Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Arahk 1958 f»K<ı* NIMBrSün MACKK AİJ\K1: «DMHDRtTKT BFŞ Eden kabinesi Ortadoğn mevzuında itimad istedi (Baştara.1\ 1 inci sahtfemizde) Dış tşleri Bakanı Lloyd, İngilizFransız askerî harekStırun Ortadoğuda harbin vayılmasını önlediğini bir defa daha ifade etmiş ve bu arada Buslann sızma ve komünizmin girmesinin önlendiğini belirtmiştir. Muhalefet adına Bevan konuşmus ve hükumetin politikasını «felâket» diye tavsif etmiştir. Bevan, uloyd'un îngiltere Ue Israel arasında hiç bir anlaşmanın yer almadığını söyleraesi üzerine, «yalan söylüyorsunuz» diye bağırmıştır. Lloyd da Bevan'a «doğru söyliiyorum» demij fakat muhalefe'tin, «istifa et» diye seslenişleri ile karçılaşmıştır. IJoyd bundan sonra Rusların Mı sıra yaptığı askerî yardım hakkında ban teferruath malumat vermiştir. Bu arada ban Muhafazakâr nebus IOTOGRAF SERGISI Tanınmış foto rnuhabırlermden Hilmi Şaliır hükumete itimad beyan etmeyip henk'in «Değiîen ve güzelleşen istanbul» a dair bir fotograf eergisi müstenkif kalacaklarmı açıklamıçlar açtığını bildirmiştik. Şehir galerisindeki sergi büyük bir alâka görmüştür. Yukarıda, sergideki muvaffak fotograflardan biri görülüyor. dır. tngilİE Ulaşhrma Bakanı Sir Walter Monckton, Port Saidi gezdığini ve şehirde Mısırlıların iddia ettiği gibi büyük bir tahribat mevcud olmadığım, sadece yangmlarm şehr'n fakir muhitlerinde zarar ika ettiği ii belirt(Baştarafı 1 inci sahifemizde) miştir. Monckton, Nehru'nun iddia sı gibi Port Saidde 3000 kişinin değil hassa ünıversıte taîebeleri arasında olsa olsa 300 kişinin öldüğunü :öyle tevkif.er yapıldığı öğrerilmiştir. Bun (Baştarafı 1 inci <nhtfemizâe) ların hepsi de mekteblerinden atıl miştir. Okula glden, ekserlsl Türk öfrenclmışlardır. Bunların arasında kızlar da lere, olrul ldaresl tarafmdan, para İle Dayan Burns görü^melerl vardır. çlçe* şeklinde rozet da5ıtılmıştır Se bugün başhyor Muhabirler, talebelerin ders kitab beblni goran öftrencllerden bazılanna tsrael ku\'vetlerinin Mısır topraktebemıun İnglllz harb ölüleri İçin lflrından geri çekilmesl için Birleşmiş laruıda fazla propaganda olduğundan olduîu açıklanmıştır Milletler komutanı General Burns ile şikâyet ettiklerini ve bu sebeble de Okuldakı alâkalı öfretmenlerln ha tevkif edildiklerini yazmaktadırlar. tsrael temsilcisi arasınJaki oplantı Talebelerin tevkif edilmelerinde rol dlseyl Millî EŞltlm Müdürlüğüne bil dirme»! üzerine, durum Bakanlığa yannki cuma günü yapılacaktır Sina oynıyan diğer sebebler şunlardır: duyurulmu^tur Bakanlık, müfettişle çölünde bir yerde yapılacak olan bu 1 Bu Rus talebeleri, bazı miting rlnl içondererek tahkikata başlamıştır. toplantıda İsrael hükumetini fsraelin İl'llllcrln vaptıkları tahkikata gö. Genelkurmay Başkanı ve israel or lerde açıkça rejimi tenkid etmişler re, Okul idaresl harb ölüleri İçin top dulan başkomutanı 'Ganeral Moşe du: ladıgı paraları, inglhz Konsoloslugu 2 Bu Rus talebeleri duvar ga kanalı İle, İn?tlteredeki fakir tngiliz Dayan temsil edecektir. General lere yardım için göndermektedir. Bu Burns yarm uçakla göriişme manaili zetelerine, komünist olmıyan devlet lerin radyolanndan aldıklan haber şekilde para topianmanın ancak İngll ne gidecektir. terenln domlnvr.larmdakl okullarda Diğer taraftan tngiliz ve Fransız leri de koymuşlardır. yapıMıŞı anlaş:!mıştır Moskovadaki Batılı muhabirler, bir kuvvetlerinin geri fekılmesini temin Bakanlık müfettlşlerl bu hususda etmek üzere irilıl ufaklı gpmiler Port müddet+enberi Rus talebeleri arasın ha'irlıvacakları raporu Bakanlığ» veSaid limanına gelmiştir. îşgal kuv da bir kaynaşma oldufunu, esasen bil receklerdir. vetlerinin teçhizatlan gemilere yük dırmekte idiler. Şimdi üniversitede duvar gazetesi de tamamile kaldınl kunmuştur. Bu yazıda, Leningradlenmektedir. mıştir. daki teknoloji enstitüsü talebelerınBugün de Dilwara adlı nakliye geMoskova radyosunun dün geceki den bazılarımn geçenlerde bir güzel misine 2000 asker binmiş ve Port Sabir yayını, tngiliz baanmda ç'kan bu sanatlar ve edebiyat münazarasmda idden aynlmıçtır. Halen Port Saidde 11 bin Ingiliz haberleri teyid eder mahiyette görül «sosvalizmin terakküerini tamamile müştür Yaymda. Sovyet komünist,. inkâr edici mahiyette mütalealar» sar askeri vardır. Bu arada Yugoslav birliklerinden genclik teskilâtının dergisi «Konuso fettikleri belirtilmiş ve bu hal şjdbir öncü kafılesi îsrael hattı ile Mısır molskaya Pravd|i'nın bir makalesi o detle tenkid edilmiştir. askerleri arasındaki bölgeye gelmiş ve yerlesmeğe başlamıştır. Halen Birlesmiş Milletler askerlerinin sayısı 2700 dür. Avrupadaki An.Tikan kuvvetlerı karargâhı Ortadoğudaki Birleşmiş Milletler kuv\etlerine 37 ton malzeme gönderildiğini açıklamıçtır. Amerikan ordusu 18 kagımdanberi Orta> doğuya 112 kamyon, romorkörler, ben Yıl sonu kegidemize iştirak edebilirsiniz. zin taşımak için tankerler, hasta arabalan ve 5000 aded üniforma yolla mıştir. Ankara Mektublan Bu gece Başka gece Yazan; Suad TAŞER Kimyacı Ord. Prof. Dr Haydar alış. kın blr bezginllkle evinra V.r>rısınx açar, lçert glrer, blr sandalyeye ç8ker, ayakkabılannı çıkarıp terüklerlnl giyer, ceketinden soyunur, glder kapılardan blrlnin kenarına lllştlrılml? blr kâğıdı alır, şoylece suzer .. Sonra, I kâğıdı aldıftı kapıdan glrlp blr an göz den kaybolur. Çıktığında, mutfak önlögrünü bağlamıya çalıştıjı görülür! Kâîldda. o akşam plşınresi gere ken yemeklerin listesi yazılı olduSunu da kendl a6zından ö^renlriz. Ord. Prof Dr Haydar bunca yaçma, llml. ne »e şöhretlne rağmen yürek sızlatan bir kocadır Kürsüden lr. lâbora tuarlan çık. cam tüpler !c "ie yeni yeni kimyasal olaylar yaka'amıva çaılşan parmaklarla mutfakta patate» soy, soŞan doŞra' Ama nevlersiniz, ba şınd» blr kan var ki, ocaklardan ırakl Ordlnaryüz olması, ProfesöT olması, Doktor olması Haydar bevln patatesi •oymamasma, soğanı doğramamasına as la mazeret »ayılamaz Ça^şma maaası ba şına geclo ilmî e^erler hazırlıyaca*l yerde mu'fakta oca*m başına geçip havuç kızartması. evllUk saadetinin her kula nasib olmıyan nlmetlerindendlr! Bulaşıklan yıkamak. blr elde fara?, bir elde süTüree, vemek masajı nm altır.dan kınntıları toplamak da ?ene bu nlmetlerdendlrl Havdar bey. önünde mutfak önlüğü, halinde lnsanı llkln gülduren. sonra acı acı düsündüren bir perlşırlıkla glder. penoerenln taîıta kanadlarını açar Açması ile odanın lçlne Tküt'» dire bir "sevln vuvarlandışı duyrlur. Bir de bakarız kl, bu şpr kısa panta lonlu. b»Taz vakalıkh. korkudan tlrtir titrlyen blr çocuk, Havdar beyin llkokula glden zaTEllı çocuîu' Meğer. evl killtil bulunca pencereden içerl girmlye kalkmış, glrememlş, derken orada uyuyup kalmış ÇocuŞun hall Haydar bevlnkinden de beter Birlnin kocası, Mrlnln annesı clacak kadm iklglnln de hakkından gelmeslni bil mlş. Haydar beyi lâboratuardan çeklp mutfağa atarken oğlunu da korkunun pısırıklığm, yılgmhğın tâ dıblne yu. varlamış Bu hale gelen bfr çocuğun hayatta muvaffak olmasına lmkân yoktur artık... Bütun özelllklerlle duyguhl (Sentl mental) komedi dlTebileceSimlz «Bu Gece Başka Gece» lşte bu kişilerl* ve böylece bsşlar. Blraz sonra, meşhUT üstadla mülâkat yapmak üzere bir ga zatecl kız, yanında fotografçısı Ue çıkagellr Haydar bey ahçı parçası kıIıklı hall İle kim oldu?unu gizler Bu sahnenln peşinden Dr HüsnO lçeri, Slrmez de, dalar! Yeni dekanhfa seçi len dostunu şamata İle tebrlk ederken işi de altüst eder Eder ama, gazetecl kızın yalvarmalanna rağmen, Haydar bey mülâkata yanaşmaz ve fo toğTafçı İle kendlsln* kapıyı gösterlT. Doktor Hüanü, doktorlukla ilelalnl kesmls, kansı akıldan haatanellk oimuç. nefslne düşkün. agzı kalabalık, ?özyaşı mualukları gevşek, varlıklı blr adam. Acı tatlı konuçurlarken, blr ara çocuk üst kat odadan ellnde blr kuttı ile, korkudan tltreyerek, ağlı. ya aglıya gelir Annesinln tavan ara sma sakladığı blr oyuncağı bulmuş, oynıyayım derken kırmış, anneslnden vlyeceğl dayafm dehşetlle, oyuncatı tâmlr etmesl İçin babasma yalvarır. Kutu blçimlnde olan bu oyuncaftn Içinden blr takım mektublar çıkar Bu mektublar. çocuîun Haydar beyden değil, bi$fcasmdan oldugunu gösteTir Havdar bev: cahll, huysuz. edcosiz dışı fla lci glbl çirkln, insanlık yoksu lu karısmdafl nihayet kendlslni ltur taracak olan bu mektublan ele geçlr diğine son detece sevlnir. Çok geçmez kapı slnirll slnlrll çalmır aidlp açar, <Jah» önee yaptığı tasvirlerln, Terdiğİ sıfatlann tastamam sahibl olan kan sı. ardmda üçü erkek, birl kadm dört kişlllk blr grupla ı ç e r t girer, kapıyı açmakta bir an geclktiğl İçin, Hay. dar beyiozehirli dlli İle tepeden tırna*a şdyle blr yalar! Bu arada Doktor Hüsnü, ısırgan otundan da beter olan kadmın şerrine uğramamak İçin sıvışıverir Gelenlerden blrl, kocalıktan çıkmıs bir koca,, lklnclgl dört bir vanından hayst fışkıran blr taıdın üçüncüsü bu kaflmm göıdest, dördün cüsü de adı ile. sıfatı iie tam blr mol la Klmya âlimi OrdtoaryÜB Profeaör ; Doktor üstad Haydar beyln karısı üo| casmın plşirdlgı yeymeklerle mlsafir , lerlni bir güzel ağırlar. Hem yemek '•'"nir, hem de yürekler acısı Profesö ri'n karısı olacak Sehnaze hanımefen dı kâh gözlerUe, kâh sözlerile her an kocasmı yer! Mi3»flrler arasmda en çok dlkkate defer olan molladır. Havatını hep kirli ve karanlık yollardan kazanan molla, riyakârlığı, yaltakçılıSı huv edinmlstir. Nlteklm, bu akşam Havdar bertn evlne gelişl de sebebsiz de^ıldl Profesör tembel ve küstah Cg rencilerlnden h'rlr.e hakettifl kınk no tu vermiçtlr. Bu Sfrencl. mollanm bir artadasımn oSlud'jr. Artadasmdan para aldığı tahmin edilen mollanın, her türlil aşağılamaya tahammül ederak, not konarmak lçin yalvarmalan so nuçsuz kahr Aynca, Sehnaze hanı•nın kocası üzertnde yaptığı baakılar j aa semere vernez. Mlsafirler gldmce I kan koca başbaşa kalıp esas konuya , rtrerler. Haydar bey mektublardan hareket ederek, kendisinl boşama hususundakl kesln karannı blldirir. Şeh r'Z9 hanım bu karar karşısmda şaşar, şaşırır, fakat iş gene olacağma varır Proîesor evden çekip gifler, baş ^a bir semte, başka bir eve yerleşir. Paraı namusundan daha çok seven molla. boşanma dâvâsını üzerine al tnıştır. HaydaT bey yeni evlnde eski dos'u Doktor Husnü İle hayatm ta. dım çıkarmıya çalışırken boşanma ilâ mmı koltujuna kıstıran molla sırıtkan ceîıreslle çıkagellr; yıllar yılı sü rup sre'en bir dert nihayet sona ermiş tlr. F;;kat, «Oh'« demlye vaktt kalmaz, i'ıincl bir dert daha bellrir ken dl çc~uğu olmıyan çocuk, annesi tara fmdan soka^a atılmış, hasta. perişan duşırs^stur Ustelik bu çocuk, babası bildlğt Havdar beyi candan sevmekte dir; nereye giderse gitsin, gölgesl gibl or.un peşinden a"rılmamaktadır. Hay dar tey de' çocuğu sevmiyor denemez. N'havet, temiz vicdanı tcabı, zavallı ci'lı vanırda ahkor; ama kendisine ba ba de^emek çartilel Fakat, blr ara bu sır'tan da feraüat eder, baba sözü nü de kabunenlr. .gon perde de böv lece k^'ianır. Reşad Nurt Güntekin «Bu Gece Bas ka Gece» yl yazarken melodramatik motlflerle fprslkal ve komedik unsurlar arasmda kesm blr karar vereme miş gibi gOrünmektedlr Bu yüzden piyes, bütünü ltlbarile, blr foküs nok tasmdan mahrum görünüyor Bunun. la beraber, güzel ovnanması, spvirclr.!n salondan hoşnut aynlmasmı sa» I I Mifletvekilleri mal beyanma tâbi olmıyacak (Baştarafı 1 inci sahifemizde) Hür. P. Grup Başkan vekili Diyarbakır milletvekili Yusuf Azizoğlu ise kanun teklifmin esbabı mucibesini etraflıca ızah ettikten sonra, hakiki demokrasılerde millî hâkımiyetin yegâne tecelligâhı olan meclislerin, her türlü tereddud ve şaıbeden uzak tutulmasının bir zaruret olduğuna işaretle, mem'eketimızde yuksek makamları işgal etmış bazı zevat hakkında bir takım dedıkodular doîaştığını, Buyük Mıllet Meclısi azasınm bu çeşid çirkın isnad ve şaibeden munezzeh ve masun bulunması lâzım geldığini, bunun da ancak böyle bir kanunla mumkün olabileeeğıni belırtmiştir. Hür. P. Antalya milletvekili Dr. Asım Okur da kanunun lüzum ve zaruretı uzerincie durarak, teklıfte'n gayenin milletvekillerinin mal beyanına tâbı tutulmaları suretile, her türlü şüpheden âzade bir şekilde vazife görmelermi temin etmek oldu ğunu belirtmıştır. Bu konuşmalardan sonra, kanun teklifınin tumu oya konmuî ve D.P.li milletvekillerinin ittıfakilc reddedil rmştir. Tttrkiyedeki Mttttefik Türkiyenin sttfeaylan içîn taıtman Siiveyş Kanalma imtiyaz ve mnafiyetle; um üöriişii (Baştarafı 1 inci sahifemızde) vetleri yüksek karargâhlarımn Türkıye ülketinde ttsısine ve faaliyetle rine tatbik olunacak hususî şeraite mütedaır anlaşnit.nın da tabüıkı hakkmdaki kanun teklifinin müzakeresi ne geçildi: Hürriyet P*tisi millıetvekillerinin, kanunun birinci maddesinin Mılli Savunma Bakanı tarafmdan açıklanmasını ıstemeleri üzerine Başkanla Hasan Katıgal ve Ekrem Alican münakaşa ettiler. Bırınci madde şöyle idi: «Madde 1 Turki>e Cumhuriyetı hukumetıle Avrupadaki müttefik yuksek kumandanı arasmda, Avrupa muttefık kuvvetlerı yüksek karargâhına tâbi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ulkesınde tesiine ve faaliyetlerine tatbik olunacak hususî şeraite mutedair anlaşma ve ekı tasdik olunmuştur.» Kanunun birinci maddesinin müzakeresindc soz alan Kasfamonu milletvekili Ziya Termen, bu maddeyi okuyarak «hususl şerait» tabirinin Mıllî Savunma Bnkanı tnrafmdın açıklanmasını istedi ve dedi ki: «Bu hususî şerait nt.lır? Türkiyede, en kalabalık misyon Amerikan grupudur. Türkiyede bulunan yabancılar da mutlaka T. C. kanununun hukümlerıne tâbi tutulur. Halbukı bundan bir müddet evvel Eskişehirde bir Amerıkalı subay üç tane çocugu arabasile ezmiş, geçmiştir. Buna mukabil T. C. kanunlarile cezalandırılmayıp, Amerikan kanunlarınca inzıbatî cezaya çarptırılmiftır. Bu hususi şerait ne dcmektir? Bakan bu cihetı açıklasın.» Bunlan aCyliyerek kürsüden Inen Tcrmenden sonra Ekrem Alican ve Hasan Kangal ayağa kalkarak: «Bakan cevab vermiyor mu?» diye «ordular. Başkan Fikri ADaydın, Hasan Kangal ile Ekrem Alicana hıtabcn şöyle dedi: «Zorla nu cevab verdireceksiniz'» Bu arada kürsüye gelen Millî Savunma Bakanı Şemi Frgin, Ziya Tpr menin süzlerinin bu kanunla ilgisi bulunmadı5ını bildırdi. İkinci defa söz alan Ziya Termen: »Ben bususî şeraitin açıklanmasmı istedim. Anlaşılıyor ki Bakan bu hususî şeraiti açıklnmak istemiyor. Hususî şeraiti Turk mi'leti adına kanunlaştırırken bunun nelerden ibaret olduğunun açıklanmasını isteriz.» dedi. Bursa milîetvekili Haluk Saman da söz alarak bu kanunun tasdikını îstedi. Şamandan sonra üçüncu defa kürsüye gelen Termen, tasdıkı istenilen kanunun beşinci naddesini okuyarak tereddüdlerin izalesi için bj maddenin mutlaka ızahı 'cab ettiğını bildlrdi. Beşinci madde şöyie idi: «1. Yüksek rpesulıyetlı müttefiklîrarası vazıfeler deruhde eden ve Türk tabiiyetinde olmıyan genoral ve âmir ler ile bunlara muadıl rütbe sahıbi stıba> nra resmî vazifclcnı n devamı müddetince aşağıdaki muafiyet ve imtivazlar bahşedilebilir: A) Şahsî suçlardan dolayı nezaret altında bulundurma veyj tevkiften muafiyet. B) Şahsî evrak ve vesaikımn dokunulmazbğı C) Para ve kamhiyo hususlarında dİDİomatık ımtiyazı haiz perso.iele tanınan kolaybklar. D) Şdhsî e§ya hususunda diplonatik imtıyazı haiz personele tanınan aynt kolayhk ve muafiyetler. E1 Salâhıyetlerini tecavüz elmemek ve ifa edilen hizmete taalluk ?ylemek şartile resmî sıfatla işlcmiş olduklar: fiıl ve hareketlerden dolayı adlî takibattan muafiyet. Bu muafiyet "esmî sıfat ve vazife hitamından sonra da devam eder. . 2 Türkiye hükumeti Shape ile mutabık olarak yukanda vazılı imtiyaz ve muafiyptlerin hepsınden Veya bir kısmmdan istifade edecek olan şahı^ları tesbit eder.» Müteakıben, Firuzan Tekil söz Adı, mütekabiliyet psac'n. ıvularak maddelestirildiÇini bildirdi. Kocaeli milletvekili Turan Günes de bu kanunun madde'erinin kabulünden evvel Mecliste müzakere edil mesi icab ettiğini, meskut geçilmesinin zararb olacağmı söyledi. Neticede kanun reve vazedüerek kabul edildi. İsfanbul Üniversitesinde hâdiselerin yaraltığı teessiir (Baitarafı 1 inc> mhiiemlzde) yaıal Bll^iier Fakultesl Bon sınıfınm kapaMIması Üniverslte çevrelerlnde bu yHk teessur yantTiıstır Alâkalılar, Üniversitemn bu suretle ağır itham a'tmda bulunduğunu, meselelTln her gün deSHşik şekil alması yüzunden kit'î bir fıkır bevanının da lmkânsız hale eeldiŞini sovlemektedtrler Ünl. ^ersıtenln ithamları ancak Eena*o volu Ue cevablana'rablleceîlni blldlren ilellller, meselenın bugunkü senrtoda göruşulece*ınl tahmin etmektedirler Edlndığımlz malumata gore. Benatorıun gündemlnde bu hususıa her han gi blr madde mevcud de*ildlr Talnız, bir senator tarifmdan teklif edlldi:'l takdlrde Roruşuleeeğl kuvvetle tah. cnln olunmaktadı Siasal Bılgıler Fakü!te#lnln son sı nıfını kapatma kararına gelince, hâdlseyl üzıintüyle karşılıvan Üntversite mensublan, «ınıfın tatillnl icabettlren fevkalftde blr hal bu'unmadıgı, bu gibl tedbirlerm faydalı olmıyacagı ka naatindedirler. TMTF B?şkanı Hüaameddln Can Czturk de derslerlrcien men edilen ta !"be arkadaşıarı için bunın Unlversıtelilcrin üzulmekte olduC'unu belırte rek demiştır kl: «H&diselertn akablnde bov'.e tedbırîere başvurup, »on smıf talebeeinln derslere girmesinin men edllmeslnl hıç blr şekilde mânllandıramadık ve çok uzüntü duyduk » Hukuk Fakultcsi Taiebe CemiyeH hakkmdak» tahfcikat İstanbul Hukuk akü'tesl Taiebe Cemıyetinln. Styfttat Bilgıler Fakültesln tieki hâdise'.er üzerine yayınlaüıeı be yannameden dolayı açılan adli tahkl. kata dun de devam edllmlştlr. Cemiyet Baskanı Azml Yavuzalp'ten »onra, dun saat 13 40 da adliveye celbldllen Cemlvet mensublanndan Genel Sekre ter Ilhan Sakrakla İkmcl Başkan Alâeddin Kutlu ve muhaalp Fıkret Övet, Muşır Kaya Canbolat, O.ttay Topçuoğlu, Erjiu ErLeTi ve Hallt Kar çı'nın Basm Muddeiumumiliğlnde lfade'eri alınmıştır Cetılyet mensublan bugun nüfus cu.'danı suretlerlle tekrar adllye.e gelmek üzere serbeat bırakılmışlardır Profesor Kubalı'ya yapılan bir lkaz istanbul Ünnersıteslnde blr profesore derse gıreıken vapr.an lhtar, alâ kahlar tarafmdan esefle karşılanmış tır. Haber aldığımıza göre, Hukuk Fakultesl Profesörlerinden Huseyln Na;ll Ku'jalı, blrlncl sınıîda okutmakta ol du*u Anayasa Hukuku derslne gircrken. kendislne yaklaşan bir memur bazı tahnkçllerin Profesore aşm teza hurat \aparak mesele çıkaracakları. cın öftrenüd'ğinl anlatmış, Kubalıdan buna mevdan vennenıeelnln lstendlğl nı =uvlemıştir. Hâdlseve çok özülen Prof Kubalı, boyle b.r lkazın luzumsuz oldugunu, t'r lllm çatısı altına polltlkanm g!remlveceğlnl, Mldlrmıştir Profesorun derstnde her hangl blr tâdlse cıkmamıştır (Baştarafı I inct sahifemizde) Milletlerin ve cnun ku\'vetlerlntn bu ağır ve nazık vazıfeyi bütün icabatl Ue ve tam ve kâmil olarak baçarmasını temennl eder ve bu lnkiçaflarm. Mısır hükumetinin Ingillz ve Fransız tebaalarınm Mısır toprnklarından ihracı hususunda girlştigı muamelelerln durdurulması bakımmdan müsbet bir tesir lcra edeceginl ümid eyleriz Boyle blr hareketin gerginllgin izalesine hayli müemtr olabllecegincle şüphe yoktur. Hatırlanacağı veçhıle Irak, Iran, Paklstan ve Turklye arasında geçenlerde evvelâ Tahranda sonra Bağdadda yapılan Yuksek seviyedekı gorüşmeler neticesinde neçredilen tebllğlerde, Bırleşmij Milletlerin, Mısırda muh^samata derhal nihayet verilmesıne dair Birleşmiş Milletlerce ittihaz edılmiş olan kararlara riayet lüzumu tebarüz ettirildıgi glbl. Tahranda yapılan ilk toplantı sırasında, MıBirda a:<":in derhal kesilmesl için mtittefikimiz tngiltere hükumeti nezdînde müçtereken teşebbüsler yapılmış. bu teşebbüs lngiltere hükumeti tarafından tam bir anlayışla karşılanmı» ve bu suretle îngiltere ve Fran sanın a*eşi kesmelerl hueuiunda hemen o zaman aldıklan kararda bu teşebbü<;lerln blrlncl derecede tesiri olmuştu Şimdi her İki hükumetin Kanaldaki askert kuvvetlerlnl derhal geri çek meğe başlamak hususunda îldıklan kararda da Tahran ve Bağdad tebliğlerırin bir hissesl buiundugu şüphesizdir. Bu suretle Bağdad Paktının OrtadoSuda Bulh ve isttkrann tesiEl bakımından kıymet ve müessırlyetl blr kore daha meydana çıkmıştır. Ortafarkta sulh. emnıvet ve istikrarın. onu bozmak isteyenlere firsat ve Imkân vermiyeoek şpkilde teessüsü için başanlacak daha blr çok lşler vardır. Bu teblıgin mevzuu ile yakın alâkası hısehıle, bunlar mevanında Kanaldan. Mı«ınn hükümranlık haklanna rl.ivetkâr ve bilcümle alâkadarlonn mesru menfaatlertni gercğl gibi gozeton bir şekilde gı,çı<} serbçstİFİnin temini hususunda hir anla?miya vanlması mfmelPfini zikretmek Ist'eriz Bu meselenln de Bırleşmlş Milletlerin yardımile muslıhane yollard.m tatnıinkâr bir netlceye vanlmasını tomennl ederlz Moskovada tevkif edilen talebeler İngiliz Lisesinde geçen garib bir hâdise 6 GİJNE KADAR HESAB AÇARAK Hâdisenfn akisleri (Baştarafı 1 inci sahifemizde) hlr Taşer, Mllll Eğltıaı Bakanı tarafmdan cevablandırılmasmı lstedigl önerueslnde çByle demektedlr: « 1 Slvavi Bil't Fak'lltesl Dekanı Profesor Dr Tu. h . n p e zloğlu. nun. Bakanhk emrlne alınmasını icab ettiren fıll ve hareketlerl nelerdlr? 2 Bu fill ve hareketler hikkmda, mutalaaBi sorulan Ankara Üniverslte sl senatosu ne ceıab" vermlştlr? 3 A:.kara Universttesl senatosun'ia ProfetCr lehlne ittlfakla mütalaa beyan ettljl yolundakl neşriyat dognı İse, senatonun bu mütalaasmj Bakan lık makamı hangl müknl sebeb ve de "1lerle kabule şayan gormemiştlr î . Hürriyet Partisiııin tebliği? Ankara 5, (eTlefonla) Hür. P. Meclls Grupu bugüa yaptıgı toplantı «onunda, şa tebliçi neşretmiştlr: •Hurrtyet Partısl Mec'ıs O.upu bugun saat 16 da Başkan VekllleTtnden Dlyartakır milletvekili Yusuf Azlaoğlu Başkanılğında toplanmıştır. Hümyet Partisl Gnıpunun bu ttplantıeında: DP. Meclıs Grupunun 4/12/J956 tarthll tebllğmde ele alınan Ublversıte muhtariyetl ve Akademik Hurriyet'.e alâkalı eö'üş ve kararlar tetklk ve muzakcre mevzuu vapılmıştır Iktldar Partlslnce. Unlver slte cıuharyet! ve illm hurrlyetlne yeni ve <.ir darbeier lnd!'un.esl kaslt ve nıyetlnl açıkiar mahlyette gorülen D P Grupunun mevzubahls teblliindekl z'hnıyet ve emeller Hürriyet Par tısl Grupu tarafmdan teessür ve teessuf e karşüanmış ve meselecln müteakıb toplantılarda ehetnmlyet ve müs taceiiyetle muzakeres'ne devam edll mesl karar'.aşt'rılmıştır» Karaosmanoğlunun demeci tzmlr, 5 (Telefonla) Ankara Slyasal B.lgiîer Fakültesindekl hâdisenm akıslerı devarn etmektedlr Şehrlmizde bulvman Hür. P Başkanı Fev zi Lutfl Karaosmanoğlu bu hususta ŞU beyanatta bulunmuştur: « DP. Reislnln Unlversltelerlmlz İçin çok evvelden berl derplş ettlği menfi fıklrlere ve besledlŞt aksl kanaatlere bu defa Partl Meclis Grupu nun da llt!h?k etmesl ve bu fiklrlerle kanaatlan tasv.b ederek alkışlaması ı yalnız Universltelerlmızde değll Turk ef j kan UTjuruivesml de rencide etmisj tlr. Hıçblr devirde lllm muesseselerine ı karçı bu kadar kaba blr llsan kullaml marnış ve bu nıüeasese mensublan bu derece sert ve haksız blr muameleye mâruz t'rakı'namıştır Allah encamı mızı ha^ır evlesln » Hürriyet Parrisinin telçrafı Ankara 5. (Telefonla) Hür P. Meclls Grupu Başkan Vekili Drfa mıl letvekili Feriaun Erg'n Bakanlık emrlne alıcmış olunan Sivpsal E"i;iler Fakultesı Delranı Prof Tu>han Fevzl o51u i'e tv.U eSen amı Fakülte Doçentlerldsn Avdın Yalçma, Hür P Mechs Grı:nu dına aşağıdaki telgrafı ^ön^ernlçtlr«Gc,1'<Td Stniz medenî cesaretle, Türkie^in lstıkbaline, vatanperver mür.e'. \er>rin vapahileceğl hizmete blr on ek rernıls bulunuyorsunuz. Gi! r ştlsır>ız Drei«!p mücadelesinln, merr leket hesahma. (eyizli ne^ıceler hazır. lamasırı ve hakiı dâvânızm muvaflak olmasını te^^pM ed^rız » |ma bır »oru öner ~i vermiçtlT Ta (Bastnrafı I inci sahlfemizde) lhtlır.allerl Uzertnöe duruimaktadır Dıger taraftan, mevcud Unlverslteler kanununun da tâdıl edlleceği ve bu 'adılâtm tecrübelerln ışıjı altında ya pılacağı soylenmektedir. Bundan başfca, gerek Ankar» Onlversltesl, gerek İstanbul Ür.lvers!tesln dekl bazı ö'Jretlm üyelerlrln mevcud Ünivers'teler Kanununa göre tasflyesi ve tecrivesl yoluna gidlîeceSl blldi''.l mektedlr. Tasflyf ve teczlye edllecek ö^retlm üyelennln ısimlert yakmda belli olacak"ır. üniversiteler Kanunu derhal tâdil edilecsk Suriyedeki Türkler sığınıyor (Baştarafr 1 inci sahifemizde) Ainı hâdiselerin dığer Sunye çehirlcrınde de vukua geldiği, bütün nıeralckotin kargaşalık lçlnde bulundugu. gene Mardine sıgının Türkler tarafmrian ifade nlunmiktıdır. Davudpaşanın kongresi DavıHp.şa Gençllk Kulübünün Se nelık Konsrresi 9/12/«6 pazir güna saat 9 da Samatya Hetclmo^lu All Pa şa Caddesl 143 numaralı mahalde yapılacakdır. Nâsır, harbi anbtıyor Kahıre 5 (A P ) Mısır Devlet Relsi Nâsır, MiBir tsrael harbl ve SUveyş harekâtına dair Kahirenin haftalık gtzPtelermden Ahir Saa gazetesinde bir makale neşretmi^ ve ken di gorüşüne gore harbin bütün eafahatını izah etmiştir. Nâsır, Sinâ yarımada«ındaki mağlubıyetini, ev\e!ee verdıgi beyanatlarda belirttiği sebeblere istınad ettirmiş ve tr.gıhz uçaklannın 30 aded T34 tankı ile 50 taşıtlık bir zırhlı taburu tamamen hasara uğrattığını sfcylemiştir. Nâsır aynca, Süveyç üsfündeki Ingilız depolarında bulunan 2 O taşıtı ele geçirdigini iddia etC0 miştir. Mısır Devlet Reisi, İsrael, tngiliz ve Fransızlann gayesinin Mısın tamamıle mahvetmek oldugunu da kaydetmiştir. ŞubeT.lz Kongresi 27/12 '1956 perWoKerhampton, İnglltere 5 (AP) şembe gunü saat 14 de şube blnası Dunva futbol kupasınm blr eleme oıan Cemberhtaş Atlk A paşa ınedre U maçmda bu gece İnglltere miU! takı scslnde MualHmler Blrllğı loSallnüe mı Danlraarkayı S2 yenmlştlr. ai ıt eillecektlr O s*;n nisatu ekserı yet hâsıl oİTiazsa 30/12/956 pazar gü nd kezallk saat 14 de aynı mahalde \avlaeakt'r Alâkalı üyelerlmizln teş rinerini rlca eder ve bu ilânımızm ALTIS FtATLARI df.vet mikamıra kalm oldıığunu BIY eyleriz 5/12/1956 Turklye Anı*lar Dernegl İBtanbul şubesl idare heyetl Cumhuriyet Ata 89008925 Gündem: Reşad 1050*110600 1 Kongre dl«anınm seçUmeel Hamıd 80508700 2 İiare ve muraiabe heyetlertnln Gulden Holanda 8450B475 raporlanrın o'tunması tnglliz llll)0112db 3 İ<are hevetlnin lbnsı Külçe altın graml 13101315 4 Yeni Idare ve mutakabe he. Degussa 13151320 ye'lerlle vedeklerınin seçllmost 5 Dl'ekler lngiltere Danimarkayı 5 2 yendi Kongreye davet Doçeni Dr. Muammer Aksoy da istifa etii (BaştaTafı 1 inci sahifemızde) ması» vazifesinin gsldiğidır. Bu prensipe sadık kalarak, fıkir ve tedris hurriyetını ve hukuk devletini savu nan gu» dşierımı, benım bugun C. H. P. âleti olduğumu soylıycn şahıslar C.H.P. mensubu iken .dahi en aşağı bugıinku enerjı ile ifade etmekten çekmmedım. Bugune kadar hıçbır siyasi teşekkule mtısab etmedım \ 3; a herhangı bır surette bağlanmadım. Sozlerim, yazılarım ve fııllenm her türlü parti mulâhazalarından kat'ıyen uzak kalmışür. Boyle olduğu halde munhasıran men^leketın menfaatlerıni gözonunde bulundurmak ve ılmî objektıflığın hududiarı içınde kalmak suretile ifade ettığım goruşlerden c'olayı, muhtelıf muamelelerîe, manevi tazyıka maruz bırakıldım. Bu çeşıd itham ve tazyıKİer yalnız bana karşı değil, gene benim gibi fıkır ve ted ris hürrıyetı, unıversıte muhtarıyeti ve hukuk devleti fikırlerıni her devirde savunmuş istanbul ve Ankara Universitelerimn mute=ddid oğıetim üyelerme karşı da yapıîdı ve hâlâ da yapılmaktadır. Istıfanamemde sadece bardağı taşıran scn damlalara temas etmeklp jetıneceğım: Fakulteın.zro Dekanı Idare Hukuk profesoü Turhan Fc>zıoğlunun Fakulle açılış nutkundakı pek doğru sozlermrîen cıo layı üniversite spnatosunun niutaleasma rağmen Vekâlet emrine alınma sı açıkça gosterm^ştir kı, bır hukuk hocasınm hukukî meselelerde ssrbest çe fıkir beyan etır.esins ve talebelerir.e en durüst te'kinlerde bulunmasma büe tah>mmul edılememektedır Fikir ve tedris hürriyetine karsı yapıl?n mudahalckr son gunlerde çok daha ilerije gitmış, her bakımdan kanun hududiarı içinde kalan bir beyanımdan dolaj'i, gecej'arısı Emnij^et makarrlarına celbedüerek sabaha kadar isticvab edılmem bıle reva gcrülmüştur Nihayet. heniz tahkik kor.usu olan mevhum bazı fiilleıin sabıt L'duğu. karuniira ve Anayasaya aykırı bir şekilde radvolarla ve gazetelerle ilân edılerek, Ünjversite mensublarına k^rşı inanılmıyacak ithamlar ^ 'îpıîmi'îtır. Bu şartlar altında Hukuk hocalığı vazifesmi ıfa etmenın imkânsız hale geUjği kanaatile pek sevdiîım mesleğime veda etmeğe karar verdiğimi arz ve istite famın kabulünu rirt ederim» Doçent Dr. Muammer Aksoy, yedı yıl müddetle hükumet hesabma İsviçrede doktora ve ilmî araştırmalar yapmıştır. Bu itıbarla hizmeti mecburiyesi bulurımak*'Jır. Ancak Aksoy, mecburî hizmet müddetini doldurmadan vazifesinden istifa ettiği için, hazineye 60 bin lira ödemesi icab ^tnıektedir. Diğer taraftan, Siyasal Bilgiler Fakültesinde cereyan eden hâdiseler \ dolayısile Doçent Aksoy bu akşam t savcılığa davet edilmiş ve ifadesint J müracaat olunmuştur Ş i R İN V İL L A AYRICA: BİR TALİHLİYE TAM 100.000 OLMAK ÜZERE TL 1 5 0 . OOO TL MUKTELİF PARA İKRAÜİİYELERİ Hesabmızı açmakta acele ediniz. Binlerce öğretmen, öğrenci, Subay ve Tarih sevetin iki senedenberi beklediğî MUAZZAM ESER ÇIKTI DOĞllEAtlK Kadıköy SÜREYYA Sinemasında ?,Ievsimin essiz iH büvük saheseri birden Emsaline ender rastlanan... Dünya gençliğinin taptığı... JAMES DEAN'm unutulmaz zaferi... 1 A S Î G E N Ç L İ KaRebel Without a Cause» JAMES DEAN NATALÎE WOOD (Renkli Sinemaskop) Gördüğü tüyük rağbet üzerine ikinci hafta devam eaiyor. JAMES STSWART'ın baştan ba=:a heyecan dolu şaheseri. BÜTÜN OSMANL! TARİHİNİM RESİM ve YAZI İLE K R O N O L O J İ S İ (Mütehassıs Yazarîarm, Ressamlann fikirlerinin bir araya getirilmesile hazırlanmıştır) İlkokıUın 4 üncü sınıfmdan Üniversiteje kadar bütün öğrencüerle. tarihle alâkalanan heıiiesın anlayıp ıstifade edebilece ğı her Tuıkun kutuphanesmüe bulunması lüzumlu bir eserdir. Çünkü: Osmanlı İmparatorluğunun (k uruluş, gel'sme, yukseliş, duraklama. gerileme, ısîahat, tanzımat, çokme) devirleri hulâsa edılmiş ve Cumlıuriyetin ilânma kadar her yılın hâdiseleri cetveller halinde sıralanrnıştır İyi vesim kâğıdma ze*nınden msâda se ki z r e n k o ıset basılmış 35Xrı0 boydaki 8 tablosundr, Bütün Osmanlı Padişahlanmn r e s i m l e r i , br.oğrafileri. sadnzam ve şeyhulislâmları, en büyük 10 deniz 20 ka r a savaşımn temsili resim ve haritaları, tarihleri. bcskumandanlan, Türk ve düşman kuvvetleri sayısı gösterilmiştir. Ayrıc.'i 35X50 boy arKa kapaktaki 36 padişahm sekiz renkli foto'âraflan senelerdir 50 liraya satılmakta bulunan «Selâtini Âli Osman» tablosunun aynen kopyasıdır. 2 İNTİKAM KANUNU (Rcnkli Panoramik) «The Man From Laramıea James Stewart Arthur Kennedy Cathy O'Donnell Bugün suareden ıtibaren Kadıköy Süreyya Sinemasında Mühim ilâve: Walt Disııey'in renkli Mikisi (Kus Avı) Eserin en büyük hususiyeti cildlerle kiteblarm vereceği malumatı komprime halinde sunmasıdır. Eser bastlırken tnühim kısmı satıldığından siparişlere acele ediniz. Fiatı (750) kuruş, cüdlisi on Ura, lüks cilı'lisi on beş liradır Beârlini posta havalesile veya pul ol arak gönde*enlere hemen ycUanır. Ba\ıierin dikkatine: Umumi tevzi yeri yalnız İstaııbulda BAKIŞ Kütüphanesidir Siparişler peşin ve ödem'li olup veresiye gönderilmez, on adedden az siparişlerde iskonto yapılmaz. On sdedden yüz adede kadar peşin si parişlerde yüzde yirmi beş, oir defada yüz adeddon yukarı olanlara yüzde otuz iskonto yapılır. Ödemelilerde. Bir defada yüz adedden yukarı alanlara yüzde yirmi beş, daha az siparişlere yüzde yirmi iskonto yapılır. Mektu'n ve Havaleler İftanbul • BAKış, p.K 102 Adresine gönderilmeli. Kısa Telgraf adresi: Bakışder Telef on 22 89 90. Yerirıiz İstanbul Bâbıâli Cağaloğlu yokuşu başmda Bakış binasında NELÂS SATILACAK Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Sirketinden: Pîuhtelif fabrikalarımızdan teslim edilmek üzere, 5500 ton melâs satılacaktır. Bu işe aid şartnameler 5 lira mukabilinde Şirketin Ankara Merkezi veya İstanbul bürosundan almabilir. Tekliflerin gerekli, teminatla birlikte en geç 18 Aralık 1956 salı günü saat 15 e kadar Ankarada Sirket Merkezine. knpalı zarf içinde teslimi lâzımdır Kısmi teklif de verilebilir. Postada vukubulacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. şirket, satışı yapıp yaomamakta serbesttir. (16958)' 19551956 ders yılmda Deni? Lisef sıni bı >rer'k Deniz Harb Oknluna ffeçen og'ereilpre bugun saat 1=> 45 Hcyb£li>d>da Der.iz Harb Dkulunda torenle diploT>>liTi veri1»rektir. Demir tahsis edildi Vilâvetimize muhtellf ebitta 200 ton demir tahsis edilmiş'lr Tevzla'a enümüzdeki hafta başlanacaktır föreni Kiralık Atölye Trifaze cereyanlı, telefonlu, I ahagazi ve su tertibatmı haiz I her nevi işe elverişli 6 odalıl 250 m2 bir bina devren kiral lıktır. 1521 Galata Posta k u | tusuna müracaat. BAKIŞ Matbaa ve Kütübhanesidtr. l «NİLFSSİC»« Marka bır elektrik süpürgesi bugün saat 13,30 da Sandal Bedesteninde satıhktır I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog