupa İktisadî İşbirliğı Teşkilâtı bugün, Türkıyeye dair yayuüadığı yıllık raporunda memleketin bazı terakkilcr kaydetmekle beraber gene de döviz sıkıntısı çektiğini belirtmiştir: Rapor, 1955 yazına tekaddüm cden 18 ayhk devreye aiddir. Fakat bu devreden aonra teskilâta sunulan m«lumst ve materyelı de ihtiva etmektedir. Rapoıoa Darn sıkırıtısına bellibaşlı âmıl olaıak aşirl İç taleb ve enflâsyon gösterüaılştir. Avrupa Dctisadî Isbırliğı Teşkilâtına 17 devlet azadır. Birleşik Amerika, Kanada ?rupa mensub olmamakla beraber çalışmaîarına 15tirak etmektedirler. Raporda junlar kaydedilmiftir: Türk iktisadiyatuun daha ileri inkişaflar kaydetmesi, memleket da hllinde uygun iktısacH ve mal! siyasetler ittihazına bağhdır. Arkast Sa. 5. Sü. 3 te İnönâ, dün İşçi Sendikalan Birüğini ziyaret etti, grev hakkının lâzım oldağuna, C.H.P. nin bn nğorda ve diğer işçi talebleri için çalışacağını söyledi İstanbul İşçi Sendikalan Birliğinin davetmi kabul eden CJI. Partisi Genel Başkanı İsmet tnönü, dün saat 16,15 te Birliğın Beşiktastaki merkezinde iscilerle görüsmüştür. Sa 5, Sü. 7 âe Muhalefet liderleri işçileri dinliyorlar Baskanı İnönö Ucilerle «örüsürken Atnerikan Elçisi gitti Avra Warren, Türkiyenia iktisadî gayretterinin Amerika tarafından kuvvetle destekleneceğini söylüyor Ankara, 17 (a.a.) 29 şubattan itibaren emeklıye ayrılacaK olan Amerikanın Ankara nezdındeki Büyük Elçisi Mr. Avra M. Warren bu sabah hususî bir uçakla Amerıkaya gitmek üzere Beyruta haSa. 5, Sü. 4 te Özyörük de M.A. Sebükü itham ediyor Konya mebusu Halil Özyöriiktea dün fu maktubu aldık: İspat hakka etrafında Adlijr» » » cümen;ndeki müzakereler sırastnd» Bay Mehmed Ali Sebük, Tenayiı mahkemesinin 1948 tarihli Tevhidi İçtihad karan aleyhindeki (?örü?lerini haklı gösterebilmek için, memleketin bu en yüksek kaza mer ciine ve onun sinesinde topladığı güzide hâkimlere uluorta hücumlar etmisti. Karann ittihazl sırasında birind reis olmam ve uzun yıllar Temyiı hâkimliği etmiş bulunmam dola Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Yedek Sııbay Okulunda dîhtkâ toren 242 tabib, eczaçj, tiş tabibi ve veterinere diplomalan verildi Ankara 17 (a.a.) 43 üncü dönem Yedek Subav okulu hizmet müddetlerıni tamamlıyarak asteğmen çıkan 242 tabıb, eczacı, dıj Arkası Sa 5. Su 3 te GERZE İÇÎN YARDIM Gerze felâketzedelerlne yardımlar devam ediyor. İstanbuldaki yardım komi'esi gelecek hafta içinde başlamak uzere, buyuk kulüblerimiz arasmda dortlu bır futbol turnuvası tertıblemış, bu hususta kulüblerln muvafakatlerim almağa teşebbus etmış'ir. Dığer taraftan rnuessese ve fabrikalar da yardımlarda bulunmağa başlami'îlardır. Nureddın Yeşildoğan Londra, 17 (a.a.) Avam Kaadında malul bir vatandasımız, yardım konvtesi emrine verılmek uzere marasmın bugünkü toplantısında dun V'3lıye 50 lira teberruda bulunmuş söz alan İngıltere Maliye Vekili Ha tur. Rp'fm bu hâdısevı tesbit edıyor. rold MacMıllan enflâsyonu on'empk için hükumetin alroış oldıağu venı »•••»•«••••••••» ••»•• tedbirleri açlklamıştır. Maliye Vekilinin bildirdiğıne göre, 'ngıliz ıktisadiyatlnm müteaddid şubesmd^ ta£.rrufa riayet edilecek i'î hu arada krediler geni^ ölçüde tahdıd e dılecektir. Ingiltere hükumeti yatırımları kısıyor Enflâsyon ile mücadele için yeni ve mühim tedbirler alındı Bu mevzuda hükumetin ban gıda n?addeleri sanayüne yapmaku oldüğıı yardım da kesilccektır Alâkalı çevreler bundan en ;iyade ckraek ve süt sanayiinin zaıar pörece^inı ve önümüzdeki hafta'.ardan itibaren hayatın yüzde 1 ^isbetınde yükseleceğine işaret etmektedirler. Bundan başka. Harold MacMUlan Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Oarnan Kaymaz hastanedc Ankarada Paris caddesi Bir ((mavi çocuk» ((pembe çocuk» oldu Tıb Fakültesi Birinci Gerrahî Kliıtiğindeki mnvaffakıyetli ameliyatın neticesi «Masmavi bir çocuk, Tıb Fakültesi Birinci Hariciye kliniğınde bir operasyonla tozpembe bır renge girmiş!» dediler. (Devrimizde büyükler için «renkten renge girmek» deyiminin manası kaldı mı? Elbet" te, renk değiştiren, bir çocuk ola»k!) Dün Mecliste 7 kanun tasansı kabul edildi Ankara elektrik fabrikasmda 5 sahife, fakat 8 sahifelik;; gece bir iıtfilâk oldu pazar nüshalanmızdaki X dfin bütün mündericat Cumhuriyet, okuyucularının pa «. zar ftunlerı gazetlennde gonnek '" ve okumak ıstedikleri yazıları, ,, hacrrınin hukumet kararıle 6 sa <• hıfeye ındırıimesıne ragmen ^* aynen vermeyı, bunun için de <> pazar nushalarmda ılânlarından fedakârlık e'.meyi kararlaşırmış \", tır. Yarın Doğan Nadının Burhan <> Feleğın, Hamdı Varoğlunun, Fahrı "' Celâlm haftahk yazılarını. zevkîı \", eglerdıncı yazıları gene sutunlarımızda bulacaksınız. .•••»•»««»••»»». •Ankara Belediyesinin bir karan değiştirilroesinin d« çok korkuluyor dostlanmna Ankara, 17 (Telefonla) BelediAnkara, 17 (Telefonla) Bu ak ve fabrikaya giriş çıkış yasak edil ye Meclisinin dünkü içtimaında şam saat 18 de şehrimiz elektnk miştir. Türk Fransız dostluğunun bir tesantralında bır infılâk olmuş ve Bu arada itfaiye erieri de zuhuru zahürü olarak Fransız Sefaretinm şehre elektrik veren üç jeneratör muhtemel bir yangını önlemek üden biri yanmı^tır. Bu yüzden şe zere tertibat almışlardır. hir 1,5 saat ışıksız kalmıştır. Saat 19,30 a kadar devam eden İnfilâkın akabinde elektrik san bu ânza yedek jeneratorlenn çatrah jandarma koTitroluna alınmıs Arkası Sa. 5, Sü. 4 te GAZETENIZDE YARIN HELER BULAGAKSINIZ? Çoruh vilâyetinin adı da Bu çocuk görülmeğe, yapılan amelıyat oğrenılmeğe değerdı doğ Artvin olarak değiştirildi rusu... *** Ankara, 17 (Telefonla) B M. Birinci Hancıye Kliniğinin kori" Meclisinin bugünkü toplantısında dorlan... İşte bir anveliyathane verilen bir önergemn kabulü dolaKapı sçndı: Yüzleri beyaz maskeli yısile gundemde yer alan sozlü so Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. 5, Sü. 4 te M ı u M M ı »•••^••••^••••••»•••»•••••••••»•»•••••••••••••••••«•••••••••••••••••tt» Bu yüzden şehir bir buçuk saat karanlıkta kaldı Ârıza giderildi a n » tekerrür ebnesmden münasebetile Paristeki bu ismia yerinde olacatnn Fransn batuiatnu bulunduğu Kavaklıdere caddesi 64 numaralı binadan GüvenUk sotcağına kadar olan kısma (Paris caddesi) adının verilmesi kabul edılmiştir. Kıbrısa dair Ingiliz teklifleri ve Atina lis hükumetinin İngiltereye bir nota gönderdiğine dair bir kaç gün evvel Yunan gazetelerinde ıntı^ar eden haber, İngiliz D15 Bakanhğı tarafmdan tekzib edilmiş, böyie bir notanın verilmediği kaydediltnı^tir. Yunan gazeteleri notanın verildiğinde ısrar etmekte, İngılterenin böyle bir tekzib vererek, tam seçim arifesinde buhran yaratmağa çalı^tığını ileri sürmektedirler Notanın verilip verilmediği anlaSilamamıştır. Bu hâdisenin Karamanlis'e rey kaybettirebileceği söy Arkası Sa. 5, Sü. 2 de ' Yeryüzünün en buvük > şakilerinden birinin haya'. tına ve akıbetine dair Çakırcalı'yı Biz Öldürdukl *M't + j*. Fotoğrafa nesrolunaıı vesika Çskırcalmın ölumnnden ve çeteslnln mahv Te tenklllnden aonra Dahlllye Nezaretl bir t«lgrafla yuzbnçı BUatU ve Şükru Beylerln rütbelertnln yük seltlldlğinl ve Jandarma tabur kumandanlıklanna tayln olımduklannı bildlrtyor Emekli Jandarma Albayı Röştö Kobaşın ifşaatı Yazan: YAŞAR KEMAL Yunan hükumetile Papa Makarios, muhtariyet tekliflerini reddediyorlar Londra, 17 (T.H.A.) YetkUi j çevrelerden verılen malumata göj re, Atina hükumeti ile Makario;, ! muhtariyete dair îngiliz teklifleri1 ni az bularak readetmışlerdir. rimes gazetesinın muhabıri. her iki tarafın da Kıbrısa dair İngiliz tekliflerini kabule yanaşmadıklarını kay detmiştir. Yunanistanda seçim hazırhğı Atina, 17 (TH.A.) Yunan genel seçimleri arifesinde siyasl bir skandal çıktığmdan bahsedilmektedir. Kıbnsta tethişçi bir Yunanlının öldürülmesi üzerine Karaman Yarın Neşre Başlıyoruz ^••••••••••••••••••••^•••••••••••••»••^••••••»•»••••••••••••••»•••••< ııııııııııııııtmmıımBimHiiMiıııııımifmHnHmııııiHinnı Ankata Elektrik FabrikMi Telefoto CÜMHTJBIYET Anktra tatanbul wmra jaadarna muhaiazasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog