Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 Aralık 1956 CUMHURİYET Gnl. Gruenther S O N. H A B E R t B R Foster Dulles'in Politika Belgrad, Kıbrıs işindeTurk Yunan yerine mi geçecek? sınınnın Yunan Yugoslav Yunanistanı destekliyor tashihi elgrada giden Tunan Baş bakanı Karamanlis, geaı fnsat bulmuş, Türkiyeyi kbtulemeğe kalkışnuştır, Yugoslav idarecilerinin verdikleri bir riyafette söz alan Yunan Basbakaru, Balkan Pakhnın işe yaramaz hale gelmesinden yalnız Türldyeyi mes'ul tutmağa matuf kampanyasma yeniden dort eUe sarümışt ır. Belgradda başlamış olan Yunan Yugoslav görüşmeleri ne gibl neticeler verccektir? Söylendiğine göre. Balkan Paktını diriltmek istiyorlarmış. Fakat Jaha dün Yugoslavyadan gclen nutuklar bu şekilde Balkan Paktının dirilmerine imkân olmadığını gostermeğe tâfi gelir. Yugoslavya. Yunanistaila elele vermlştir ve Kıbns adasımn Yunanistana terkedilmesini temin Içln çalışacağııu söylemektedir. 4nla sılıyor ld Belgradlı muttefiklerimiz. Trieste ihtilâfı sırasında savundukları prensibleıi bir tarafa bırakmışlar veya unutmuşlardır. O günlerde çok az bir Yugoslav nüfusnna sahib topraklar üzerinde dahi hak lddia ediyor lardı ve bugun Yunanislanın hoşuna gitmek için müdafaa edec«klerini soy ledikleri prensiblerden değisik pre*ı Siplere dbrt elle sanlmışlardı. Şurası muhakkak ld. Yugoslavvamn da Yunanistanla birlik olması Turkiyenin Kıbrıs siyasetinde herhangi bir değişiklik husule getirecek değildir. Biz bugün burada başka bir nokta üzerinde durmak istijoruz. Karamanlis'in Belgrad sejahari çok tatlı sdzlerin sarfedilmesine. tarihî Yunan Yugoslav dostluğundan bahsedilmesine yol açmıştır. Yunan Başbakamnuı maksadj âşikâr. Turkiyeyi bir tarafa bırakmak ve Yugoslavya ile lkili bir andlaşma yapmak. ikili işbirliği sahasma yonelmek! Bunun için de neler anlatılmıyor. Yunanistanla Yugoslavya arasmdaki dostluk tarihidir, son elli yıl içinde bu iki devlet birbirlerine karşı silâha sarılmamışlardır. bep dost geçinmlşlerdir, birbirlerine yardıma koşmuşlardır! Öyle mi dersiniz? 25 ağustos 1915 Hemen hemen bir yıldanberi çarpışmakta olan Sırbistanuı Atina elrlsi Yunan hukümerine basvurmuş ve Bulgaristan tecavuze giriştiği takdirde Yunanistanuı, 1913 anlaşmasına uyarak Sırbistanın yardımına koşmasını istemişti. Ventze los kaçamak cevab rermiş «Atina elinden geleni yapacak, endise etmeyin» demişti. 14 ekim 1915 Bulgaristan, Sırbistana taarruza başlamıştı. Verilen soze rağmen Yunanistan kıpırdamamı$tı. Tekrar kendisine başvuran Sırb elcisine Venizelos diyordu ki: « Sırbistan, bize Dojran Gevgeli bölgesini bırakmavı ^e Bulgaristanı yendir'miz takdirde Struma üzerinde hak iddia ermiyeceğine dair söz vermeyi kabul edhor mu° «Yunanfstanın. Sırbistanın \ardımına koşmak İçin istediği yalnız bu mu\du? Londra. sankl kendi malı imis gibi Kıbnsı da vadedivordu. Venizelos bunu da kabnl etmemişti. Guney Arnavudluğu da %eririz, harbe gir. Sırbistanın yardımına koş, demişlerdi. Gene olmamıştı. Yunanistan. daha çok şeyler Isti | yordu. Fakat zamanı geimemişti. Bi ! rinci Cihan Harbinde bııyiık rol oy ' nadığını ikide bir iddia eden bu devlet. Irilâf devletlerinin yanıııda »avaşa katılmak için 1917 yılınııı temmuz ayını beklemiş. ancak savaşı kimin kazanacağı belli olunca saldırmış ve Anadoluya el armıştı. Esas hedefi bu idi! Gelelim İkinci Cihan Harbine: İtalyan Yunan harbi 28 ekim 1940 ta başlamıştı. Metaksas hükunv'H. Balkan ittifakını ileri sürerek bu ittifakm bir azası hulunan Yugoslavyanın yardımmı taleb etmisti. Fakat bu taleb yapılırken Belgrad da. İtalvan Yunan harbi kar*ısinda iarafsızlığı muhafaza edeceğinl flân ediyordu. Birinci Cihan Harbind«> Yunanhların hareketine bu defa İkinci Cihan Harbinde Yu?oslavya aynen mukabelede bulunmuşru. Son elli yıl icinde (tarihi Yunan Yugoslav isbirHei ve dostluğu) nun izyüzü işte budur. Ömer Sami COSAÎ? Hadfsefer/frd'şırfd Koruma melokleri ki rakam akhmda kalmı?.. Zihnimi kurcalar durur. Amerika hastanelerinde her „ hastaya bir hemşire duşüyormuş. Bizde 51 hastaya bir hemşire.. Allah Allah:. Nedir bu hemşiresizlik caiıım.. Halbuki biz cemiyet hayaömızda önumuze gelen kadma.. Abla, teyze.. deriz de.. kimseye hemşire diyemeyiz. Işin şakası yok!. Turkiye ve Turkler büjuk bij dünya nimetinden kendilerini fcugüne kadar mahrum etmişlerdir. Dünyada (hemşire hastabakıcı) denen bir sıruf kadın var ki bunlar eski tâbirle insanların (Melekussiyane) leri. yani koruyucu melekleridir. Bu güzel. beyaz veva mavi kostümlü, temiz ve guleryuzîti, şefkatli ve dikkatli sınıf yoktur bizde. Bir kere daha bu sutunlarda yazmışrım.. Ağırca bir yarahyı hastanede gece gündüz bekliyecek hemşire bulamıyan aileler Isviçreden mi. Abnanyadan mı bir yerden getirtmişti.. Hemsirelik dünyada iki kısma ayrılmıştır.. Bir gonüllü hemşireler vardır. Bunlar o aile kızlandır ki; harb. zelzele gibi felâketler sırasında umumi hizmetlere gonüllü olarak katılan yardımcılardır. Bu bir nevi amator insaniyetseverliktir. Bu şubemiz de hemen hemen hiç yok. Diğeri profesyonel hemşirelikrir. Vani genç kız hayatını bu mesleğe vakfeder ve onunla geçinir.. Bu da bizde?. İşte size yukanda yazdığım rakamla ölçülebilir» 50 hastaya bir hemşire. Yok deseler daha iyi olarak sanınm. Paris, 5 (R.) Fransız gazeteUrinin Bırleşik Ameııkadaki muhabirlerine göre pek yakında Gnl. Gru enther Birleşik Amerika Dış Işleri Fa kanı olacaktır. Dulles'in yakında ıesAtina 5 (R.) Yunan Başbakanı Kardelj bundan sonra, Balkan pakAnkara 5 (Telefonla) B M. Mec men istıfa etmesinin de beklendig j 1 .MMAnALI AMBAK 1JA U1ZML1E GIRDI Sahpazarı Liman teKaramanlis'in idaresindeki Yunan tının ve Türk Yunan dostluğunun heyetile Yugoslav idarecileri arasm ehemmiyetini de müdrik bulunduğun lisinın bugünkü toplantısmda, Trak iiâve edılmektedir. NATO'nun eski I sxslerinde inşası tamamlanan 1 numarah ambar dün sabah hizmete girGeneral Gruenther yadaki Türk Yunan hududunun mi§tir Resimc'e, 1 nurnarall ambarın rıhtıınına yanaşarak jükünü bodaki üzakereler devam etmektedir. dan bahsetmiştir. mühim bir kısmımn tashihi hususun başkumandanıdır ve Başkan Eısenho şaltmağa başlayan yabancı bandırah bir gemi goriiluyor. Bu akşam Karamanlis şerefine veriYunan Başbakanı Karamanlis ver da hükumete yetki verilmesıne ma wer ile çok sıkı bir dosttuğa sahib len bir ziyafette söz alan Yugoslav diği cevabda Balkan paktının lüzııdir. Cumhurbaşkan muavini Kardelj. muna Yunanistanm da kani bulun tuf bir kanun tasarısı muzakere ve Yugoslavyanın Kıbns siyasetinde duğunu fakat bu paktı Turkiyenin ışe kabul oiundu Tasarı hakkmda söz Yunanistanı desteklediğini ve bütün yaramaz hale getirdiğini ve bir müt alan D. P. Edirne millctvekillı Rukvarlığı ile Yunanistanm bu «haklı tefike yakışır şekilde hareket etme neddin Nasuhioğlu bazı temennılerde bulundu ve dedi ki: davası» nı savunacağını söylemiştir. diğini iddia etmiştir. «Meriç nehrinin mecrasının ıs>«H>ını< ıınınıinnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllımııııııuıiMi lahı dolayısile, yeniden hudud tesbit tstanbuı Valilitinden tebliğ «dllmls ve tashihi cihetine gidilırken, hudud tlr. Ankara, 5 (Telefonla) Komu mı, sanıklaıın siyasî suçlar işlemek karakollarmm kaçakçılığı önhyecek 1 Vll&yet hududu dablllndeki bü şekilde inşa olunmalan iktiza eder. ttin akar yakıt bayllerı 6 aralıgı 7 ara nistlıkten sanık olarak Ankara İki suretıle devletin emniyetini sarstık Ayrıca, Uzunköprü Edirne tren lığa bağhyan gece varıcı depolarır.da Numaralı Askerî Siyasi Mahkeme laruıı flerı surerek, Askerî Ceza Kahattının Yunan hududunu katetmesi kl yakıt mevcudlarım blrer beyanna sınde yargılanmakta bulunan Dr. nununuıı 161 incı maddesı mucibince (Baştarafı 1 tnei sahıfemizde) de nazara alınmalı ve tashih ona göre me ile VallHSe blldırmeğe mecburdur Sevım Tarı, Hayatî Şencer ve Şefik duruşmalarınm gızlı yapılmasını talar Husnu Değmer ile arkadaşlarının rulu, Macaristan hâdiselerile alâkalı yapılmalıdır.> ^ leb etti. Mahkeme heyeti bu talebe Bayller 7/12/956 sabahından itlba. duruşmasına bugün devam olundu. bir Amerikan teklifini dün tasvib etNasuhioğlunun bu konuşmasından ı r e n ancak karne muksbiltnde yakıt Washin?ton 5 (R.) Bağdad PakOtuıum açıldıktan sonra, geçen du uyarak j argılamanm gızli yapılma miştir. Bu kararın tasvibi üzerine gesonra tasarı oya kondu ve birinci lstlhkailarmı vereceklerdlr. sım kaıar altına aldı ve salon tahlinel sekreter Macar Dış Bakanı Hor tının dört müslüman azasınm Birle muzakeresi ikmal edıldi. 2 Istanbul dışı iskelelerie Uman ruşmaya gelmıyenleıın hüviyetleri şik Amerikadaki büyük elçileri buvat ile görüşmüs ve bu aym 16 sında içmde ve yakm mesafelere sefer ya. tesbit edildı ve bilâhare iddia maka ye edıldi. Gündemin müteakıb maddesinde Peşteye gideceğini bildirmişti Bu gün Dış İşleri Bakanı Dulles tarafın Türk hükumetile Amerika Bırleşik pan bılcumle denızv asıtalarınm L'gece Peşte radyosu. genel sekreterm dan kabul edılmişlerdir. Türk. Iran, Devletleri arasında. atom enerjisinin |<man Idaresince venlen yakın ihtiyac o tarihte Macaristana girmesine mü Pakistan ve Irfik büyük elçilikleri sıvil sahada da istimali hususunda iş belcelerl 7/12 '956 sabahradan ltibasaade edılmesine imkân olmadığını Dulles ile bir müddet görüşmüşlerdir. birliği yapılmasını mutazammm bir ren sahlblprince Vallllge getlrllece* ve Vllâvetçe mur<ıca'»tlar arasında Ya bildirmiş, sebeb so% lememiştir. Bu görüşmeden sonra • beyanatta kanun tasarısı bulunmakta idi Bu pılacak tasnlfe sore bu belgeler ta» dlk edildlk'en sonra bavılerinden ya Batıda hemşire bir cemiyetin en Denizcilik Bankası hesabla bulunan Pakistan büyük elçisi Mo tasarı da müzaken» ve kabul olundn. kıtlarını temln edeceklerdir. hammed Ali «Bü\ük elçiler Bırleşik buyük ve kıjmetli unsurudur. Has3 Resmî plâkalı nıkll vasıtosı nnın murakabesine dair bir Amerikanın Bağdad paktı azalarma tanelerde, kliniklerde, fobrikalarda, i kullanan reamî dalre, müeseese ve te vapurlarda, uçaklarda. orduda. aileşekkuller bu vasıtalan İçin kullanaık verdiği teminattan son derece memönerge lerde ve seyyar teşkilâtla şehir ve CBajtarafı 1 ınci sahıiemızdc) ıarı günlük akar yakıt miktanm Tanun olduklarım belirttiler> demiştir. Ankara 5 (Telefonla) Hür. P Ankasabalarda, hattâ köylerde tnsanlaTass ajansı mezkur haberinde Ira sıtaların plâka, clns, nevi ve adedlnln Dulles'm yardımcılarının da kay kın Biğdad Paktmdan çekılmesini ve zlkrl »uretıle 10/12 1958 pazartesı ak kara mılletvekılı Muhlıs Ete, bujrun ! rm sağlığma ve hayatına yardırn B M M Başkarhfına. Denızcılık Ban dettiklerine göre bu toplantıda Bir hukumetin istıfasını istıyen bır ıhtı şamma kadar birer bevanneme îl« eder. Çok büyük teşkilâtrır. AmeriBıldlrnekle mükelleftlrler.» çası hesablarının murakabesı mevzu leşik Amerika Dış Işleri Bakanı Dulkada personelinin çoklnğu bakımmlâl hareketıni bastırmak üzere Turunda bır soru onergesı venrnştır. Ete. Bugün de 60 bin gaz dan ikinci geliyor. Bizde?.. ılahve Bakanı tarafından cevablandırıl les Bağdad paktının bu dört azasma ! kiyeden yardun istedığini ilerı surkarnesi dağıtılacak Bizde maatteessuf yok gibi bir nasını Istediği iorusunda 5oyle de tekrar teminat vermiş ve Birleşik müştü. Gaz tezvlatmm voluna glrmesl için sey. Bir iki mekteb var. Senede birHukumet sözcüsü böyle bir ihtilâlın tedbır'er almmıştır Bugun yeniden nektedir: Amerikanın, Turkiyenin, Iranın. Irakaç yuz mezun veriyor. Bunlarm denDemzcılık Bankası Turk Anonım km ve Pakistanm bağımsızlıklarını asla çıkmadığını açıklamış ve Parlâ 60 bln gaz karnest tevzl edllecektlr recesi orta tahsil.. mentonun tatili mevzuuna da Temas Bovlecg aksaklı^m önleneceğl tahmln Ortaklığı kanununun 23 üncu maddeBizdeki yokluk fki bakrmdan.. Bir ınde (Malıye Bakanlığı, banltanın korumak için elinden geleni yapaca ederek, bunun bazı çevrelerde ıstıs edl'mefetedır kere bu güzel mesleğe rağbet yok. ler turlu ışlem ve hfsablarır.ı dnğru ğını söylemiştir. mar edilışinin hilâfına olarak bir Sebebi? Ehemmiyeti anlaşılmamış ve doğruya veya de\let iktısadl teidarî usul meselesınden ibaret bulunİngilterenin davet: anlatırmanuş, ekk'illen umumî murakabe heyetı maduğımu belırtnııştıı Bir gangster filmi seyrettikten nfetıle d^ne^emek yetkısıne sahibBiz birkaç sene evvel Cerayirde sonra gangsterliğe özenmişler! Londra 5 (R.) Bugün Avam Kabir sivH hastane geziyorduk. DoIT) demlmektedır Rahibin işlediği cinayet Eıvelkl gece Bakırko\de Incır'.l mev ğum kı^mına girdik.. Elli yaşlannda Hukumet. Denizcilik Bankasmı adı marasında konuşan Ingılız Dış Işleri Nancy 5 (AP) Blr koy papazı bu klınde blr ganssterhk hâdlsesı olmuş ;eçen kanunun 22 ncı madde^'nde ya Bakanı Selvyn Lloyd Bırleşik Ameri îün, doğurmak uzere bulunen 19 ya. tur Burgazda Sarımsaklı kovunde To fevkalâde şık ve elli yaşlannda. hâ:ılı murakıbların tetk'kmden maada. kadan, Bağdad paktına tam aza olarak şındakl bir kızı öldürmekten sanık hurn Uretme Çlftugınde çalışan amp. KOÇ AMERIKADA Turkiyenin sayılı ıs adamlarından lâ früzelliğini muhafaza eden oyah 1 6 sayılı kanunla tesıs edıl«n umumi gırmesini tekrar taleb etmiştir. Birle olarak tevklf edılmlştır Pollse Köre, lelerden öıver Girglnkoçla arkadaşı 40 Vehbi Koç (sağdan ikinci), beraberınde müşavırlerinden Kenan Inal boyah bir kadın önümüze düştü. Ya[Urakabe heyetının ıktisadi ve tekruk nımızda o kliniğin şefi olan bir de 37 yaşmdaki Guv Denoyer adlı bu ka Halll Çalışkan evve'.kl akşam Topkaıurakabes'ne tabı tutmak surebie ha şik Amerika Bağdad paktının yalnız toltk rahlb kadının kendiBlnden hâ pıda şofor Saıd Do«mın İdaresindeki (soldan ikinci) olduğu halde Amerıkada bir tetkik seyahatıne çıkmış, profesör vardı. Profesör bizi bir ameiktisadt ve siyasi komitelerine katıl mlle kaldıjmı soyiemlş Te işlediği cl 52067 p.âkah taksiye blnerek. Bakır bu meyanda Amerikanın en büyük kalem sanayıinin merkezlerinden Hyathaneye sokmak isterken: inenm murakabe hakkından ıstıfade duşunuyor mu 1 ! mak tadır. ko\e gıdeceklerini soilemlşlerdır. Shea£fer fabrikalarını gezmi^tir. Yukarıdaki resimde, Türk iş adamlarl, nayetl itîr&f etmıştlr Profesör. girmeyiniz.. Orada do« Otomobll Bakırkoye ^ellnce yolcular Craig Sheaffer (sağda) ve John Sheaöer (solda) ile bırlikte göriilğura halinde bir kadın var, diye tenşofore Kartaîtepeye çekmeslnl bild.r mektedirler. bih etti. Edasmdaki otorite dikkatimlşlerdir. Araba Inclrli mevkllne gemizi eekti. Oğrendik ki o kliniğin lmcc Vural tabancasmı şoforun ense hakiki âmiri bu kadındır ve bu bir alne dayaınış ve cebındeki paraları İthal edilecek buğdayı Türk »oşaVtmasını ıstemiştir Dikiz avna Kalecik civarında mecburî başhemşiredir. Bizde henuz hemşirefîcmileri nakledecek sından muşteriyi taiib eden şofor celere ba salâhiyet verilmemiştir. Çüniniş yapan Irak uçağı Toprak Mahsullerı Otisı tarafmdan kü yuksek tahsilli. yuksek salâhiyetbmde 7 5 lıra olduğunu, onu da ço. Amerika ve Italya'dan lthâl edilecek li hemşire yetiştiremiyoruz. Acınacak cuklanna gottireceglnl soMemlş ve Ankara 5 (Cumhurıvet Teleksı 600 000 ton bugdayın Turk gemllerl 5ey... mutecavızlerl ovalamava başlamıştır Bır müddet sonra taksi 4 yol ağzır.a Dun Kalecik civarında boş bır arsaya ile nakline karar verllmis ve bu hu^elınce durmuş ve şofor hemen yere mecbuıi ınış yapan 368 numaralı Br.s susta dentz nakhvatı Turk Anon'm Bugünkü sayısmda: Yıllardanberi uğraşılan bu mühim nerek ellni cebine atmıştır Şoforun tol tıpı bır Irak askeri uçagı. bugun OrtaklıSı ile mutabakata varılmıstır Venlen malumata gore. bu nakllvat mesele için çok mühim bir adımın tabanca çekecegınl zanneden Vurp.1 ogleden sonra ârızanın g.denlmesını v Biribirinden neseli, biribirinden kaçmış, Halll bekçîler tarafından va müteakıb havalanarak, Esenboâa a ırı İçin 5 şllep tahsis edll*cek ve gerniler atılmakta «Iduğunu «evinçle dğrpnnükteli 38 yazı, 33 karikatür. yakında vola çıkarılacaktır. kalanmıştır. Halilin tizerlnde yapılan mıştır dim. Difer taraftan Toprak Mahsullerl aramada 18 santim u^unîu^unda b:r İstanbulda «Florenee Nightingale Hâdı^e dolayısile, ııçakta bır hasar Ofisi Bolae Mudürluftü İthal edileeek bıçak bulunmuştur Halil pollse verdijl ifadede, 10 lıra meydam gelmedıS' gıbı, murettebata buSdaviarm tahmıl ve tahlıveslle de hemşire mektebleri ve hastaneleri» polanması Işleri İçin gereîiU hazırllk isminde bir tesis kunılmak üzeredir. Ie Istanbula geldlklerlnl, SchreTt.r.ıj da bır şey olmamıştır Bunun icin Kızılay yanm milyon lira lara İMşlamıştır. de bir kovbov fılml seyrettikten sonvermiştir. Belediye bir ar^a sağlabu lşl Tasarladıklannı soylemışPasif Korunma eğitimi mıştır. Vst tarafını Amerikanın hu tlr Vural polis tarafmdan aranmakFrancalaiar 340 grama iniyor Bazı gazetı'lerde pa«ıf Udrunma eği çeşid hayır işlerine yardımlar yapan tadır. Valı Gokay. francalanın 340 grama tımme t^bı tutulorak kımseler ve egi vakıflan sağbyacaktır. Indırılmesine dair Daimî Komısjon tını şeklı hakkında yanlış malumat Ta(pilâtını bnrada vermiyecrğim karaıını dün tasdık etmiştir Bueün vayınlanmaktndır E\.~v'Pİce de bıldırneşredılecpk karar neşir tarılıınden dıgtmiz pıbı egıtım. plânlar üzerinde ama Amerika üniversitelerinde h'irer DLNYACA y^pılacıktır yüksck hemşire kısmı oMuğnnu haıtıbaren >ururluge gırecektır Tanmmış Fransız Piyano tırlîitarak İ<;tanhiı)da da böyle bir Vırtüozu mües«esenin kurıılmakta olduğunu mujdeiemek kâfidir sarunm. Jeanne Marie Darre Fa/la yazmıyayım.. Kızlanmıza, Tek ResıtaU astqianmi7a, hekimlerimize ve 10 Arahk Saat memleket sağlığma bu çok kıymctli Pazartesi 18 30 da bir hizmet olacaktır. Yapanlardan, çalışanlardan Allah razı olsun. S A R A Y ' da Yunan Yugoslav görüşmelerinde «biittin meseierde göriiş birliğine» varıldı Hasta «lan DuHes'in pek yakında çekileceği ve Gnl. Gruenther'in tayininin de kat'iyet kesbedeceği söyleniyor ıı Hududun mühim bir kısmının düzeltilmesi için hükılmete yetki veren tasarı dün Mecliste kanunVaştı Akaryakıt haylleri beyanname verecek Macaristan yeni ihlilâl arifesinde Amerika, Bağtfad Paktına yeniden feminat verdi Komünistlerin durusması gizli devam edecek Bağdadın yalanlaması Akbaba Akbaba evinizin bir haftalık neş'esidîr! • BUGÜN ÇIKTI Programda Franck, Mozart, Liszt, Debussy, Faure, Ravel eserleri vardu. Biletler gışede satdıyor. DENİZLİ Şubesi 7 Aral'k cuma günü B. FELEK Mes'ud Bir Dogum A Zİ L LI de • Sumer Ajansı 8 Aralık cumartesı günü ve Nurten Öçal ile arkadaşımız Ertum Öçalrn 5 aralık 1956 çarşamba günü bir kız evlâdlan dünyaya gelmiştir. Anne ve babayı tebrik eder, Füsun adı verilen yavruy» «zun ömürler dileriz. MEVLİD S»vg!ll annemlz Bayan ZEHRA MİREL'în velatınm binncl »enel detTlyssı do:aTisll« 7 aralıfc eum» günü 6glt nsmazını muteakıb Kadıfeoy OsnıanaŞa Camlinde Hafız Esad Gerede ve arkadaşlan tarafından okimac&k Merlldl lfe arzu buyuran akraba, dost ve .hvanı dlnln teşrtflert ric& olurruT. Mirel allesl *** Raffib Pa=a mahdumu vefatının dordurcü senei devnyesı olan 7 aralık 1956 cuma günü ikındi namazını müteakıb Beyoğlu Ağa camiinde Hafız Eaıf Bahrıyeli tarafmdan =?>z ruhunı ıthaf edılmek üzere T n l ' d nkunacağından arzu edenlerın teşnflerı rıca olunur Eşi Fılor Sanca BüvOkannprrızın vefatır.ın 40 ıncı günune rastlayan 8 aralık 1056 cumarteFi günıl ıkmdi namazını mutpqkıb Kızıltopr^k Zühtüpaşa camımde nıPvhdı nebevi okunacagından arzu edenlertn teşnfleri rica olunur (16943) Ailesl namına Ferıde Sağcan Kasım ayında Izmirde 251 çift evlendi tznıir 5 | ı ı ) Beleflıye neşriyat bürosundan verilen malumata gore. kasım ayı içinde Izmırde 231 çıft evlenm ştır GERMENC1K Türkiyede şimcjiye kadar çıkan en büyük roman,824;sayfa (2 cilt birarada) Ajansı (AYDIN) 10 AraliK pazartesi gunü TEŞEKKÜR Uzun zamardanberı çekmekte oldugum ha*talıgın tam teshı«ını yaparak mahıranp tır amel'yatla benı yeniden hayata ve sıhhate kavusturan maruf ve kıvnetlı operatorlerımizden sayın nrnfp^nr doktor avnı zamanda sırf ınsanı hislerle harpkpt edprpk amelıvat esnasında hazır bulurıan ve bana ce<=aret verenc daimî doktnrum &ayın dnktcr Teodc Karamuradoglu ile sayın doktor Kcstantın K«;an^opulos"a. bana gosterm]c oldugu yakınhk dolayısile ve a>"ni zamanda Fransız Pasteur hastanesınıiî ha^talıgım esnasında bana karşı gn<=*erdıklpri hu«nü muamPİfden vr ı alâksdan doîayı sonsuz minnpt vc ' şükranlanmın 1 ıpuhterem gazetemz savıtasile bildîn rrP5ini nca pdenm Elenı A Karamanoglu îstanbul l'mum Sıgorta Şirketlnır j Mudür muîvını bir kalb knzı neticesınde vefat et mıstır Cenaze merasımı buffün per şeır.be S aralık 195fi saat 12 30 da Beyoglu Panayla Rum kılisesmde lcra olur.acaktır. Cenaze Levazımatı ve Servis ISITI ANGELİDÎS Tel 441852491536 *** Sütis Kollektıf Şırketi ortakların dan Halim Cecanın ağabeyısi, Muhli« Cecan. Suad Cecan ve Ayhan Cecanın babaları. Belkis Cecanın eşi, Bestme Cecanın kayınbiraderi. Sıdıka Cecan. FahrünnİFa Cecan ve Besi Sonenn kayınbabalan eski tüccardan Erzurumlu HİZMETİNİZE H U S U S Î GİRECEKTİR KEŞİDE Açılış n,unasebeule Amerikada bir yılda 3.000.000 satan bir şaheser MUSTAFA CEMAL SARICA'nın Çeş'dlı Para İkramıyeleri ŞİNASİ HAKKI ERELe İRYABANCIGİBİ (NOT AS A ŞTRANGER) r Her 150 Liraya bir kur'a numarası VEFA T ! Bay LEONİDAS KAKORATOf 6u roman, Aşklariyle, kinlerîyle, ıstıraplarile bütün Tıp Talebelerinin, Doktorların, Asistaniırın, Hemşirelerin hayatlarını vermektedir. v Bu roman, Amerikan hastanelerinde geçen akıl durduracak hadiselerin iç yüzünü açıklamaktadır. BU ROMAN HERKESİN KİTABIDIR YILDIZ romanlar yeni ciltli Lüks kitaplar serisinde çıktı. " " ' i Bay ZİYA CECAN (ÂUmZade) Senıha Yıldam ve e=ı Tuggeneral Ata'ürk Eulvar 245. Ankara Tel: 27318 HsvrulUh YılrJamın kızı Sevım \ ılBütun meslekî vesair Amerikan mecmualarına nordam ılp Yuk=ek Demzcılık Okulu oğr°ncilerinden Ayhan Yıldamm kar'. ır uzerindeıı TL ile abone kaydetmektedir. Müjdeşi &t vc •jctııısiarı, bu kola\lıktan ıstıfac e içm derhal I AYSEL YILDAM aşa; ıdakı adresten, 5 rumaralı kataloğu ıstemeğe davet j 4 k;"=ım 956 salı gunü genc ya«ında \ Hakkm rahmetıre ka^nıçrr.uçtur CeP K. 60 Vek:.ı M ^r, Dept, 3C Ankara nazesi 6 aralık 956 perçembe günü oe"le namaım müteakıb Fatıh camımdcn kaldınlarak Edimek?pı Şehidlığıne defnedılecektir. Mevlâ rahmet Bugun mt>tiı • ! ' r t e n itibaren eyleye. Yıldam ailesi Istanbulda Uk defa olarak *** Samsun Gümruk Müdürü merhum TAKSİM Sinenu sında Hskkı P?=inprin kızı. Dr Nuri Pa•iincrın vegenı. Nezihe Çphkyolun am Türkçe sözlü cazadp=i merhum Ferıd Pasıner. merKara Gölün hum Loylâ Bellı^ün. Adana Ziraat Müdıırü KPIIII Pasiner. Memduha Turgavm hem=ıreleri. Ali Alpann Canavarınm İntikamı te\zez.<dp=ı ve Sadık Alpann eşl Amerikan Neşriyatı Bürosu ÖLÜM vefat etmiştir Cenazesı fi aralık 19Jh pe'SPmbe gılnü saat 11 de Acıbademdekı koskünden alınarak Kadıkoy Osrnanaga camıinde oğle namazını müteakıb Erenkoy Sahrayı Cedıddekı aile kabnstanına defnedılecektir. Mev lâ rahmet eyleye John Ağar Lori Nelson John Eromf:eld'ın yarattıfcları bu fılm sizi saatlerce heyecan'laT. heyecana sürük'iyecekı'r. 'OZEN FILM 5 12 i^fc ça^amba 'absh. vefat etmistı> Cenazesı 6 U 955 perşembe günfl OFIP namaım muteikıb Kadıkoy Osran = e3 camiındPn k^dmlarak Kar^r5'hr.^»dd''ki ebedi ıstırahatgihu»» SENİHA ALPAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog