Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

tKl ÜÜHHHDltlUH!)! DÜNYA MESELELERİ lâsik bir kitabdn, bit ncslin 33 sene sayıiması gerektiğini uzun uzun izahlarla okudum. Tafsilâtına dalmıyayım. Modern hayatta babaBaşhğı görünce, müstehlike hürBonn. kasım Ortaşark SUveys hâ bugüne kadar üç Fransız deleges! ile radadır ki bu (imalâtçı) nın müs lığın değme yiğite delikanlılıkta na** YAZAN: disesinlln tepkilerüe. Merkezî Avnıpa teırLsil edilmekte olan Saar'ın bur.dan met edilrniyor mu? Yani müşteri otehlike hoş görünmek, ona nürmet sib olamadığı düsünülılrse iddia doğMacaristan katliâmınm ıstırabile yuğ böyie Alman delegeler tarafından temlan müstehlik mubayaa esnasmda kaetmek lâzım geldiğini düşünmeğe ih ru gibi geliyor. rulurken Lüxemburg'da bir masanın sil edilmesi Ancak Fransa ile Ahnanya ba muameleye mi maruz kalıyor diye tiyacı yoktur. Çünkü bu zahmetlere Otuz kiisur sene evvelki insantarıetrafını çeviren Alman ve Fransız Ha arasınra müsavatı temin etmek Oıere bir sual zihinlere gelecektir. Kasdigirmeden de mamuallerini satabilmek mızııı cılızhğı, perişanlığı göıümün riciye Veklllerl ienelerce Avnıpa niza de Fransız heyeti azalarınm aynı mlkmiz bundan daha ileridir ve «hürtedir. mmda bir çıbanbajı teskil etmlş bu tara çıkartılması kararlastırılmıştır. öniindeıı gitmez. Moda lcabı etckler Gene, meselâ sebze satanlanmız bi kısaldığından, kadmlarda bacaklarm lunan Saar meselesin! hallettiler. Ltaenburgda ünzalanan anlaşmayı Etüdler yakında tamamlanarak met» i, müstehlikin arzu ve tab'ma en (mobilye) ölçüleri diğer memleketler halde istihlâki artUrmak için olacakuygun olanı aramak ve sunmak yani ze pırasayı (okka çeksin diye) hâlâ umunılyetle lâdes kemiği tarzında Saar meseleslnin. Fransa ve Federal müteakıb yay^îanan resmi tebllğde. istimlâklere başlanacak; Londra müşteriyi her bakımdan tatmin etmek katalogîı nndaki ölçü'erden de fazla daima normal bir lokmadan büyüktür ve hâlâ uzun ve mutlaka çöp tene çaıpık olduğu mcydana çıkmı:); esefAlman Cummrriyetinnin karşılrklı ola «Bugün. Fransız . Alman münasebetdır ve gene bunun İçin de meselâ ve insan onu iki lokmada yemek zorak verdikleri tavizler neticesi 27 ekim leri için tarihî bir ehemmiyeti haizdir» asfaltı da asma köprü ile Ankara manasma alıyortız. İzah edelim: yemek masalarımız koltuk, kanape ve rundadır. Bu yanlış eb'adla imalâtçı kesine atılan saplarile sntar ve bun le karışık hayret uyandırmıstı. Krgünü ha7;Tİanan bir anlasma Ue sona denildikten sonra. «böylece muallâkta asfaltına bağlanacak Ticarî rekabetin hüküm sürdüğü sandalyelerimiz d"'""> Hovumuza na lar, ısırılmış bir lokum. çikolata yan ları bize taşıtırlar. Bir kasabdan et kekleıimizin en elenıeleri harbde kıermiş bulunması Avnıpa birlrğinin İ5 kalan son meselelerin de halledildi^iyerlerde müstahsil, imalâtçı ve satıcı almak için en az yarım saatinizi fe rıldığındaıı arta kalanların çoğu çetikbaü bakımmdan muhakkak ki çok nes işnret edilmekte ve rmutabakata Şehir dahilinde açılan sahalann cephesi, yani müşteri ve müstehlik zaran yüksektir. Çoklarımız sandalje parçasını, ağzınız boşalıncaya kadar daya mecbursunuzdur. Halbuki bu limsiz çalımsızdı. veya koltuğa rahat oturmak istersek elainizde tutturarak sizi azaba sok ' faydalı olmuştur. |varmak ancak. her iki tarafça yapılan tanzimine hızla devam edilmektedir. Bü>üklerimiz şöyle escfleniyordu. karşısmdaki cephe müşteri ve müsteh ayaklarımız havada kalır. Bundan tukları gibi karşınızdakini de ağzı satıcılar, etin zaten malum olan satış Asırlardan bu yana imzalanan anlaş biiyük tavizlcr sayesinde ve her iki Karaköy meydanı ve rıhtımının tan Şu boıulmuş kemik »eşekküliine, liki kendine celbetmek, malıru ve dolayı da rahat değil, rahatsız oluru malardan en uzun olan ve 600 sahife memleket Avnıpaya karşı deruhte et imi tamamlanmak üzeredir. Topharuza gitmiş gelmiş bir yiyecek parça şekline göre evvelden hazırlık yapa çu sivikeli san tenlere, 9 1 sönütc 1 ile rekor kıran Saar anlaçmasmın Fran tikleri mesuliyetlerl müdrik olduklan nede N"üsrotiye camii restorasyonu da mamulünü beğendirmek için elinden Kır kahvelerinde ufak hasır sandal sıru seyrettirmek azabına katlanma bilirlerken yapmazlar. Çünkü bu şekil tağşişe pek imkân vermez ve müş gözlere bakın... Ne siinepe. ne raşisa i!e Batı Almaya arasındakl münase için mümkiin olbilm^ştlr. Katlanılan fe zimi tamamlanmak üzeredir. TopHa gelen her şeyi, her türlü yeniliği yeler vardır. Dünyada bunlar kadar ğa mecbur ederler. teri nasıl olsa saatlerce dükkânda tik jeyler olduk. O eski dağ patçası betlert dostane b!r lstlkbale "ıazırlamış dakârhklar. Fransız Alman münase çeçmesinin etrafında açılan sahanın yaptığı gibi çok defa da müşteri ve insana azab veren sondalye tasavvuı Türklerden eser kalmadı! Boylaı d« bulunması Merkezl Avnıpada muhte betlerinde yen! bir devir açmak husu tar.zimi muhtemelen bu ayın sonunda müstehliklerine müracaat ederek ken edilemez. Denizyollart vapurlanndasHâlâ bu imalâtcılar, bu gibi nesne bekler. ikmal edilmiş olacaktır. Sahpazan ile kısaldı! (1) Denlyordu. mel Rus tehlikesine karşı Umid veric! sunda her iki hükumetin azminl tasdik Şimdiye kadar gayrimümkün diye Fmdıklı ve KabatasDolmabaiıçe ara di mamullerinde ne gibi değişiklikler tahta koltuklar gelmeseydi, daha u lerin bir defada ağıza girecek bir had etmektedir. birleşmelerin tahakkuku olarak da seHattâ «İçtihad» mecnıuası salıibi sında da yol genişletilmektedir. Salı ve yenilikler istediklerini sormak su zun zaman bahçelerimizde ve balkou de olması lâzım geldiğini ya bilmez bize bildirilen hazırlama usulünün vinç vericidir. Her iki hükumet. bulunan bu halpaznrı nhtım ve antrepo inşaatına retile müşteri ve müstehlike olan alâler veya, sırf fazla istihlâk olsun di pekâlâ mümkün olduğu ve sigars doktor Abdullah Cevdet. ırkımızdaki iııhitatı geçici değil, kafî sayıp: Bu anlasmanm tahakkuku ugrunda suretlnde. hür dünyanm takviyesi ve aid «ahanın mühim bir kısmı yola ka ve «hürmet» lerini isppt ederler larunızda rahat oturmağa hasret kaia ye müstehlike hürmette kusur ederveya kibrit almak kolaylığile istenicaktık. Almanlar kadar tavlz veren Fransızla blrleşmiş bir Avrupa için elzem olan verilmek Uzere doldurulmaktadır. ler ve insan tab'ına muhalif eb'adlar len vasıfta et almanın rahatlığı et ve Bari Macaristaııdan danıızlık inve istimal ve istihlâk maddeleri için rjn. Batı Almanya efkarı umumiyesln bir şartın tahakkuk etmis oldugunu Lâlell oamli restcrasyonuna hız kulllananm bunları en rahat şekilde Mobilye yapanlar çocuklar için niç da mamulleri müstehlike sürer du balık kurumunun tatbik ettiği aynı san getittellm! Diyerek Mütareke de kazandıkları sempati möhimsene göstermekîedirler» denilmektedlr. devrinde protesto vclvclelcri yaratverilmiş. Akanrayda Topkapı yolunun kullanması ve istihlâk etmesi için de bir yenilik göstermemişlerdlr. Çocuk, rurlar. usulle anlaşılmıştır. Bu da müstehlike mıştı. cek derecede olmuştur. Anlaşmanm im Nitek:m Federal Cumhuriyetin San başlangıcındakl camlin mezarlığı ve fedakârlıktan çekinmezler. MeselS iken büyüklerin yüksek masasmda zalanmasını mliteakıb gerek Şansölye söîyesi de arlaşmanın imzalandığı gün çeşmesi altı metre geriye ahnmiijtır. tstihlâk maddeterinden misaller ala hürmetin canlı bir misalidir... Çok şiikiir bu bld'atc hacet ka!Adenauer'in. gerekse Federal cumhurlyet radyoda yapfıgı blr konuşmada: bu Yıldız Beşiktaş bulvan için istim yabaneı memleketlerde ev cşyası ve yemek yemenin ne büyük azab oldu lım: Beyaz sabunu memleket müsDünyanın her yerincte ıığrunda he.' maksırm terakki yolunda harbsiz, ğunu hâlâ hissederim. matbuatınm yazdıklan. artık itunad anlaşm'larm. Fransa ile Almanyanın lâki irab oden 260 gayrimenkulün tehliklerinin yüzde doksanı el veya türlü fedakârlık edilen müstehlik sı kithksız geçen bir nesil içinde Türk arzedilen edilir bir Fransayı kaıanmanın ferah. tarîhinde blr dönüm noktası teşkil e kıymet takdir işleri ikmal edilmiştir. mobilye gibi müstehlike Amerikalılardan eşya alan dostlar yüz yıkama için de ku'lanır. İmalât nıfına kısa ifadesile (hürmet) edıl soyu gene dertendi. topiaııdı. Başmaddelerin resimleri, plânları yapılık ifadeleri olmuştur. dec»gine lşaret ettikten sonra, Saar îstimlâk musmeleleri tamamlananlar hrken sadece mühendisler ve ustala a'dıkları her eşyanın insan tabma ve cılar da bunun böyle olduğunu bilir mek lüzumuna memleketimizde elâıı pehllvanlan bi« verdlk. Amcrlka teSaar'ın Aîmar.yaya lltlhakını kabul halkırnn. vatana olan bağlılığını ifade peyderpey yıktırılacaktır. Cami ve türbplerin ihyası ve Evü rın değil, doktorların da mütalealan vücudün rahatlığına bü>ük çapta in ler. Fakat buna rağmen dedelerimiz inanılmadığını yukarıda çok çeşidli levlzyonunda (son bir lıahere gore) eden anlasmanın esaslarını kınca lzah etmesl tizerine Fransanm. bu bölgen'n Almanyays Iltihakına cömerdce raıı bün tarih! değerine lâyık blr güzel ahnır. Çünkü bir koltukta veya bir t:bak ettiğini söylemekte. «şimdi tam zamanındanberi (kalıo) eb'adında bir iş sahalarından aldığımız misaller a zekâ şampiyonlUKUiıu da bizim Onedelim: der isimli hir oğlıımuz kazaıııniî. Saar halkını ve Batı Almanya efkârı olduğımu ! a h etmiş ve Almsnyanın lige kavuşturulnosı için Evübde ku kanapede insan vücudünü fizyolojik aradığımız konforlu mobilyeyi bul yenilik yapmamışlardır. Sabun kalı çıkça göstermektedir. Bu misalleri Yurdumuzu ı:iyaret eden scyyahlnr, umumiyesinl memnun bırakan iltihak birleşmesi meselesine, gerek, kısm! bir rulan büro faaliyetine hız vermiş bakımdan en rahat ettirecek şekli an duk. Meğer bizimküer ne kadar ra bının bugünkü eb'adı ele sığmaz, çok alabildiğine genişletmek mümkün şayed kadmsalar erkeklerimizin lehatsız nesnplçrmiş! demektedirler... büyüktür. Bunun için de herkes bu dür. Fakat bu kadarı dahi maksadı1 ocak 1957 tarihinden ltibarm tahak •jirlesmenfn sırf anlasma yolu ile harb ttr. Mütehassıs elemanlardan tejkil cak doktor tayin edebilir. olchığunu edilen büro, Eyübde mevcud türbplekuk etmlş olacak ve Saar Almsnyanm slz. tehdidslz gerçekleşinif İnşaat tarzımiîa gelince, eksçri bi nu evde ikiye, üçe parçalar ve öyle mızı kifayetle izah ediyor kanaatin vendliğine, şayed erkekstlcr kızlarırin ihyası için çalışmaktadır. mmıı güzellik ve ca/ilıcsine hayran Misallere (mobilye) den giriştiğimize 1937 hududlarında olduğu üzere Alman hıt'.latarak Saar anlcçmasmın. şark bol kullanır. Sabun imalâtçılarımız bu Bu arada şehre gelen bü>ük yol göre bizde meselâ ev eşyasmda müs nalarda yapılan pencereler o kadar ölçüde bir sabunun müstehlikin tab deyiz. kalıyorlar. Askeıe alınan kövlülerlyaya baglanacaktır. Ancak bu bajla gesinüe yasayan 17 milyon Almana da yüksek tutulur ki oda içinde bir isMüstehlikin karşısmdaki sınıfı zor miz arasında da öyle yiirekicr acısı mayı taklb eden llk tiç »ene zarfmda gilnün birinde Batı Almanya tle blrle ların, çehri bir ucundan öbür ucuna tehlike hürmet edilip edümediğini kemleye veya koltuga oturunca ek ma ve istimal tarzına uygun olup layan ticarî rekabet, sürümsüzlük gi bir fizyolojik sefalete rastlamıvoruz. yani 31 aralık 1939 a kadar Saar bir şeoelkerln» datr ceraret ve ümld vere kadar katpden yr>l!ara bnğlnnması i'i tetkik edelim. üzerinde de ehemmlyetle durulmakta seriya dışarısını göremezsiniz. Mut olmadığını asla düşünmemişlerdir. bi normal iktisadî zaruretlerin bulunintikal devresi şeçirerek ve bu müdccâir.i ifade etmiştir. dır. Lontlra ssfaltını Tnpkapidan EEvvelâ, memlekette mobilyeyi kim faklardaki servis yerleri daima zan İşin garibi büyük sabvnu imalâtçıla mayışı, müstehlikin de. aldığı ve kul Çünkü... GITÇI pahalılık var. kifadet zarfında tedavülde Fransız parası yetsizlik var. memnunlyctsİEİiğimlz Sonsölye sözlerini bitirlrken Almanya bağlayacak olan kalacak, Fransa İle Saar arasmda E ü ile Fransa arasında mevcud bütün ih yübe toprak tesviyesi 30 metrelik yo ler yapar, resimlerini kimler çizer; nederim 90 santim yerden yüksek rından birisinin genc oğluna bu m;v landığı maddelerin imal .satış usul ve tiimen tiimen ama. gıdo sisteıııinıizıle Tm lun rük mevcud olmıyacaktır. Tedavü!d»kl tilâfl?nn halledilmiş olduÇuna işaret üzeredir Muhtemelen ikmal edilmek bir düjüı: j.sek, bu işin hiç bir zaman tir. Halbuki bu yükseklikte rahatlık zuu açtığım zaman genc aynı mülâ şekillerinde daha iyisi olacağını tak (köy ve şehir ölçüsünde) hir terakki bu yolda baFransız parası lleride bellrflz bir taeserek, rsimdi artık Avrupa birliği me har aylannda ssfalt dökümOne baş bütün müktesabatı bir çırak çerçeve la bir hanım iş göremDz. Bu sene ya hazayı babasına biîdirdiğini fakat ba dir edememesi veya bu takdirini iz de clbct mevcud... Bir ııesil evvelki rihte Alman paraıı il« reanl kurdan sflesinin halltne başlanabilir» demiştlr. lanacaktır. böyle gördük, har edemtmesi. ve nihayet bu inanci ve zavivyesini aşmadan yetişmiş (us pılan bir inşaatta (75) santim yük basının (dededen katıksız ekmek, hir ııesil evvelki defişürilecektlr. tnîar) elinde kaldıpnı hemen bulu sekliği tecrübe ettik, fevkalâde netice böyle gidecek, sen karışma) cevabını memlekette tesis edecsk başka amil goğan ekmek. ve bir ntsil evvelki Yukarıda da i?aret ettiğimiz Uzere Bu yol Eyübden blr köprO vasıtaaldığını söyledi. Bu muhterem ima ve unsurlann da mevcud olmamasi bütün bir ailenin sinisiııe konan yaDi$er taraftan Fransa. 25 ısne »ar anlasmanın Alman efkârı umumiye. sile Sütlüceye geçirilecek. Şişli tari ruz. Filhakika memlekette mobilye aldık. Fakat müteahhH nlan zata bufmrfa Saar'dan 90 milyon ton kömür slnieki tepküeri son derece müsbet ol klle de Boğaz yollarına ve Yıldıza bağ imalâtının yüzde yüzüne yakın bir nu kabul ettiımek bir hayli güç ol lâtçı acaba evinde dededen gördüğü yukarıki durıımları loeurmakta ve rım porsiyoıı nıiktarında ycnıek. şealacaktır. tntikal devresmln blt'jln. mıışrur. Bu mevzuda neşriyatta bulu lanmış olacaktır fnşası mukarrer Bodu. Yapıldıktan sonra ise bu zat da ispermeçet mumu, petrol lâmbası mı başka memleketlerde müstehliki tat hirleriminle istisnanın istisnası olden ionrt ise Fransa 1 M »en«inde nan gazetelerdcn Die Welt yayınladığı ğaz köprüsile de Londra asfaltı. An nisbeti hep pratikten ve çıraklıkıan ısrarının manasızlığını kabul etti... 9 yakıyor; mangal kömüründe mi ye min mevzuunda girişil?n faaliyetlerie muştur. KuyleriınUde ise. İNirlmnayı yet!t::ıı; insn; !ar elindedir. Bunun ' Saar'» yaptığı 1«5 milyon frank değe makalede Şansölye Adenauer'in üzerin kara asfaltına bağlanacaktır. mek pişiriyor; yer yatağında mı yatı yaşama zevkini arttırma yolundaki bulamaya batırıp nefis korlotcnler için de, meselâ boy öHV" uvTTivetYiyecek maddelerine gelince, bunrindekl lhracatmı devam ettlrebile de durdugu hususları ayrı ayn teba. Şehir yollarımn en mühimlerinden yor ki kendi mamulünde bu kadar hareketlerdcn bizde eser görülmemek kanaatkurlık an"anesl (rerpilnre «ŞUcektir. riiz ettirdikten sonra, Saar lltlhakının biri de Sarayburnu Florya sahil le diğer memleketler halkından biraz lardan şeker, çikolata m?mulferini ele muhafazakar davranıyor. Messle şukür Taıırıya» deseler bile. mutlaka tedir. Fransa. ATmanya ve Lümburg ara Ruslara bir örnek olması temennlstai yoludur ki bu yolun etüdleri yakında daha vasata giden ha!k için alınan alalım. Meselâ lokumların eb'adı her daha ijislnl arıyorlar... Ve bulma yotamamlanacak ve istimlak muamesmda yapilan tiçlü bir ek anla*ma Ue izhar etmiştir. Her memlekette hayat seviyesinl »e lundalar. lelerine başlanacaktır. Dahar «ylaMosel nehri üzerindekl nakllyatla ilgili »tandardını yükscltmekte önemli vaCiddl olarak da mühim kararlar almiftır. melr.e lgazetelerden Frankfurter AUge rındı açılmaga başlanacak olan yolun İşte ncticede böyle tosıın gibi bir zifeleri olan imalâtçı. sanayici ve sa« Saar anlaşmasından mtiteBundan böyle Mosel nehri Thlonville vellid memnunlyetini İfade ettikten Baruthaneye kadar olan kısmının tıcı zümrenin bu rol ve vazifelerinin yeni nesil tuhur etti. Son devlrdckl den Koblenz'e kadar seyrüsefere uy sonra bu ihtilâfın hallinde büyük payı Havayollan Idaresi, Baruthane Bamemleketimizde anlaşılamarmş olma resmi fstatistiklerin, resmi IHdialarııı, gun hale getirilecektir Ayrıca bedeli olan Fran?anın. Almanyanm birleştlril kırköy Yeşilyurd arasını Emlâk «şeker fabrlkalan çoğaldı. pek jaKredi Bankası. Yeailyurd ile Florya 5i müstehlik için olduğu kadar mem kındt bütün halkımız dahu iyi gıda Alman hükumeti tarafındnn verilecek mesl meselesinde de aynı anlayışı gösarasını da tstanbu! Vilâyetl yaptıraleket için de bir mahrumiyet ve ta alacak!» diye müjdelerin adlı asdarı olart ve senede 750 milyon kilovat saat termesinl temennl etmijtir. caktır. lik bir kudrete sahlb bulunan !kl e!eklihsizlik v*;ilesidir. vardır. Netice olarak şu soylenebilir kl. Batı trik santralı lnsa edilecektir. tsçilerln İlk millî ana dava, in^anlarımızi demokrasileri yeni ve giizel bir imtima?r3fmın (Içte iki?i Fransa. tlçte bİTİ Gnl. Refet Bele insan gibi beslemekti. Son neRİin lıeds Batı Almanr* tarafından ödene han vererek Avrupanın daima tehlike Bir'.eşmls Mületler Fllistin Uzlaatırarzetmiş bulunan bir çıbanını örnek Ir şu cektir. HamiyetH bir vatandaşa adımı harb senelerlııdt bu çok mühim ma Komlsyonu Türk delegasyonu Ba» blr «»kilde bertaraf eteılslerdlr. attık. Asıl ehemmlyetlisl: MemMosel kanalından gellp gecen gemlkanı Ger.era! Rafet Bele şehrimlze gel nun da değiliz... Müstakbel terakkilerden alınan seyrüsefer resmi Ise AÇIK TEŞEKKÜR mlştlr. Geceral Bele kendlBlle konulerin hızını bu memnun olmamak, Neckar ve Maln üıerinden geçen gemlşan gazetecilere: Yıllardır okulumuzdaki 80 ögbu bir loknı.i bir hırkaya razı ollerden alınsn mOrurlye rüsumunun vat BaEi mühim me»zuları görOsrencinin nenılik yiyecek ihtiyamamak zihniyctindcn alacağız. satisf kadar olacaktır. ME V L İ D mek üzere geldim Ankaraya glderek cını karçılamak üzere toptan erLokmadan sonra hırka balısine gehüküntrt mAkamlarlle temaalarda buAl?as kanalı tizerinde Fransa 1 » Al. 1 Sererill reflkam zak yollayan eski velüerimizâen lunacağım.ı» demlstlr. çelim. Zira tnsanUnmıcın glyiml de manyanın. Saar •rüaşmajının bünyehamtyetli demir tüccan SAMİME Simsaroğln'nun ana davalardantlır. Yeni devrin menslnde vardıkları mutabakat ise mühiro Libya Elçimiz gitti refatının ikincl senel devrlyeŞÜKRÜ MALAZ'a lhtiîâflardan blrisini halletmiş bulunsncat Rnna.vii sayesinde o pıllım pllsl dolayiBlle 7 Bralık cums guBlr müddetten berl memleketimtBİe gazetenft yolile minnet ve saygı maktadır. Fransa. Rhein nehri üzerinde lıııı k(i,vlü kıvnfetlpri askcıc Rİdon nü öğle namazmı mateakıb Şlş izlnli olarak bulunan Llbya Blçimlz dolu teçekkürlprimizi duyurmabaşlamış bulunduğu inşaattnı durdurdelikanlılann sırtında taammiim etli Camiinde nıhuna ithafen Cel»l Kara»apan dün vazifesl başına yı borç biltriz. mayı kabul etmiştir. Bu jekilde Rhein okunacak Mevlldl Şertfe «rzu hareket etmlîtlr. Şişli. Nişantaşı. îhlamur | miş şekilde RÖ7İİ tırmalıyor. Şelıtrnehrinin sularının alçalması tehlikesi lerdc de, kar ynğsa. çnnıur nnssa dneden akraba. dost ve dlndaslan okulu öğrotmenlpri Emlâkçüer Derneğinfaı kendi bertaraf edilmiş olacaktır. m.ızın teçrlflerinl rica ederlm. hi. yalınnyaklar ı>ek çnktu. Artık pek kendini feshetmosi muhtetnel Anlarmanın Avnıpa kömür ve çelik Fehmi Simgaroftlu yoktur. Şlmril. Yııkındnğu meınlcketblrliğt Ue ilgili kınnında, bu birlikte Istanbul Emlâkçiler Dernegl dün leri arasında değil, hattâ Akdenlı saat 10 da Kristal gazinoeunda blr ı l memleketleri nrasında dümencl snjıtoplantı yapacaktı. lamayız. MEVLİDİ ŞERÎF Ancak ekseriyct olmadıgından topHele fabrikalanmırm geliftneti btr lantı önümüzdeki pazartesi gtJnüne Mrrhume eçim ve annemiz kar teınpo daha ilerlpsin. Onda da bırakılmiîtır. Derneğin gelecek topNADİRE İLYASOĞLU'nun şııınpiyonluk iddiasına çıkabillrit. lantıda kendini feshctme karan verruhuna ilhafenfi,12.vı3fiperşpmmcsl muhtemeldir. Hele rimentoculııtumuE. hele CRtn BANKAMIZDA BİR HESAP AÇTIRARAK be günü ikindi namazmı mütesanayiiınlz. hele diger fnşaat malzeBir kadın kendisini vapurdan akıh Lâleli Camii Şerifinde kıymemiziıı istihsali. hele fehircilik metli . Mevlidhanlardan Kapalıdenize ath gayretlerimiı şu basladığı hııla, töçarşı tmamı Hacı Hafız Rail kezlemeden geiişsin .. Oskudardan Keprüye gelmekte olan BahriyıH, HUseyin Sebilci. H KEŞÎDESÎNE SİZ DE KATIUNIZ 54 numarah «înbisat» vapunı yolcuHele 7İraatimi«i ve enerjl kaynaktbrahiın Çanakkaleli. H. Rahmi lanndan 35 yaçmda Saime Arslan. Paker, H. tsmail Aydın ve H Inrımızı barajlarımız beslesin... yolcu ealonu açıklannda kendisini de Hüseyin efendiler tarafındrın Hele kara yollarınııe, limHnlanmıl, nlze atmifsa da sandalcılar tarafınMpvlidi Şcrif ve Kur'sm Korim. denİE ynllarımız, hnva yollarımu indan kurtanlarak Ilkyardım hastaneY.ihya Eskiçehirli tarafından dua sanlanmırın teınaGinı. emtiamınn deelne kaldınlmıs, tahkikata baslanicra olunacagından akraba. d ğis tnkuşuıııı keza bntilıyan ve daha mıçtır. ve ihvanı dinin teşrifleri rica LİRALIK FAÎZSÎZ MESKEN KREDİSÎ da ümid edilen gelişmeye ulajtırolunur. Kendisine feneral süsü veren sın... Yurdumuzdaki hayırlı değiîHÜSEYtN tLYASOftLU bir garson yakalandı meler. ciimle cihanı şaşırtıcı bir merGüney Park gazino^unda çalışan gar tebeyi bulabilir. Zira şiirtlarımıs Inson A. Cevad Tereioğlu, e\Telki gün kişnfa elverişlidir . tzmlre telefon ederek 2. Yurdiçi B51Vatanımız mubarek, innaıılanmiz ge Kcmutanını îstemiş ve Korgeneral soyuttur... ! Cemal Gürsene' oBen Istanbul MerÖLÜM «Son asırda beşeriyet teknik fılıınkez Komutanı General Kâzım DeDr. Adnsn temizan ve merhun^ da niçiıı birtİPnhire bu kadar ilprlemirkan!. Bergamada topçu taburunPr .f. Kenan Temizanın valide yip geçen nsirlarda tnhayyiıl dahl da er Kemal Terzioğlunu yanınıza alleri. meirhum Asaf Temizanın manın veya Istanbula göndermeedilemijen şeyler oldu?» sualinin ceeşi, Doris Temizanın kayınvaünizi rica ederim!» demiştir. vabını. ulema ve fudalâ yukarıki ana desi. Halet Mpnte^pnglunun hemKorgeneralin şüphesi üzerlne tahdavaiann hal yoiuna gidilmesile izah şire=i sa]ihıtı nisvindan kikat yapılmış ve garson îstanbulda ediyorlar. NÖVBER TEMİZAN yakalanarak adalete teslim edilmiştir ... Fakat irttmaî rt mnnev! nahadaAyrıca: vefat etmiştir. Cenazs ?i bugün ki buhranlar? .O da teknik tnkUafa öple namszını müteakıb Şişli caAralık 6 Cemaziyel'evvel 3 ayak nyduramnmak yüriindendtr!» miindpn kaldmlarak Zincirlikudl>e Irah olunuyor. yu Asrî mearhğındaki ehpdî i=Bütün diinyaya şamil olan bu Infltirn!ıqtgâhına defııedilecektir. baksızlık hizde de gSrttlmüyor mu? Çelenk gönderilmeraesi ınprparanızın... istikbalinizin emniyeti rudur. Meselâ lctlmal adaietln g^regl gibi ( geltsememesi?... Meselâ o derece V. ] 7.1O.]2.0514.28jl6.41 68.19 5,25 muhtaı; hnlundugumuz demokrasinln ~E. ] 2.29J 7.24| 9.47(12 OO| 1.38U2.44 türlü hitrriyetslzllkler yoiuna sapıKAYIB KÜPE şı?... Maalesef biz de o sancılar, o 1. aralık 1956 cumartesi akşakıvranmalar içindeyiz... mı saat 2224 arası Komedi *** diğine göre, böyle bir şeyi kimseye jliyorlar ve o güne. o saate kadar mah Manchester'de olmadıgını isbat eCi'MHUKÎVET» m Tefrikası; 3 6 Tiyatrosu civarmda bir elmas Maddt geHşmcler arasında bu tnasöylememiştir. kemeye gelmesini 'L'muyorlardı debilocek duru'T"^3 değilse, bunu tek tsş küpe kaybolmuştur. nevî aksaklıklan bellrtmemek de cl«Herhangi birinden, belki de Yalniz. onlar da, saatler ve daki elbette ki mahkeme<Je hiç ileri sürden gclmlyDr. Mâtıevi klymeti yültsek olduHarry'nin kendisinden öğrenmiş kshr geçtikçe bu ümidlerini kay mezdi (VâNu) Rundan bulana kıymeti kadar olduğıınu ileri sürebilirsiniz. Fakat betmişlrdi. Çimdi, Will'le en son dakikaya onra verilecektir. bu sadece bir faraziyedir, deîil saWiH hâlâ gelmdiğiije göre. B. kadar bile konuşamadığıtia göre. M Filipin adalarmda, ortalama ^•* Tel: 21 40 78 * • • boy. son nesilde iyi gıda almak sayeyılamaz ve sanığın mahkum edil Bridîrmorth onu şahiH olarak aösnssıl oluyor da onu resmen şahid sinde 10 santim uzamış diye bir Amesinde dayanılacak bir sebab ola termekle acaba r.e umuvordu? Bu olarak göster«'biliyordu? Muh.ıkemerikan istatistlğine rastla'dım. tyi rak kabul edilemez.» şahidin de dinlenilmesi için hâkimAİR FRANCE gıda. kemiklere dah! bu derece mume bu şahid de bu'.unup getirilinO zamana kadar derin bir sessiz lerin muhakemeyi avlarca sonraessir oluyor. VAHDLTGVLIEK'IH lik içinde, kulak ke?ilmiş olssı din sma bırakscakiprırr m: düşünü ceye kadar geri bırakılacak bile Bir Amerikan Kumpanyası otsR, Wi!l. geldiği îarran, Jem'in !ejiciler arasında bunun üzerine ge ycrdu? Evei, eğer VVill'in de dinleHilton otelinin yeni müdürü için hosteiler yetiştiriyor ne fısıldaşmalar, «çok doğru!» nilmosine lüzum görülürse, davayi lehinde şahidlik edemezse, avukat îşc başladı gücile sarıldığı yüzünden belliydi. dan çıktığmı isbat eder mi? Kat bravo!» sesleri işitilmeye başlan en aşağı iki ay scnraya bırakmak mahkemeyi lüzumsuz yere oyalaDick'i« aıınesi onu zorla sürükle«Allegheny Airllnes» Amerikan : Dml' i'cr şimdi, sanık avuka iyven DiŞer bir şshid, sanığm an mıştı. Hâkimler de birbirlerine ba lâzım gelirdi, çünkü gemi seferdetı mış olmakla suçlandırılmaz mıydı? Kumpaııyasl, veklâm kataloğlarınmeğe kalkacak olursa buraya sanHlltOTmn yeni Omum MUdürO W. tının yapacağı savunmayı merakla nesi. tabancanın oğluna aid oldu kışıyorlar, sinirli hareketlere bulu ancak o zaman dönehilecekti. Land dünden itibaren ışe başlamışttr. lıp gvak direyecekti. Meslekda?!an arasmda ve hukuk da şu cüıtıleyi ilân etmektedir. Eski ümum Müdür Rudy Bogler dün ğunu söyledi Olabilir. Fakat bu nuyorlardı, Kadmcağız, kıza söz freçiremiyc' bekliyorlardıDoğrusu aranırsa, B Bridgenorth, rlünyasında itibân kalır mıydı? «Bir Aır Frause Hostesi ile se Brezilyaya hareket etmtçtlr. B. Bridgerorth. H^vssindaki kâ da cinayetin o tabanca ile işlendiP5;>; ^"l^vınca, onu zorlam^ktan C Avukat, dönüp arkasma, sor.ra Will'in şahid o'.Erak ninîenilmesiBütün bu bakımlardan, B. Brid yahat ediniz.» karıştırıyor, ğini isbat etmekten çok uzaktır hâkimlere bakarak her iki tarafı da, ni ileri sürerken meslek hayatının vazgeçti, biraz geriye dogru çekile ğıdları sinirli sinirll genorth muhakkak ki kendi hesa«Allegheny Airlines» Reisi M. rek, ysmıbaşında durdu. Kapmın şahidlerin söylediklerini dinlerken Beşka biri tabaT.cayı almiş veya hareketlerile. kendisini dikkitle din en teh'ikeli maceralanndan birine bma büyük bir fedakârhkta bulu I.eslie O Barne; Kumpayası uçak r karaladığı notları temize çeker gibi çalmı? ve tesadüfen, hattâ kasden lemeğe davst etti ve kendinden da atıhyordu. Çünkü, Job Legh'den srkssına düşen. ' '• ^ ' yerdeynuyordu. Will'in karar verilinceye larmin uçtuğu hatiarda Hostesler ME V L İ D oraya atmış olamaz mı? dîler, gelene, geçene engel olmadan, bir şeyîer vazıyordu. ha emin bir halle yeniden söze baş öğrendiğine göre. Will'm Jem'i te kadar gelebilmesi. m?hkemenin bu lcmin etmek gayesüe Air France : Söz kendisine verîldiğl zamaft. Muhterem, kıymetli eşim ve orada ^ " T I P muhakemeyi dinleye«Savcllığın ikinc r*\?r"\ üzerin ladı: mize çıkaracak malumat verebileşahidi dinlemek üzere davayi bir, Hotas teşkilâtl nıerkezine mürasevgili babamız, emekll muhabe ayağa kalktı. bilirlerdi' de durduğu nokta James Wilson'un J w «Bütün bunlar bir ya!^£ eli ceğpnden hiç de €min değildi Bü iki ay geriye bırakması, hep birer caat etmiştir. Böylece, Birkaç ayrp Alhayı « ames ilson'u huzurunuza Hprry Carson'u kıskanmış olmasıKayıkçınm anuesi Mary'yi hiç tün bildiği şundan ibaretti: Cinadan beri NewYork, Philadelphia, ZİYA KAYPAKOĞLU'nun H3rry Carson'un katili zannile ge dır. Bunun da ne kadar çürük bir mizde çok daha kuvvetîi bir delil yet skşamı Jem halasımn manevî uzak ihtimal olduğu çibi Will'in Pittsburg, Detıolt, Cleveland veaaire olmsîsa dip'eyicilerin arasına ş5var ki sanığın tamamiîe suçsuz olvtfatının kırkıncı gününe tesatürmeğe çahşmiştı ama, kız bunu tiren delülerrn hepsi hukukî ba iddia olduğunu görüyoruz, çünkü duğunu gün gibi ortaya koyacaktır. evlâdı olan Will'i ueurlamak üzere Jem'i kurtarabilecek bir ifade ver arasında servisler yapmakta budüf eden 8121956 cumartesi gükımda ndelil sayılamıyacak kadar Mary Barton hiç bir zanan eönlüda istememişti. Herkesten uzak evden çıkmiştı. Acaba Job Legh'in mesi de pek zayıf bir ümid kaynaği lunan «Alegheay» Mavi Firuze nü ikindi namazını müteakıb o da, Will Wilson admdaki şahididurmak. kimsenin arasma karışma zayıf şev)erdir> dedi. «Saym sa^ nün Harry'de olduğunu, onu Ja mizdir...» bir delilden ziyade bir ümid olarak idi Bpşiktaç Sinanpaşa camll şeriüniformasını giyinen Air France finde aîiz nıhuna lthaf edilmpk mak istiyordu. ileri sürdüğü gibi Will'le beraber cınm iddian'mesinde en kuvvetli mes'ten daha çok sevdiğini sanığa Öyleyken avukst gene de bu za Te?kilâtımn yetiştirdigi 14 Hostes Bu adı işitince herkes birbirine Hzpre memleketimlıin gHıldP Sıkı sıkı tutunduğu parmaklığı delil olarak ileri sürülen tabancayı söyletr.is riegüdir Mary Barton'un. baktı. Davanın şahid listesinde böy Manchester'le Liverpool arasmdaki yıf ümide bel baSlamn. mahkeme Ro'rmek mümkündür. Bu Hostesler m"vlidhanı Hüfıı Esad Gerede, hiç bırakmıyor. orayS d?yah ola ele alalım. Cinayet bu tabanca ile Harry Carson'u «evmiş ve onunla le bir kirrtse yoktu. Wil!'i tanıyanlar ilk mola yeri olan Greenhill'p ka den WÜTin V.ıhvn E'kinphirii. Himmet Yedlnlenilmesini iste bittab! Amerikan lijantnı mükem1 rak. gözlerini hâk'me dikmJş, öyîe Herr>;= oi^biür Faknt bunun da evk . r.ıeve k?rar ıre™i= oM,,^,,,^ onun bir gün önce gemisile se£ere dar gitmiş miydi' Yoksa birbirİG mişti. 'uc.Iİ t'^rrjfından mevlidi şerii melen konuîmaktar*ır Bununla be »'e |.;:ln;i ştril diiisı okunacabakıvordu. Yüzü sa !ş. gözleri isbat edilmesi lâzımdır. Tabanca bir an için, kabul etsek bile, James cıktığın!, yani o anda orada buluna rinden şehirde mi ayrılmsşlardı? Mahkeme heyeti. «r^n'V avukr't! raber Hosteslerin bu lisanı Ameıi Jmcl.ıtı akınbs »? dostlan HP bosluklara dalmıştı. Bir hengâme bahsinde rlini'"''"'''» sahidlerden bunu nereden öğrenmiştir ki kıs mıyacağını biliyorlardı. Muhakeme bBşlamadan önce nm isteğini görüîmek üzere bpş kan yolcularının çok hoşuna arasında başı dönüyormuş, gözleri biri, bunun cinayet v.^nde bulu.i kançlık hissile Harrv'yi ö'.ciürmege Fıansiz şivesini Hç muh'fa*a Dinleyiciler arasında yalniz Job Wiü'i görpbilseydi bunu soracak ve dakika müzakereye çekUdî. ';ri fita 'lu duğunu söylüyor Bu, Harry Car karar vermis olsun! Zira. gene ye Legh'le kayıkçı Dick ve annesi, alacağı cevaba göre hareket edeAiU îrrinde israr edilmekk'dir. mek için tutundujhı y»re ohnca son'u öldüresı kurşunun o tabanca minli şahid Mary Barton'un bildir Willrin davadan haberi olduğunu bi cekli. Eger Will o gece Jem'îr (Arkasi var) Saar artık bir ihtilâf konusu olmaktan çıktı SarayburnuYazan: Feyyaz TOKAR Florya sahil yolu Setıır CUMHURÎYET 6 Aralık 1950 1 1 MEMLEKET MESELELERİ | i ABAHTAN ABAHA... Ana dâvalarımızın haüi için gayretler Müstehlike Hürmet S. A nev'i : AA T A PRMN övsafı : 6 DAİRELİ, BAHCELİ : 200.000 l i r a n ı n de^eri mevkii : ANKARA. KAVAKLIDERE arsası : 1088 metrekare YARIN AKŞAMA KADAR YIL SONU 15 0.000 NİŞANTÂŞI KALAMIŞDA Yukarıda hususiyetleri yazılı bu kıymetII mülkU, TUrkiye İş Bankası, 28 Aralıkta, TEK BİR talihliye veriyor, "Ayrıca 10 kişiye ikişer apartman dairesj , 2 kişiye bahçeli iki ev, ve 1085 kişiy8 çeşitli para ikramiyeleri, cerr.'an 1.250.000 lira .... Her 150 liraya bir^ kur a numarası. APARTIMAN DAİRELERİ ÇEŞİDLİ PARA İKRAMİYELFnİ TÜRKİYE ^ 8ANKASI İSTÂNBUL BANKASI *.Çevtren: üstîin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog