Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

flÖRT CUMHTTRn 6 Arahk 195S Moda Amerikanm en bajta gelen moda müiehcssi3x Claı'e McCordell, nşağıdaki ya.zıs'nâa modanm ne olduğun'.ı vs ne olrmd'ğını açık btr }ekılde onlatîıgı gıbi. ayv.ı zdmanda, bır kadının nasıl gıyınmesı lâzım geldığıne daır de çok rriu.hırn tavsıyelerde bulunuj/or: En pahalı cinsten kumaşlar satın 5 alıp, en me;hur terzilerdâ" dıktırebilirsiniz. Gene, en ucuz kurraştarı elbiseler de giyebılirsiruz. Fakat ba arada hatırdan çıkarmamaruz ıcab eden husus, kıyafeunızi.ı hayatımz iizerir.de rıühim rolu oluşudur. Eazı insaniar jakı^tırmasını bılırler, yani yeni buluşlan kendılerine uydururlar. B?zı ir.sanlar ıse, korkak ve pasîftirler. Dejişen bır modar.ın ancak iki sene sonra farkına varırlar. Peki, moda nedır? Bu hususta konuşmadan önce kendini, 20 senelık bir elbiseyi en son modaya uyduran b:r insan olarak tanıtabilırira. Moda hoş olmahdır... Model ç.7erken dsıma düşür.ürüırr Bu elbıse nerede gıjılecek?. Çünkü, be.ıcî elt ssyi glyecek olan bir heykel değil, canh bır kadmdır. Elbise, giyilmek, ıçirde ya^amak için yapıhr. Bunun içın kadınlara edec;|ım ılk tavs:ye şudur: Modaya uymağa çalıjmayın. Herşeyden önca kendıniz olarak kalmasını bilin ve eğer moda, size uygun olmıyan bir şeyi söylüyorsa, kulak asmaym. Scnra bir tip olmağa kalkmayın. T ETEKBLUZlarda bu yıl çok sade hiçimlcr tercıh edilıjor. Buna Bir çok kereler «><3 ınee tip.'», «Ne sanatkâr tip'» gibı lâflar işitmişsinız karşılık, takımın goı çekici tarafı olarak j a rcnkler, jahud da desen ele dir. Böyle bir tip hallrte girmeğe te aluıı>or. Yukanda modlellerde bunu n birer cirncğl \erilmiştir: Soldaki taşebbüs etmeyin. /ksi halde kendiniri kımın eteği koyu yeşll, bluzu ise fta yet acık sarıdır. Bu açıkkoyu reıık teşkil e tmektcdlr. Sağdıtki modeldc büyük bir müşkjle sokmuş olursu denUeşmesi gilzel bir ahenk şal orne jji bir kumaştan yapılmıştır. ise etek düz renk yünlüden, bluz da nuz ve bu durumdan kolaylıkla kur tulamazsmız. Şimdi sizi ikaı ettikten sonra be thaclara da cevab verebıîmeüdir. Modayı harfiyen tatbîk eden bir ğendiğmiz bir modeli tatbikte cesur Dıktirdieiniz bir elbiseyi spdece bır kadın, «ahsiyetım kaybeder ve herşe olmağa teşvık edebüirim. Yeni bir gece gn ip atmomalı, ondaıı ır 1' yin yerli yerınde durduğu zaman go modelin size uyup uymıyacağmı du şekillerde faydplanabilmelısıniz. Bır ze püzel gorünen bir vitrim andırır. şünün. Ilk kaide şudur: Içmde ken kadmın zengın bır gıırdroba sahib olHalbuki, modanın gayesi bu değildir. dinizi en rahat hissedeceğiniz kum»sı ması bu demektir. Modada herşey muvazenell olmalıdır: ve modeli seçin. Arkadaşlsrırızın » Bu scne mnüa olan kiiçiik bir isEenkler, takılan müeevherler.. Keza, rasında giymege cesaret edem.vscec lemeyi. daha eski srnelerde diktlrdinerede, ne zaman gualleri d« nazan ğıniz yeni bir modeli sakm yaptır ğiniz bir elbispye >?plırır veya bıîitibara ahnmalıdır. maym farz, yakasını bu sprrenin modasına Moda mecmuasında gfirdüğünuz bir Modanın eğienceli tarafı, değişik uydurabılirsiniz. Arkjdaşlarınız, bumodele hayran o!ur musurmz: Umma lig.n verdiği heyecandır. Moda. harfi nun eski e'biseniz olduğunu firkptyın ki, moda mecmualan az çok, ha h?:fine tatbik edilecck demek deçil mez. Çünkü, g^zlerine çarpan ilk şey yalî bir kitabdır. Bejendiğiniz mode d^r Bazan saçma bir şeydi:. Faks' p'bi"!eiizin 1 ı senenin modasına uylin içindekine bakın Ö'ruî" niz onun siz saçma bir jeyi tatbik et pıp i?i olacaktır. kine jymuyor mu?. Kocamz, onun mek istemezseniz, tepesind? ke>bek Içinde bu'unduğıımuz sencler sizın boynundaki gerdanhğm eşini alabi lerin bulunduju, kulâh biçimir.de bir bojia ufak te'ck deâı^ıkHkler yapn.a I lecek kuarette mı?. Model elbiseyi şapkayı velevki en meşhur şapkacmm nıza m'isaiddır. Bır zamanlsr hn u | nerede givmiş''. Bir moda mecmua etıke+ini de tas =a. uzun o'an etekler k'ialmıjtır. Siz de. | sında?. Ya siz!. b:r k»ç sene dnc"l bır elbisenızın Moda makul olmahdır... Moda yaşatıbnahdır... kısâltabilirs.nir. Mcca, s.dece k?prıslere ürğıl, ih TARIHIN TARIHI BAfBAŞA Moda nedir? taıaratoriçe Ojeni Yazan: Alaln Peeanşc f ?ÇI ^ : Ç2$52. J£â53£5~5HSÎ, Serkfdoryan binası yıkılmadan islâh edilemez mi? Cercle d'Orient (Serkldoryan) bl. nası, Ya'.nıs Bevoğlu caddesinl ndegll, j tıütUn Istanbulun en seırbaçlı VP mevkıinl en iyı dolı'uran gılzfl bınaîarından blridlr. Bu binanın. belen n e n m elinden cıkacagmı duvıınca. ve'îi sahibınir» elınde münapebetsız bır kıyafete glrmeel ihtimallnl düştlnerek endişelenmiştık Fakat ahcısı Man Emekli Sandığmın burayı k'llI lıven yıkıp yerine blr kapalı çarçı yaptıracigını cğrenlnce endlşemiz uz*lntüye kalbnldu Beypğlu caddeı>lnln çanına yaraşmıyan onca riprme çatma bina dururVren ve yerierlnl gemttn ihtiyaç «• hususiyetlcrine uvgun modpm b:ralara terketemk iç'n "ıra beklerken. =(?rkldnryanın bu tee feda edilmesl. frrar lşlerimidekl hesabsızlık ve yazbnzculuk zliclrine blr halka dah« llâve ediyor Beledlve, buradpn temln edeceğı paravı gpne ) n ? r l^ierlnde kulianacafcmış Eu tedblr, ticarette açık ka T. C. ZİRAAT BANKASI VADELl, VADEStZ TASARRUF HESAPLAR1 20 Kasım 1956 çekilisinde ikramiye kazananlar: Ankara • Bahcelievler Çiftlik asfâltındaki Apartmanın bir daîresî Ankara Merkez Midürlilğünde No. 23375 hesab sahibi Muzaffere diğer dairesi de İzmir Şad vanaltında No. 420 hesab sahibi Cakoya Cikmıstır. 10.000 liralık ikramiye Denizlide No. 1017 hesab sahibi Ahmede isabet etmistir. 5.000 Hra kazananlar: Gümiiçhacıköyde No. 862 Fatma, İstanbul Galatada No. 70700 Adalet. Sinobda No. 70 Fevzi. Turgudluda No, 630 Süleyman velisi Kemal. Zoneuldakta No. 14346 Ruhsal. 1.000 lira kazananlar: Ankara Uerkez Mudürlügünde 8379 Adnan. Ankara Merkez Mudurluâıınde 37730 Kâzım, Ankara Merkez Müdürlüğünde 29396 Hı:se>in, Ankara 3.1erkez Müdürlııgiınde 52043 Mııfıde. Ay%alıkta 1015 Fatfa, Aksarayda 1918 Rıza, Alasehirde 508 Şakir Bursada 316 Eyiib, Barlmda 850 Sabri. Bartında 3830 Nafia, Bilecikte 1444 Halim, Çemi<;ee7ekte 239 Hıdır. Ermenakda 1621 Rıza, Ermanakcla 1402 Kâmıle. Eğridirde 1515 Ruki\e, Elâ^ığda G827 İsmail, Gebzede 34 Mehmed, İstanbul Galntarla 28082 Güzin. istanbul Galatada 62246 Mustafa, îstanbuî Gaiatada 36216 Salâhaddin, İstanbul Galatada 12180 Hüseyin, İstanbul Bahçekapıda 15450 Hatice. İstanbul Bahcekapıda 2083 Naıle, îstanbuî Bahcekrpıda 1677 Şem^eddin, İstan bul Bahçekapıda 1S492 Naime. İstanbul Beşiktaşta 906 Toros, İstanbul U=iküc!arda 3245 Samiye, İstanbul Usküdarda 989 Zakir, Izmir Şadırvanaitında 1207 Hataba\, Kuşadasında '297 Süleyman, Kırklarelindp 3?17 Ahrred. Konyada 10860 Ha\'va, Kırkn*afta 1226 Feerne. Kulada 1475 Hnlil, Lüleburgazda 1916 Bilâl. Mııstafakemalna?ada 1993 Ecdriye, Mustafakemalpaşada 14S1 Safa; Narllide 6789 Tuncer; Ödemiste 4377 Hasan Ödcmi;te 1446 Lâtıf, Pasinlerde 256 Ali, Safranboluda 1927 Mıı^iafa, Spfranboluda 2790 Mustafa. S'vasda 4244 Sabri, Sarıkamısta 5684 Fatma, Samsıındi 830S Ahmed, Tirede 1866 Celil, Tekirdağda 3746 Hrsan, Trabzonda 3409 Kasım, Tavşanlıda 259 Hasan. j patmak için «îermavpden feda ptnnpj ye benzlvor Ne ohırsa o'.sun, "'er bıı bına behemehal =ahıb ve fonMnun ; r'eğ^'.epek lie. hem binanın guzo'.MSlnden ve saSIamlıSınrtan lsMfirie rdllme3i, hem de ErrpkH Sanrtıfcinın , tasarruf zihnlyeiile hareket edprek \\\\ bır tesm mevdana getirme"=ı için [ *. ';lı'ırpiz "udur' Eu bina. d^hiit Ok'lmatinda yapıj lacak eeaslı degiıfkllkle, Londr>nın I 3elfridge"l. Yahud da Pariein Printemps'i gıbl blr tlcarethane halinp gplneje pek müsaid bir bünve VP mevkldedir Alâkalıltnn. k«r kazmaya «anlmadan evvfl. bu cihpt üzerinde blraz durmaların! riea ederız (Ima mahfuz) ( 12 ocak 1353 Tullerl Sarayı pınl pırü ıjıklar lçınüe î'.ı. Saıoclar Bir Jmalı elbisell, yılksek rütbeli «ahslyetier ve guzel kadınlarla dolup taJşıyordu... Blr köşede de orkestra çahyordu Doktız bıı<ri!krs Irnpiratorl 'öründü ve doŞruca gldlp tahta oturdu. O »ırada öienl Baron Ro( çlld'In knlunda olduîu halde »alona glrdi ve împfiraronın Karriına] /•elereic derln blr reverans yaptı. Istanbul trafik teşkilâtmın başarısı Gaz ve benzinin vıısika ile tevzııne karar verild:ğı zam.ın. rck çtk vat ırdaş gihı bcn do bıı işm na=ıl organi?e pr!:Iı'crgini düsünmekton kcndımi alimanuiîiım. Nitekım bütün iyi nıj e t e rağmen. muhtarlar vasıtasıle d.ıgıttıniacak gız karneleri hcnviz ıhtıvaç sahıblerinc ula?tırılriimrnıstır. V'akı mıirac.ı.ıtl»re. «Daha lnln mahivetıni bız ci..hı bılr>ııyonız» dıyen ıruhtarlar mevciKÎdur Halbuki diln ak•n ş m evıme döndüğılm zaman. çok narik bir trafık mermırunıın gr'dıglnı, adrt"ıme yazılı bır z.rf ıçmde mmıma ya7ilı b'r.zın karneml te?!ım Pttlgini oğrriKİim Ciddon Avrupıi ye frrnek şekilde çalııjan Trafık Müdurlu,îüntln bu fevkalâde harpkotı beni aon dorece mütPhas^ı^ t t t ı EınİPrce hıı=u=î arabanm adres ve ıhtıynrını te«bıt edip ev ev dnlniar.'ik bü.îbcdpl knrnflpri dajıtmr.k ve bunu mııtl/ık hır bn?an ile yüriKmrk dtlnvnnın rn ileri cemivrtlerınde dThı nadirıttnndır sanınm. Cihınserî'keri Snk S2 ?. Kfdıkov A Enl< "i^ 500 lira kazananlar; Ankara Merkez Müdüılüğünde 6074 Jandarma Yardım Sandı&ı. Arkara Merkez MüdürUigünde 29248 Yusııf. Ankîra Merkez Müdürlüğünde 15724 N?şide, Ankara Merkez Müdürlüğünde 72330 H kmct, Ankara Merkez MüdiırlüŞünde 2GR67 Olga, Ankara Merke7 MndürlüSünde 26044 Salih, Ankara Merkez Müdürlüğünde 4°60 Hatice Agnda 2739 Kasım. Ağrıcla 2047 Adile, Akhisarda ?^38 All. Adanadn 11463 Ümmügülsün, Adanada 604 \uruf, Adapazarmda 4141 Hakkı, Ayval'kta 1"'69 İsrnp.il. Ar.t^kvada 2420 Rifat, Amasyada 528 İpek. Afvonda 2099 Raika, Bevşehirde 1233 MphrrM, B^frada 757 ruygu, Rozdoğanda 1376 Mehmed: Btırjada 9Î01 Abniılvahab, Bursada 41 Ayşe, Balıkesirde 9î53 Pabahat, Bprtınr'a 2170 Hpbibe, Bergamada 442 Rpmzi, C°vl>aıda 69fi Nocdet, Dıi7nede 2333 Fahriye, Dfvrekte 1331 İh^an, Edremidie 2191 İsmail. Eskisehirde 3003 Lâtif, E^kiçohirde 13912 Hafize. Edirneâe 11Ş9 Nnzmiye, El.'.zırda 1139 Ayşe, Erbaada 5 Ali; Erdekte 3S5 Dcrvi?. Focnda 191 Sııad, Giresunda 789 Sükran. Görripst R'^7 A<wı; Gedizde 1288 İsmail. Gebzede 1277 Neemeidin. Ik>7?tda 308 Diiriye. HacıbPktaşta 372 Yakuo. İstmbııl Calatada 16^"57 Cslel, İstanbulGalnlada 46<?44 Hasnn; İ'tanbul Galatada 27169 Leylâ: İstar.bfl Galatada 6.uf!55 Ali Cemal; I=tanbul Galatnda 2714 Beytiye. İstanbul Galatada 4C037 Hasan; İstrıbul Bociktn^ta 774 Zpki, İstanbul Bahçekapıda 19369 Mustfn, Hanbul Bahçekapıda 16318 Enver, fs'rnbul Hpldp ?n Ornrn. İ^.nnbul Hâlde 607 ^nlâhaIdin. İîtanbrl T^hırifde 994 Ömer Fevzi. îstanbuî SMirip 156 Ypil. İptanhul Usküdarda 3338 Hazret. Isatnbul Frthte 2650 D»ran. îstanbuî Fatihte 1382 Ee\ir <^iki Tzm.'rc'e 26813 Mustafa. î/mir Şadıryarpltın^a 095 Fot<r.n, İ7mir Karşıyakada 4337 Selim, İznir KarsıvnkiHa 310° Muadet. Npartada 921 Ayşe, Kırklarclinip 1053 Sabn. Kırklarelinde 5453 Lütfiye, KiT^unli'^a 202 Mus+afa Kararıınnrda 288 Yusııf Kuladn 1520 îîehmpd. Ko^ seride 4"5 Ahmed. Konyada 1 li"3 P c mziye, I.jlebrrgazda 1010 llustafa. Muğiada 1103 Ha'.ice, Menement'f» 786 Safiye, Merzıfonda 4450 Vahan, JM?rsinde 5821 Nazire, Mersinde 339 Fatma, Milâsda 1568 Ro^a. Manısada 1578 Kemal. Nazillide 5420 İHrahim, Nıksrrda T86 Yetcr, Osmancıkda 274 Mahmut, O.>mnniyede îf.25 Emine: Ova?ıkta 27 Rıza; Orha2nzic''e 4 Cmsn Odemi^te 268 Ayhan. Ödemiste 1109 İsmail, Polatlıda 3fc^ Battal, Polithda 249 Burhan, ^ınd^'rl'da SQS Alımcd Sam^ında 8788 Rcha, Saravda 23 Btılrnd. Tirsurta IÎJT Mehmod. Tarsu,ta 941 Melâh'ıt. Tavsanl'da 2122 Si'kriye, Tnrlvonda P831 Zelcive, Tra'^nnda ^3r>3 Ömer Ünyede 1419 Vanittin. Yerköyde 145 Paniye. YunakHa 6 Mıi3tafa Bunlardan baska 100 talihlıye iki vtİ7 ell'^er, 250 talihüye yüzer, 300 talıhliye elliser lirnltk para ikramiyeleri isabet etmis'ır (16940) ÖJenl çoS asabl idi... Son haftalar 7Rrfmda çefctlîl h r v r , r onuj vıprafmıçtl... Bir vere oturup dlPîfnınpk lhtiyacıcda ldl Fa/ kat oturaca«ı banko'ya Dahiliye NSzırır.ın kansı otunru>s'Ti. Bu kadm ÖJenl'nln can dü^nıanı İdi Omı gorür görmez' «Burası N'Azır rcf'ka. ( 'arına mahaustur, s!z bur.ivi oturnm97Fin!?ı. de1l... Bu h.ikaret kar/ >ısmda ÖJenı sapsarı olJu . FnVi* ' ' • i " " T ı ı : hidlspvl Öğreneilerin İ E. T. T den ricası Eiz. Sarıjrli t.ılrlulprln nizdfn bir ricnmi7 var. Li»e I.ılobcaiyız ve Kabniaç Erkrk Lİ9f»*in(lc okuyonız \kiımi ırı oktılıımıi7 15 40 ta dagılır Tak "i'Tidf'n 1i ''0 d ı knlkan 40 hat nu" mnralı T'ikfim Sarıvtr ot<!biS=iınıî( aym zamnnd ı. hattA 2T dTkikn cvvcl Ortaküve sellr. Biz «ınıftnn c:'".!) (hjrnğT çıkıncavı k .c!ar oiobus « crr Otobüs hrr yarım «aat'.p bır olcluK'ind.ın yarım «aat daha heklfme\p mtcbur oiıırıız Kısa kı? günleunrir eve karnı.lık bnptıktan nonra gıdebiliyoruz I. E. T T. den rica ediyçıru7 Hıç n!rmz><a l î " 0 da Tnksinulcn k ı ' p nt,,M\,[) ıo voya 5 dakika gcç kıldırmlar *rla ynrım «:ıf timiz bcU'c ıra ı 50.000 Dralık bfljUk FAT mdsa. bakası devarn ediyor. En 82 4 adet PAY kutusn kapagı göndererek mllsabakaya kaüluuz ustelik harika temlzieme toza FAVm bilumnm temizlik işlerinlze getireeegl büyük kolaylıktan faydalamnı« 1) Fay kutosoooa Ost kapağındaıı 4 adet biriktiriAİz. Ba 4 Fay kntasu kapagını bir zarfa koyanüt, «rkasıaa açık adreslnlzl ymzdıktan sonra *Pnro Saban Fabrikası, îstanbul, adresine 2) Her 4 Fay kapağ» ayn Wr numarası ile çekıLşe katılır. Kapaklar delinmiş ve yipranmıa olablHr. 3) Her 4 kapağı ayn blr tarfa koy manız \e her zarfta dörtten ek&ik »eya fazla kapak buluamaması lâzamdır. 4) î\r.TTJYe'»'dgn mOtevei'it bPtfln verg ler furo gıbun FabriKasına aittir B) Zarfların son postalanma tarihi 18 Araiık olup kazananJar 25 Araiık Sah günü ilân edılecektir. Henen jerlnden kr.lk3rak kadınların yanına geldi ve Öjeni y. kDuna alarak Saray erki î'.na m'ıhsua jsrlere güiürdu .. ve blr muddet scr ra oradan uza v 'csü. ö.enı onırduiîu yen'en herkesin Kenaısıüî bakarak yava? sesle bir şe\ler fısıldadı^ını gurııyor ve aaablyetınl belll ermeme&e ça'.ı«ıyordu Hilbukl binsı kendlsilp o sırada konıışa• m desp be'kl cîe U ır. ur liL.'i^ur i " ^ a n l t ' ı (uftı J*MI öğroncilor adına Yi\;" ] Giimliiz KÜrü1tü=üne ilâve OMATIZMA AGRILARINI 1 kişiye 5000 iira 20 kişiye 1000 iira 50 kişiye 500 lira çckill?, Istanbulda, Noter huzunında yapılacaktır Pun Sabtm FabriAtstnm namaUtından olan F Y A mlktar itibarlyU daha fazla, kalite bakımından daha Ostün, dolayısıyle fiat bakımından çok daha «coatar. TESKİN İ ] G'ln'iüz br. ";ıran «nt'cıları havll boş jgordlm, i.tknt ak^nm vcdiden sonr. yor^ıın kıfalarınıızın biraz dinlonmfi hir 7 r u r t ' t ı r Son s<"i 'le"dı Ulri'ycn ve gcccy r rılarına kadar yır tınırca«ına b.ığıran bn7Tcı!ar,ı rrârı olunrn,ı«ınıf Ankira B<'İPdiy<«'ind n nra rt!nri7 (lîı'vlvrt rmhfn/ı''ir> GFJLECFK CFKll ÎSLERE KATILABİLMEK iriN 7İRAAT BANKAÎ.ARINDA HEMEN r!R H * " .ACTIRMAK SUR^TİLE TALİ HARİKA a TEMİZLEME TOZU .\IÜHİM N'OT: İkramiyelerin tevziatında Ödenmesi mecburi olan bilumum vergilerin tamamı PL'HO Sabun Fabrikası tarafından ödenecektir. 50 000 hra tutanndald ıkramiyelerın tevziatı HİC BİR KAYIT ve ŞARTA BAĞLI OL: T AYIP kazananlar defaten PARALARINI DERHAL ALIRLAR. HERŞEYl TEMlZLER • UrologOper?.tör Dr. ^ * BANKASI T.A.O. CAM1ALTI TERSÂNESİNDEN: Tersanemize aid telefonun 44 35 56 olan numarasınm 10/12/1958 tanhiı.r'en itıbaren 44 19 53 (çift hat) olarak değıştirıleceğ: ilân olunur. (16906) CAFER YILDIRAN Cağaloğlu Kızılay Cad. No 6'2 Keçiören Apart Kat: 2 Sağlıjs Müdürliiğü pazardan maâda hergün saat 15 den son ra hastalarını kabul eder. Tel: Kv ve muayenehane: 27 42 93 adale, sinir, lumbago, ve romatizma ağrılannı teskln için faydahdır OPON, baş, dlş, 8OI.DAN S \ Ö \ : 1 tnt'ı U kıibmesmın Suvoyç me ^oleFi ıı^m A\ *m Kcimar.'sıpdan nı h.ıvot ieterrtğe mcc'rar kaldığı 2 Kur'ar.ın cüzlrıiMk'n bırı 3 Cevır c^nıik pkopnnM v" poütıka igİPrın< •' ustT 4 Çok tchlikfU durumu bPlırIcn pski Jcllmplt ılcn hin 5 Sulî.tiı Mf'hrred ar'mı ta<=ıvan O T M I I I P"'i"! Mprnclın bırı bıırn ç.ik n^o r.ıklı ırlt, mevdana çıknnFiİp balirm .aoldiirinı hnb^r vı rcr.lerden 6 bu nu vap ın önc° ka7 ı n r ama sonra ırli^i p'ı7ra ç!!:ı\enr. lnyvanlar r n ı ih:ıiç o 'tPTir»doi dojfururlar > 7 Pir renk 8 Palhın°lprcîe ayn « ı tı'an pırç.'Hr 1 Şpnf ve havsjvi't «.ılıWon"iı h' r tarafta giirdükiri. 2 HiHtiların c"kinrlnrclqp brklediklcri t îıullar (r«kl u«ul ç«mıl>, Orta Asv:> okü7ü 4 ]*V\?\m Macsristanda J»Pçpn mpçhur hir nporpt. 5 Pant yifîiti (iki lp'irrp), bazı knn^dlı ba\ vanlnra Voriîcbilpcpk bir emir. fi Bir rins pevnir 7 Bir takı bnvut!ar (eski usul çn£ul). 8 t=itiha>>!7 cncuğa d'irmadan verilon emir, annr«:i cnviremiypn yavnılıra vasıtnlı olnrnk •sutniielik vıpan UNKUPROGRA^ •1. . •• ANKAKA 7 27 Açılış ve prn^ram 7 30 Türk'Ver 7 «5 H're!»r 8 m Bı • a ı m liT'i n m n n<".p'nrı" 8 15 H"fl£ ır.elo"'er 8 3i S:ı^a*k.";"aan bıter = >rtı 9 00 Çesıdlı hif.f müzlS '0 00 Prosram ve tTpan'ş ISTANBL'L 12 27 Açı'iş ve program 12 30 Ö|!» konserı 1^00 Sarkılar (Tülı.n Korman) 13 30 Hrber'.er 13 43 Eaa eser'eri 14 00 Çal şirtcen müz'k (Ka1 rıs' ? h'flf melofll'er ve ri T.UZİ>"I M 30 Sarkılar (Lu'fı Günerl) 15 00 KApamş. DENİZCİLİK BANKASI T.A.O, îstanbuî Dman Işletmesinden: ••• I Balr.t Müsevi Hastanesinde | Dahiliye servisi için bir asistan Doktora ihtıyac vardır. İl Igililerin saat 1012 arasında |müracaatları rica olunur. Tel: 2112 09 60NDE 6 ADET'E ^ KADAR ALINABİLİR Dolrtar Aranıyor l İşletmemizin Kas:mpaşa Camialtındoki haricî bekçı mahallıne aid 44 23 95 numaralı telefon 10/12/956 tarihinde 44 49 53 n u m a n h santrala bağlanacaktır. İş sahiblerinin mezkur tarıhten itibaren 44 49 53 den 202 vi istemeleri rica olunur. (16906) w Cıhangirde, fevkalâde deniz manzaralı. aüartıman ve otel ınşaatına müsaid, inıar durumu mevcud, 23X40 koje arsa acele satıhktır. A\şar Emlâk 44 92 37. Taksim Sarayı Kat: 1 No: 12 EMSALSİZ ARSA V G A 1 1A N T| i * Ö L lül ıVı ; Ü|A| N z A İSİ E A! Ç D { İT| l j M| ! D ]F p E| A |M A D| ş I * 3 « I 8 t 6 m j # z T A E R i ı K II L İ İE ıs ,L II 151 A H 11.57 Açılı? ve proTam 12 00 Mus 'afa C;ecevHtma7'dnn t 'rkuler 12 15 KuîiiK knn«»r 12 30 Üç ses'en şar j 16 57 Acîlış ve program 17 00 Kakıiar Sevlm CaSlavn" Iıvn E en .Vıan P . i ı i ! A':mcı 12 57 ST^P'rt sıat rısık muzık 17 30 Türküler (Muzaı. fiyI"00 Hnbpr'er 13 IS Hfiftf V.vnna I fer Akgfln) 17 45 OhaE'çor/'ir m'iziîi 13 ?0 °ılon or'p rası Sedat i lpven: Marla Mon^reil) 18 00 Şar1 T !» ldare»'ti''e 1411 N>'in Demir kılnr (Afitnb Karican) 18 25 Kavıö 18 30 Melodi Ser'.r.ı '" ^ I M H ^"kı'Rr 1410 Pntı mi7İ. mektubları (Tikdlm eden Hulkl Saner) 19 00 Slnflpn spcmp'pr 15 00 Muîtafa Sey r^ n 'fian 5Rr'"Nr ve sa7 p^fl^ri 15 30 <Kona'sma 19 !0 Caz ır.üz:5i (İsnıet I,ftfin AtncrKs o r k f ' r ^ ' n n ca lyor j S'rai ve arkaJnşları) 19 30 Haber< r. , j erte'ilcı fasü h»ve16 00 PrOT'im ve 1apsnıs ı l<r ] i tl 20 15 Radyo Gazetesi 20 33 Sarkılar (AUned Cağan) 2100 Bır 16 57 Açılı? ve pro~rnm 17 00 Mıı hikâyemiz v?r 22 00 Şarkı.ar fEa.na allA Gokçav'dan şarlcılnr 17 30 Rad Sman) 22 50 K^T=er « P 1 ^ " ^ " ^ ^ p ^ • İle İnülli7ce 17 Ab So'm > Teıjiren ?3 !5 Hrbe'lcr 23 30 Pro<rraiı 23 33 o z dpn sarkılar 18 00 Radvo koy pas. D i r i m«zi»l ve h?nf rp.elodl'.er 24 00 tası 18 10 Ce^M'ı iürkuler 18.30 Orclu snatl 18 57 Serbest saat | 19 00 Hai^er'T 19 1" Tarlh'pıı *!r yap rrR 1Ü20 Emll Srern plvanodı B a n n ve jayan 1° 30 DiniA'.HH mıın!T>be 1? 40 Cumhunyet Matbsacılık ve T'lrk mU7lgi 19 4î Mıthat Asa.tan Gazt'ec'lık Turk AnoTi™ S rkett p orl'e^'rası 2i on Czalc [''keledn Ca*3:ığ u HaPevı sokak No 30 41 | iMler 20 15 Rfidyo gaîe'esı 20 29 ı Serbes: saat 20 35 V,'?'B fes'ival or Sahib' t.p^trası çil'vor 20 ı5 Kon ı .""ia 2100 Haftan'n kon;prl 2? 0" Oyeıa i'azı ıjlcmı f: en ıaire aden eevenler saati 22 45 Haber'er Mes'u! Mudur 23 C0 G = ce konssıi 24 00 Prosram ve NÂZİME NADİ I ksıDanış > CEVAU tKHMl BAŞKL'T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog