Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

4 YENİ KİTAB 1) KİRALIK ODA Ataç'ın temlz Türkçesile George Simenon'dan. 2) SANIK Rus toplama kamplannda geçen korkunç macera. 3) ŞU BABAMIN İŞLEBİ Füipin'li Carlos Bulosan'ın en güzel eseri. 4) BİR DÜNYA Kİ Suat Taşer'in Tiyatro yazıları. SHD. KÎTABLARI ARASINDA Yakında Çıkıyoı P. K. 133, ANKARA 31 İJici u m h u r i yet U 332 KURUCUSU.'YUNUS NADİ Telgral ve mektub adresl. Cumhuriyet Istanbul Posta Kutnsn t«*nn*nj' Vr 246 Telefoaiar: Un>umi Santral Numarası: 224298, Yan t$leri: 224299. Mdtbaa: 224290 BULVAR Umumî ardiyesi işletmeye açıldığını sayın tüccarlara müjdeler mallarınızı nerede depo edeceğinizi düşünmeyiniz. Telefoıı 22 87 00 deki vazifeli memurumuz emrinizdedir. İŞTE SÜR'AT, KOLAYLIK ve Şimdiden yer «yırtınız. Manifatura için hususl salon ayrılmıştır. Adres: Unkapanı Üskiiplü Cadd. No. 67 ÖREM HAN Pazartesi 13 Şubat 1956 Âdalet Bakaıdığının ispat ına dair raporu Ankara 12 (Telefonla) İspat hakkı kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonunda müzakere edildiği şu günlerde Adalet Bakanlığı tarafından ispat hakkı mevzuunda hszırlanan ve ilmî bir hüviyeti olduğu bildirilen rapor komisyon üyelerine dağıtılmıs bulunmaktadır. Raporun başmda hakikatı maddenin ispatı keyfiyetinin yeni bir şey olmadığı bildirilmekte, ispat müessesesinin Atina ve Roma hukukunda Cermen ve İslâm hukukunda yer jmlmuş oldufu kaydedilmektedir. Ortcçağda ispat müesesesinin arzettiği duruma da işaret edüdikten sonrj., yeni çağlar doktrin ve mevzuatında belli başb şu üç sistemin cari olduğu söylenmektedir: 1 ispat iddiasını kabul etmiyen sistem, ^ 2 tspat idHiasını kabul eden sistem, 3 Mutavassıt sistem. Müteakıben bu üç sistem kısaca izah edilmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 1 d e Komisyon üyelerine dağıtılan raporda ispat müessesesinin mahzurlan ileri sürülüyor, Hükumet henüz görüşünü açıklamadı, Adalet Bakanının konuşması sırasmda leh veyâ aleyhte olduğu anlaşılacak Nehru diin komünizme hiicum etti fflnd Başbakanı, komibıistlera «ölmüş bir mazide yaşıyan mürtecîler» dedi Şahednagar 12 (a.a.) Bagvekil Jawaharlal Nehru, kongre partisinkı bu sabahki toplanbsında bir konuşmn yaparak «karşıhkh iabirliğile ve sulh metodlarile ne muazzam bir içtimat ve iktisadi ihtilâl yapabileceğimizi dünyaya ispat edeceğiz» demistir. Nehru daha sonra «ölmuf bir mazide yaşayan mürteciler» dlye vasıflandırdığı komünistlere pddetle hücum etmiş ve Sovyet Rusyanın son 20 ilâ 30 sene zarfında förtwM:ği büyük terakkiye i«aret ederek demi^ir ki: C Sovvetler bu snfiddet xarfın~ 4a sonsuz muvaffakiyetler elde et Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Arab Devlet Başkanları toplanıyor Irak hükumeti, Mısıri protesto etmeğe karar verdi Amman 12 (a.a.) Lübnan Cumhur Başkanı Kâmil Şamun, Ürdün Krah Hüseyine yolladığı bir mesajda, Arab memleketlerine karp yöneltilmiş İsrael tecavüzlerine karşı müşterek bir plânın tasarlanması işini görü?mek üzere Arab memleketleri Başkanlannın bir top lantı akdetmelerine dair Ürdün Kralı Hüseyin tcrafından yapılmış olan daveti memnunlukla kabul et' tiğitü bildirmiştir. Telefoto CUMHURIYET: Ankara Istanbul Ankara karması dttn Peşteye 4 • 2 yenildi Hakem oyunu nizamî müddetten 3 dakika fazla oynattı. Macarlar dördüncü gollerini bu arada yaptılar Peşte muhtelitı memleketimizdeki Üçüncü karşılaşmasmı dün Ankarada Ankara karraasına karşı yapmıştır. Ankfra karması bu maçta kuvvetli rakibi karşısmda çok güzel bir oyun çıkarmış ve Macarlar h'yli bocalamışlardır. Peşte karması gayrikasdî bir penaltıdan temın ettığı bir golden maada dördüncü sayısmı da norm1 müddetini 3 dakika kadar aşan zaman zarfında yapmıştır. Maçtan sonra hakem polis kordonu altmda sahadan çıkanlmıştır. (Maçın tafsilâtı ve diğer spor haberlerimiz altıncı sahifededir) Dünkü maçU Ankara kaleslne llk Mjtcar golfi böyle odo. Bu mesajında Cumhur Başkanı Şamun, Kral Hüseyinin yapmi} olğu teklifin diğer Arab memleketleri Başkanlan tarahndan kabul edilmesi ümidini izhar etmiştir Irakın Mısın protestosn Bağdad 12 (a a.) (Hususî mu" habtruniz biJdiriyor): Bir Irak a»kerî mahkemesi tarafindan Mısınn Bağdad Elçiliğı Ataşemiliter kâtıbi Mehmed Ali Sanm mahkum ediil mesi üzerin^ Mısır gazetelerinde 1 Irak aleyhinde başlayan neşriyatı protesto etmek ürer* Irak hükuK l b m u i p f llîfifCAİAP ^ ^ a ° s şehrinde feci bir cinay'ç* islenmis ve Arkast Sa. 5, Sü. 2 de l l a l l l » e W ""Troodos dağlarmdaki kilisenin papazı, yüzleri maske ile örtülü iki tethi$çi taraiından boğazlanmak suretile öldürülmüştür. Katiller yakalanamamıştır. Ayrıca, cumartesi günü iki İngiliz havacısınm öldürülmesi dolayısile bütün Kıbrısta aramalar yapümış; bu arada Lefkoşenin Metaksas meydanı polisler tarafından sarılmış ve birçok Ram tevkif edilmiştir. Yukardaki resiınde; Kıbns sokaklarında devriye gezen bir askeri vasıta görülmektedir. Beyoflunda caddeler Öteki dünyaya tabanca ve karoa Çukurovada 50.000 dekar arazı suıar a ltınd ul Saç ve demir eşya imâl eden Yok) lar we (Var) lar: i ile gîden ölii! Bir adam, ölen kardeşüıin tabutuna tabanca ve kamayı kojduktan sonra hocaya şöyle dedi: «RahmetH kabadayi idi. Bunlar olmazsa Cebraile karşı kendini müdafaa edemez!» sanayicilerin derdleri Anketi yapan: Şahab Balcıoğlu Şehir Hattında kömürsüzlükten kaldınlan vapur seferleri bugün tekrar konulayor, okullar ba sabah açıldı 200 müessesenin kayıdlı bulundugu cemiyet başkanı: «Yokluğunu hissettiğimiz maddelerin sayısı hayli kabarıktır. Bunlarm başında kömür, saç ve cemir gelir> dedikten sonra en büyük ıztırab mevzuunun muamele vergisi olduğunu belirtti SOVYETLERİN YENİ İÇ İŞLERİ BAKANI Pravda gazetesinde son ramanlarda sık sık çıkan «azıl» haberleri Rusyanın idarf markezlerinde geniş çapta bir teonizleme hareketinin yapılmakta olduğunu göstermiştir. Son zamanların en büyük •zlL, İç tşleri Bakam Kruglov'un vazifesinden uzaklaştınlması olmuştur. Yukandaki resimde Kruglov'un yerine Sovyetler Birliği İç İşleri Bakanhğına tâyin edilen Nikolai Dul dorov görülmektedir. Tunusda istiklal istiyor Tunns hükumeti, Fransa ile görüşmeler yapıbnasa için harekete geçti Tunus 12 (TJIA.) Tunus hükumeti bugün yapbğı bir toplanü sonunda, Tunusa tam istiklal verilmesi hususunda Fransa ile görüşmelerde bulunulması karanna varmışür. Bu karar, Fransanın Tunustaki temsilcisine bildirilerek, müzake" relerin başlayacağı tarihin tesbit edilmesi istenmiştir. Cezayirde çarpışmalar Cezayir 12 (A.P.) Bugün bildirildiğine göre, son 24 saat zarnn Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Bugün Türkiyede sanayi sahasında 700 bine yakın işçi çalışmakta, bunların yüzde 80 ini teşkil eden 500 tr.n kadar i$çi ise İstanbulda bulunmaktadır. Tekstil sanayii 120 bin işçiye yer vermekte, Tekelin çeşidli fabrika ve atölyelerinde, Denizcilik Bankası tezgâhlannda, Sümerbasık fabnkalarında on binlerce işçi emek sarfetmektedir. Adına kısaca saç ve demir eşya sanayii denilen iç sahası da, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir SORULARIMIZ 1 Kendi sahalannızda yokluğunu hissettiğiniz hususlar ve maddeler nelerdir? 2 Bu yoklak sebebile ortaya çıkan müşköOer nelerdir? 3 Kendi sahanıza lüzumsuz olarak ithal edilen maddeler nelerdir? Kadın berberleri bir tehlikeyi haber veriyor! Bazı saç kunıtma makineleri bozukmuş; bunların her an kontakt yapması ve kadın saçlarını yakması beklenirmiş! sanayi koludur. Anketimiz münasebet.le bu saha ile te:nasa geçince saç ve demir sanayiimizin büyük derdler içinde kıvrandığrnı gor düm. 200 müessesenin kayıdlı bulundu ğu (Saç ve demir eşya sanavıcileri cemiyeti) başkanı Saıd Canpolat şıınlan söyledi: « Bugün yurdumuzda en hafifinden en ağır sanayi makinelerine kadar her türlü saç ve demir eşya yapılmakta olduğu gibi henüz yapılamıyanlan da artık imal etmek durumuna gelmiş bulunmaktayız. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Afrika çöüerine kar yağdı Libya çöllerinde kar yarun metreyi buldu, 5 bedevî öldü Londra 12 (A.P.) Bir müddettenberi bütün Avrupayı saran şiddetlı soğuk dalgası güneşli Akdenizi aşarak Kuzey Afrikaya doğru yonelmış ve Labya çollerini baştanbaşa karla kaplamıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Ceyhan, 12 (aa) Kar ve yağmurlar yüzünden Ceyhan nehri ile çay ve derelerin »üraıle t^<ması üzerine 9 köyün 5O.lXK) dekar cıva İzmir 12 (Telefonla) Manisada enteresan bir cenaze merasımi olmuştur. Yoktaşlı mahallesınde yaşlıca bir zat vefat etmiş ve toprağa tevdi edilmek üzere tdbuta konmuştur. C°naze namazı kıhnacagı rındaki arazisini suWr sırada merhumun kardeşi yetişmiş, Mustafabeylide 100 kadar ev sula telâşla tabutun içine iki kama ve rın istilâsına tnaıuz kalmışt'r. Hiç bir tabanca koymuştur. Cemaatia Arkası Sa. 5, Sü. 7 de şaşkın bakış'arı arasında hocaya şunlan söylemiştir: « Bızim merhum Haydar çok kabadayı idi Girid actesmda çok i} gördü. Her zaman tabanra taşırdı. Şimdi âhirette Ccbrail keidi?m« sorgu sua! €dı?cek. Pek tabıi, bizim" ki de hakkmı müdafaa eyleyecek sma tabanca ve kaması yanında olmazsa bir şey yapamaz. Şimdi oradan da bir cinayet haberi beklenebilir'» Istanbul D.P. teşkilâtında tasfiye Ankara 12 (T.HA.) Bilindiği gibi DP. Istanbul teşkilâtına yeni müfettişler tayin edilmiştir. Bursa mebusu Hulusi Köymen, Giresun su Hayreddin Erkmen ve İz Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Edirne feyezan tehlikesinde Tunca, Arda ve Meriç yükseliyor; Edirnenin üç mahallesini sular istilâya başladı Edirne 12 (Telefonla) Son on gün içinde ysğan karlardan sonra 24 saattir devam eden lodos Balkanlardaki ksrlarm süratle erimesini intac etmiştir. Tunca, Arda ve Merıç nehirîeri 24 saattenberi de Arkast Sa. 5, Sü. 3 te İstiklal caddeane 5 metre mesafede Bahçeli hamam sokağının hâM. Grev hakkı ve işçiler Askerî Iş Yerleri İşçi Sendikalan Federasyonu Başkanı, sendikalar kuvvetlenmedikçe grevin işçi sefaletine yol açacağım söylüyor Ankara 12 (Telefonla) Grev hakkı meselesinin son günlerde yeniden ortaya atılmış oiması ve Çahşma Vekili Mümtaz Tarhanın bir kaç gün evvel bütçe komisyonunda aynı mevzuu ele alarak bir konuşma yapması üzerine bugün Türkiye askerî iş yerleri işçi sendıkaları federasyonu başkanı bir beyanat vermiştir. Beyanatta, sağlam ve kuvvetli malî bir bünyeye sahib olmıyan Arkası S a . 5, S ü . l d e Maltada referandum yapıldı Malta 12 (a.a.) Maltanua İngiltereye ılhakı me\'zuunda düvı yapılmasına başlanan referanduma bugün de sükunet içinde devam edilmektedir. 149,380 kışiden 55,498 i dün oylarmı kullanmı#lardır. Oy tasnifine yarm başlanacak, neticeler ise sah günü belli olacaktır. Irak 47 komünisfi hudud dışı etti Bağdad 12 (T.HA.) Irak Dahiliye Vekili Said Kazzaz bugün bir açıklama yaparak 47 komünistin hudud dıjı edildiğini bildirmiştir. Bu (ahıslann Irak aleyhlnd* ha* reketlerd* bulunduklan da aynca ö*v« edilmektedir. Peyklerin notaları cevabsız kalacak Birleşik Amerika bu devletlere cevab vermeyi lüzamsuz addediyor Dünkü kongrede idare hejeti raporu oknnnrken (Yazm 5 inei tdhifedt) Birleşmıs Milletler (NewYork) 12 (aa.) » Çekoslovakya, Bulgaristan ve Amavudluğun topraklan üzerinde görülen balonlarla ilgili olarak Birlesmi» Milletler genel Toulouse, 12 (AP) Fransanın sekreterliğine gönderdikleri nota vergi aleyhdan milletvekili Pierre lara, Amerika hükumeti cevab ver Poujade, 51 milletvekili ile birlik meyi lüzumlu addetmemektedir. te, bütün milletvekillerinin mal be Birleşik Amerikanm Birleşmiş Mil yanına tâbi tutulmalarını istiyeae (Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Poujade mebusların mal beyannamesi vermesini istiyor SAĞİR VE DİLSİZLEREN KONGRESİ Sağır ve dılsizler tesanüt cemiyetinin yıllık kongresi dün saat 10 da Aksaraydaki cemiyet m«rkezinde yapılmış ve neticede eski idare heyeti aynen ipka edilmiştir. Resmimiz, Cemiyet başkanüe üyelerin bir arada görÜ£Ürleric*& t*riyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog