Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

1) KIRALIK ODA Ataç'ın temiz Türkçesile George Simenon'dan. 2) SANIK Rus toplama kamplannda geçen korkunç macera. 3) ŞU BABAMIN İŞLERİ Filipin'li Carlos Bulosan'ın en güzel eseri. 4) BİR DÜNYA Kİ Suat Taşer'in Tiyatro yazüarı. SHD. KİTABLARI ARASINDA 4 YENİ KİTAB Yakında Çıkıyoı P. K. 133, ANKARA 31 mcı fi) sayı 11 33) Başbakaıun dün Mediste muhalefete agır hücuntu Bir sözlü soruya cevab verirken mevzuu Amerikadan istenen krediye intikal ettiren Menderes, C. H. P, yi komünistlik, vatanı dışarıya casuslamak, millî menfaatlere kundak soknıakla itham etti umhuriyet rTUNUS NADÎ Telgral v« mektub adresi. Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu fetanbu' Nr 246 Teiefon.tr: ütrumJ Santral Numarası: 224298, Yau Işleri: 224299 M«rbaa ??429n Çin Masallan Her ay yeni bir kitabla zenginleşen Varlık Çocuk Klâsikleri arasında yeni çıkan bu kitabta eski Çınin en guzel masaüarını bol resimlerle süslenmiş olarak bulacaksın^.. Nihâl Yalaza Taluyun kalemileA* dilimize kazandınl b kitb ffl l lıradır. l d lan bu kitabın f (umartei 11 Şubat 1956 Kalk Söyle! umhuriyet Halk Partisi Meclisinin tebliğleri ik, tidan neden bu derece sinirlendirir, bir türlü akıl erdiremiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi ağubash bir dille kaleme aünan son tebliğ de gene hükumet çevrelerinin âsabını boxdu. Iktidar çevreleri muhalefete karşı ateş püskürüyoriar. Arada yakışıksız sözler barcandığı, cıddılikten uzak suclamalara girişildigı görülüyor. Halk Partisi yurdsever değilmiş, Randall Ankarada hükumet temsilcilerile konuşurken böyle bir tebliğ yayınlamak, Türk Amerikan münasebetlerini baltaUmaktan başka bir manaya gelmermiş. Hiç olmazsa adam raemleketine dönünciye kadar beklenmeli imiş, filân.. Kasım Güleğin RandaUTa buluşması da iktidan aynca gocunduruyor. Onun yanında işin ne idi? Ne sövledin? Ayağa kalk, itiraf et! Diye ortalıkta bir patırdı kop«nldığını görüyoruz. Butün bu asabiyet belirtileri, doğrusu. içeride ve dışanda yalau Demokrat Parti aleyhine bir propaganda vesilesi olmaktan baska neje yarar? "Parti sorumlulan bu durumu nasd gönsezler, hayret edilecek şeydir. Siyasî bir partinin yetkili orgam, lüzum gördüğü saman bir tebliğ yayınlar veya yaymlamaz. Kannnca suç olmıyan her düşünceyi istediği gibi açıklar. Bu düşüncelerin iktidan destekleyicl bir öıellik tagıması elbette beklenemez. Örtidardan bunlan derhal benimsemesini istemek kimsenin hakkı değıldir Memleketimizde hükumetle görüşen bir yabancı temsilci bulunduğu sıralarda muhalif partilerin faaliyetlerini yasak eden bir kanun olmadığına göre bu konuda tamamile hislerine mağlub olarak konuşan iküdar sözcülerine hak vennek imkânsızdır. Bir muhalif parti genel sekreterinin bir yabancı şahsiyetle buluşması da, muhalefete hayat hakkı tanıyan rejimler hesabına son derece olağan bir haldir. Bizim asıl hayret ettiğimiz re üzuldüğümüz nokta, 1956 Türkiyesinde böyle bir zihni\etin. iktidar saflarmdan serbestçe dışanya hrlayabilecek kadar yaygın bulunmasıdır. Bu zihniyeti temsil eden saym partiliîer acaba ne sanıvorlar? Yani Halk Partisi Meclisi Randall Ankarada iken tebliğ yayınlamasa. ya da hükumet icraatını Usvib eder mahiyette demeçler çıkarsa, TürkAmerikan münasebetlerini İktidarca özlenen istikamete çevirmek mümkiin olabilir mi idi? Boyle sakat bir düşünce, yaşadığımız devri hiç anlamamış olmanın en açık bir belgesi sayılır. Bugün yeryüzünde bize karşı ilgi duyan memleketlerin çoğu bizim ekonomik. sosyal ve politik durumumuzıı en az bizler kadar büirler. Ne muhalefetin tebliğleri, ne de şunun bunun konuşmalarile hakkımızdaki bilgiyi esasiı bir şekilde değiştirmeğe imkân yoktur. Iktidar çevrelerinde bunu ümid edenler yalnız kendilerini aldatmış olurlar. Bu geri zihniyeti kafalanmudan söküp atmadıkça dünyaya fülünç «hnaktan başka hiç bir netice ala Ankara, 10 (Telefonla) B. M. Meclisinin bugünkü toplantısmda muhalefet partisi &H.P, Başbakan Adnan Menderes, Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülünün ve sabık D15 İşleri Bakan vekili Fatin Riiştü Zorlunun şiddetli ithamlarına maruz bırakıldı. O kadar ki, Başbakan Menderes, bir ara muhalefeti, vatanı dlşanya casusla mak ve millî menfaatlere kundak sokmakla itham etti. Ve muhalefet hatibi konuş,urken Menderesçi bir grup gürültü çıkarmakta devam etti. Meclise Ihsan Baç riyaset ediyordu Turgud Göle (C.HP.) bundan altı ay evvel bir sözlü soru vermişti. Göle, Kasım Güîeğin Arkası Sa. 5, Sü. lde (Ecved Güresin bildıriyor) Dünkü Medisten notlar Batı Avrupa N e Halde? T ü r k i y e d e 15 Ankara 10 Alü aydanberi Mec lis gündeminde bekleyen bir sözlü soru bugün nihayet cevablandırıldı. Yahud cevablandınldı değil de, iktidar partisi Ue C.H.P' arasında her mevzua temas eden uzun boylu münakaşalara sebsb oldu. Başbakan iktisadi faaliyetlere, yatınmlara dair bol rakamlı genış geniş izahat verdi. Suali soran Turgud Göle bu icraatı geniş genış (Arkasx Sa 5 Sü. 5 ie Dün Zonguldaktan 18.000 ton kömür geldi ™ Halbuki Batı Avrupanın durumuna bakıp gene halimiıe sükredeüm Ingıliz bandıralı 2179 tonluk «Batrover» şilepi Hbe nehrinde sefer yaparken nehrin donması üzerüıe adeU kızağa çekilmis. hale gelmistir. Resim, vapurun durumunu gösteriyor. " s€n#dir M le y *"»' « ° ^ « * diyonız. Mecliste 3 şubat hâdisesine dair sözlü soru Fethi Çelikbaş, Meclis Başkanının cevab vermesini istedi ^ 10 (Telefon» Hürri: yet Partisi Burdur milletvekili Fethi Çelikba? S jubat 1956 günkü Meclis toplantısmda ceneyan eden hâdiseler üzerine bugün Meclis Belediye, dün «abahtan itibaren şehrin beş semtinde 415 kuruştan Et Başkanhğına bir sözlü soru v e r Tanzim Satışına başlamıştlr. Kasab sayısınm arttınlması için temas miştir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da lara devam edılmektedır. Resim, Tanzim Satışı yapılan bir kasab dükkânını ve dükkân sahibınin Vali Gökayı öven bir levhasını gösteriyor. Diğer taraftan, kasabların korıtroluna devam edilmektedir. Dün, etiket mecburiyetıne riayet etmiyen 6 kasab hakkında zabıt tutulmuş, Gedikpaşada bir kasab dükkânı kapatılmıştır. Güneşli ve nisbeten sıcak geçen havanın bugün daha da ifmması muhtemel; kardan kapanan yolların mühim bir kısmı açıldı Dün sehrimizde hava güneşli geç mi$ ve karlar erimeğe başlamışür. Yeşlköy Meteoroloji istasyonundan bildirildığine göre, bugün sehnmizde ve civannda hava bulutlu geçecek, rüzgârlar orta kuvvette doguı dan esecektir. I Yurdumurun doğu kısmım kap, lamış olan soğuk hava dalgası K»fj kasyaya doğru yükseldiğinden, bu | böl?elerde de tedricî bir ısuuna bek lenmektedir. Dün sehrimizde azaml suhunet Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Et Tanzim Safışları (Yoh) tar ve (Var) iar: 2 Yerli saıtayi.mizin bugün içinde bulunduğu güdükler Bir sanayici: «Bu şartlarla fabrika işletmemiz sihirbazlıktır,, diyor; malzemesizlik, memlekette iş hacmini günden güne azaltmakta, yetişmiş işçiler müşkül duruma düşmekte, devlet hazinesi vergiden mahrum kalmakta.. Millî sanayiimizi yok olmaktan kurtarmak için hükumetin çok âcil tedbirler alması zarurî görülüyor Tiiccar Derneği de itiraz ediyor Trompetçi Necdetin esrarlf Dün tevkif isteğile mahkemeye veıilen Necdetin kansı, sorgusımu müteakıb serbest bırakıldı Tacirler, muhtekir var diye dürüst ticaret erbabının haklan ve şahsi masuniyeti ihlâl edümemeli, diyorlar Dünkü güneşli Iıavada Dolmabahçe Sarajıran bahçesi Anadoluda kış şiddetini arttırdı Ovacıkta karın yiiksekliği 4 metreyi bıMn, evlerde gündüzleri lâmba yakılıyor Ovacık: 10 (a.a.) Onbir gün zalar ve civar köylerle her türlü ir den beri hemen hemen fasılasız ya bbat kesilmiş dtırumdadır. ğan karın irtifaı kazamız çevresin Ovacık merkezinde bazı sokak ve de 4 metreyi bulmuştur. Komşu ka Arkast Sa 3, Su 3 te Anketi yapan: Şahab Balcıoğlu Millî ekonomide mühim bir yer f işgal eden yerli sanayıimiz bugüi ne durumdadır? Halinden memnun mu, yoksa şikâyetçi midir? Anketimizin sorulannı bu sahaya tevcih ettiğimiz zaman meseleler kendiliğinden belinverdi. Şakir Zümre konuşuyor Madenî sanayi sahasının tanınmış siması Şakir Zümre şöyle konuştu: Bugün madeni sanayiin husu Arkası Sa. 5, Sü. 7 de SORULARIMIZ 1 Kendi sahalannızda \oklnğunu hissettiğiniz hususlar ve maddeler nelerdir? 2 Bu yokluk sebebile ortaya çıkan müşküller nelerdir? 3 Kendi sahanıza lüzumsuz olarak ithal edilen maddeler nelerdir?' Mısır, Dünya Bankasından 200 milyonu aldı Dünkü toplantıda İzzet Akosman Andlaşma, Ortaşarkta Rus polikomışurken tikasına indiıilen bir darbe İstanbul Tüccar Denveğinin dün olarak gösteriliyor saat 17 de Liman lokantasında tertib ettiği ayılk toplantıda MiUl Ko Kabire. 10 (AP) Dünya Banrunma Kanununun tâdıli tasari3i kasile Mısır arasında Assuan bara hakkmda hararetli müzakereler yajile alâkalı kredi andlaşmasının im zalandığı açıklanmış ve müşterek pılmıştır. Arkast Sa. 5, Sü. 4 te bir tebliğ neşredilmiştir. Mısır dün ya bankasından 200 milyon dolar alacaktır. NADİR NADİ (Arkası Sa. 3, Sü. 5 te) Peste karması dün İzmiri 1 1 0 yendi (Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te) bütçesi goruşuldu Encümnde büyiik kazanclann yüksek nisbetlerde vergiye tâbi tutulması. ziraî işletmelerin gelir vergisi istisnasından çıkanknası istendi Ankara 10 (Telefonla) Bütçe Encümeni bugünkıi toplanüsında I Maliye ve devlet borcları bütçesıni J kabul etmiş ve 1956 yılı varidat ı bütçesinin müzakeresıne geçmıştir. ı Bu arada reportör Antalya mebusu j Kenan Akmanİ3r rapor üzerinde , geniş izahat verdiği sırada ezcümle demiştır ki: « 1956 varidat bütçesini tetkık ettım, 1955 vılı variHst tahmirine Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Varidat Lefkoeş: 10 (a.a.) Kıbns Türk kurumlan federasyonu başkanı Fa iz Kaymak, Kıbns Türk partisi başkanı Fazıl Küçük ve genel sekreteri Hâzım Remzi, bugün Türk Devlet hava yollarmın bir uçağile Ankaradan buraya dönmuşlerdir. Bir haftadan beri Ankarada muh telif temaslarda bulunmuş olan he yet başkanı Faiz Kaymak Lefkoşe hava alanında kendisini karşılıyan gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: «Anavatanımızda sayın Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Profesör Fuad Köprülü, Hari ciye Vekâleti Erkânı ve muhtelif Arkası Sa 3. Sü 2 de Kıbrısh Türkler endişe içinde! Nebahat Güven dün mahkemede (Vaztsı 5 ıncı Şehir Tiyatroları bütcesi Sehir Mcclisinde Belediye Meclisi dün saat 15 te Ferzan Arasın başkaniığında toplanmıştır. Gündemdeki t?k'ı£er alâkalı komisyonlara havale edıldıkten sonra, üyelerden Sadeddin Kalay, Ali Harputlu, Yektâ Kazancıgıl ve Nuri Bayar imzalı takrir okunmuştur. Bu takrirde. on eüpd«>nv'lri sü Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Mebus futbolcu Boısik'ia İzmir kalesi önunde neticesiz kalan bir akuu TELEFOTO CCMHÜRITET T/ınır Ûtaabul (KAZAÎ) KOMEDİ Gülek, kalk cevab ver! RandaH'la ne konuştunl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog