Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Reşat Ekrem Koçı OSMANLI Muahedeleri Cildli 10 Lira Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık Şirketi. İstanbol 31 tnci n) sayı 11 320 umhuriyet NADf Telgral ve mektub adresi. Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tftanhu N' 246 TelefoD at: Un>umJ SantraJ Numarası: 224298, Yazı Isieri: 3242^9 M' rbaa ?2429° 1 VARLIK Bugün çıkan şubat sayısında Varlık roman armağanı ile şıır yarışmasının sof nuçlanna aid tafsilâtı ve hazırlanan Saia FaK armağanına aid haberleri oku ynnu?.. Varlık bu sayısında bütün okuvucıılaruıı ilgılenchren bol mükâlatlı •/eni bir yarışma açmıştır Memleketin •n iyı yazarlarını belirtecek olan bu arısmanın tafsilâtını da bu sayıda okuypcaks;nız. Çar anıba 1 Şu!™t »955 Giirültüiü To Bütün dış borclarımızın yekunu Dün Bütçe Encümeninde, İktîsad ve Ticaret Vekâleti çok şiddetli şskilde tenkid edildi Menderes Hür. Partisine ve basına şiddetle hücum etti 3 milyar 50 milyon lira B3Sina Nebnslar ba Vekâletin iş göremediğini, enflâsyonist bir yolda gidildiğini anlattılar, svalleri Başvekil, basının "doymak bilnez bir ejder,, oldognno hazırlandığını, spekülâsyonun söyledi, Hâmid Şevketle aralarında sert tarüşmalar oldn cevablandıran Vekil, yeni bir ticaret rejimi Ankara. bu yolda karar aldığını cnieneceğini söyliyerek dış ticaret açığımızın 504 milyon lira olduğunu belirtti Grupu bugün 31 (Telefonla) D P. Meclis grupun üzerine İhsan Gülez usul hatırlatmıştır. saat 15 de Muzaffer KurbanBunun hakkmda söz verenler takib ediliyor oğlunun başkanlığmda müzakerelere baslamıs v€ daha evvelki celsede iç politika meselelerinin jrörüsülmesi karar altına alındığından buna geçilmiştir. Bu vaziyet karşısında soru sahibleri itirazlarda bulunmuşlarsa da baskan. istemiştir. İhsan Gülez jjrup müzakerelerinin basına olduğu gibi aksetmesi karşısında duyulan endişeyi belirtmig ve grup mijzakerelerinin bu vaziyet karşısında açık yapılmasını teklif Arkası Sa. S. Su 6 da Olsun da.. undan böjie yürütülecek ekonomi ve maliye politikamıza dair sayın Başbakanın evvelki gün yayınlanan demeci, muhalif partilerc« tiirlii yorumlara sebeb oluyor. Her şeyden önce açıklanmak istenen nokta, yüz seksen derecelik bir dönüşün ifadesi olarak vasıfiandınlan yeni durumu, hükumetin, hangi te»irler altuıda kabule yanaştığıdtr. Bir kısun yorumculara göre, yiirütülmesine karar verilen politika, bir kaç giine kadar Ankarada başlayacak Tiirk . Amerikan konuşmalannı müsbet bir şekilde geliştir mek amacuıdan doğmnştur. Amerikalı dostlarunızın ekonomi yöniinden bize yardım edebilmek için ban şartlar ileri sürdükleri bir yıldanberi dedikodu halinde söylenip donıyordu. Tiirk basınma aksettirilmiyen. daha ziyade Amerikan gazetelerinden aktanlan haberlere göre, bu şartlar arasında enflasyoncu gidişi durdurmak, ziraat gelirlerini vergiye bağlamak, para değerini yeni baştan ayarlamak gibi bir takım maddelerin yer aldığı söyleniyordn. Bizim hükumet şimdiye kadar hiç bir açıklamada bulunmadığı için bn haberleri n ne derece doğru oldn ğunn bilemeviz. İyice bildiğimiz bir şey varsa. bundan önceki Menderes hükiîmetlerinin güttuğü ekonomi ve maliye politikasına Amerikada hemen hiç kimsenin akıl erdiremediği, bellibaşlı gazetelerin bizi sık sık, bazan pek acı bir şekilde tenkid ettifidir. Şn yakın zamanlara gelinceyedek sayın Menderes bu tenkidleri hiç dikkate almıyor, onlara sinirleniyor ve dostlanmızı bizim ekonomik gelişroemîzi kösteklemeğe çalışmakla suçlandırıyordu. Doğrusu, Türkiyeyi Güney dosu Atlantik Paktı teşkilâtının bir kalesi bilen, bunu her hrsatta açıkça ilân eden, askerlik giicinnüzii yükseltmek amacı ile bize milyarîarca liralık mal zeme gönderen bir dev'etin bu acayib kıskanclığını kabul etmek oldukça gürtü. Ekonomisini herşeyden önce zengin iç pazarlanna dayayan, dısanda hiç gözü olmıyan, hattâ dört yüz milyonluk Çin pazanna bile omuz silken Amerika, Ortadoğuda İsrael endüstrisi hâkim olmalı imiş falan gibi hissî bir takım düşüncelerle bize karşı ekonomi yöniinden kayıdsır duramazdı. Btrleşik Amerika, ikinci ve fiçiin Ankara 31 (a.a.) Bütçe encümeni bugün saat 10 da encümen başkam Balıkesir mebusu Halil İmrenin riyasetinde toplanarak İktisad ve Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine devam etti. Ordu mebusu Sabri İşbakan (D. P.) banka faizleri mevzuu üzerinde durarak, görünüşte bankalann teminatlı kredilerinden yüzde 7, açık kredilerden ise yüzde 9 faiz aldıklannı. halbuki aslında bu faizlerin A r f c a s i S a . S, S ü . l d e Yeni kararname yayınlandı Telefoto CUMHURİYKT: Wubtngton Frankfurt • İstenbul Hâmid Şevket Ince Haysiyet Divânına verildî l)ün sabah toplanan D P. Genel tdare Kurulunun ileri siirdüğü iddia Ankara Sl ((Telefonla) D P Genel İdare Kurulu bu sabah saat 10 da toplanmıştır Bu toplanaJa Hâmid Şevket İncenin durumu görüşülmüş ve parti disiphrıni iHM edıci hareketlerde bulunduğu iadiasile Ankara msbusu muştertk Haysiyet Dıvanına verilmıştır. Ingiliı Başbakam Eden, Başkan Elsen hower ve Amerika D13 Bakanı Dulles (ortada) tarafından karşılanırken Ankara 31 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderesin son beyanatında beürtilen esaslann tahakkuku cümlesinden olarak hazırlanmış bulunan kararname bugün Resml Gazetede rjeşredilmiştir. Karamamenin metnini aynen bildiriyoruz: tl Mülhak bütçe ve müteda Eisenhower Eden Briiksel Biiyiik Karakış bütün yurdda Elçimizin görüşmeleri cenazesi getirildi şiddetini birdenbire arttırdı Diinkii ffoplanlılarda Ortadoğu ile ilgili meseleler müzakere edildi Washington 3l (aa.) İngilizAmerikan görüşmelerinde, son aylar zarfındaki Sovyet politikasına karşı ve geçen bafta Bulganin ile Eisenhower arasında teati edil«1 mestublar muvacehesinde Batı tarafından ittihaz edilmesi icab eden hareket (Arkast Sa. 5, Sü. 4 te) Gençler, kardan yaptıkları heykelle VUâyet onünde Merhum Bedri Tahir bugün törenle toprağa verilecek Müessif bir otomobü kazası neticesinde vefat eden Türkiyenin Brıik hattı konuşulmus ve bu mevzularsel Büyük Elçisi Bedri Tahir !?a da İngiltere ile Amerika arasında manın na'şı, bu sabah saat S.oO de tam bir mutabakat hasıl olmuştur. hususî bir BelciVa uçağı ile İstanYemek esnasında Avrupadaki u Arkası Sa. 5, »>u. S de mumî durum iki veçheden tetkik mevzuu olmuş, evvelâ NATO gibi Arkası Sa. 3, Sü. 7 de 46 senedenberi Antalyaya ilk deta kar yağdı. Şehrimizde dün hararet 8 e, Ankarada ise 1 6 ya düştö Hâmid Şevket tnce Kıbns Tiirk Partisi liderleri Ankarada Fazıl Küçük, Faiz Kaymak ve Hâzım Remzi, hükumetimizle ternaslaıda bulunmak üzere geldiler Vvrııpa karlar altmda Şiddetli kar fırtınaları zarara sebeb oldu Londra 31 (A.P) Çok şiddetli rüzgârlar ve kar fırtınaları, bütün Avrupada büyük zararlara sebebiyet vermiş ve her türlü faaliyeti sekteye uğratmıştır. Kuzey Norveçte hararet, sıfınn altında 64 dereceye kadar düşmüştür. Kuzey Avrupayı ve İngiltereyi kalın kar tabakaları örtmüş bulunmaktadır. Bütün sportif oyunlar, şiddetli kar fırtınaları yüzünden tehir edilmiftir Diğer taraftan, Varşova radyosu da bütün trafiğin kesildiğini ve yüzlerce insanm donma yüzünden hastanelere sevkedildiğini bildirmistir. Ankara, 31 (Telefonla) Kıbrıs mak, ve bu federasyonun genel sekNAÜİR NADİ Türk Partisi Genel Başkam Dr. Fa reteri Hâzim Remzi, bugün uçakla (Arkasi Sa. 3. Sü. 5 te) zıl Küçük ile Kıbns Türk Kurum şehrimize Kjbrıstan gelmişlerdir. BASIN TOPLANTISI Beynel ları Federasyonu Başkam Faiz Kay Arkası Sa. S, Sü. 2 de milel Çocuk Teşkilâtı genel sekreteri Mrs. 7. M. Small dün bir basın toplantısı yaparak izahatta bulunmuştur. Resimde Mrs. Small görülmektedir. R a n d a l l yarın Ankaraya geliyor Yapdacak mâzakerelerde bnlunmak üzere Washington Büyük Elçimiz geldi Ankara, 31 (Telefonla) 2 ?ubatta memleketim ze çelecek olan Mr. Randell ve va»d!mcıİ£rile yap lacak görüsm^'e1" rrevzuunda haziT* lıklara devam edilmektedir. Bu me%'zuda bu^üne kadar mernleketımizde vapılan yat.nm'.arc'an alınar ve ahnacak neticeler. zJrpi ve sınaı istihsal durumu yer altı Kar, dün de fasılasız surette yağmış ve sühunet 8 e kadar düşmüştürKarakışın birdenbire «stınıasile şehrin bazı semtlerind« %un'î ek mek darlığı yaratılmak ıs.eamıştir. Bu arada bazı kimselerin üıtiyacın dan çok fazla ekmek aldıkları tesbit edilmiştir. Odun ve mangal Kömürü hatiarında bir klplrdanma mjsahede edilmişse de, Tanzim SatıiUrı, fırsatçılarln faaliyetini köstekln.Tiektedir. Öğleden sonra yenıden t^iıyan kar, bazı yokuşlarda trafiğin aksamasına sebeb olmuştur. Belediye vasıtaları tarafından yokuşlara yeniden kum ve kömür tozu döktürülmüştür. Nakil vasıtası sıkmtısl tiürt de kendini hissettirmiştir. E.TT., tramvaylarm bütün gün fasılasız faaliyette bulunmasl için lâzım gelen hazırhkları vapnııştır. Şehir cereyanında inkıtalar. za man zaman devam etmiştir Çatalağzı ile irtibat dün kurulmuşsa da havaî hattm muhtelif noktalarlndaki ârızalar, henüz giderilememiştir. Kar ve soğukları fırsat bilen ba zı şoförler, fırsattan istifade için çeşidli çarelere bajvurmaktadırlar. Dün, Harbiyeden Sirkeciye 10 lira ücret taleb eden şoforler, şikâvet üzerine tesbit edümiştir. Yalnız dün, fazla para istemek yüzünden bazı şoförler aleyhine Trafik Müdürlüğüne yapılan şikâ yetlerin yekunu 300 e yaklaştnlştır. Belediyenin açıklaması Son yağan karda Beledıyeye bağlı Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bayar Ankarada Ankara 31 (Telefonla) Reislcumhur Celâl Bayar bu sabah trenle İstanbuldan Ankaraya gelmiş ve garda Başvekil, Vekiller ve mebuslarla sivil ve askerî erkân tarafın Arkast Sa b. Su 3 tt 1 I. Galib bir kaza şoçirdi Ayağı kayarak düşen sanatkâr muhtelif yerlerinden yaralandı Kıbnsta 4Umayi$ yapan Bum çocuklan, İngiliz askerlerinin nezaretinde Şehir Tiyatrosu sanatkârlanndan servetlerine aid rakkamlar tesb t I Galip Arcan dün bir kaza geçir edılmis bulurmpktadır D:ğer ta miştir. İ. Galip Arcan, sahne arkadaşı raftan Waşır?ton Büyükelçimiz Mshmud Moralıyı ziyaretten döner Havda1 Gok de bugün şehrirnız0 ken ayağı kayarak düşmüştür. Su ffelmiştir Havdaı Gök hükumefe kut netıcesinde vüz ve vücudunun izahat verecek ve muhterrelen Ran muhtelif yerlerinden yaralaman kıy dall İIP V5X>Ilacak çö'üîmelerde ha metli sanatkâr derhal evine kaldın'arsk tedavi altın» a''r)ini«^r. Oyuncağm bozuldu diye ağlama yavrum bak ne giızel «>i«kfrikli tren
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog