Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALff CUMHURİVBT 6 Aralık 1956 Final güniine 4 güreşçi ile girdik! (Ameriira) / Melbourne S (Husurt) Orrtoro , merer (Alman) Townley Ağır sUdet men güreç mu'iDaka arın'n üçtlncü va saylle Horvat IPumtn) Nvkınen ' Bulgarelll (ttalya) GeorgoulU'l (Tu turu b'zln lçfn pek 'v el me<" Dün ıFin) e sarı'e Vviroupaev (Rus) Stov Inanlstan) 9 daklkada tuşla yenmlştlr kü gure=lede 4 gal blvet aımamıza | kov fBulgar) a 11 dakika 30 sanlyede Husevln AUçef (Bulgarlstan) cezalanhıı>'tf TmiHiifcHt mrm . ?**&.*. •.*^w*».ı. ~. u ' » . •**„ . t ragmen 3 gürefçlmlz daha e'endi Böy tuşla gallp ge ml'led'r dırılarak müsabakalardan çıkan'd ğı lellkle elenenlerln sayısı 4 t yük9el62 Kilo lçin raklbl Parferof (Rusvp) galıb j dl Dordüncü tura 4 g Ireşç mlz Dur Polyak (Macar) Popesu (Rumen) ya HSn edümiştlr Dletrlch (Alman) AnI gun A '52 kg ) Muzph'r Sılle (82 savlle Dane'eçe (Rıa) Trlppa (I*al. tocsscm (Isveç) u saylle yenm'stlr H j kg ) M Bavrak (73 kg) T« Eamld ya) 10 dakika 15 san'yed» tuşla ga 1b Bugıınkü gurejler 1 Kaplan (Agır) kaldüar Eız« DoSan ge'mlşlerdlr 52 kilo 4 »ur var (Türk Rus tt*lj bugünkü m&çım kazandığı halö« T3 Kilo yan Rumen) arssında 1 eleadl Maneef (Rus) Schafer'l fAlman) «k t 57 kilo 4 tur Tar (Rus Macar AI. ( 87 kl'oda Adll A*an tartılara eelrre serlyetl» venm'ş'lr Mltlou Pe'kof tnan Rumen Isvec) arasında dlSl gibl m'rde'e de çıkmadı Âdllln (Bulgarls'ar) müvbakaları teketmlş . 62 kilo 4 tur var (Türk Ruı Madün Tiasa başında kavbefneslnde lda tlr Rantanen (Fln) Sliv&el (Macar) ear Fln) recllerın hmalkârlıSı oldu*u tddUlle Tl »ayı hesabll e^eimlştir Hamid Kaplan, Alman Dıetnch üe gurcşirken j «7 kılo Flnal (Macar ve Fln ar&oın müiabaka'ar^an ç«klldl*l SOT e"lor 79 Kılo ! da) üçüncülük (Avusturya Türk ve 1 52 k oda Dursun A 1 Erbaş Ameri Kartosa (Rus) Gurcsl (Macar) »ayı Bulgar) aras'ndadır kah John Wllson a 6 daklkada tuşla İle Janrren (Isveç) Pekham (Ame i 73 kllo 4 tur var (Türk RUJ taga 'P rlka) a ekse'i\e''e \enmt«lerdlr i veç Norveç) aras'nda 57 klloda Taşar Tılmaz taveçll 87 Kilo I 7» kllo 4 tur var (Ru* t»veç Fln, Westerby İle güreşlrken 13 Uncü dakl Sarakof (Bulgsr) Thomas'ı (Ame Bu gar Alman) arasında kada Kakat anarak müsabakayı terke r'ka) 7 dakika H santvede tuşla Nll» , 87 klloda Fin&l (Isveç Bulgar Kamecbur oldu Melboume i {Hıuuıl) Flnâl gü53 klloda Dursun A 1 Erbaf Ruj aon (Isveç) Wlesberger 1 (ATUsturya) ı nada arasında) Istanbuljporun golu Emnıjet kalesınde Ağır 4 tur var (Türtc Ru» t»veç nüne kalan dört güreşriTi zden üçü. So ovleT İle karsüaşacak N kolaev (Rus) Labtl 8J klloda Müzahir 8111» tsreçll Ha ekserlTetle Haftanra Uk 1 » maçını düc fnan tklncl devrenln ylrml seklzlncl dakl. oglunun «utu 1 araaında dola» kanson a sayı hesablle yenlldl nün rak'b>ri bugün belll oldu 62 klloda MUzahlr Sllle'nln karfins 'Fln)v 1 savlle ^enmişlerdlr ' Italya Alman) arasında bulaporla Kmnlyet Dolmabahçenın trl kaanda Emniyet beraberlık golünü tıftı halde d'.şan çıktı da Macar Polvak'ı göreceği» 87 k"oda Rıza Doğan Rumen Oeor Ms d B e c e S O ie r e UTan DÜnlerlnl dolduramıvan bır eejtrcl attı Gündoffanın gÜ7el pasını ceza 5 ^ *"* P 73 klloda Mlthat BayraS n raklM glo yu »avı hesablle yeımeslne rağ. kitlesl önünde oynadılar Bar<ası ya*'nında tu an Fahır Sablh 1 b rakarak 11 »01a ed! Ue tseçli Per Berlln olacak •ren elımlne oldu Başta Emni'jet kaleelsl Tamer oldu aıatlub e r l Bir dakiia sonra Kasab Erdoğan ARIPIN Ağır sıkiette Hamld Kaplan 11* kar 73 kl'oda Ml*hat Bayrak Amerlkah fu halde büTün Sarıbe>ozlılar 05un şılaşacak raklb henüz be 1 1 olmadı Jay Hoıt u lttlfakla yendl boyunca mücadele e tller Fahi'm ua Bu raklb y» laveçll Antonsson ya Ru» Ag r »lklette Hamld Kaplan, Mnli taca atnğı blr golle bu ç«tln rakible Latinla (Rusya) 18 883 puvan Parferof yahud da Alman Dletnch ola Melboume S Bugun yapılan vüz I Thlsto Kangaanlenafy» ek«ertv«tl« ja me müsabakalarınaa 3 olıınpıyad \e rinden kıyme'U blr puran dt kopar Manlna (Ruıya) 18 799 puvan caktır Hatırlarda oldu^u Uzere Isv«ç Up geldl dılar 3 Colllrg (Isveç) 18 733 puvan. 1 düny» rekoru tesıs edıımlît r 1 52 Kilo Kuçük «apta karabln* 11* atı| f*m tlk müsabakalar sonunda takım itl 1 ATonsson Rus Parfenof u renmls, 2611 klsinln aejmtlgl 312S Ur» 75 A'man D'etrlch de bugiln Antonaaon'u Plrvuleecu (Rumen) Johanaaon (t« pvonasının netıcelerl kuruş hâjilat getlren maçın orta hab«rile tamlf durumu maft'ub etmlş*lr Bu bakımdan Hareç) t aayı ıle Fabra (Italym). Baran kemlüıiii Muvahhlt Aflr yaptı Emnl1 Gerald Ouelerte (Kanada) «00 1 Rusya 277 323 puv«n I Ma rnld Raplanm karsısına yarn hangl va (Macar) ya »aylle VukOT (Tugo«yet Tamer Cshlt, Muaromer Sepu\an (azaml puvan 600) 4R carntan 275 *21 puvan S Ruman raklb çıkarsa çıksm mas cok «ntere • av) Mewi« (Bejçlka) say'le gallb gel lâhaddln Hamdl . Ferldun, Samım 2 Vass'l! BoHsof (Rusyaı 599 puvan va 274 055 puvan Kadınlararası 100 metre kelebek slaan olacaktır mlşlerdlr Fahir, Nedlm BelUr Gundoğan 3 Gilmour Boa fKanada) 598 puvan tllı yuzme finall 57 Kilo Istanbulspor Sablh . Kenan UeSllu«t üzerıne ati| 1 Mann (Amerlka) 1 11 (yenl olirn Hodo» (Macer) AnBelml Dla« (Artan rıh Kamtl, Kadrl Sedat, KasaboJ1 Stefan Petrescu (Rumanya) 587 ttn) • 3 dak<ka 30 unlvede tuşla Kam p'vad rekonıl 2 Ramev (Amerka) puvan (dün/a rekoru) lu Avdemlr Ibrahlm Ihsan, Yılaıaz 1 11 9/10 3 Sears I ^menka.) 1 14 4/10 şeklinde ç «tılar 2 E\genl Ha«of (Rusyı) 585 puruı 4 Lıttomerr czkv (Macarıstan) MAÇ VE NOTLAR 52 K. 57 K. 62 K. 67 K. 73 K 79 K. 87 K. Ağır 1149/10 5 Bainbıdge (Avustralya) tstanbulspor duniü maçda dagınık 1 15 2 10 3 2 E E 3 E 3 E TÜRKİYE bir baskıle (onbe? dakika h&riç) Em. nıyet kal»slnl aıkıştırdı ve Sarıbevar Olimprjad futbol tumuvasında 4 E 4 S 2 4 3 E RUSYA 11 yarı sahada ovnadı Fakat Emnl eMelbouTe 5 (Hususî) XVI Oılm Rusya Bulga'istanı 21 yennuyttr Maç 2 3 2 E E E MACARtSTAN E tln ka'ec'si TaTer muhankak blrçok plvada ka*ı an atlelerden blr kısmı berabere neti«lendiğınden temdid e K<\DI\L\R golü onledl tâk mın butun oıuncu burava 60 kllon etre mesıfed<"kl Ta14 4 0 2 2 E E E dilmiş ve Rurva îkinci golunü bu devISVEÇ 100 metre sırtu tu \uzme (kadın. lan gol semeiıek içın batun enerjllo\rnda Kerdl an^rında musabıkare ıçınde kaydermıştır Rusya s.mdl E E E 3 E 1 1 FİNLANDİYA lerinl ortava kovdular ve raha'ca gol lar vsDt lir Frans.z DUpn 800 metre lar) fınalı 1 Grinham (Ingıltere) 112 10şampıyonluk ıç n Yugo«lav>» ile karşıpozlsyonuca giren Iotanbulsnor forve 2 E vı 156 7 de Yunanlı Roubanls sırıkla E E E 2 BULGARİSTAN eskı rekor laşacaktır tlnl zararsız hale ge»ırdi'er Ilerl ovna I atlarravı 4 42 İle gjlle atmavı iMlian Uveni olmpıjid rekoru 3 3 E İTALYA dıkları z«nıanda \a>talad kiarı fırsat Mecconı 16 97 ı'e clrıt atmarı da 1 13 S 10) 2 Con* (B Amerıka) 4 E 3 2 ALMANYA larla tfhlikell oldular Fransız Macquet 72 76 metre kazandı. 112 9 10 3 Eav.ards (Ingıltere) ar I8fanbulspor llk go untl 3 (<aklkada 1 131 10 4 Schrrıdt (Alrranva) E E E E E E E E AMERİKA Bugunkü »u topu karsılaîmalarınd» »tacafctı fakat top ka e\e eirerken 113 4/10 5 Murphy (B Amerıka) Macarıstan Almânyayı 40 yenm çtlr 3 E E 2 RUMANYA Selihad'lln bunu çıkardı Bu arara Somogyi, Macamtana 1 14 1/10 Rusya yu topu karsılasmasında ATamer s tı pis Ü7erlnden atılan üç su E E BELÇİKA mertkayı 3.1 yenmeğe muvaffak olCzıbor, Farago ve Puskas Madndde tu da kurtaroı IstanbuN^orun akm a dönmüyor E E mastur ARJANTİN n yegâr* gol a arak Emn \et kslesine Dlğer taraftan Honvedt Mekslka Fe Ma'rid 5 Burada bu'unan Macar Me'bourBe 5 (AP) Arustralvada E E E E E E E AVUSTRALYA 24 daklkada g'rd1 Ihs?nın hazırladı Hon ed fu'bol takını Macar Futbol derasjonundan enteres&n blr 't\ 1 81 akmda A\dem rden sonra KasaboS Feoe'"tı=^onu adına Bozslk ln Peş eden ge mlç lr Federasıon Homed Te V ka mava karar veren sampiyon Jonos E E E E AVUSTURYA Somogyi kendlslnden baçka daha 30 I 150 ° r r e ' r e sce»t yuzme »çmeleluna geıen top onun |utu ile af sra çonderdigl «vatana dönünüz» dâve Loboso ta> oılsrnra Miksikada atleıe KADIVLAR E E YUGOSLAVYA gtrdl Dei'e bc^'ece bıttı tlnl ycie \ mu sfimanıışMr T^kım rl e bırllktf m'safl" edllece<*lnl ve bu kadar Mqcar at^Unln Avus'ralvada ' "inde ahnan net celer 1 Breen (Ajrenka) 17 52 9 10 (>e Ohmpıvad kadınlar arasında Jımoynaja I Ita^caklarmı zannettlğlnı 6â\'emlş ıkl takımın M^ks'ka • E E FRANSA tklncl devrede ovun hızını kaybet kflDtanı Puskae < ^rr oa« gaz^test rrun dunva \e olmpı\ad rekoru) 2 na'îtık rurnuvasının netıcc' Yerde tlr b ecederınl blldlrmlstlr medl 6 da,mada E i n ı e ' ı ı kaçırdı. harrlrtne 3 NORVEÇ 7jborsky iMecanstanı 19 10 8 10 3 vapUan hareketler Somoerl bu sabah erken »aatlerie 20 ara'ıkta Brüks^lCe Honved tauğl blr fıaat an sonra II daklfciia Av • Maeirtstar halen bo le bir Fede Fransa) 19 10 8 10 4 1 Lat n ra (Rus\a) \e Keletı (Ma 4 KANADA gor» ' ~ nda s o i rraçmı ojna^acak ol.n V ına cl arıni^kı K 71 hiç kanıc nı Coll gıon » demır yuzde vız blr POIJ heba et 1 rassora eah b b ılurnıadıçma r te'efon e f mlş ve karısı İle çocukları Sılanı (F p nler) 19 16 8 10 5 carıstail 1S " 'î2 pj\an 2 Leustean E 15 daklkada Tamer Av^pr rm rv hik ne 005le bır tebliğ yayınlajab lir ve Pusk.s «Eu maçtan soı ra venl takı YUN \NISTAN edecesıml n n bu kampta olduklarını öjrennıış Androssov (bo\>etler B ) 19 22 6 10 (R min\at 18 699 puvan kak bİT eo r>J daha örlech Dort dade bu kabıl eminer vereblllr . deıüş ! mımı ve rerede lkamet 6 Reıch («m.nval 19 28 6 10 j ı er nden atlama . ' kat 1 cnarak respıt ede eğlmo denl.fr tlr klka sonra Ibranlm sakı*lanarak çıktı t l r ••••ııııııııııııııuun ıUHiiHimnınmıuımıııuınımııııııııııiHiMiHnımiMmu>nnmırırııııııııı<"">>n<m>miiMU!n>ınHiıi!iMiımMihiHi!iıiiiıııtımııııııııııuiitmııii MIIIIHII hffltıımımnmıiHHHim'Mmııınnnnııınnnıınıı MI ınnmı.ımınmınnmnıımmıı M İ. Spor, Emniyeti yenemedi: 1 • 1 Dursun Ali Erbaş, Müzahir Sille, Mîthat Bayrak ve Hâmid Kaplan güreşîere devam ediyorlar Güreşçilerimizin rakibleri Melbourne'da yeni rekorlar Atıcılık '»'" 100 m. kelebek Peşteye çağınyo? FENA PUAN DURUMU Yal'ourn Olimpiyadı 100 m. sıriüsfü Futbol Sufopu 1500 m. serbest Jimnastik AYAKKABTLAR Fennın en son teknığı ile h\drolık pıe^ıcrde vapılan us'u vıdela altı lastık dun yanın en saglam ajakkabıları p r asaj a arzedılmış bu lunmaktadT NOT Bır cıft Kartal 4 çut avakkabna bedel olduğu gıbı djmanın en ıahat j u r u j ı ş avakkaoısıdır Karta! Marka TOPTAN FIATI : PERAKENDE FİATI : 39/44 No. 23,10 Lira 39/44 No. 26,55 Lira İstikbalinizi de Parlatabilir V I M in ikramiye çekilişinde bir kişi Adres loplan Sat ş Ycrı A AĞCA AGCALAf KOLLEKTIF ORTAKLIGI Ist Yenı Postahane arkası Agır Efeniı C No 14 Pcıakeime Satış Yprlerı ARIF TETIKER ve SERIKT KUNDCJRA M1GAZASI Yenı Pobtahane kargısj Turbe sokak No 7 LÂTIF KUNUURA MAGAZAS1 Bahçekaoı Yerlı MaÜaı Pazarı karş'sı No 19 PAÇIKAKIS KLJND1 RA MAGAZASI Be\oglu T<=tıklal cadoesı No 268 KAPTAN KUNDUÎÎ V MAGAZASI Bejoglu tn,ılız Saravı karşısı Mesrutivet C No 45/1 NARIN KLiNDURA ve ÇANTA EVI Kerjalıcarı Kalpakçılar caddesı No 109 IBRAHIM KOSELECI Çarş kapı Yeniçerıler caddesi No 62 7 d Taşra sıparıUen kabul edılır 1OO Kazanacak ve üstelik bü\uk ıkramıje lş BANKASI nm \\\ çckılısîne cdebılecetlir. ITHÂLATCÎLARIM Nazarı Di kkatin e BUUKTIRDlCtNlZ \ UVAKLAK VEYAHUT YASS1 BOŞ V I M KUTLL\RININ AŞAĞIDAM R£SL\1 DE GÖSTER1LEN K1S IMLARINpAN DORT TANEM BİR ZARFA' KO\ARVK MAKNAMARA POSTA KUTUSU 312 GALATA Ellerınde E P U ve Amerıkan lı=anslan olup ÇEKOSLOVAKYAYA tebdılen RADYATOR, KAZAN, KOMPRESOR, VIBRATOR BETO\YER, EKSKAVATOR ve d.ser ı.ışaat makıneler le DIKIS AIAKTNESI, MOTOSIK LET ıthal etmek ıstıyenlerm 44 75 54 telefon numarasına muracaatlcn rıca olunur M ü r n H B I îşçi Sigortaları Kurıımu Um'im MüdüHü^ünden: 1 Kurumumuz ıhtnacı için kapalı zarf usulu ıle 85 aded 4 raflı 15 aded de 6 raflı madenı dosya dolabı >aptırılacaktır 2 Luzumlu 8 ton 1 mm lık Karabuk sac'ının tah sıs muamelesı bejclı n ı.teahhıde aıd olmak uzere, Kurumca yaptırılacaktır 3 Teklıf mektublarmda. dola^Iann fıatıle eb ad evsaf teslım >erı teslım muddetı ve Kurum ısterse bır dolabm ambalâji ıcın talep edılecek ucret rakam \e yazı ıle kajdedılocektır. 4 Bu ısın muvakkat temınatı 2000 lıradır. 5 Temınat, Umun> Mudurluk ve>a Istanbul, Tzmn şubelerımız veznelerıne jatırılacağı gîbı tekLf zarflarının ıçıne banka mektubu veja devlet tahvılı olarak da konu labılır. 6 Ihale 14/12/1956 cuma gunu saat 16 da Umum Mudurluk Satınalma Kcnnsyonunda yapılacaktır 7 Ihaleden ikı saat evveline kadar Komıs\on Baş kanlığma tevdı edılmıven veya ulaştırılmıyan teklıfler dıkkat nazarma alınmaz Postada vâki gecıkmeler kabul edılmez 8 Kurum, ıhaleyı dıledığine \apmakta veya yapmamakta veya tahsıs edılecek sac mıktarına gore dolab adedırı azaltıp coğaltmakta serbesttır (16715) Adresıne posta ıle gondcnniz. Her zarf ta dort adct kutu kısmı buiunmak çartı>le istedığınLz kadar xarf gondeTebılırsuıtz. Zarfuuzın \.cya zarOarınızın arkasına adıtıızı, sovadınızı ve sarıh adreâiruzı nız. Zarflarınm 15 12.9jl> gunuac kadar almış olmaroız şartür. Buna gore pos> tala>ıruz. VAKTLNDE ALIN\CAK H£R ZARFA BIZCE BIR hüR'A N i m R A S I VERlLECEhllR. » • Satıhk Fabrika FABRIKA KURMAK ISTIYENLER BETON DEMIRİ, BAKIK TEL, KAUÇUK KABLO, 75 mılımetreden en INCE TEL ıle >uksek ve ALÇAK MAZOT ve KOMUR FIRINLAR modern komole fabrıka tesıslerı ve bu hususlarda tekn'k musavirlık, 30 senedenberı ıhtı sas ve tecrube sahıbı tarafından kolavca vorulmadan tam isabetle pek kısa zamanda fabrıka sahıbı olursunuz. Muracaat Istanbul Bankalar Yanıkkapı Çıngır Han No 12 NAZMI KIVANCER Bursa şehrı dahılmde 5 bın metrekare arsa uzerme mu esses yevmıje 25 ton çeıtık ışleyen fabrıka ve mu^terrulâtı bmalaria ızaleı şuju dolavısıle 18 arahk 1956 salı gjıu Bur sa Sulh Hukuk Mahkeme^ınce saülacaktır Tafsılât Tel Ist 22 18 15 Bursa 16 49 Vuvarlak kutu KAPAGI vassı kutu CEPHESI Bu ıkrarruyelerın mecmu tvrtanı TÜRKİYE t Ş BANKASI Galata Şubcsın* Keştdenaizin betnen »kayatır.lııut*tıK bınde, yanı 18 Aralık 1956 gfinü ikramıyelerimuı kazanan Sayın Müjterılerımızın adları ve adreslerı adı geçen Bankaya bıldırılecek *e avrıea eaıetelerde neşredllecektır Turkıje lş Bankası ıkramıyelenmm «ahlplennın adın* »çıl«e«k bırer hesabusa kaydedecektır. Maksadıma, muıabakamııda ikramry» kaxanan S«ym Müatenlerimı«, bn ıkramıyelerle daha parlak bır ısttkbale kaTnşmak ımkânııu vermek ve paralarmı İŞ BANKASI'nd» adlarma açtıracağımız hesapta bıraktıkları müddetçe Bankanın bütun keşıdelerıne ıştırak etmek ve bll hassa çok zengın sene sonu ikramiye lerinden bırine kavujmak ımkânııu sag lamakür. •••ramMBa H YENI UFUKLAR'ın s Sayısı Çıktı Içınde A Erhat ve A Kadır ın ..ILYADA» tercumesmden parçalar ıle Azra Erhat, Hahkarnas Balıkçısı, Sabahaddın Eyuboğlu, Samım Kocagöz, Erich Auerbach ve Magdı Rufer ın Eskı Yunan Dunvası uzerıne yaM zılarını bulacak'ınız ^B KAV1B l=t»nbul trin K ru lııs < lusurd^i aldı = !m 41fb sıclı k~\ V • tım \crjı«mı ç ı n ac^gımdari eskı»ı nın hükmü yoktur îbel Rahımf Kadıköy Kız Enstitüsü Yardımlaşma Derneği Genel Kurulu 23 XII/195B pazar gunu »aat 10 da mezkur Enstitu salonlarında yapılacağı muhterem uyelere ılan olunur GUNDEM 1 Senelık calışma raporunun oknnması 2 Murakıblar raporunun okunması 3 Idare heyetının ıbrası 4 Yenı sene butcesının tetkiki ve tasdikl 5 Yenı ıdare heyetı ve murakıblann secümesl 6 Dıleklpr H OMERO S LEYEND Evlerı kuıasmda kazanan muhterem ev sahıblerme K!RA veya DEVREN SATIŞ hususunda 7 Kapamg Kadıkoy Kız Enstıtusu Yardımlaşma Dernejı Başkanı A\ukat Alı Nevruz Tuksâvul ıtı nad edebıleccğınız bır muessesedır Çıry Cad 11 Levıid Tcl 63 58 46 •BKirviı ıi •mnte» ^ m a > « M * w » t f ı a » » B a W E M I • 80 L î R A Y A Bırmcı sınıl elbıse, parde^u dıl ılır Pa ısten mezun V To paloğlu Sultanhamam Aşırefendı Cad Aşırefendı Han No: 35 I KONGRE nızrmnan'esın' tjdıl ıc r J 1 ° "^6 gıınu taat 14 de Yurd bınasınaa lcvKalade koıutesnii japacağı ılân olunur Dıyarbakır Yuksek Oğretım Derneği Başkanlığı I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog