Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

MERAK ve DİKKAT Yazan: Emin Erişirgil Yeni çıktı. Dağıtma yeri: İKBAL KİTABEVİ Kitabçılardan isteyiniz. 32 DCİ yrl sayı 11.625 mhuriyet KURUCUSUrYUVUS NADf Teleraf ve mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posts Kutusu tstanbu] No 248 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298 Yazı Iflleri: 324299. Idatbaa: 224290 Eski Toprak Genç neslin en değerli şairlerindeaBehçet Necatigil'in son yıllarda yaz* dıjı en güzel şiirlerini bir araya getiret* bu «ser Varlık Yayınları arasındi 1 lira fiatla çıkmıştır. i Cuma 7 Ara'ık 1956 Suriye Gittikçe Daha Fazla Karışıyor lsrael Ruslara düşman kâbilelerle Ordusunun ordu' arasında çarpışma'ar çekilmesi 8azı şehirlerde açük hfiküm sürüyor, halk dükkânian Müzakerelere bına çolunde başlandı Beyrut 6 (T.H.AR) Şamdan buraya gel«ı raporlara göre Suriyed« dunun aon derecc kanşıktır. Bazı şehirlerde açlık tehlikesinin de belirdiği bildirilmektedir. Bu şehirlerde halk bazl dükkânlan yağ ma etmiştir. Çok sıkj bir ordu sansürü Suriyeden haberlerin çıkmasmı önlem«kte<iir. Diğer taraftan Ruslarla işbirliğine taraftar olmayan Suriyeli kabilelerle ordu birlikleri arasında çarpışrnalar cereyan ettiği de öğrenilıniştir Bugün açıklandığına göre Suriyeliler Irak hükumetile temasa geçmi^ler ve Iraktan petrol istemişlerdir. Irakın Akdenize g«len petrol boruları patlatlldığından Suriye Irak petrolundan istifade edememektedir. yağma etti, Beyrutta bulunan Suriyeli mebuslar, mentleketlerine dönmek istemiy orlar Radyofoto CUMHURİYET: TelAviv Londra Istanbul BfiHsfiec Rmrveâerl Komutanı General Burns (sağda), lsrael Genelkurmay Genenl Moşe Dayan (solda) ile diin karşı karşıya Başkanı Macarislanda dîin de yeni hâdiseler oldu Amerika, Peşte elçiliğitıîn Rus tankları tarafmdan sarılmasından dolayı Moskovayı protesto etti Budapejte • (R.) Soryetlerin iş başına getirdikleri kukla Kadar hükumetini destekleyen komünistler ile milliyetçi Macarlar arannda Budapeştenin ana caddelerinden birinde bir çarpııma Tuku bulmuştur. Caddenin bir istikametinden «llerüıde kızıl bayrsklar olan Kadar taraftarlan ilerlerken diğer taraftan milliyetçi Macarlar da ellerinde millî bayrakları olduğu halde gelmişler ve iki tezaf caddenin ortasında karşılaşmışlardır. Milliyetçi Macarlar, «Rudar memleketimizden çekilip gitsinler», «Kadar istrfa etein», «Esaret artık ıona ersin» diye bağırarak Kadar taraftarlarının üzerine saldırmışlar •• k17.1l bayraklan ellerinden alıp yırtmak isterruşlerdir. Her iki tarafm da adedl y ü u r kisi olarak tahmin edilmektedır. Londra 6 (R.) Birleşmiş Milletler .omutanı Kanadah General Buıns ie İsrael Genelkurmay Başkanı Geleral Moşe Dayan bugün Sinâ çölüne buluşmuşlar ve lsrael kuvvetlerilin Mısır topraklarından çekilmesi ıeselesini müzakereye başlamışlardır. Bu toplantıda General Bums'ün lsrael kuvvetlerinin 1948 anlaşmasında tesbit edilen hududlara çekilmesüıi isteyeceği bildirilmektedir. Müzakerelerden sonra beyanatta bu lunan Moşe Dayan, gazetecilere bu toplantılarda askerî meseleleri bahis konusu ettiğini, siyasi meselelere karışmak için yetkisi olmadığını söylemiş ve siyasî konuları hükumetinin inceleyeceğini sözlerine ilâve etmiştir. General Burns de teknik meseleleri konuştuklarını, lsrael kuvvetlerinin ne kadar geri çeküeceğini bu toplantıda ele almadıklarını kaydetmiştir. Öniunüzdeki hafta Londraya dö Arkast Sa. 3 Sü 2 de necek olan Eden'in Jamaikada eşi ile birlikte çekilen son resmi Suriye ile neler gegtî? Radyo Gazetesinin dün aramızda Sıırivenin yeni şikâyeti Ingiltere borç ((Üçüncü bîr para arıyor! dünya harbi olmıyacak)) Londranm, narb sonu istıkrazlarına aid faitlerin îglememiş sayıbnası hususundaki talebi Amerikada iyi karşılanmadi; Eden hükumeti dün itimad oyu aldı Amerikan Bahriye Bakanına göre Suriye haberler ajansmın bildirdiğine göre, Suriye hükumeti gece verdiği izahat Irak Basjbakanını Arab Birliğine şikâyet etmiştir. Söylendiğine göre Suriye Irak Başbakanı Nuri Said Paşanın muhakeme edilmesini de Ankara 6 (».».) Bu akşamki RadUleb etmektedir. Misırla «lele hareket eden Suriye, İrakı Arab Bir yo Gazetesi. Suriye hâdiselerinden bahjsederken çunları söylemiştlr: liğinden attırmak istemektedir. Diğ«»r taraftan bugün bir konuyma yapan Suriye Cumhur Başkanı j ıtSon haftalar zarfında Suriyede ceŞükrü Kuvvetli tekrar Bağdad Palrtın« çatmıs ve bu pakta dlahil 4 reyan eden hâdiseler ve Türkiye Suriye münisebetleri hakkında rihinleri müslüman de\'letia (Türkiye, İran, Irak, Bakistan) sömürgecüerle karırtırmak ve hakikaüeri gizlemek işbirliği yaptıklarını iddiaya kalkış^rus, bu devletleri Batl ile bağlarınl ı maksadile bir lürü haberler yayılmakkoparmaya davet etmiştir. j tadır. Bu itibarta, durumun hakikl maMuhtelif partilere mensub baıı Suriyeli mebtıslann bir müddet hiyeüni beltrtmek üzere ajagıdakl tavten beri burada kaldıklan nazarı dikkati çekmektedir. Bunlar Şama züün yapılmasına lürum görülmüstür: Arkan Sa. 3 Sü. 4 de dönmemektedirler. Tevkif edilmekten korktukJarı anlasılmaktadır. Bun ların arasında eski Dıs Isleri Bakaru ve Halkçı Partinin nüfuzlu üyelerinden Fa>id Attasi de vardır. Melbourne'da RusMacar takımları arasında hâdise Nacar oyuıtcularını yaralayan Ruslar balk tarafından yuhalandı Macarlar Arustralyada kalmağa karar verdiler Melbournt 8 Bugün Maeartstan İle Rusya arasında oynanan su topu finâl maçmda büyük hâdise çıkmıstır. Macar takınu 40 fcazandığı bu maç ta baştan sona kadar fevkalâde blT oyun cıkarmış ve Rus takımmı adeta sahadan silmlştrr. Maçm 12 ncl daklkasında Rus oyun culanndan Trokopor, bir kafa darbeslle Macar Zudorua kaşını patlatmıştır. Bu hâdise karşısında seylrcller yerlerinden fulryarak Rus takımmı şlddetle yuhalamaya b&şlamışlardır. Bu arada Macar takımmın antrenörti de havuzun kenanna kadar gelerek Bus takımmın sert oysnvau pratesto etmlstir. Arkası Sa. i Sü. 1 d* Durumları kötüye yönelince Kadar'cüar Ruslardan yardım taleb etmişlerdir. Vak'a mahalline derhal ağır Rus tanklart gönderilmis, bilâhara da bindirümiş Rus piyadeleri yetişmiştir. Rus tank ve piyadeleri miHiyetçi Macarların üzerine ates. açmışlardır. Bu Fakat, Bakan, gene de atom arada bir çok milliyetçi Macarın yaralandığı ve ikiNewTorlt « (R) İngilterenin, Bey harbine hazırlanmak lüzumunsinin de öldiiJü bildirilmektedir. nelmllel para fonundan borç para lste dan bahsediyor dlğl blldlrllmtstir. Tarı resml müzaNew York 6 (a.a.) Amerikan fcereler başlamıştır. İngiıtere, beynelBahriye Vekili M. Charles Thomas mllel fonun bir üyesl olmak haseblle Arkan Sa. 3 Sü. 3 de Bu hâdise caddede bastırıldıktan az sonra adedi dün aksam bir toplantıda yaptığı koüç bine yaklaşan bir milliyetçi Macar grupu şehrin nuşmada, atomdan faydalanan Amebüyük istasyonunda toplanmışlar ve Kadar'cılara rikan deniz kuvvetlerinde elde edilkarşı tezahürata başlamışlardır. Bu topluluğu dağıt miş olan terakkilerden bahsederek mak için istasyona Macar polisleri ile Rus tank ve ezcümle şöyle demiştir: Arkası Sa. 5, Sü. 5 te «Bu terakkiler düşmanlarımızı tarihte ilk defa olarak bütün sahillerini müdafaa etmek mecburiyetinde bırakacaktır. Bir atom harbinde Amerikan bahriyesi katT darbeleri Arkan Sa. 3, Sü. i f Amman'dan gelen haberlere göre Urdün hükumeti v» mebuslan memleket hududları içinde Irak aleyhtarlığım yaymak ioin ç'alıç maktaıiırlar. Yarın için umuml bir grev lısfcırlanmıştlr v« gay««l Irak'ın Bağdad Paktuj* • taraftar siyasetini protestodur. Di|er Uraftaa Amman radyo«u, Surtye t)« Urdün atwnıda Of tisadt birlik hususunda anlasrnaya varıldığını da bildirmistir. Urdün mâkamlarının, Urdün'deki Ingiliz üslerinde bulunan tngüiz birliklerine yiyecek maddeleri veribnesini yasak ettikleri öğrenilrruştır. Ürdiiıtde Irak aleyhlarlığı Oıiodoks kili^esi de RtısSarın elinde Şamda Rum Ortodoks Patrikhanesinde cereyan eden yeni patrik seçimini Sovyet Rusya Universitesinden mezun Aleksandros Assof kazanmıştır. Ru? taraftarlarının Şam Patrikhanesini'tamamile elleTİ^oe tuttukları anlasılmaktadır. Bu zat aynı zamand3 (Urfa!) metropolidliğire de fahri olarak seçilmişür. I İkinci hâdise Köorülünün damadı da Siyasal Bilgileı Fakültesi hocaüğmdan âstifa etti Meclise hâdiseler hakkında yeni bir sözîii soro verildi ve Maarif Bakanından beş suıle revab istendi Ankara, 6 (CumhurljetTeleks) Doçent Aydm Yalçın ve Docent Muammer Akaoy'dan sonra bugün de Slyasal Bilgüer Fakültesi İktisad aBlstanı Coskun Kırca. Pakülte Dekanlı j ğına, istifa dilekçesini tevdi etmiştlk. Kırca, dllekççsinde şöyle demektedir; «Fakültemlz Dekanı Te İdare Huku ku Profesörü Dr. Turhan Feyzloşlunun Vekilet emrine ahnması hâdisesinden fonraki hâdiselerln muhasebe slni vaptıktan Bonra, vazifemden üzü lerek iVtifaya karar yermış bulunuyorunj. Bu hâdiseier açıkça göstermiştir kl memleietiıniz Batılı m»n&sında Aka Arkosı So 5 Sü. 2 de BİR HAÎJIV TAVA.NI ÇÖKTC Karakoyde Denizcillk Bankası tarsısında yıkılmakta olan eski Gümrülc hamnın tavanı dün alcşam birdenbire çötanüştür. Içerde çalısan «nelelerden Rüştü Malkara yanm ton ağırlıgında beton bir sütun altınd» kalarak muhtelif yerlerinden agır surette yaralanmıştır. Yaralı llkyardım hastaneslne kaldınlarak tedavl a'.tına aHnmış, tahkikata başlanmıstır. Resimde, enkaz altında kalan olup olmadığını araçtıran itfaiye erleri görülüyor. Yunatıistanda aleyhitnizdeki kampanya! Yıman Maarif Bakanmın gazetosi küfürlerle dolu makaleler neşredîyor Selinik l (Hususl) Yunan basını Türk aleyhtan kanpanyayı şiddetlendirmistir. Burada lntişar etmekte olan (Elinikos Voras) adlı gazete aleyhimizde bir seri makale neşretmeğe baslamıştır. İlk makalede Türk diplomatlannın karagöı olduklan ileri sürülmekte. açıkça küfürler savrulmakta, Atatürke de dil uzatılmaktadır. Yunan hükumetinde Maarif Bakanı bulunan zatın gazetesi olan (Elinikos Voras) Türkiyede modern hiç bir şeyin mevcud olmadıgından ve Türkiyenin «müstemlekeci devlctlerin elinde bir o>runcak» oldugunu da Iddia etmektedir. YUNAN TUGOSLAV tKİLl İTTtFAKI! Atina 6 (R.) Yunan gazeteleri Belgradda cereyan etmekte olan Yunan Yugoslav görüşmelerine genis yer vermektedirler. Bunlar, Balkan paktının ise yaramaz hale gelmesinden Türkiyeyl mesul tutmağa matuf kampanyayı da genişletmiçlerdir. Akropolls de, Balkan paktının bir tarafa bırakılmasmı ve ilgili (Yunan Yugoslav anlaşmafi) nın Arkast Sa. 5 Sü 5 te İstanbulda benzin tasarrufu icin otobüsservisleri azaltıldı Coşkun Kırca TeJefoto CUMHURIYET: Melbourne Londra Frankfurt Istanbu] Rus Trokopov'tm kafa darbosile kaşı patlayan Macar an topo »VUBCUSU Zudor kanlar içinde Hindistanda Kolera salgını Yeni Delhi 6 (AP1 Perşembe günü resmen bildirildiğine göre Hindistanda başlıyan kolera salgınmda kasım aymm son haftası içinde ötenlerin sayısı 246 yı bulmuştur. Güneyde Pradeş bölgesindeki salrın hemen hemen tamamen kontrol altına ahnmış bulunmaktadır. Belediye otobüsleri bindan başka gecelerî de saat dokuzdan sonra işlemiyecek Akaryakıt bu sabahlan itibuen vesika ile veriliyor N. Bayrak Olimpiyad şampiyona oldu Amerika dısında suç işleyen Amerikalılar Filipin Cumhuriyeti, bunların kendi tarafmdan muhakeme edilmesini îstedi; bu yüzden müzakereler kesildi Manilla 6 (APR.) Filiplndeki Amerikan üslerinde çalıçmakta olan Amerikalılar tarafmdan işlenen suçların hangi mahkemelerde ele almacağı meselesi bir müddettenberi devam etmekte olan Amerikan Filipin müzakereterini durdurmuştur. Filipin hükumeti ba Amerikalılann kendisi tarafmdan muhakemc edilmesi gerektiğini bildirmiş ve bu görüşünde de ısrar etmiştir. Bu sebeble dört aydanberi cereyan etmçkte olan müzakereler kesilmiş ve Amerikan heyeti de Washington'a dönmüştür. Göruşmelere tekrar ne zaman bajlanacağı bilinmemektedir. Petrol buhranı yifcünden konan tahdidler Londranın trafiğini adeta durdurmuştnr. Yukandaki resimde Londranın trafik bakımıdan en kesif merkezlerinden biri olan Piccadilly Meydarunın bir sabah saat 10 daki tenha haü göriılmektedir. ' (Yatttı 5 inei aahtfemi«Ie) 4 Telefoto CUMHURtYET: Melbourne Londra Frankfurt tstanbul Mithat Bayrak, Rus raktbini yenip şampiyoo oiduktan sonra Taşar Doğunun «muzlannda (Tosıtı S inei sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog