Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Mod«m Türkiye için Eski ögretmenlerden Onnan Nuri Çerman tarafından Kur'anı Kerlm ve yüzlerce eserin incelenmeiile hazırlanmiftır. Islam dininde yapılması g«r«ken dinl reforma yer veren bu eaerin mevcudu azalmaktadır. DÎN>de REFORM İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd, Sahaflar Çarfuı No: 5 istanbuL Not: Tagradan igtiyenlert posta Ut ödemeli olarak gönderilir. 32 nci yıl sayı 11.626 umhurİYet KLreUCUSU.YUNUS Telgraf vt mektub adresr Cumhunyet IstanbuJ Post» Kutuıu trtaflbul No J46 TeJefanlar: Umuml S*ntr«J Numaraaı: 224296. Yası I | l m : 224299. Matbaa 224290 Oıntartjsi 8 Ara'ık 1956 îlkin nefret ettiği bir bayrak altında Sovyet ordusu saflarında Almanlara karjı. sonra Almanlara esır duşerek bu sefer de Alman ünıforması altında Ruslara karj] savaşnnj Kırımlı bir Turkun her okuyanı dehşetten titretecek korkunc maceraEi. Yok edilmis bütün bir ulusur macerası. Cengiz Dağcınm bu hanfcOlfide romanmı Varlık Yayınevi neşretrr.iştir. Fıatı 2 Ura. KORKUNC YILLAR Türkiyeye ve iftira Kremlin batıya l Lübnan Meclis saldınyor "Cumhuriyet,, e Ankara, 7 (Telefonla) Türkiyeye karjı yalan ve iftira kampanvası devam etmektedir. Kahire radvosu bu sefer de Türk ve Irak ardularınm tek bir komuta altında birlestirildiklerini ve Ba?kumandanlığa da bir Türk generalinin tayin edildiğini iddia etmiştir Diğer taraitan Kahire, Süveyşe taarruı eden Ingiliz harb gemilerinın Türk deniz ü=lerinden de faydalanmış olduklannı ileri sürmüştür yalan Istifalar Ankara Hukuk nyası Fakültesine sirayet etti Partisi Lideri de «raTctc * «* * beyanatta •»•» ' bulundu Ankara, 7 (Telefonla) Slyasal Bll çıler Fakültesl Dekanı Prof. Dr. Tur han Peyzlo&lunun Bakanlık ımrln* alınması hsdısfsl Uzerlne derslera glr meyen Faktllte ögrencilertnden 18 1 bugün Cumhurivet SavcılıÇına celbedllmla Te lfadelerlne mOracaat olun. mustur Dl^er taraftan lkt gün errel, gayr! muarren bir müddet leln titll ed! len Slvasal Bılgiler Fakültesl dördün cü ıınıfı bugün venledn açılaaıa Te deraler* ba;lanmı;tır Teni blr istifa Ankara, 7 (CumhunyetTeleka) Slraıal BllKller FakUlteai Ogretlm Uyt lerl arasındakı Istifalar, bugün Bu. kuk Fakültesine slrajret etmı» Te Amme Hukuku Doçent Dr MUncl Kapam hocalık Taslfeslnden iıtlfa etmiştir. Roma, Rus Başbakan yarMüncl Kapanl. Ankara ÜnlTerslteal dımcısı Suslofa verdiği Hukuk FakültMİ Dfkanlıgına fçonderdl vizeji iptal etti ve Itatyaya !tl tstlfa dtlekteslnde «öTle demektc. dlrgiremiyeceğini bildirdi • 8on günlerde cereyan eden Te ftkir T» tedrl» hürrlyttlerinı ağır »ekilde Roma T (AP) İtalya bugün, Ruı zedellyen btdlseler dolayıılle FakUlKomünlıt Partlaı merkec komlteai tedekl Taelfemden lstlfa erraek kararı »ekret«rl Mlhall SuıtOT'ıın Tiı«aınl nı Terml« bulunuTorura Benl. çok Arkası Sa. 5, Sü 4 te Arkası Sa S Sü. 7 de Türk Irak ordularınm tek komuta altında birleştirildiği, Siyasal eilgiler Faküitesmin son sımh dün tekrar açıldı, buna mukabil 1S Mısıra tâarruz eden İngiliz Fransız çemilerinin Türk deniz öğrstıcinin savcıhkta ifadeteri ahndı üslerinden l d yalanlandı C.H.P.. Millet Meclisine bir sözlü soru verdi; Hürriyet Bu iki haber içın de temas ettiğımiz Haricive Bakanhğı (külliyen yalandlr) demişbr. Türk Irak ordularınin tek komuta altında birleştirildiklerine dair haberı Bağdad da bu gece tekzib etmiştir. Kahlrenin iftiralan Kahire, 7 (T.HA.) Mısır Ctımhutreisi Abdulnâsır'm siyast müşaviri Ali Sabri bugün Arknsı Sa 5. Sü 6 da Maresal Sok*l*yski ç«k sert bir makale yazch TC Baöyı Üçüncü Cihaa harbini hmrlamakla saçlandır Italyanın Rusyaya Reisinin indirdiği beyanatı şamar! Mısır tazminat \ istiyormuş! Londra. T (Ra.a.) Pakin'delu Mısır Büyük Elçisi Hasan Ragıb, Mı»ırın Suveyş harbind» uğradığı zararlar için tazminat taleb edeceğıni »öylemis v« bu tazminah lngiltere ile Franıa vermeyi reddettıkleri takdirde Ortadoğu meselelerinin halli yo luna gıdılemıyeceğini belırtmiştir. Dıjer taraftan Suveyş Kanalı hakkında Mısır ile doğrudan doğruya muzakerelere yakında ba|lanacağı bu radaki «ıyasî çevreler tarafından be lirtılmektedır. I bin Ingiliz askeri Mısırdan ayrıldı. Mısırdaki Muttefık Kuvvetler Ko mutanı General Stockwell, bugune kadar Port Saıd'den 9 bin Ingılız askerinin çekildığıni bıldirmiştır. Ge neral, yarın da 2 bin askerın daha ayrüacağını sozlerine ilâve etmıştır İüraelin çekilirken yaptiği tahribat Israel kuvvetlerinın Sınâ yarımadasmdan çekılırken kara ve demir yollarını, su depolarmı ve »aır tesısleri sistemli bir şekılde tahrıb ettıkleri bıldirılmektedır. Bırleşmış Mılletlerın | Kahiredekı karargâhmda resmî 5ah I siyetler bu haberı ne teyid, ne de t tekzib etmektedırler. İstanbul Üniversitesınde dolaşan scylentiler İki profesörün ve bazi cğitirn üyelerinîn Bakanlık emrine alındiğtna dair rivayetler Ünivervte çevrelerinde huzursuzhık yarattı Slyasal Bılgtler Takultesınde dekan Turhan reyzioğlunun Bakanlık emr n» ahnma»ll« çıkan hadise. yenl veni 1»üfalar ve sorujturmalarla devam edTken. muhteHf »«Tlentllerle tstanbul Ün!ver^it««lnde blr hurur»uzluk yaratılmıı bulunmaktadır. Fsk"H<>deVl H'ind'm « • tr». n . « •« bul Üniversitestnde de tfruş leklld» tasflvt yspılacalı yolunda çıkan haber ler ürerlne, Onlverirtede baıı profe«or. lerln Bakanlık emr'ne alınd'k'a'i îVlinde devamlı ?ovlent!ler çıkmı« b'Jlunmakt'dır Gerek bazı 8»'e*liı lıve!erl ve perekse ogrenciler ?ra«ında b'lhassa Hukuk Fı^u 1 '"'! pn'~i''»tT. detı Hüaeyin Naıll Kubalı İle Rapb Sarıcanın islTi'erı gecmektei<r Vrıei. Edeblvat FakO'teîinden de rtlr ka< bğretim üvesinln Bakanlık emrine alın»e»S' biberi vayılmaktadır Bu hnru«ti Cn "»'«lte Rfktbrü Fehim Fırat dun kedistle gorusen bir «rkadasımıza Bakanlık tarafından bu TOIII vspıim'S Mc b'r TrOracs^t oTma. dı*ı fiH hrr hangl blr ögretnn üv>sl hakkında da resm! blr ya?ı celmedıtinf «bu ana kadan kavdı İle bıldirml»tır. Ilellıler, »ovlentilerın son hâdiselTl» alakaiı hsberlerden çıktıgını söyletnektedlrler. mafr Adil Oseyran, Torkijenin tccavüze girişcccğine dair Snriye «enşeli haberlere inaumıyor Londra T (A.P.) Sovjat Mareaall Tadli Sokolovskl euma fOnO, ıtmjur jralitt» dedlgl Amerlka, Ingiltere v« J"ran»amn ÜçüncB Dünya harblnl çıkırmağs çalıstıklannı ıdylemiıtir. Pravda'da yazdıgı v« Moskova radyomı tarafindan yayınlanan blr makaleılnde, Stalln'ln en çok begendlgi kumandan, Maresal Sokolovskl «öyl» demekiedlr: f Amcrika. Inflltera r« TranMdıkl emperyaltotler loayaliat kampındaki huzunı kaçırmak. milletleraran dOzenl bozmak v« üçünefl blr dünya harbinl kundaklamak içln hiçblr fcrsati kaçırmamaktadırlar Dün Necliste düıt de sert tartışmalar cereyan etti C. M. P. li bir milletvekiH. hâkimlerin enıeklije çıkanhşında Adaiet Bakanının vazifesini suüstimal ettiğini. hakkında tahkikat için takrir vereceğini söyledi Ankara, 7 (Telefonla) Bugün B M MeclUl. lktıdarla muhalefet araaında aert tartıçmalara aahne oldu Muzakereler rımaı sanan asabi blr haTa Te gürültüler ıçlnde devam etti Blr muls'.lf mllle'Teklll de blr cel. se Mecllsten çıkanidı Munakaşa'.ara »ebeb, Sırrı Atalay, istifa eden Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Munei Kapani Amerikada bir roket kaçtı! Y«hmn değişthen güdümlü merminin Amazon •rmanlarma düştüğü sanıhyor T (AP.) Amarlka Hava Kuvr*tlcri Komutanlığı, kaza•B ataf alıp kaçan bir roketm Bre tüym onnanlarcna, muhtemelcn Ama•oa ncfari mmtattasma indiğini bildirmiftir. (Snark) tipfad» bir roket olduju •nlngilan mermi, çarfamba günü Floridada blr havagücü üasünden havalanmftır. Roket, Atlantık Okyanusu Arkan Sa. 5, Sü. lde Arkada^unu Kajhan Sağlamer Luboan Meclis Reisi ile beraber Bcjrrut. (Eıuuıl nırttt* (ldtn v k*da|imıı Kayhan S»ğl«m«r blldlrlyor) Bugün görüetügüm Lübnan MU1I UecllBİ Baçkanı Adll OseynD, Ttirkiye Teya Ir«kın kendlalne t*c»rtlı «deceğlne dair Surlye tarafından çıkanlan haberleıi lüpht ile karsüadı Jını »öylemistlr. Oa«yr»n. «Türkiye ve İrakm SurlTeve kar?ı h»r hangl »»fcerl blr hareket» glrısmekte hlçblr menfaatlerl yoktur • »»kllnde konuş. muatuT TUrklyı T* İrak'ın, mOt»cad* 11İT« ttTl« «mell»r mlftir. O*eyra.n, (arsı muhal blr çarpıama Tukuunda Lübnanm, Surlyt aaf larmda y#r alıp olmıyaeağı mcTzuunda aordugum »uall au aektlde cevablandırmıstır: « Ltlbnan her jeyden flne» mllll hududlarmın emnlyetlne T« lıtlkl&ll Arkası Sa 5, Sü. 6 da Sırrı Atalay'ın «Nabza göre şerbet vermedi diye müdürleri. ilim adamlarını mahkum edersek yazık olur» sözleri sinirli bir hava yarattı Başbakan galrii Bafbakan Adnan Mendere». vanında Hasus! Kalem Müdürü oldufu halde dün ak;am saat 19 da uçakla Ankaradan gelmi?tlr Bajbakan. Ankaradan hareketi tıAhmed Bılgm ve AU TeDlaras'ın »ö«rasmda. Esenboga hava al^nında Cum lü soruıan ldl Sırrı Atalay, 1 kasımdakl açıı nut hurb'kanı Celâl Bavar. Bakanlar v« ujfurlankunda ıUokul adedl Te tajebe mlkta rrılletievekillerl tarfından rına dair rakamların re3m! U'atisMk mıştır. lere uvmadı^ını llerl aılrerelt bu hu Mendere* »ehrlmizden NATO t«p»usta malumat lstemettte lriı Soıuyu ıantı«'nda bulunmak Ozere ParİM Arkası Sa 5 Su 1 de gıdecektır Peşteye durmadanRus takviyeleri geliyor Macar I şçilcri Kadar hükumetini tekrar tehdid ettiler, Rns taakları don tekrar Macar kadıtılannm üzerine ateş açtı Budapefto, T (R.) Hürriyet taraftan Macar î?çi Konıeyi bugün kukla Kadar hükumetine hitaben bir beyanname nefretmiîtir. îsçıl* 1 bu beTannamelerinda mevcud durum devam «ttiği takdirde grevlerin yeniden baslıyacağıru belirtmialer ve Kadar kabtnesine ihtarda bulunmu»lardır. Beyannamede ayrıca, grev dolayıslle daha fazla kan akacağı vc millî bir trajedi ile karjılaşılacağı da kaydedilmektedir. Imzasıı olan bu beyannameler Budapeştenin bılhassa ijçi muhitlerinde elden ele dolaştınlmaktadır. Bu beyannameden endije duyan Kadar, durumu derhal Ru« komu tanbğma bildirmiş ve polis kuvvetlerini seferber etmiştir. Diğer taraftan Rus tanklan Budapeçte civanndaki fabrikalan muhaaara altma almıalardır. Işçi konseyl arası olan birkaç Macar işçisini tevkif etmek istiyen ve fabrikanm içirıe girmek teşebbüsunde bulunan polise igçiler toplu halde mâni olmuşlardır. Pollj, i*çi konseyi aralarmı tevkif •detnemistir. İstasyondald nflnuıyla BuyOn ekserisi kadm olan öd bin Maear, şehrln batı istasyonunda tek Arkast Sa S Sü S te Suriyede yalnız 4 haftahk benzin var Kaçakçılardan bir kısmınin alman resimleri dün Londra, 7 (R.) Iraktan Suriye limanlanna gelmekt» olan petrol borularının Surıye ordusuna mengub birlikler tarafından havaya uçurulma ıından lonra Sunyede benzin kıtlığı basgostermıştır. Elde edılen malumata gdre çimdi Suriyenın elinde yalnız i haftahk benzm vardır ve Şam Bir aenedenberı \urda kaçak olahukumeti, Iraktan petrol almak için rak 1 milyon lira değerinde 50 bin tejebbüslerde bulunmaktadır. Arkan Sa. 5, Sü, t <U 16 kişilik bir kaçakçı sebekesi ele geçti Yeni yıl bütçesi 4 milyar 9 5 . 6 4 5 , 3 9 3 lira Maliye Bakanı, 1957 bütçesini izah etti ve yatınmlara 1,257,115,662 lira ayrıldığını söyledi Reşad Nuri Güntekin Londrada vefat etti Kıymetli edibin cenazesi birkaç güne kadar uçakla yurda getiriliyor Türk mnat ve edebiyah, Türk tiyatrosu, Türk maarifi büjük ve aeı bir kayba uğramış bulunuyor Kıymetli romancı tanınmış tiyatp yazarı ve emek! 'aarifçi Reşad Nuri Güntekir Belgrad förüsmelerinde l u n a n Başbakana Karamanlis (solda\ Londrada tedav Tugoslav Devlet Reisi Tito ile konuşurken edıimekte bulun duğu hastanedc dun sabah 9 30 d .' f »t etmıştir. Güzide edıb buı d?n bir müddet e\ vel anl deneceK bır şekılde hasta lanarak Gurab.hastanesi Radyo loji kliniğine ka1 r"ırılmıs. burad' bir müddet teda% pördukten sonı hukumetin vardi «Fevkalâd* do'îtane» bir hava lçınie mı ve k"nHi irr Belgrad 7 (R ) B r muddettenberl burada devam etmekte olan Yunan cerevan »ettıpı b*1 lııtılen bu goruşme vj^iarile Londrd Yugoslav gori]«m<'ierı fcu aksam sons lerd» Klbn« v» Ba'knn Pakt meseleermls ve musterek bır teblıg nejre lerlne tema« edll diî'nı k?\c ed'n bu (arka't Sa. dUıciitir. Arkası Sa 5, Sü. 4 te Sü. 6 da Büyük ve acı bir kayıb Şehirde nâkil vasıtası sıkmtısı Otobüs seferlerinin tahdidi dolayısile dün halk btneeek vasıta bulmakta zorVuk çcktl K T T otobüslerlnln saat 21 den «ona aeferlenn* devam etmemesı dun bazı aksaklıklara sebeb olmuştur Ak. ssma doSru otobuslerde lzdlham son haddınl bulnnus ve bllhaua uzak semtlerd» oturanlar vasıtalanı blnebümekte »on derece gtıçlük çekmişlerdlr Benıdn tahdldt sebeblle taksüer de ak«ama dofru garaja çekllmeje başladığından nakll vasıtası sıkıntısı busbu. f un artnr«tır Bu durum karşısında tramvay se ferlennln ta!r\'iyesi beklenlrken saat 21 den sonraki seferlerde hlssedılır bır atış muşahede edllmemlştır Benzin karnesi tevziah tamamlanamadı Benzln karnesl tevzlatı dün aksama '<adar tamamlanamamıatır Vllâvetln tfbllgl gereğlnc* karne hâmlli olmyanı ^ofbrlere benıin verılmedığınden tak Arkast Sa. 5 Sü 1 de Ankara 7 (a a ) 957 mall yılı bütçe lftrthaaınm Büyük Ml'.let Meclıalne takdlml münagcbe're kendlsınden ma lumat lsteyen Anadoiu A]an»m» Mall ye Veklli Haaan Pol&tkan asağıdakl beyanatı vermlstır' • 1957 ma:i yılı butçe lâTlhaii İle bu na baSlı çetvsller ve katma bütçeler, teşkllatı esasıle kanunumuzun 95 lncl maddesi hukmu gereglnce 30 kagım 195« gttnü BüyUk Mlllet Ueellsln* ronulmuş bulunmaktadır. Bu lariha hakkmda iıahat Termeden önce hSien devam etmekte bulu. nan 1958 bütçeslnin lhzannd» gög*erılen tltlzilk Te samlmlvet »ayesınd» muvalfaklyetle tatblk edilmekte oldu gunu »dvlemek lsterim 3 mllyar 324 mll^on 974 bin 152 llra Arkası Sa 5 S u 4 te Garabette benzeri olıtııyan bir basm toplantısı Dün Beyoğlunda bir film prodüktörünün odasında, çınl çıplak yerli dansözler (StreepTease) hakkında gazetecilere izahat verdiler "Ulus,, un diinkii sayısı toplattırıldı Ankara, T (Telefonla) Ulus gacetesinin bugünkü nüshas, savcılığın talebi üzerine mahkeme karariie toplattmlmıştır. Alâkahlar, gazetenin toplattırılmasına, Yakub Kadri Karaosmanoğlunun bugünkü nüshada neş redilen «Sahsî Polıtika» başhklı yarısının sebeb olduğunu ıfade etmekte dırler Belgrad Kıbrıs işinde Yunanistanla beraber Ingiliz Erkek Lisesi YınanYıgoslav müşlerek tebliğinde Balkan Pakfımn ifıya olunmasmdan da bahsediliyor Müdürlüğü izahat veriyor tnglliz Erkek Lisesl Müdürlügünden ın su mektubu aldık «6 12 1956 tanhlı gaz^tenızın bırincı hıfesındt' fngılız Ekek 1 ıse«ı hakv nda çıkan i s z n a karçılık hazırîatiıjjımı? tavzıhın avnı sahıf^dp n<*s rıni istırham pdrrız Arkası Sa. 5, S u . 7 de Bu, esir pı/aıında rari>e >atı>ını go.teren tarilıi bir tablo değil, duııku basın toplantisinın resmidir (Yazın 3 tn« sahifemizde) Son resimJeıinden biri: Sevgili kıcı ile I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog