Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayı 11.627 umhurİYet RLJRUCUSU : T O N U S NADİ Telgrai r» mektub ıdresi: Cumhuriyet tstanbul Poeta Kutusu îsttabuJ No 246 T»l«fonJ*r: Umuml S&ntr&l Numarası: 224298, Yaxı Uleri: 224299, Matbaa: 224290 KORKÜNÇ YILLAR Açlık, kan ve ölüm... Zulum ve ış kence altmda ezilen, yok edilen bır millct... Kırım Türklerinin korkunç kaderi... Acı hatıralan akıldan çıkmıyan sava; yıl'annın ateş çemberi içinde kıvranan guçsuz insanlar... Kırımlı bır Tiirkün kaleminden çıkan bu roman ayarında bir eser daha okumadığınızı itiraf edeceksiniz Varlık Yayınları 2 Lira. Pazar 9 Aralık 1956 Siyasal Bilgilerde 9 Yunanistanı NATOf ya öğrenciye muvakkat ihraç cezası verildi şikâyet edeceğiz Fethi Çelikbaş diin yaptığı basın toplantısında Fakültedeki hâdiseye temasla iktidarı tenkid etti Demirperde gerisinde talebe isyanı Mosikovada bir toplantıda talebeler Hrutçef'le alay ettiler Londra, 8 (A.P.) Ruı talebesi «rasında bas,gösteren huzursuzluk ve iç kaynaşmaların Sovyet Komünist Partisi jefi Nikita Hrutçef'i derin endişelere sevkettiği, buradaki Batılı diplomatlara ulaşan müteaddid raporlardan anlaş.ılmaktadır. Bildirildiğine gore, Sovyet ordusu hürriyet davası uğrunda kalkan Ma car mületinin bu teşebbüsünü ezeli denberi Hrutçef en az 3 talebe topluluğuna nutuk vermif ve bu toplantılardan birinde, talebeler kendısini •çıkça terslemişlerdir. Hrutçef, kürsüye çıkınca gençler kendisini alkışlamaya ve hep birden ayak vurmağa koyulmus.]ardır. Ko münist Partisi şefi, bu karşılanış tarıına evvelâ memnun olup tebessüm etmis, fakat etrafındakilerüı gayretlerine rağmen alkı?ın ardı arkası ke Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Ankarı 8 (Telefonla) Siyasal Bilgıler Fakültesindeki hâdiseler üzerine kurulduğunu bildlrdıgımiz profe»örlerden mütesekkil tahkik heyeti muhtelif sınıflarda okuyan 9 talebeve 15 gün ile 3 ay arasında degi(«n muvakkat ihrac cezası vermis. ve bu karar bugünden itibaren tatbika konmustur. ögrendıgtmiz» göre. tahkik heyeti, talebelerin çalışkanhklannı nazara alarak bu cezaları yanya indirdiginl yaptığı tebligde kendilerine bildırmiş tir Cezaya çarptınlan bu talebelerden hemen bir çogu. polisin takibine uğramamıslar, tahkik heyetının incelemeleri »onunda suçlu olduklan kanaatine varılarak cezalandınlmışlardır. FETHİ ÇELİKBAŞIN BEYANATI Hür. P. Mecli» Grupu Başkanı Fethi Çelikbas, dün »aat 11 de Parti 11 merkezinde bir basın toplantısı yaparak, son hâdiseleri izah etmıs ve bu mevzulardaki soruları cevablandırmıştır. Fethi Çelikbas »ozlenne başlarken, D P. idarecıleri tarafından demokrasi rejiml mânasının yanlıs. ışlcndigini ve bugünkü durumun sebebinln mesul gruplara rejlm meselemndeki vazifelerinın açıklanmamıs olmasından meydana geldığıni soylemistır. Arkan Sa. 5 Sü. 1 dı Âtlantik Paktı Konseyinin Paris toplantılarına büyük ehemmiyet veriliyor, Türkiye NATO'nıın Bağdad Paktı ile irtibat kurmasını istiyecek Basbakan N ATO Hariciye Nazırları toplantısında bulunmak üzere bugün uçakla Parise hareket ediyor Bonn 8 (Hususî muhabirimiz Feyyaz Tokar bildiriyor) Sah gunü Pariste toplanacak olan Kuzey Âtlantik Paktı konferansma buyük ehemmiyet verilmektedır. Son ramanlarda Mlsır hâdi^elerj dolayısıle Batının sarsllan ittıfakı bu toplantllarda sağlamlaştırılabilecektir deniliyor. BuradaKi Büyük elçimiz Seyfullah Esin bugün Parise hareket etmıştır. Londra sefiri Suad Hayri Urgüplü'nün de NATO konferansı dolayısile Parise gıdeceği öğrenilmi^tir. Bu Ud Büyük elçi Başbakan Adnan Menderes'in reisliğındeki heyete dahıl olacaklardır. Hâlen Pariste Türk Büyük elçisi yoktur. NATO'nun bu içtimamda görüşülecek en mühim meselelerden birinin Bağdad Paktı ile NATO arasında kurulacak irtibat olduğu bildirilmektedir. Dış Işleri Bakanlarırun iştirak ettıklerı NATO konseyi toplantılarına Turkıyeden Başbakanın gelmesı bu sebebe atfedılmektedır. Arkası Sa 5 Sü 4 te kVS Fethi Çelikbas dunkü basın toplantısında Suriyede huzursuzluk Bir roket 200 kilometre yüksege çıktı Saatte 8.000 kilometre suratle giden bu tecrübe roketi tayecinde sun'î peyk hazırlanacak New York 8 (R.) Bugün Floridadakl bir üsten fırlatılan bir Amerikan tecrübe roketi 6000 ıdlometrs laatte süratle seyretmis., 200 kilometre yukseğe çıkmış ve sonra da atıldığı üsten 1800 kilometre mesafede Atlan Arkası Sa. 5, Sü. 7 de I Rusya, gönüllii göndermekten vazgeçmiş! Moskova dün resmî bir açıklama yaptı, Süveyş Kanalının açılması için müzakereler de başladı artıyor Halebde nümayişçiler Vilâyet Konağı önüne giderek: «Memleketi Ruslara sattınız> diye haykırdılar Nusaybin 8 (Hususi) Toros ekspresinde konustuğum Suriyeliler güney komşumuzun tam bır karar«ızlık içinde olduğunu anlatülar. Bilhassa yayılmakta olan iktisadi buhranın halk arasında huzursuzluk varattığı itiraf edilmiftir. Resmt makamların HAİeb iîe Şsmda Sovjet Rüsr» aleySa. S. Sü 6 da Ingiliz askerleri Mısırı terkederlerken Lübnan Türkiyeye 3 teklif yapmağa hazırlanıyor Beynıtia hâkim kanaate göre, Ortaşarkfa komiinizmin yayılmasına ancak Amerika ile Türkiye müşiereken mâni olabilirler Reşad Nurinin vefab teessür uyandırdı £renköy Lisesinde dün yapılan bir topfantıda tanınmış romancımızm hâtırası amldı Tanmmıı cdiblerimizdaB Reş»d Nuxl Güntekinin olüm haberi, kendisini gerek şahsan ve gerekte eserlerile tanıyan sehrimiz halkı ara«ında derin üzüntü yaratmıştır. Sa 5. Sü S da I Beyrut, ır«hk (Husust «urette giKayh«n Sagl«mr bıl. jden ar dıriyor) Lübnan. OrUdoguda duny» «ulhunu tehdld edld mahiyettekı gergınliğ* mani olmak ve Arablar arasındft komunizmln yayılmasını Snlemek maksadlle daha aktlf ve muesslr bir polıüka takib etmMİ ve Bırleşık Amenka V.e ljblrliji yapması lçm Turk hukümftl Arkatı Sa. 5 Sü 5 te Londr» > (R) Soryet hükumetlnln r»sml ajsnsı olan (Tass) bir »çık lama yapmı? T» Süveys Knnahndan InKlllzJVan«zİsrad blrilklerl çekil melcte olduklarından Rujvı ıçln Ortadocuva •gönullu» pondermenjn arMk bahlj mevzuu olamıyacagraı blldlrmlştlr. Ruslsr, Blrlesmlş MUletler kararı l» refclnce çekllmtkte ol»n İngllizFran»ız.Israel kuvvetlerlnln bu çekilmesinl kendl temin etmlş glbl göstermek nl yetındedır vg bu yolda genlş prop»gsnda da yapmaktadır. • Ortaşark buhranı muvacehesinde I Sovyet sıyasetının son ıki hafta için,de yumuşamağa yüz tuttuğunu bPlirten emareler esasen mevcuttu Burad?kl dıplomatlar Rusvanın Batılı dcvletlerle yeriapn sogMk harbe tutuçmak İBtemedığıni sanmaktadırlar Bu ihtımal Macar ihtilâhni müteakıb kuvvetlenmişti Süveys Kanalı İçin görüsmeler Blrlesmls MlUetler Genel Sekreterlnln elcsperlerlnden General Wyhel« bugün Kahıreve Tarmış ve Nasır'm sl yasi müsaviri AU Sabrl ile, Süveyş Ka nahnın açılması meseltsinl müzakere v« bselamıştır Holândada ve Danlmar kada bazı slrketlerle de temts halln. de o'.unduğu blldlrllmektedlr Mısır, Kanalın açılmasmda Ingl'.lzlcrle Fnn. sızlarm çalışmalanna mutıalefet etmektedır. Port.Sald: 8 ( a » ) Resmen açıklandı^ma göre, Inglliı makamlan PortSald In ısgaünden ionra Mısırlılar tarafmdan sehre sokulmus buyui mlktarda dlnamlt ve patlayıcı mad. de ele geçlrmlşlerdlr ((Migros» da yolsuzluk 12.000 liralık •uiistimal Budapeşte sokaklarından birinde Rus tanklan gösteri yapan Macar kadınlannı dağıtırken yapan 7 kişiden edildi 6 n tevkif Macar işçileri komünist hükumete meydan okuyorlar Rusların çekilmesini istiyen i?çi Kderlerinden 200 ü tevkif edildi, Bunlar serbesl bırakılmadığı lakdirde işçilar silâha sarılaeaklar Nöbetçi »ulh ceza mahkemesi evvelkı akşam «Migros» da 12 bin liralık suiistimal yapan 6 kişiyi tevkif etmiştır. Ark<wı Sa. S, Sü. 4 te İstanbul Beyoğlu arasında gece tramvay scfcrlcri başladı Tahdidat birçok şoförü işsiz bıraktı. tramvayların eskisi gibi gündüzleri de Kö prüden geçirilmesi isteniyor "Ulus,,hakkın. da takibata başlandı Ankara, 8 (Telefonla) Yakub Kadri Karaosmanoğiunun «Şahsi Politıka. başlıklı yazısı dolayısıle, Ulus Arkası Sa. 5. Sü. 5 te I Londra S (R ) Menüekette bulunan muhım Sovyet kuvvetlenne rağmen Ma car işçileri v« Uderlerl komunıstlere nıeydan okumaktadırlar Bunların ;'ddetll muhalefehni yenemiyan hukumet Rus askerımn de yardımı İle son 48 saat İçinde 200 Uçi Hderini tev. klf ettlrmıştır. Bunun uzerine ijçi kon sevleri Kadar hukumetıne Ultunatom yollamışlar ve bunlar ferbest bırakılmadığı takdırde silâha sanlacaklarım llân etmişlerdır. Geç vakıt Budapesteden alınan haberlerde 96 ı?çi l.dennın serbest bırakıldığmdan bahseaılmektedır Fakat bu haber teyid edll Arfcajt Sa S Sü. J de Urdün'le Irakın araları açılıyor Ürdiin hükumeti, topraklanndaki İrak kuvvetlerinin geri çekilmesini istedi Bevrut 8 ıRı Kahıre İle Şamın po Utıkalannı benlmsemlş olan Ürdün hukumetl bugun Bağdada başvurmus ve Ürdun topraklarındakl Irak kuvvet lerlnin derhal geri almmalarını iste mlşttr Ordün, Israel tehlikesl karşısında ürtmüş ve İrak'tan aakeri kuvvet lstemlsti İrak bırlikleri de bu ta leb üzenne Ürdün hududunu asmışlardı , Şlmdl bu İrak kuvvetlerlnln g»rl ahnacagı anlasılmaktadır Ürdün dahs Arkası Sa. 5 Siı l d e Bir teklif Bennn tahdtdleri çehirde mvnakaleyt aksatu. Hele otobuslerın 9 dan »onra ışletılmemesı turlu viühzurlar doğurdu Şehrin gece hayatının tönmeğe bdşlamasını bu kaçınılmaz mahzurlarm başında sayabüiriı. Metelâ rtj/atroiann gıttıkçe tenhaîajmağa bajîamastnt bcklemeltvız Hn'fcın geceleri barlara gıtnemesÎHT. gaz>nolara gitmemes*nı ısTtyebiliriz ama tiyatrolara gttmemesmi teklif euemeyız. Çunîcu, maIÛTTIU ıl&ma luzum. yok Tıyaîro halkm kulturu ile yakından alâkalı bır muessesedır. Onun musterisiz kalmart bizı lâkayd btrakomcz. Tıyatro ıçın Devlet mılyonlarca, Beledıye yuz bınierce lırayı rrwksadsxz tarfetmiyorlar. Gerçi geceleri tramvayların i^letıîmest jaydalı bir tedbırdır ama şuphesız gaynkâfıdir. Akhmıza föyle bir tekhf geliyor: Acaba tiyatrolart biraz erken bajlatıp otobü»lerin son teferlerinı de Bunların bttme taatine kadar uzatsak nasıl olur? Yahud yalnız tiyatrolar için otobüsler ayırsak Alâkahlar bu i^i bir etnd etseler de benzın tasarrujunun jcydalanna fario kurban vermesek dıyo «Bıçağımı çektim, sonrasını hatııiamıyorum!» Akaryakıt tahdidinden doğan zaruretle l.E.T.T. îdaresi otobüs seferlerinın seyrekleştırılmesi, şehirde esasen hissedilmekte olan munakale guç lüklerıni büsbütün arttumıçtır. Öğrendiğimize göre, tdare otobüslerine •vvelce verümekte olan akaryakıt miktarı «on tahdidle yarıya indirıl ^ miştir. Bu vaziyet karşısında l.E.T.T. tdaresi de bütun haüarda çahşan araba «ayısını mevcud tahsise göre âyarlamak zorunda kalmış, ancak 100 kadar otobüsü servise çıkarmıştır. Bu tedbir netıcesınde ise. evvelce de bildırdiğımiz gibi trafık kesafetinın arttığı saatler dışındaki servisler Uh dide tâbi tutulmuş, bu arada gece seferlerinin «aat 21 de tatil olunması kararı aknmıştır. Üç gündenberi tatbik edilen bu tahdidli otobüs seferleri bilhassa geceleri şehirdeki münakale hızmetlerınin aksamasma sebeb olmuştur. Taksilere verilmekte olan 20 lıtre benzın, ancak 90 küometrelık ihtiyacı karşıladığından ve yapılan ı tahsis gündüzleri harcandığından, a1 rabaların büyük bir kısmı saat 20 den i sonra garajlara çekilmiştir. Tramvay «eferlerl Bu durum karşısında alâkalılarra bazı tedbirler alınmıştır. Dün gece saat 21 den itibaren, tramvayların Koprüden geçmek suretıle saat 24 e kadar sefer yapmalarma karar verılmış, tatbıkına baçlanmıştır. Katil Yaşar Kajtan (Yazuı 5 incı sahıjemizde) Arkas\ Sa. S, Sü. 4 te MÜHENDtSLERtN KONGRE8İ însaat Mühendisleri Odası lstanbul «ubesinin genel kongresı dün Teknik Üniversitede yapılmıştır Okunan raporda Odalar kanunundaki Mlahiyetleri mahdud ve müeyyldesiz elmasından şikâyet edilmis. memur mühendislerin if hürrivetlerinin geniıletılmesi istenmiştir. Resim, kongreye katılan üyelerden bir kısmını gcsterıyor. Dayak hâdiseleri iıtceleıtiyor Emniyet Müdürii iddia edilen hâdiseler hakkmda gerekli tahkikatın yapılmakta olduğunu söyledi Emniyet Mudurluğunde ve Eminonü Emnlyet ÂmlrllSmde cerevan eden da. ;ak hâdiseleri etrafmda dun kendısıie goruştuiumüz Imrıı e' Muduru Ha> reddın Nakiboglu btr arkadaşımıza şunları soylemtştir' Arkast Sa. 5, Sü. S te Dıin gece ilk seferini yapan tramvay koprüden gejerken Olimpiyad oyuııları dün ıvıelparlak bir torenle kapanmıştır. Yukandaki resimde XVI. Olımpıyadın kapanıj toreni gorülmektedır. (Taisiiât son sahifemizdedir.^ Olimpiyad Kapandı bourne'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog