Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

31 inci 71I sajn 11.335 umhuri KllRUCUSUîTUNUS NAtf Ttlgral rn mektub «dr«l; Cumhuriyet tstanbul Posta Kutuso trtanbn S< 246 Ttiatamim (Joraml Santral Numaraaı: 224298, Va» tsleri: 224299 Matbaa: 224290 1 ZORAKI DİPLOMAT (Hatırm v e Müşahede) Yakub Kadri Karaosmanoğlu Geçen yıl Cumhj^iv^t gazetesinde rika clarak yayjnla^rı eseridir. Fiatı 400. *#dMfc 500 Krş İNKILÂA KJTABE VI tef Perşembe 16 Şobat 1956 5 Kişilik "Cumhuriyet,, Ekipi üçakla Felaketzede Gerzeye Gidip Döndü Teleloto CUMHURIYET Ankara • Uıanbul (Foto: Necati Andit) Trakyada sel âfeti Gerzeyi kaplıyan harabelerden hâlâ devam ediyor diin bile dumanlar tütüyordu Kurbanlar 19 a çıktt, enhaz temizten âikçe Sularla mahsur kalanlara uçakla iaşe yardımı yekunun daha da habarması behleniyor DçakU G e n e y e gldip dönen Cumhuriyet ekiplne dahH foto mnhabirlmizin haTadan aldıgı resimlerden: Ahşab eylerl kâmilen kül olan, kirgir evlerinin de yalnıı duvarları kalan felaketzede Gerze kasabası yapıldı» yollar kapandı» yenîden 100 e yakın ev yıkıldı» köprüler harab oldu Kâpanan yollaraı açjlmna îçte btanbul" dan gonderilen yardım ekipi de faahyete geçnÜ3tir. Alpulluda 11 ev yıkılmıs; 56 ev de oturulamıyacak hale gelmiştir. Semaforda demiryolu kdprüsü yıkılmıştır. Bu arada civarin kara yolile irtibatını temin eden Sancak köprüsü de harab olmuştur. Böylece Alpullu Arkast Sa 5. "îu 8 de Alpalhı: 15 (Hususl) Sağanak haündr vağan yağmurlar ve karlarm erımesı yüzünden Trakya bölgesinde meydana gelen sel felâketi devam etmektedir. Edirne; Kırklareli ve Lüleburgaz kJsmen sular altındadır. Sularm getirdiği molozlarla da birçok yollar kapanmıştır. Şehirlerarası telefon muhaberatı yaDilamamaktadır. Mecliste bütçe müzakeresine pazartesi günii başlanıyor Ankara, 15 (Telefonla) Komis yondan çıkan 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve encümen mazbatası bugün milletvekillerine dağıtılmıştır. Pazartesi günü saat 15 te umumî heyette müzakeresine baş!anacak olan yeni bütçenin carî masraflan 2375 769.119 hra ve yatınmlar 915.205.032 lira olmak üzere ^mnmmKumMimiımıtMnııınnmiNiMHiHiıımmımuiMiıitımMimımiMH!™^^ İngiltere, Kıbrısa muhtariyet tekif ettî üstünde (Cumhuriyet ekipinden Mücahid Beşer yazıyor) Ankara, 15 Bugün saat 16 da, şimdi artık bir harabe olan Gerze kasabasının üzerınden geçen uçak (Cumhuriyet) ekipinı taşlyordu. O Gerze kasabası kı, belki de bir kaç yll sadece eski haritalar üzerinde bir noktacık olmaktan başka bir mâna ifade edemıyecektir. İşte, bu talıhsiz kasabanm halini yukandan görecek ve resim alacaktlk. (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te) Uçakla Gerze İç İşlari Bakanı dün Gerzeye gitti Hüknmrt, MecHse kasabanın >eniden inşası içîn dün bir tasan verdi Gerze, 15 (Hususî) Muessif yangında blenlerin sayısı bugun enkaz altmdan çıkarılan ıkı vatanc'aşımızla birlikte 19 u bulmuş bulunuyor. Ve halk tee^3Ür içınde enkaz temizleme ameliyesıni s^yrediycr. Üç, dört kaybın daha bulunduğu söylenmekte ise de enkaz tam olarak kaldırılamadığı için kat'î rakam bılinmemektedir. Kurbanların 10 tanesi kadın, 8 tanesi »rkeK ve 1 tanesi 5 aylık bir çocuktur. Dün maddî zaran 10 mılyon lira olarak bildırmıştık. BugünVü *ah Arkası Sa 5, Sü. 7 de Londra, 15 (R.A.P.) Bu gece İngıliz resmî makamları tarafından yapılan bir açıklamaya göre, in3572.974.152 lira üzerinden bağlan giltere, Kıbrısa muhtariyet teklif Arkası S a . 5, Su. lde mıştır. Mülhak bütçelerin yekunu da 701002.417 liradır. Arkast Sa 5, Sü. 4 te Telefoto CUMHURİYET • Ankara istanbul Felâketzedelere yardımlar MiHî bir komite kuruldu, vilâyetlerden mühim miktarda nakdî yardımlar yapılıyor Ankara 15 (Telefonla) İki gün evvel Gerzede vuku bulan büyük yangın neticesinde felâkete uğrayan Gerzelilere yardım etmek ürere yurdun her tarafından kurulmus ve faaliyete geçirilmis. olaa yardım komiteleri ilk ve âcil yar^ dımları 9nob Valiliği, Gerze kaymakamlığı ve Kızılay başkanlıgl Arkası Sa. 5, Sü. 2 de . ş »•••»•»•»••»>.<»»•••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••• = Gerze faciasuu takibe giAen Cumhuriyet ekipi; uçak mürettebatı ile birlikte *ü$jSİ » "?$ *Wf... 19 nııeu Asrın En Büyük E Eşkiyası, 1019 Caııa Kıyaıı I =• Albay Ruştö Kobaş, bu müthiş haydudun hakikî hüviyetini : (| ve meçhul kalmış olan akıbefini vesikalarla ifşa ediyor || Bu ifşaatı zaptederek eseri hazırlıyan: YAŞAR KEMAL i| Çakırcab'yı Biz Öldurduk! I :İ Muhalefet partileri arasında yakınlık CM.P. genel kurul üyeleri dün lnönü ile bir saat görüştüler; CH.P. fl Ba^kanı da, il mer» kezini ziyaret eden Hürriyet Partiıi İl Başkanına, müşterek çabşmanm esat olduğunu söyledi işbirliği ile alâkah görmekte v« ziyarete büyük ehemmiyet /ermektedirler. • Hürriyet Partisi İl Başkaıu, C.H.P. il merkeıinde Hürriyet Partisi İl Başkanı dün saat 16 da CH.P il merkezine giderek Muhlıs Şırmalınm zıyıretini iade etnıiştır İki muhalii partınin temsilcileri arasında samimî hasbıhaller yapıbnış, Muhlis Sırmau, mu halii partilerın musterek çali}ması (Arkası Sa. S, Sü. S te, Hınıs'taki çıg faciası 38 kişilik köy halkından 12 8İ kurtuldu, 725 hay van da telef oldu Erzurum, 15 (aa.) Hınıs kazasına bağlı Güzeldere Köyü civarında bir kaç gün evvel vuku bulan çiğ hâdisesi yüzünden 20 vatandaşımızın maalesef öldüğü ?n Arkası Sa. S, Sü. 3 te Muhalefet partileri arasındaki ya kınlık gün geçtıkçe daha belirli bir hal almaktadır. İl idare kurulları arasında yapılan bazı temaslardan sonra, dün de C.M. Partısi genel kurulu üyelerınden Sadlk Aldoğan ile Fuad Arna, şehrimizde bulunan CM. Partısi Genel Başkanı Isroet İnönüyü evinde ziyaret ebnişlerdirBir saat kadar devam eden ziyaİstanbul Peşte temsıll futbol | oyım, bu pazar günü oynanacak maçı dün Dolmabahçe stadında ya Türkiye Macaristan millî maçı retin, bir nezaket ziyareti olduğu «öylcnmekte ise de; alâkalllar bu pılmıştır. Eksik kadrolu İstanbul etrafında ümid vermiştır. muhtelitının 31 kaybettiği bu maç, Arkası Sa. 5, Sü. 3 te teması, bazı mevzularda yapılacak gerek seyirci, gerekse hasılât bakunından yeni bir rekor tesis etmiştir. İstanbul takımının dün çıkardığı Dttnkü maçta gıizel bir oyun çıkaran Şiikriinnn sıkı bir knrtanşı Peşte karması İstanbulu zorlukla 3 • 1 yendi i: : Nemur ve emeklilere ikramiye =' ' Pazar Günü Başhyoruz nmıınııniiUfliınnuıınuuuS BmekU Albay Büştü Kobaf Tagar ^Kenıal ile birlikte Bütçe Komisyonunun kabul ettiği tasanlann metinleri Ankara, 15 (Telefonla) Devlet sektörü ile bu sektöre bağlı müesseselerde ve iktisadl devlet tfrşekküllerinde çalışan memurlarla Arkası Sa. 5, Sü. 6 da •»••<>••••••••••••«»••••••••••»• Eski «aıetecılerden bir miUetvekül basının aleyhınde buiundu BAYIRLI EVLÂD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog