Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ROMÂ Pszar aünferi JZ~ [KLM\ 52 nci yıl sayı 11.624 umhuri KURUCUSUrTUNUS NAOf Tel^raf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Tw!efonlar Umuml SantraJ Numarasr 2242<»8 Yaz) Ulen 22429Ö Matbaa 2242M0 Yaıbdj Abdul Hamıd Saraç KORKUNO YILLAR Ezılmiş, yok edılmiş butun bır ulusun, Kırım Turklerının tuyler urpertıcı macerasım bir Kırımlı Turknn kalemıçden çıkan bu romanda ıbretle, heyecanla okuyacaksınız. Tank ve uçaklarla dola savaş meydanlan, ınsanların bıtler gıbı ayak altında ezıldığı toplama kamplan, kın, olum ve ıstırabm romain Varlık Yayınları, 2 Lıra. 6 Âra'ık 1956 kaçanların savısı 1500 ü aştı Bsınlann anlaftıklanna göre Suriye halkı Rusyaya tarafdar olan ve • erzîncan* Un'versiteler kanunu derhal tâdil edilccek İstatıbul ile Ankarada tecziye ve tasfiye edilecek Üniversife öğretim üyeleritıin isimleri yakında belli oîacak Bilgüer Fakültssinin ya bir yüksek okul, yahud da Hukuka barh hir CnsHtü haline gelirileeeği söyleniyor ArVara 5 (Cumhuıı>pt Teleks) Demok rat Partı Mf^clis Grupunun tebhgınden sonra Sıassl Bıl«;ıler Fakulte ının durumu ıl« Unı\ersıeler kanuru mevzuunun hukumetçe derhal ele ahnc'ıgı fıxrı Ankard sıyasî mahüllerınde hâkırn julunma'^tadır Bu arada, Sıyasal Bılgıler Fakultesı çın bu fakulteyı eskıden olduğu gıbı bır yuksek okul haline getırmek ve Mıllî Egıtım Bakanlığına baglamak şeklınden başka Hukuk Fakultesı tarafmdan ıdare edılen bır enstıtuye kalbedılmesı Arkam Sa 5 Su 2 de TÜRKIYE * *" "* • • snrf l t Ü S ' \ olmıyaaılardan mürekkeb ikî grupa ayrıldı. bunla? arasmda silâhlı çarpışmalar oluyor Dıyarbakır 5 (Telefonla) Burava gelen haberlere gore, Sunjede •uran Turkler, kutıe hahnde kaçmaga \e Turk topraklarına sısır>m?ğa jaşlamışlard'r Sımdıse kadar Mardıne kacarların sa\ısi 1500 u sşmıştı,. Bunl?nn anlattıklarına nazaran Nusivbın cıvarındakı bır Surıvf Wabasında son gunlerde bu\ uk bu kaı ga^alık çıkmıs komunıstlerle Sovyet Rusjanin peykı olmavı ıctemıven Surı\.e'ıler ara ınc'a sılâh'ı Corpı^malaı vuku bulmıcitur A r bedeleıdt ıkı tar<ıftan da bır çok ınsan olmuş ve ydralanmı^tır. Arkası Sa 5 Su 3 te s b!l , Türkiyenin Siivevş dair görüşü Oış îşleri Bakanlığı b:r ( tarafından dün tebliğ yaymlandı Ç •Sayhln SURİYE f /RA< Turkıje Sunyc hududunu gosterır harita Milletvekilleri mal beyanına tâbi olmıyacak Hur P li milletvekillerinin kanun teklifini Meclis Anayasa Komisyonu dun reddetti Amerika, Bağtiad Paktına yeniden teminat verdi Dulles. Türkiye, îran Irak ve Pakistanm bağımsızlıklarını korumak için Amerikanın elinden sreleni vao^cagını söyledi Ankara, 5 (CumiıurıyetTeleksi B M Meclısı Anayasa komisyonu bugunku toplantısında, Hur. P lı milletvekilleri tarafından verılen ve milletvekillerinin mal beyanına tâbı tutulmalarını mutazammın bır kanun teklıfı, komısyon u>esı D P. lı mılletvekıllerın ıttıfakıle reddedılmıştır Tekhf uzerıne, ılk sozu Isparta D P. lı mılletvekıh Zuhtu Hılmı Velı beşe almıştır. Velıbeşe herhangı bır mılletvekılının butun mamelekını meydana koymasına ımkan bulunma dıguıı ve şayed bır nufuz sıyasetı var ıse bunun tesbıtınm kabıl olamıv a cağını ıfade etmıştır Trabzon D P lı mılletvekıh Sabrı Dılek, bo>le bır kanunun kabulu halınde, milletvekillerinin şuphe ve zan altında kalacaklarmı ve dedıkoduların artacağını so> lemıştır. Teklıf hakkmda konusan D P. Grup Başkanı Dr. Namık Gedık, böyle bır kanunun dedıkoduları bertaraf etmek soyle dursun, yenı dedıkodulara sebebıyet vereceğını ve Mıllet Meclısı azasmın şereflermı ve Meclis şahsı yetı manevıyesmı zedelıyeceğmı be yanla, teklıfın reddını ıstemıştır Konya D. P. li mılletvekılı Halıl Özyoruk, mılletvekıllermın memur olmadığını, tıcaretle ıştıgal edebılece Ba kan Eısenhovverm >akın hu dostu olan Dış Işlen Bakanı Dulles 5 ğmı soylemiş ve bu bakımdan tekb nckahetten donuşunde Başkan ile eşı tarafından hararetle karşılaıurken fın ^eddıni taleb eylemıştır Yazısı 3 uncv. sahıjede Arkası Sa, 5 Sü. I de Bir otobüs yardan uçtu Tavşancıldakı kazada 3 u ağır 27 yaralı var, demıryolu kapandığı ıçin trenler ışlemıyor Izmıt 5 (Telefonla) Bu akşam saat 18 30 da Tavsancılda fecı bır tıa fık kazası olmustur Kadıko>den Izmıte hareket eden Kulhan Kardeşleı e aıd Adapazarı 532 plakalı otobus \nkara ıstıkametmden gelmekte olan Zonguldak 1880 plakalı otobusle çarpışmış ve Adapazarı otobusu yardan demııjoluna duşerek yolu kapamıştır Otobustekı \olculardan 27 sı varalan mı^tır Yaralüardan uçu çok agırdır Yaralılar Izmıt ve Hereke hastanelerme kaldırılmışlaıdır Demıryolu kapandığı ıçm Ankaıa ekspre";ı ve dıger yolcu trenlerı r ı h telıf ısta« onlarda beklemektedır Yolun açılmasma çalışılmaktadır Tahkıkata başlanmıştır Kazada, ıkı otobusun arasmdan geçmek ıstıyen bır taksı sebfb olmustur Ankara 5 (a a ) Harıcıvp \ e ka leunden bıldınlmıştır J aidlık pdz^rteüi günü tngıltere hLkumttı namına ^vam KarrMraısııı da be\anat vapan Infılız H Nazııı Mr S l»\n Lloı > l^gıltert ve Fr<ın<< d hukumptlerının tuve\s Kanalı bol g^tndokı d^ken kııvv tî^rım gcrı ı, kmtk me'elp*îinp dfrh>l ba«lama\a •ir^r verdıklorını ve bu ç< kı'me nıo lf>rii"m ttfcrruıtının t ^bıtı ıçın Muttefik Kuvvotlcr Başkumaııdanı ıle Bırleim 9 Mılletler Kuvvetlerı Bıkum?ndaııının gorust rek bır prog ranı tefcbıt edıceklerını ılân f\Ie mıctır Hunu hük'imelımız buvük memnunlvetle kjr«ılamakta ve gUzel hir rusnürijttiJ tserı olarak eelamlamdktadır Şımdı gı rek Kaııal bolgMinde sulh \e ıntızaırın muhafazası gerc< Kanalın tcnıızl"nmesı hususunda bütun nifsulıvet Bırleşmış Mtlletlerc ve onun oravd gonderdığı ve gondermekte oldugu Mılletlerarası kuvvıt lere terettub etmektedır Bjrlo>=mış Arkatt Sa 5 Su 4 te Istanbul Üniversitesinde hâdiselerin yarattığı teessür Meselenin bugün Üniversite Senatosnnda göruşüimesi ve ithamlara bir cevab verilmesi mutttemel Pröfasör Kuhabya dün yapılan ihfar Sl asa! Bllgıler Faktünesl Dsttanı Prof Turan revzloglunua Baltanlık emrioe ahnmdsıle llgilı hadlselenn gostemekte oldugu snir şehrlmlr alakan cevrelerlnde bnemle taklb edil mektedlr Oeıen. me'clelfrın DP Meclis Oru pundakl izahı esnasında Is'anbul Unl verslteslnde slıasi tahriHer olduSu yolunda »arfed l=n »oz'er zerakse 81 Eden kabinesi Ortadoğu mevzuunda itisnad istedi Londı d 5 (R) Ingıbz Dış Islcı, Bakanı Selvvjn Llo>d bugun Avam Kcimaid^ında iden hukumeunın Ortadoş,ıı polıtıko^ı ıçın guven oju ıstedıgını açıklamıştır Avam Kamarası ıkı gun surecek olan Or*adogu meselelerı etrafınia mazakerelere başlamıştır Arkası Sa. 5 Su 5 te Arl ası Sa 5 Su 1 de Hâdisenin akisleri Hürriyet Partisi TELLFÛTO CUMHURÎ\ET \nV ra Istanbul Muammer Aksoy dun akşam savcılıktan çıkarken Devlet Bakanları arasındaki vazife dün bir tebliğ neşretti Ankar» 5 (CumhurlyetTelelc») Cumhurıvetçi Mıllet Partisi Kırsehır MUletveklli Tahh Taşer 6iyasal Bllgller Fakültesı Dekanı Profesor Dr Tunan Fevzlog u nun Bakanlık em. rlrıe alınması hadlsesı hakkmda bugün Buytık Mlllet Meclısı Başkanlı Arkası Sa 5, Su 4 te Macaristan yeni ihtilâl arifesinde Peştede bugün büyük bir nümayiş bekleniyor; kadınlar dün de gösteri yaptılar Kadar arasmda 4 haftadanberı devam etmekte olan muzakerelerın de hıç bır netıce vermedığı ve ışçüerın boyun eğmedıklerı oğrerulmıştır. Peşte radyosunun bıldırdığıne gore kukla basbakan Bırleşmış Mılletler genel sekreterı Dag ı bu ajın 16 smda Macaııstana sokamıjacagmı bıldır rnıştır Bırleşmış Mılletler genel ku Arkası Sa 3 Su 2 de ıın yalanlaması Irak hukumeti de, Turkijeden asker istediğine daır haberı tekzib edijor Bagdad 5 (a a ) Irak hukumetının bır sozcusu Iıakın Tuıkıveden asker ıstedıgıne daır Sovjet Ta«s ajansı tarafından vavmlanan haberı katıjeıle jalanlamiatıı Sozcu bu nabeıın Sovjetleıın lıaka karşı gırıştıklerı propaganda kam panyasında kullandıkları mutad valanlardan ıbaret oldugunu sojlemı» t tır Doçent Dr. Muammer Moskovada Aksoy da istifa etti tevkif edilen Istıfanameden bir parça: «Bir hukuk hocasının \ azifelerinin başında hukuk dcvletiniıı gerçekleştirilmesi ve konınması gelir. Bugun benlm CH.P nın âleti olduğumu sovlejenler vaktile C. H P. mensubu ıken dahi bu fiknmi en aşağı bugunku enerjı ile ifade etmekten çekurmedim» ""N talebeler Bunlar reiımi tenkid etmisler, mekteb kitablarında cok propaganda\a ^er \enWicini belirtmis^erdi. Moskova Univer^itesinde dm ar gazetesi kaldınldı Ix)ndra 5 (R.) Macaristan yenı bir ıhtılâl arıfesindedır. Bugün Mscar kadmları Peşte sokaklarmda tekrar nömajış yapmışlardır. Bınlerce kadın, Ihtılâlde olenler içm mıllî şaır Pfotı'nın heykelıne çıçekler koymak ıstemişler fakat Eus tanklan onlerıne çıkmıştır. Macar kadmlarının çarpışacakları anlaşıldığmdan Rus subayı, bir grup kadmm heykele yaklaşıp çiçekleri bırakmasifia nriısaade etmıstır. Bundan sonra Macar kadınlan parlamento bınasdına yurümek jstemışler fakat buradan Rus tanklan tarafından dağıtılmışlardır. Yaralanardar ol tnuştur. Bugun Sovyetlerin bır çok Macar kadını ıle çocuğun» kamyonlara doldurduklan ve meçhul bır îstıkamete yolladıklan gBrülmuştur. Bunların Rusyaya süruldüğu zannedılmektedır. Bugunku nümayjş Bugün Peşte sokaklarında ımzasız matbu beyannameler dağıtılmıştır Bu beyannamelerde halk Ruslara ve komünistlere karşı tekrar sılâha sarılmağa davevt edılmiştir Yarın buyuk bır nümayiş yapılacağı da bildırılmıştır Bu numajış esnasında çarpısmalar olması muhtemeldır Peste radjosu devamh ";urette nesrıyat >aptnakta ve halktan «>armkı numa>ışe» gîtmemesini rica etmekte, j^lvarmak Komünistlerin duruşması gizli devam edecek Türkiyedeki Müttefik subayları için tamnan ılngiliz Lisesinde imtiyaz ve muafiyetler geçen garib Kanun dün B.M. Meelisinde muhalefelin bir hâdise itirazlarına uğradı; netieede kabul edildi ıle devlet uretme çıftlıklerı p^ne» mudurluğunun 1954 hutçe yılı hesabı katısıne aıd kanun tekhflerı goruşulerek kab.ul edıldı Bu arada uç va tandaşa vatanı hızmet tertıbmden maaş baglanma«ma daır Malıve ve Butçe komısvonları mazbataları d» goruşuldu Muteakıben «Avrupa muttefık ku\ Arkası Sa. 5, Su. 2 de Lisenin ekserisi Turk olan oğrcncılennden, Ingilteredeki tngiliz fakirleri için para toplanmış oimıı Kalatdi Leıal ıarv 1 Ankaıa 5 (Te'efonla) Devlet Bakanı En 11 Kalafatın uhaesırde oulu nan taa^m ışlermı tedvır vazıfesi alın 1 tı lamsia nazaran Devlet Bakanı 1 Ce al Yardımcıva \erılmışfır E"nın Ki'afat De\let Bakajilıgına aıd dıger Arkası Sa 3 Su 4 de ışle le meşgul o'acastır Muammer Aksoy Saveılığa çağırıldı Ankara 5 (Telefonla > Sıjasal Bılgıler Fakultesı doçentlerınden Dr Muammer Aksoy bugun hocalık vazıfesınden ıstı'a etmı§ ve dılekçesını Fakulte dekanlıgma gondermıştır Aksoy ıstıfa dılekçesınde şoyle demektedır •1939 yılında başlıyan meslekî hajatımda bır hukukçuja ve hukuk hocasına duşen vazıfelerı munhası l ran memleketımm menfaatlerını on planda tutarak ıfa etmege calıştım 1 Daha 22 vaşırda bır asıstan ıken ta şıdığım kanaatı, bugüne kadar muhafaza etmış bulunuyorum O da bır Londra 5 ıRı Rusvadakı Batıl) hukukçunun ve hele hukuk hocası muhabırlerm verdıklerı haberle'e o r nın, vazıfelerınm başında «Hukuk re son haftalar zarf nda Mo«Vo.r.da devletınm gerçekleştirilmesi ve korun yuzlerce talebe tevkif edıımi'tır ^ıl Arkası Sa. S Su 5 te Arkası i a b Su b da Ankara 5 (CumhurıyetTeleks) B M Mechsmın bugunku oturumunda Bılecık mılletvekılı Şevkı Ha<;ırci tarafından verılen bır onerge ıle kanun teklıfleı ının sorulardan ev^ el gorusulmesı kararlaştı Bu kar^rı muteakıb 1956 malı \ılı muvd^eneı umumıye kanununa bagıi Komunıstük sanıkları Ankata 2 numaralı Askerî Sı> ası Mahketnedc (A/l) (A/2) ışareth cetvellerde akMacar jşçileri l e kukla başbakar (Yaxm S ıneı tahıiemııde) tarma yapılmasına daır kanun teklıiı Mıllı Eğltlm Bakanlığı şehrimlz bzel okulla'inda Nıçantası Inglllz Er Scek L se'indf ıHıgh=choolı cere^an eJen bır hadıseji tah^ık ettirnekte ARABACILAKIN LMFOKM^LARI AHı ,r«ba suruculen ae kendıleri ıcır kabul edı'en unıformayı gıvmege baslamışlardır Resım bunlardan dır Arkası Sa 5, Su 7 de bırıru gosteımektedır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog