Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli tasarruf hesabîannd» her ay bir ikramiye çekilifi, her çekilişte 2 0 talihliye DEMiRBANK aylık gelir 31 inci fil sayı 11.336 u m h u r i yet RURUCUSU.'TUNtTS NADİ Trifral r* mektub adrojL Cumhurrytt tıtanbul Posta Kutusu tgtanhui He 246 TelefoaJar. U n n l Santral NumaraB: 224298, Yan tsleri: 224299. Matbaa: 224290 4 YENİ K1TAB 1) KİRALİ Ataç'm temız Turkçesile Gİ •^JBimenon'dan. 2) SANIK Rus ^pmfna kamplarmda geçen korkunç.»a<g|a. 3) ŞU BABAMÎN' İSLERİ Fiüpifpi Carlos Bulosan ın en güzel eseri. 4) BİR DUNYA Kİ Suat Taşer'in Tiystro yazılan. SHD. KİTABLARI ARASJNDA fama 17 Şabat 1956 Yakmda Çıkıyoı P. K. 133, ANKARA Hürriyet Partisi erkânından Fethi Çelikbaş dün «bilhassa rejim mevzuunda bu tarz yakınlaşmayı icab ettirecek şartlar bugün Türkiyede mevcuddur» dedi Muhalefet Partileri arasında vakınlaşma Doktor doğrn söylüyor Suriye ile anlaşmaya doğru Suriye hükumeti, Türkiye ile dottluğunu bozan sebebleri izale için tedbirler ahyor Ankara 16 (TSA.) Suriyenin Ankara büyük elçiliğin» yak» çer relerden öğrenildiğine göre, Suriy» hükumeti, Türk Suriye münasebetlerini gölgeleyen lebeblerin izalesüü derpis eden bir takım tedbirler alnustır. BilhasH hudud bölgelerindt alınan bu tedbirler cümleainden olarak, Türk vatandaslanna fena muamelelepde bulunan bazı memurlann geri alındığı, hudud bölgesinde vazifeli askerlerin geri çekilerek Arkan Sa. 5, Sü. 3 î» ürriyet rejüni çoğunluk sistemine dayanır. Çoğunluk »istemi lse toplum davalarını her «aman en doğrn, en isabetli bir $•kilde çozmeğe acaba yeter mi? Genel menfaat esas olduğuna görv, herhangi bir karara muhalif kalan raUndaşiar, coğunluğa ujmakU demokraük sistemin rahatça ijlemesini sağlamif olacaklan için bunları huniyetlerinden edilmif, haksızlıga uğramif farzetmeğe fan' kân yoktur. Fakat, y« fenel menfaat onlana dediğinin ardında saklı lse? Ya bu adamlar yürürlüğ* giren karann toploma nrar vereeeğine emin iseler? Yanlış bir çoğunluk karan yüzünden bir millet nçununa doğm giderse, «nnukt» kaJanlaruı tne yapalm bix söyleaiiştik!» diyerek karsıdan bir aeyirci durumana eekilmeleri yakıjik alır mı? Bu, hattfi nrasuu gön bir «uç değil midir? Rousseau'non çözemedlği bn nokta, o lamandanberi bir çok tartıştnalara konu olmus, bazı totaliter nazariyelere temel vazifesi bile gönnuştür. Süperİnsan edebiyatınm yaratıcısı F. Nitsche dahil, bir çok filozoflar ba kanayn. mtan boyln işlendşrenfir. Hürriyet rejiminio hn layıf noktasuu mümkün mertebe tidermek, toplumla ilgili kararlarda bilfiye Ve ihtısasa danışmanın bir prensip haline gctirilmesile sağlanmıştır. Bugün dünyanm başlıca demokrasilerinde ya gelenek olarak, ya kanunlarda yer alarak bn usul ytirütülmektedir. Hükumetler ve yaaama organlan geniş ölçiide bilginin r» Ihtısasin aydınlatıcı yardnmna başvurmakta, böyleee çoğunluğun politikası da genel menfaate en aygun bir şekilde yürütülme trakânlanna kavuşmakta, hislerine ma|lub olup, yanılma ihtimalleri o niabette azalmaktadır. Geçen gün bastna şiddetle haeum eden bazı Demokrat Partili mllletvekillerine karşı, Grup Başkanı Doktor Burhaneddin Onatin »öylediği sozleri bn düşünceye uyar bulduğurauı için memnunlukla okudnk. İçinde yetiştiği bilfan yuNADİR NADİ Fethi Çellkbae dün il nterkestnd* parti erkânı ile KÖrüsürken (Yarm 5 inci sahifemizde) Diyarbakır Şehir Meclisinde dün Naliyenin çıkan hâdise 6 âza zabıta memnrlan vasıtadle içtima ulonnndan ahldı •vris barksn kalnut Genelüerdeu bir gnuı a*hüdeJd motör v Dr. Sarol için açılan tahkikat Meclis tahkikat komisyona öyelerinden bir kısmı dön şehrinize geldi, diğerleri de bn sabah geliyorlar (Tazut 5 inci sahifemizde) ıslahı Diyarbakır, 16 (Telefonla) Şeh yabancı maliye ıslahatçısı rimiz belediye meclisinin bugün getirtilmiş fakat raporlannyaptığı toplantı çok gurültülü ve dan faydalanılnuş mı, kavgalı cereyan etmiştir. 6 meclis • beUi değil! azası dışan atıbms, 2 aza da birbirine girmiştir. Hâdisenin tafeilAb fudur: Ankara, 16 (Telefonla) Maliye Saat 10 da 28 azası ile toplanan bütçesinin müzakerelennde îleri sü Belediye Meclisinde azalardan A rülen temennilerden biri de ecnebi dil Kiğver, geçen celsede Belediye mütehassısların getinîmosi ve maReisi tarafından tutturulan kanuna liyemizin derhal Lslahı Için tı^ıbaykın zabltlarm okunmmanı taleb büslere girisilmesidir. Dağıtılan bütçe tasansında bu etmiştir. Belediye Relsi Nuri Onur, zabıt mevzua temas edUmekts, 1930 dan larl okutmıyacağuu söylemiş v« a 1954 t kadar 11 maliye ıslahatçısı mütehassısm tetkikler yapıp :rlazalara söz hakkı vermemi?tir. Bunun üzerine zabıtlann okun hat projeleri verdiği bildirUmekte Arkan Sa. 5, Sü. 6 da dir. Yalnız, verilen malumat amsınfc,' bif ""mütfehassülartn projelerlnien istifade edilip •dilmadîü bwiunmamaktadır. 1930 danberi roalf ıslahat hususunda tetkikler yapan mütehassıslar ve tetkik mevruları şunlardır: 1930 dan 1954 e kadar 11 Bayar felâketzede Gerzeye hareket etti İstidadlı çocuklarin yetiştirilmesi Giizel Sanatrarda fevkalâde istidad gösterenlerin devlet yar. dımından faydalanmalanna dalr kanun kabul ediMi Ankara 15 (Telefonla) Güzel Sanatlarm çeşıdlı kollarmda fevka lâde ıstıdad gösteren çocuklarin bun dan boyle muayyen şartlarla devlet himavesinden faydalanmasmı sağlayan kânunun dün B.M.M. nde kabul edildiffini bildirmiştık. Telefoto CUMHUMYET: Ankara . saodallarda yatmaktodıriar Kasabada yürekler paralayıcı sahnelcr birbirini takib ediyor. Çok sevilen bir mnallimin eşi ve yavrusa ile birlikte yanışı boton Gerzelileri ağlafayor Arkan Sa 5. Sü. 3 te MühendisMimar Odaları Birliği nasıl çalışıyor? Telefoto CUMHURIYET Ankara Istanbui Korkunç Gerze yangınmda kurban ıridenlerden birinin cesedi enkaj arasından cıkanldıktan sonra Ankara 16 (Telefonla) Reisi k'l, B. M. M Reisi Refik Koraltan, Ankara, 16 (Telefonla) Türk cumhur Celâl Bayar bu akşam Reis Vekilleri ve Vekıller uğurlaMühendis ve Mimar Odaları Bir 18.01 de beraberinde Hususi Kalem mışlardır. Reisicumhur Celâl Bayar Zongulği idarecileri bugün saat 17.30 da Müdürü Faruk Berkol ile yaverleri yeni idare heyetinin ilk içtimaına olduğu halde trenle Zonguldağa ha daktan sonra yangm felâketine A r k a s ı Sa. 5, S ü . l d e gazetecileri de davet etmişler ve reket etmiştir. Bayan gsrda BaşveBirliğin çalışmaları etrafmda izahatta bulunmuşlardır. Birliğe alâka gösteren basın men TKAKYADA SU BASKINLABI sublanna teşekkürle konuşmalarıTrakyada yağmurlar devam etroek na başlıyan Odalar Birliği Başkanı tedir. Meriç nehrinin taşması üze ve Bilecik milletvekili İsmail Selrine Keşan Ipsala sosesini sular çuk Çakıroğlu, Birliğin 6235 sayıll kaplamışür. Bu yüzden muvasala kanunun verdiği yetkiye dayanarak kesilmiştir. Lüleburgazda da sular çalytlğıru; mühendia ve mimarlık Türklş Genel Sekreteri, grev aleyhinde beyayavag yavaş çekilmektedir. Resim, yapan sivil, asker, serbest ve yaaskeri birlikleri Lüleburgaz to bancı tebaalı meslek erbabını bir natta bulunan Askeri lş Yerleri Sendika kaklarında sallarla felâketzedelere araya toplıyarak meslekt v« istiBaşkanının iddialanm reddediyor Arkan Sa. 5, Sü. 2 de yardım ederken göstermektedir. Yapt sistemleri, şehirlerin imar ve estetiğine aid problemler Birlik tarafından etüd ediliyor Arkası Sa. 5, Sü. 4 te (Arkott Sa 3 Sü 6 U) ^'^"»ım|imnıımımıııııi[mmHimmmıuiHHiııi[nııiH^ Biz Oldürduk! EmekD Jandarma Albayı Rüştü Kobaşın ifşaatı Yazan: YAŞAB KEMAL t= •"""" Fotografi neşrolunan vesika ~~"v Dahlllye Nezaretl Cellleslnln şifrell telgrafnamesının hallidir: Jandarma tabur kumandanı Yuzbaşı Rüştü Bevln Çakırcalıyı taklb İçin lntlhab edeceğl beş Klşl İle hareKetl mukarrer ıse de intıhab edecegi adamlar tabur dahlllnden alınmayıp harlcden tedarlkl muvafık olacağı Tioku bulan müracaatinden anlaşılmıs olduğundan tabur dahlllnden lntlhab edllecek beş lclşlden aarfı nazarla beherlne sekizer yüz kuruş aylık Terilmek uzere harlcden füvarl olarak kırk bes klşl tedarlk eylemeslnln Te bunlar İzmirce tanzlm "e teslih edilmek üzere tesrii hareketle üç gtlne kadar İzmlrde bulunmasının Rüştü Beye tefhlml. 28 Temmuı 337 DAHILİYE NAZrBI HALÎL • = Çakırcalı'yı Sendikalar arasında grev hakkınm münakaşası D. P. Meclis Grupunda baiın hakkında ağır tarizler ve ithamlarla dolu bir konuşma yaptığı bil" dinlsn Bahkesir milleUekıli ve eski gazetecilerımİ2den Mekki Said Esen, dün bu haberi yalanlamıştır. Mekki Said Esen, kürsüye sadece verilmiş bir takrir aleyhinde u" sul bakımından konuşmak üzıer* çıktığını, sözlerinin gazetelere »ksettirilmis olan mevzularla alâkast olmadığını, başından sonuna kadar Sa. 5, Su. S ue Mefcki Said Esen kendisine atfedilen sözleri yalanlıyor Ankara 16 (Telefonla) Askeri is yerleri İşçi Sendikaları Federasyonu başkanının grev hakkı aleyhindeki beyanatını bundan bir kaç gün evvel bildirmistik. Bunun üzerine Türktş Genel Sekreteri İsmail tnact bugün bir beyanatta buhınmuştur. Genel Sekreter, bu beyanatında grevin bir gaye değıl, bir vasıta olduğunu ıfade ettikten sonra sendıkalarm malî durumu hakkında 'ederasyon başkanı tarafından sarfedilen tikirlere temas etmekte ve şöyle demektedir: t Sendikalanmız parasız değildir. Ancak tesanüd aleyhinde bu Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Rüşvet verdiğıni söyfeyen bisküvi Biişvet alırken yakalandığı iddia imalâthanesi sahibi Rosa Avilya edilen doktor Sacid Şeremetli gazete fotografçdanndan kaçıyor mahkemeden çıkarken i: : Pazar gttnü neşre başhyoruz ••••»••»• uınıiiiıııııııııııınıiHimııııııınıııııııııııııııınıittiı • 4* Roma, 16 (R.) ttalyan Bütçe ve Hazine Vekili Vanoni, bugün Âyan Meclisinde konuşma yaparken fenalık geçirmi^tir. Acele Meclis Başkanının odasına gotürülen Vekil, orada ölmüştür. Doktorlar, VaŞişli Belediye hekimi dün Dolap Gene iddia edildiğine göre, hâdi noni'nin kalb sektesinden öldüğüdere caddesindeki bir bisküvi ima se şu şekilde cereyan etmiştir: nü bildirmişlerdir. Vanoni 53 yalâthanesinde rüşvet alırken suçüstü Beyoğlu Belediye kadrosunda o şında idi ve İtalyanm iktisadî kalyakalandığı iddiasile Adliyeye ve iup, bir kaç aydanberi Şişli kaza kmması ile alâkalı bir çok plânlar ınmnıımnıımııniınıımummııiHiııUHBmıınımiiDmnnınmıımııınııınııımııııımıııııııtııııınnıııııııııııl rilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te hazırlamış ve tatbik etmişti. Bir Belediye doktoru rüşvet almak iddiası ile mahkemeye verîldi Italyan Hazine Vekili dün Hecliste öldii Muhalefet partileri jrakla*ıjor «HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN...»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog