Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yünlü. tpekll. Pamuklu KA ME FA , Malları dalma emsalinden ustundur. Tercih edinlz. v 31 ıncı <ıl sayı 11.331 umhuri KURUCUSU: TUNUS NAD! 1 NİŞKOZ Nişasta ve Glikoz Fabrikası T.A.Ş. A D A P A Z A R I İstanbul satış bürosunu: Istanbul Zindankapı, İpçiler caddesi 43 numaraya naklettiğini sayın muşterilerine arzeder. Tel: 22 78 76. Teıgrat ve mektub aaresı. Cumhurıyet Istanbul Posta Katusu tstanbu Nn 246 TelefonM: ütrum) Santral Numarası: 224298. Vazı I^leri: 224299 Mntbaa 224290 Pazar 12 Şubat 1956 "Randall Ue neler konoştuğumu radyoda millete anlatmağa siyasî vazifesini amâdeyi». Menderes de nilletle beraber dinleyip öğrensin» ((Türkiyemîz, her ferdîn yapması gerektiği hayatî anlar yaşıyor» ( Sııs Pos Rejîmi C. H. P. Genel Sekreteri dünkü basın toplantısında müJâkata Randall'ın talib olduğunu söyledikten sonra ilâve etti: «Türkiyeye gelen yabancı dostlanmızla görüşebihnek için iktidar partisi başkanmdan vize mi alacağız?» F. L Karaosmanoğlu, D.P. idareeilermin bütün g'ayretlerinin artık umumî efkânn haklarında hüküm vennesini önlemek gibi bir maksada müteveccih olduğunu anlattı, bu başlangıç Ue basın ve Üniversiteye yapılan hücumlan tahKl etti dün cevab verdi j Menderese Hürriyet Partisi lideri dün iktidarı siddetle tenkid etti andall'ın arkasından buAnkara 11 (Telefcmla) İmland rada kopan giırültüler Çelik Şirketi Müdürü ve Başkan acaba Birleşik DevletEisenhower'in hususî muşaviri Mr. lere aksetmiyecek tni Clerance Randall ile yapmış olduğu Bu konuda söylenen ve sanıyoruz'. görüşme dolayısile Basvekil Adnan yazılanJaruı hattâ şundiye kadar Ankara, 11 (Telefonla) HürriMenderes ve Zafer sazetesi tarafm Washington'a ulaşmadığun iddia yet Partisi il idare kurulu merkez dan sert bir lisanla cevab vermeğe etmek güçtiir. Yakında Time'da vebinasının açılışı münasebetile b u davet edilen C.HP. Genel Sekreteri Teıefoıo CL.MHURJ YET Ankara İstanbul ya New York Times'te de o gügün bir merasim yapılmıştır. H ü r Arkası Sa. 7. Sd. 7 de Kasım Gülek, dün gazetecilere izahat veriyor rültülere dair etraflı bir yazı göriyet Partisi milletvekillerinden bazıları, Ankara Üniversitesi Rektö rürsek hiç şaşmıyalım. Medeni rü ve davetlilerin hazır bulunduk diinyada haberleşme hürrijeti, vazları bu toplantıda Hürriyet Partisi geçilemez haklardan ba^lıcasıdır. (Arka* Sa. 7 Sü. l <tt) Bu haktan faydalanan yabancı galeteler de bizde olup bitenleri. şimdiye kadar yaptıklan gibi takib m • • • • edecekler, değer bulduklan havadisleri de geniş halk tabakalanna Te.etoto CUMHURUET Arusara IaUnbul elbette yajacaklardır. Randall s e r Dünkü açılış töreninde F. L. Karaosmanoğlu konuşurken ve Parti milletvekilleri yahatinin dikkat çekici tarafı. bu vesile Ue bazı iktidar çevrelerine hâkirn olduğu görülen sotı derece •cayib bir zihniyettir. Yabancı bir C.H.P. Genel Başkanı, şahsiyet bunda iken muhalefet partisinin bir tebliğ yayınlamasını partisine son hücumlar hükumet ayıblamıştır. Muhalefet için ne diyor? partisi Genel Sekreterinin yabancı gahsiyetle görüşmesini ise hükuyağmurlu geçeceği, rüzgârların güKarakış, evvelki gündenberi nisC H P . Genvl Başkanı İsmet İnömet başkanı âdeta suç saymak üze* beten hafıflemiştır. Fakat havaların ney istikametinden kuvvetle esecenü, dün sabah Ankaradan şehrimiredir. C.HJ*. tcbüği memleket du önümürdeki günlerde yeniden bo ği, hava slcakllğının artacağı anlaze gelmiştir. rumunu kötii göstermiş değil mi zulması muhtemel olduğu bildiril şılmaktadır. Oğlu Erdal İnönünün rahatsızlıfeı Dün şehrimizde ve civarında a dir? O halde Parti Genel Sekreteri mektedir. münasebetile şehrimizde bulunan Yeşilköy meteoroloji Istasyonun zamî suhunet + 7, asgari 0 santi Kasım GUIek de Randall'la görüİsmet İnönü, saat 17 de Taşlıkdaki dan, öğrendiğimize gpre, aıerkezi I grat derece olarak tesbit edilmi$ «vinde kendisile görüşen gazeteIHIM ' . . . . r . S£ tslya üzerinde bulunan alçak taz tir. cilerin, son zamanlardaki Meclis ko lerini tavsiye etmls, be&i de ik« yıkten doğacak fena hava jartları Yurdumuzda en yüksek suhunet Bütün Avrupada ve Irakta (Arkası Sa. 3. Sü. 5 te) dara geçince borçları tanımıyacak nın yurdumuza kadar gelmesi knv saat 12 de, İstanbulda + 12, en düşiddetli soğuklar hükiim lannı söyleyerek adanu korkut vetle muhtemeldir. şük Konyada 12 aantigrat de sürüyor muştur. Meteoroloji istasyonunun raporun recedir. Örfî İdare 2 nad ohınan fül ve hareketler ve iktidar çevrelerinde Ueri sürülen dan, bugün havanm çok bulutlu ve Arkast Sa. 3, Sü. 6 da) temas ettikleri kanun maddeleri şu numaralı mahke Paris, 11 (R.) 11 gündenberi bu derece tuhaf iddialan bir Amesekilde sıralanmaktadır; e adli âmir}'. Fransada hüküm sürmekte olan şid rikalı gazeteci duyar da ibret1 âğince, 67 eylul detli soğuklar, son 24 saat içinde 23 1 Yabancı bir devlet aleyhine lem için ofcnrlanna bildirmek istekişinin ölümüne sebebıyet vermiş, hâdiseleri münp münasebeti bozacak şekilde has, mez mi? «Diinyada neler oluyor?» tir. sebetile Kıbrıe mane hareketlerde bulurunak, cü Yahnd «İster inan, ister inanma» AvTisturyada hararet 30 a kaTurktür Cemirüm işlemeğe tahrik ve teşvik ve siitununa bu hafta bundan daha dar düşmüş, Tuna havzasında ise cürüm delillerini yok etmek suçyeti mensublar •cayib bir olay bulunabileceğini 34 kaydedilmiştir. lanndan maznun ve mevkuf Kıb ve diğer tahrık bilmem tahmin edebilir misiniz? n j Türktür Cemiyeti genel sekreunsurları mev Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Bir Hindli fakirin ağzından alev 6 gündenberi devam teri Klmil Önal (Türk ceza kanu zuunda yapılan püskürtmesi çocnklan hayrete dünunun 128, 296, 311 ve 71 inci mad tahkikat netıceeden Özyörük hikâfürebiür. Fakat demokrat bir memdelerine) sinde şuçlu gölekette bir hükumet başkanının yesi sona erdi ve makSanıklardan Sanıklardan 2 Yabancı bir devlet aleyhin rülen 17 şahıs Sanıklardan muhalefet hakkında açığa vurduğu Talebe gazeteci ve de hasmane hareketlerde bulungazeteci ve hakkında son Milli sad meydana çıktı bu çeşid düşünceler, diinyanın her mak suçundan maznun Kıbns avukat tahkikat açılma Federasyonu avnkat yerinde büyük insanlara küçtik Türktür Cemiyeti genel başkanı ga Başkanı sına dair hazırla Hikmet BU Orhan Birgit dillerini yutturabilir. (Ecved Güresin bildıriyor) zeteci ve avukat Hikmed Bil (Türk nan ve Örfî İda Hüsameddin Ne imiş o? Memlekette petrol Ankara, 11 1 şubat çarşamba ceza kanununun 128 ve 80. madde Canöztürk re 2 numaralı bulunmaz, kabahat muhalefette; günü BJÜ.M. Adalet komisyonunda mahkeme reisliğine gönderilen 9 lerine) hayat pahalılığı artar, kabahat muÇatalhöyük köyü sular tarahn3 Aynı cemiyet genel başkan yapılan ispat hakkı teklifi üzerinde şubat 956 tarihli talepneme dün halefette; devlet borca girer, ka(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) vekili ve Türkiye Millî Talebe Fe dan sarıldı. diğer bir köyde de açıklanmıştır. bahat muhalefetin: Amerikalılar 100 evi sukr kapladı (Arkası Sa. 7, Sü. < tt) Bu talepnamede maznunlara is faedi vermez, kabahat gene muhaAdana. 11 (aa.) Son yağan lefetin. Bu gidişle nerede ise HaEisenhower'in ekonomik yağmurlar netıcesinde yavaş yavaş Sİm Paşa misali ele ahnacak, «şu muşaviri Ankara görüşkabarmakta olan Ceyhan nehrinin muhalefet ohnasa memleketi ne meleri hakkında Amerikan güzel idare edeceğiz» denecek. Ve İthal olunan nal çivileri, dün esnafa tevzi edilmiştir. Bu dağıtma, re suları, dün saat 17 sularmda 4 metidarecilerine pazartesi gübelki de Haşim Paşanın sotde ka simdeki gibi bir tevzi mükâfat töreni halinde yapılmıştır. Daha neler re 4 santim kadar bir yükselme nü malumat verecek kaydetmi^tir. Nehir, hâlen bu dulan temennisi yürürlüğe konarak göreceğiz? rumu muhafaza etmektedir. muhalefet sahiden kaldınhnak isMercimek mevkiinın üst kısuntenecek. New York. 11 (A.P.) AnkaraAnkara 11 (Telefonla) Basbalarında mevziî bazı taşkınlar olmuş, da Türk liderlerile görüşmeler yapHavrata yardım 5.307.000 Hraya çıkanldı. Musevi hastaBiz gene tekrar ediyoruz: Bu kan Adnan Menderesin Meclisin ayrıca Mustafabey köyünde j'üz ev mış olan Clarence Randall, bugün «ihniyeti bırakınız üstadlar. Siz nesine 65 bin, Rum ve Ermeni hastanelerine 85 er bin dünkü toplantısında Metin Toker suların istilâsına maruz kalmıştır. uçakla Paristen buraya varmıştır. dört yıl boynnca Türk milletinin hakkındaki beyanlan üzerine Melira yardım yapıhnasına karar verildi Arkası Sa. 3, Sü. 1 de (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da bürriyete susadığını bağırarak köy (Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) köy, kasaba kasaba oy topladınız. Ankara. 11 (a.a.) Bütçe encüTek parti, tek şef idaresinin aıiık meni bu sabah saat 1530 da Encü bir daha geri gelmemek üzere tamen Ounci Başkanı Kırklareli m»busu Şefik Bakayın riyasetinde toprihe kanşması gerektiği tezini salanarak Maliye Vekâleti yardımlar vundunuz. En kodamanlarınız tek ve yatırımlar faslı bütçesinin mü parti rejimi içinde sessiz sadasız zakeresine başladı. Müzakerelerin yıllarea pek tath bir hayat sürdiibaşlanglcmda varidatta 12.494.000 İÜ halde. imkânlar belirir belirmez liralık bir fazlalık tahmin edUdiği bunlar birer hürriyet kahramanı ve buna göre yardım ve yatırımla3 şubat sabahı Sirkeci garından lannı, çektikleri ıstırab ve korkukesiliverdiler. Bunlar şimdi eski nn tayin edilmesi icab eylediği bedevri yeniden canlandırmak ister hareket ettirilen Edirne treninin yu anlatmak için kelime bulanulirtildi. görünüyorlar. Bu sinhiiliği. bu ta 286 yolcusu, dün akşam öbür dün yorlardı: Yardımlar faslının müzakeresi sı3 şubat cuma... Kar, tipi, korhammülsUzlüğü başka manalara yanın eşiğinden geri döndüler! rasında dernekler ve köyler tara Tam dokuz gün kar, tipi, soğuk kunçj garın oparlörü, 9 da hareket yormak güçtiir. fmdan inşa veya tamir ettirilecek NADİB NADİ ve açlıkla "kısacası azraılle boğu etmesi lâzım gelen Semplon Ekshayrata yardım faslı dört milyon (Arkası Sa. 3, Sü. 5 te) şan yolcular, başlanna gelen (gö presinin yol karlarla kapalı olduğu | (Arkast Sa. 7 Sü. 5 te) rünür kaza) dan nasıl kurtulduk(Arkası Sa. 7 Su 7 det • Ankara 11 (a.a.) Sovyet Hariciye Nezareti birinci muavini M. Gromyko, 4 şubat 1956 tarihinde, Moskova büyük elçimize bir nota tevdi etmiştir. Bu notada, 15 metre kutrunda, takriben 300 kilo ağırlığmda, alıcı ve verici radyo aletleri vesair makineleri hâmü ve Amerikan mamu lü olan onu mütecaviz büvük baŞehrimizde sebze darlığı devam ( lonun Türkiye istikametinden geı (Arkast Sa 7. tü 3 te) etmektedir. Lahane 130, prasa 200, hevuç 160, ıspanak 300. patates 100 soğan 30, | kuruşa satılmaktadır. Mevcud sebzelerin karlı havalardan evvel toplandığı fiatların pek ı fahiş olduğu ilgililerce kabul edil1 mektedir. Buna rağmen ciddî bir murakabe Bugün münderecat çoklu yoktur ğundan konamadı, yann neşVali Gökay sebze darlığı ve fahiş re devam edeceğiz. fiatla sebze satan esnaf hakkında Yolculardao bir kumı ve Mr yaralnun trenden indirilisj GÜVENDİGİMİZ DAĞLAR... Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Havalarm tekrar bozması muhtemel 24 Sîlâhtarağa elektrik fabrikasının 15 günlük kömür ihtiyacı karşılandı; Şehir Hatlarında kaldırılan vapur seferleri yarın tekrar konuluyor 6 7 eylul hâdiseleri Fransada bir sanıklarma aid talebname giinde soğuktan dornşmaya pazartesi günü başlanıyor Inonu şehrimizde Örfî İdare Mahkemesi Adlî Amirüğinin 17 kişi hakkında son tahkikat açılmasına dair talebnamesi neşredildi, M Zafer,,deki hücumların • • • • • ıç yuziı Ceyhan ııolıri taştı Randall Amerikada Bayram Şekeri Değil, Nal Çıvisi Kar altmda kalan trenin yolcuları nîhayet geldiler Yardımlar veyatırımlar bütçesi görüşüldü Başbakanın Meclisleki sözlarine dairj Metin Tokerin açıklaması Geçirdikleri korkonç Macerayı yürekler acısı bir ihmailer zincirinin hikâyesi hafinde anlatıyorlar Sovyet notasına hükumetin cevabı VC llatt edİUİlgl Notamızda, Sovyet arazisine ınen balonlann meteoroloji maksadları ile Sebzeye de narh konması muhtemel (Yar) lar ve (Yok) lar anketimiz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog