Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli tasamıf hesablannda her ay bir ikramiye çekilifi, her çekİlifte 20 tatthliye ayhk gelir DEMİRBANK 31 üıci 71) sayı 11329 IJTI 1 1 . 3 2 9 u mh u r i yet NAD! ÇHGIN KIZ Çağdas Fransız romancıları arasında özel bir mevkii olan Julien Green'in en güzel romanlanndan biri olan bu eserde biı taşra kasabasmın sıkıntılı dekoru içinde pencereleri birbirıne bakan iki köşkte geçen hazin bir macerayı büyük bir merak ve alâka ile okuyacaksınız Varlık Büyük Cep Kitablan arasında çıkan bu eserin fiatı 2 liradır. Tılgraf *• melrtub adrari: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu ttanbu' No 24€ Ttlgraf T« meJrtub adrari: Cumhuriyet tstanbul Poeta Kutusu ttanbu' No 246 KURUCUSU:TUNUS NAD! TalafaaJar. Urmmi Santrml Numaraa: 224298, Yazı tsleri: 224299. Matbaa 224390 ^ ^ * ^Oma 1 0 Ş o b a t 1 9 5 6 D.P. nin tebliğine CH.PHürriyet Parfisinin k bir tebliğle cevab verdi d unxu k ararı Zafer gazetesi: "Gülek, kalk, cevab ver" serlevhalı makalesinde C.H.P. Paırtî Meclıs Grupu, bugün Meclîs Genel Sekreterine şiddetle çattı ve gazetecileri tehdide kadar vardı Rîyasetîne Reisleri ve D. Partî C.H.P. tebliğinde «D. P. nin bizi sokmak istediği münakasa tarzma girmiyecegiz. Vatanseverlik dersini iktidarm kendi adamlarına vermesini tavsiye ederiz» deniliyor mebuslarını şikâyet edecek 1 3 fubat celsesinde Reisin usulıüz hareketi, 2 Müzakereleri zorlaşhran bîaman harfendazhklar, 3 Riyasetin sık sık hatiblerin sözlerini ketme«i, 4 Hüıeyin Balıka verilen cezanın utulsüz olduğu verilecek onergede ayn ayn belirtilecek Ankara, 9 (Telefonla) Hürriyet Partisi Meclis Grupu bugün ikinci »lenl toplantısını Muammer Alakantın riyasetinde yapmıştır. Sa at 17 de ba^lıyan ve 1,5 saat kadar devam eden toplantıda esas olarak iki mesele müzakere edilmi; ve karara bağlanmıştır. Grupta önce 3 şubat 1956 tarihli Meclis ıçtimaında Reis Agâh Erozanın Hüseyin Balıkı iki celse topian tılara girmekten menetmesi ve hatiblerin sözünü «ık sık kesmji tizerin« grupça ihtiyar edilecek ha Arkast Sa. 5. Sü. 1 de Knbrtsa dair görüşmeter Hükumetimizin Harding . Makarios tniizakereleri hakkında Londradan maVumat taleb edeceği bildiriliyor Ankara, 9 (THA) Haber akn dığına göre, önümüzdeki iki gün içinde Hükumetimiz tarafından İn giltereye bir nota verilerek Harding Makarios müzakerelerinın mahiyeti hakkında tafsilâth malu mat taleb edilecektir İlâve edildi ğine nazaran bu vesile ile Kıbns mevzuundaki Türk görüsu Londrm ya bir kere daha habrlatıUcakbr. Ankara siyasi çevreleri, Kıbnsa (Arkast Sa. 5. Sü. 6 da) Ankara, 9 (Telefonla) Zafer Gazetesinin dünkü nüshasında Eisenhowerin haricî iktisa'dt mü$aviri Clerance Randall'in yapmıs. olduğu bann toplantısında sual soran yerli ve yajbancı gazeteciler hakkında bir noakale nesrolunmuştur. «Gülek'in ekipleri i$ basında» başhğı altında nesrolunan bu makalede gazeteci lere gâyet ağır bir lisanla hücum edilmekte ve gareteciler tehdit olunnaktadırlar. Zafer, gazeteciler hakkınd* açtıgı bu kam panyaya bugün de devam etmiştir. Bugün neşrolunan makale C.H.P gen«l sekreteri Kasım Gülek'i ele almakta ve ondan Randall ile ne Arkatı Sa. S, Sü. 6 da Hamid Sevket İnce dün D.P. den ihraç edildi Erzunnn milletvekili, Haysiyet Divanı üyelerini mahkemeye veriyor ;;;;; Rusyaya düşen balonlar Washington, Türkiyeden bımdan böyle balon atılnuyacftgmı bildirdl Washington, 9 (AP) Bugün bildirildiğine göre, hava balonlarından şikâyet eden Sovyet Rusyaya verilen Amerika cevabuıda, Batı Almanya ve Tiirkiyeden atılan hava balonlannm bundan böy le atılmıyacağl bildirilmistir. Amerikan hükumeti, Sovyetlerin sikâyetine mukabele o'.srak, derhal Amerikan hava balonİAnnın atılmalarını durdurmak maksadile emirler vermiştir. Arkast Sa 3, Sü 2 de Ankara 9 (Telefonla) D. Pmü«terek haysiyet divanı bugün saat 17 de partı merkezinde yaptığı toplantlda Erzurum milletvekill Himid Sevket İncenin partiden ihraeına ittifakla karar vermiştir. Bu hususta gelen evrakl tetkik eden müsterek haysiyet divanı, Hâmid Sevket İncenin nüfuz suiistimali yaparak kendisine şahsî menfaat ığladığı kanaatine varmıstır. Diger taraftan Hâmid Sevket İnf, bu karann alınmasını mütea TİCARET VEEİLİ ŞEHRİMİZDE Şehrimize gelen Tıcaret ve kıb kendisıle görüsen bır arkadaşı İktısad Vekili Fahreddin Ulaş, dün Ticaret Odasına giderek mıza bu hususta demiştir ki: temaslarda bulunmuştur.. Resim. Vekili, Oda İdare Heyeti aza Arkası Sa 3, Sü 2 de larmdan bazılarile gösteriyor. (Yazısı 2 nci sahifededir.) Kasden Orrnan yakanlar15seneye mahkum edilecek Ankara, 9 (Telefonla) 'Cocaeli milletvekili Cemal Tüzün in Türk ceza kanununun 370 ve .*^3 üifü n.addelerinin tidilıni istiven <snun teklifi Adalet Kom »roiınd» eöıü Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Devlet borçlan ve Maliye Soğuk hava dalgası bütçesi dün göriisüldü Dün Ayupaşada çocnkl«nnı kemU y p f a f ı kaak ttıerind» «ekerck Ufiyaa bir b*lw •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• şimale doğru kaydı ve civannda 0, asgarî 4 santigrat derece olarak kaydedilmiştir. Bugün hava sıcaklığmın biraz daha artması beklenmektedir. Soğuk hava daieasının Karadenzin şimaline çıkması sebebüe Arkası Sa. 5, Sü. 3 te • • • • M M ••••»' İzmîrda bir «ayaklı define» ele geçti İzmir 9 (Telefonla) Bugün şeh rimizjn Tire kazasmda üfürükçülük yaparken vakalanan Yusuf Demir adındaki bir Çingenenın üzerinde define tasıdığı anlasılmıstır. Jandarma tarafından yskalanan Yusuf Demirin koynunda & adsd 4 Reşad Altını, 62 aded kulpsuz altm, 22 aded kulplu altm, 13 aded «Elgazı» yazıh altın, 22 tane Hamid altını, 4 tane kronize altm ve 1824 lıra kâğıd para bulunmuştur. ;; Bütçe Komisyonunda, raportör( borclar yekununun 3 milyar 60 milyon lira * 1 olduğunu, memleketimizde devlet borclan seviye*inin, diğer memleketlerle ;; mukayese edildiği takdirde, hepsinden büyük «e/iyede bulunduğunu söyledt •••••••••••••»•»•••••»••••••••••• ••••••»••»••••»••••••••••••••• Ankara 9 (Telefonla) Bütçe bütçesıle Devlet borclarını gorufEncümeni bugünkü toplantısında meğe başlanuştır. Maliye Vekâleti Büyük Millet Meclisi ve Rıyaseti bütçesi raportoru İstanbul mebusu cumhur bütçesini müzakere ve ka Nizjmeddin Ali Savın, raponın Arkast Sa 5, Su. 7 de bul ettıkten sonra Mahye Vekâleti Turizm Umum Mudarlugu Ankara, 9 (Telefonla) Bir Turizim Umum Müdürlüğü kurulma«ına dair olan kanun teklifinin bugün karma komisyonda görüşübnesi ne başlanmıstır. 6 milletvekilile ancak toplanabılen komisvonda evvelâ teklif sahıb leri adına Sedat Ban tasanyı izah etmış, müteakıben hükumet sözcüsü, Basın ve Yayın Turizm Müdürü Dr. Muammer Baykan memleketin bir turistik teşkilâta olan ihtiyncım belirtmiş, bu arada turizm teşkilâtı için persouel yetiştirilmesi mevzuu üzerinde durmuştur. Havanın bugün ısınoıası nuhtenel görönöyor; Elektrik Fabrikası ihtiyacı için trenle Zonguldaktan kömur getirtildi Yeçilköy Meteoroloji istasyonundan öğrend'ğimize göre, bugün hava az bulutlu ve zaman zaman kar yağışlı olacaktır. Rüzgârlar şimalden ve şimali şarkiden orta kuvvette esecektir. Dün azamî sıcakhk şehrimizde Avrupada soğuktan 225 kişi öldu Bir Londra haberi, karakışm en fazla şiddetle hüküm sürdüğü memleketler arasında Türkiyeyi de koyuyor (Vofc) lav ve (Vur) lar: 1 Adanada dünkü şiddetli yağmurlar Caddeler ders halini aMı, bir çoban $amra saplanarak öMi Tıb alemimiz nelerin yokluğıından sıkıntı çekiyor? Doktor, dişçi ve eczacılanmız, yerii ilâc lâböratuarlan sahibleri: «Röntgen filmi yok, en lüzumlu ilâclar yok, porselen di§, plâstik maddeler, dişler için dolgu maddesi yok, iğne ve plâster yok, zaman zaman ingiliztuzu, hindyağı, hattâ karbonat bulamıyoruz» diyorlar BİR KİLO ET İÇİN İzmırde et buhranı, hırsızlıkta yeni bir branş doğurmuftur. Resimde gördüğünüz üç çocuk, bir otomobilin içinde bulunan 1 kilo eti çalmışlar, fakat Bugün Türkiyede çeşidli ij ve mes lek kollarında, madde veya zihniyEkalanmışlardır. yet yokluğu netioesi olarak ortada duran türlü sıkıntılar kimsenin gözünden kaçmıyor. Ancak, yokluklar ve sıkıntılann tefemıatı halk tarafından pek tabii olarak bilinmemekte, bunlar, o is ve mes* lek kollarında çahsanlann sanki kendi derdleriymis gibi kalmaktadır. Adana 9 (Telefonla) BöîgeMüteakıben komisyon tasanyı tet mizde 13 gündenberi yağmakta okik etmeleri için maddelere geçilyağmurlar son 2 gündür şjddemeden bir toplantı daha yapılmasına tıni daha da arttırrrustır. Caddeler karar vermiştir. ı ve sokaklar dere halini almıştır. Londra 9 (R.) Sibiryadan kopan şiddetli soğuk dalgası bugün de Avrupaya göz açtırmamıştır. Bü tün Avrupa şahırleri karlar albndadır. Soğuktan ölenlerin sayısı 225 i bulmuştur. 10 gündenberi devam etmekte olan soğuk dalgasınm tesiri ile 5Bugüne kadar yağan yağmur lenîerin sayısı, muhtelif memlek«tlere göre şu şekilde tesbit edil100 mm. yi açnuştır. Arkası Sa, S, Sü. 8 de Bu sabah sürüsünü çaaıurdan kurtarmak istiyen Ali Avcılar a Arfcast Sa. 5, Sü. 3 te Ankefi yapan: Şahab Balcıoğlu SORULARIMIZ 1 Kendi sahalannızda Vokluğann hissettiğiniz hususlar ve maddeler nelerdir? 2 Bu yokluk sebebile ortaya çıkan müşküller »elerdir? 3 Kendi sahanıza lüzumsuz olarak ithal edilen maddeler nelerdir? çektiği sıkıntı, dolayısile halka da intikal ve aksetmektedir. Şu halde derdlerin her birini bilmek halkın hakkıdır. Halkın gözü önüne serilen derd üzerinds düşünmek ve ona çare bulmak da halk ıçınden çıkan aydına ve halk adını ha* reket eden siyaset ve devlet adamlarına düşen bır görevdir. Bu anket serimizde biz, ayn ayn i} ve meslek kollannı konusturacağız. Sırasil? tıb âlemi, tüccar, Sa. 5, Sü. 4 te İ Izmir Peşte revanş maçı 52 bardak çayın fizerine 2 kilo lokum yedi! Konya 9 (Telefonla) Bugün Ilgın kazamızda yeni bir oburluk Oysa ki derd müşterektir, Herrskonı tesis edilmiştir. Egınm M Restore e<ülmekte olan hangi bir iş veya meslek kolunun yılı jişmanlarından Feyzullah Şatarihî bedestenin 4 büyük] hin, iki arkadaşı ile 100 lirasına bahse tutuşmuşlar ve Feyzullah kubbesi anî olaratic çöktü, bahse mevzu olan hepsi üçer şeinsan kaybı yok kerîi 52 bardak çayı içmiş ve arkasından da iki kilo lokum yemişBursa 9 (Telefonla) Restbrastir. 100 lirayı kazanan Feyzullah yonu yapılmakta olan ve yakında biraz sonra rahatsızlanmış ve evin açılması beklenen tarihî Bursa bede tedavi altına alınmıştır. (Yazısı 7 ncı sahıfemızde) Bursada korkunç bir çöküntü Amerikalı heykeltraş şehrimizde sergri açtı Kızılderili bir ressam kadınla evli olan siyahî heykeltraş Rhodsn, kanıile nasıl tanıştıklannı ve leviştiklerini anlatıyor Dün saat 17 de Amerikan Haberler Merkezinde muhtelif bakımlardan ilgi çekıci bir heykel sergısi açıldı. Bu sergide, bir çok Avrupa tnm J leketlerinde eserlerıni t«şhir tdrn heykeltraş Jonh Rhoden ü» tanınmı? bir ressam olan eşi Richanda Rhoden ilk anda dikkati çekiyordu. Arkast Sa. 2. Sü. lde TKLEFOTO CUMHÜRİTBT tzmlr İ»t»nbul Macar futbolculanndan Buıandd. Sıabor. Farajro. Matral ve Boısik Kadifekalede (Yazısı 6 ncı sayfamızda) 4 üncti KtTVVET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog