Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ömer Seyfeddin Kulfiyatı: 10 \ O K T A (Bugtaa kadar t Mkâyeleri) Külliyatın diğer dofcuB kitabt: İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçelar, Bomba, Gizlı Mâbet, Asılzadeler. Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Mahçupluk İmtihanı, Dalga. Befasr kitab 100 Kuruftur. Ahmet Halit Kitabevi 32 nei yıl sayi 11.623 m h u ri yet KURUCUSU! TUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Rutusu Irtsabu] Na 246 Imlefonlar: Umuml S&ntral Numarasu 224298, Yazı 15lerü 224299, Mftrr*" 224290 Yeni Hikâyeler 1957 Çarşamba 5 Araîık 1956 Varlık Yayınevinin her yıl yayınladığı y « l hîkâyelor eerisinin 1057 sayısı çıkmıg bulunuyor. İçinde Bekir Sıtkı, Ziya Osman, Faik Baysal, Necati Cumalı, Sunullah Ansoy, Mabmud Özay, Tektaj Ağaoğlu, Mustafa Şerif Onaran, Erdal Öz, Cengiz Yörük; Erdoğan Tokmakçıoğlu, S.V. Örnek ve Cengiz İlhan'ın hikâyeleri vardır. İ 1 Ankaradaki talebe boykotu D.P. grupunda Grupun kararı: Tahsil müesseselerini bozguncu siyaset oyunlarmın sahnesi yapmağa teşebbüs edenlerin tasfiyesi Karardan evvel Başvekil ve iki Bakan bazı profesörlerle doçetıtlerin giinlük politîkaya karışarak İstanbul ve Ankarada talebeyi tahıik ve hattâ ayaklanmağa teşvik ettiklerini söylediler Ankara: 4 (a.a.) Demokrat Parti Meclis Grupu Reisliğinden bildlrilmiştir Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 de Grup Reisi Aydm mebuau Doktor Namık Gedik'in başkarüığında toplandı. Grup idare heyetinin bu sabahki içtimaında müttefikan verdiği ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde cereyan eden müessif hâdiselere dair hükumetten izahat taleb edümesi hususundaki kararı, Grupun umuml tasvibile gündemın diğer maddelerine tercihan müzakere ve kabul olundu. Söz alan Başvekil Adnan Menderes. maalesef bazı Profesor v e i Doçentlerin kendilerini günlük politika cereyanlarına kaptırdıklarıı 5 5 nın, partilerle sıkı münasebetler tesisine teşebbüs edecek kadar işi ileri götürdüklerinin, ayrıca talebeyi derslere devam etmemeğe ve hattâ ayaklanmaya teşvik ettiklerinin sabit bulunduğunu beyan etti. Başvekil, gerek istanbul gerek Ankarada epey zamandır devam eden bu tahriklerin nihayet Siyasal Bilgiler Fakültesinde meydana getirilmiş olan son hâdiselerle fiil ve hareket haline geçmiş bulunduğunu vp hâdisenin Siyasal Bilgiler Fakültesine inhisar ettirilmiyerek diğer Fakültelere de sirayet ettirilmek istendiğini ve hatta Istanbul Universitesinde bazı müsaid elem?n larla irtibat tesisine de çalışıldığını beyanlarına ilâve etti. Hükumetin verdiği izahai Bu mesele ile alâkalı olarak hükumet adina Dahiliye Vekâleti Vekill ve Maarif Vekili, son günlerde ceıeyan eden hâdiseleri ve bunlara kargl allnan tedbirleri izah ettiler. Bilâhare mebuslardan söz alanlar, Universitelerimizde ve Yük sek Okullarunızda umunu'yetle yapüan siyasî tahrikleri ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde cereyan etmiş olan son hâdiseleri ele aldılar Te hükumetten bunlara son verecek kat'i tedbirler slmasını istediler. Hâdisenin akis'eri CH P. dün bir tebliğ neşretti C. H. P. il idare kurulu tarafından dün şu tebliğ neşredilmiştir: «Zafer gazetesinin muhalefet partilerini tehdid eder mahiyetteki neşriyatı üzerine C. H. P. U idare ku Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Avusturvadaki kamplarda diğer milletler tarafından kabul edilmelerini bekliyen Macar mültecileri Parti Gruounun kararı Demokrat Parti Grupu Başvekilin sözlerini ittifakla ve alkıslarla tasvib etti ve Universitelerimizin ve tshsil mü?sseselerimizin bu gibi bozçuncu siyaset oyunlanrun sahnesi haline getirilmek teşebbüslejrinin kafî surette önlenmesfni ve mütesebbislerinin kimler olursa olsun behemhal ve derhai tecziye ve tasfiye edüme lerini karar altına aldı. Siyasal Bilgiler Fakü'tesi dün 4 iiııcii sınıfını tatile karar verdi Zabıta tarafından girişilen takibat Ankara veîstanbulda devam ediyor» Ankarada bir kısım öğrenciler nezaret altında tutuluyorlar, hâdise birkaç güne kadar ad liveve intik*] ettirilecek Peştede Ruslar nümayiş yapan Macar kadın ve çocuklarına ateş açtılar Birleşmiş Milletler Sovyet Rusyaya ve Kukla Macar hükumetine son bir muhlet daha verdi: Kurulun ' merakla bekîetıiyor *^*" Paris 4 (RAP) Bugün Rus askerleri Budapeşte jehrinin göbeğinde Macar kadınlan ile çocuklanna ateş etmişler, bazıları yaralanmış, bazılari da ölmüştür. Çocuklar arasında da yarablar vardır. Budapeştede ve diğer Macar şehirlerinde Ruslara karşı muhalefet hâd bir noktaya tekrar ulaşmıştır. Bugün 30.000 kadar Macar kadını ve çocuğu, ellerinde çiçekler olduğu halde jehrin (Kahramanlar Meydanı) nı doldurmuşlar ve etraflarını saran Rus tankları ile toplarına. Sovyet birliklerine aldırmadan Meçhul Asker abidesine gitmişler ve çiçek lerini koymuşlardır. Rus askerleri bir iki defa bu topluluğu dağıtmağa çalışmıj, fakat muvaffak olamamıştır. Ağlayarak koşuşan kadınlar, hıçkıra hıçkıra Rus askerlerile mücadele etmişler ve çiçekleri meçhul asker abidesine yerleştirmişlerdir. Bir Macar kadmı bu sırada United Press muhabirine «Şu Ruslara bakın, ellerinde silâhları var, fakat kor kuyorlar» demiştir. Bu nümayişe sadece kadınların iştirak etmesine bilhassa dikkat edil Arkası Sa. 5. Sü. 5 te İhsan Şerif Özgen D.P. den îhraç edildi Ankara 4 (Cum. huriyetTeleks) Büyük MiUet Mec tlsl eskl ldare amirlertnden Kütahya milletvekiıi İhsan Şerif Özgen bugün Demokrat partt Müşterek Haysiyet Divanı karaıı H« P « t i den ihrac e d U miStlr. ftısan Şeril Ozgetı Parti Meclis Grupunda yapılan »e Ankara 4 (CumhuriyetTeleks) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesor Dr. Turhan Feyzioğlunun Bakanlık emrine alınması hâdisesini boykot eden ve dün derslere girmiyen öğrenciler hakkında. bugün toplanan Fakülte Yönetim kurulu. tahkikat açılmasına karar vermiştir. Yönetim kurulu ayrıca. idarî. malî ve siyasî olmak üzere üç grupta toplanan dördüncü sınıhn, gayrimuayyen bir müddet için tatiline karar vermiştir. ı Fakültenin diğer öğrencileri bu sa, bahtan itibaren yeniden derslere girmeğe başlamışlardır. Bağdad Paktını yıkmak için para dağıtanlar Pakistan Başbakanı. yabancı bir devletin ajanlan para dağıtıyorI ter, elimde delil var, diyor HİMUI riOLLUGU lenı yılın ilk işaretçileri. hiç şüphesiz. istanbul sokaklarında görül.neğe baçlanan hindilerdir. Bu yeni yıl kurbanlannın tanesi sşimdiden 15 liraya satılmaktadır. Resimde. şehrin sokakUrında satışa çıkanlan bir hindi sürüsü görülnıektedir. nun üzerine dosya Grup vanı üe Yüksek Haysiyet Dıvj larmdan mütesekk'l müşterek Haysı bu yet Divantna verümiş ve bı Divan Osman Kavrakoglunun baskar,lıgın a bugün yaptıjı toplantıda Ihsan Şenf Özgeni partiden ihrac etmıstır. Damad 92 gelin 82 (Hüıriyet Partisi) Ana yaşında 16 torun sahibi bir pehlivan Manisada evleniyor İrmir. 4 (Telefonla) ManlMdîn alınan bir habere göre »on »enelerin «n enteresan evîenme hâdlsesl ö n ü . müzdeki günlerde olacaktır. Merkeze bağlı Geridere köyünde oturan Te 4 eviâd. 16 torun, 26 evlâd torunu »alıi. bi bulunan bu arada, Almanya. İngü tere, Rumanya. Bulgat Rus, Arab Te Polonyalı güreşçilerl Osmanlı DeTletl zamanında alaşağı ettlğlni bildtren Abdullah Pehlivan adlı şahsm karıaı bir müdde' evîel ölmüş ve komşulanndan 86 yaşmdakl Dilber Fatma Tavukçuya âşık olmuştur. 92 yaşmdaki müstakbel damad 86 yaşındaki şelln nam^edi Ue her mev zuda anlaşmış Te nikâh muamelelerl ni ikmal ederek agkıya astırmışlardır. Bvlilik vecibelerini yerine getirlp getirmiyeceği bakkmdaki sualimize 92 lık damad, «Oğlum ben 70 sene evvel Sultanın iltifatına nall olmuş bir in sanım. Bütün Avrupa pehlivanlarınm sırîını yere getirdim de bir kannın mı hakkmdan gelemlyeceğim» demiştir. Önümüziekl aünlerde 92 Hk damad Abdullah Pehlivan İle S6 yaşmdaki müstakhel selin Dilber P:'ma Tavuk çunun düğun merasimleri yapı'.scak. tır. Dakka (Pakistant 4 (a.a.) Dünkü Zabıtanın taklbatı pazartesi günü Dakka'ya gelmiş olan Diğer taraftan. Emniyet Birinci şuPakistan Başvekili Suhrawardy, gabe müdürlüğü tarafından girişilen zetecilere verdiği bir beyanatta, Bağtakibata devam olunmaktadır. Bu dad paktı aleyhinde propaganda yapcümleden olarak, dün gçce yarısınmakta olanlarm yabancı bir devlet dan sonra ifadelerine müracaat oluni ajanlarından para aldıklarına dair duğunu bildirdiğimiz 300 öğrenciden elimde «delil» vardır, demiştir. bir kısmı serbest bırakılmış, bir kısmı ise nezaret altına ahnmıştır. Ayrıca, geceyansı saat 2 den sonra Doçent Muammer Aksoy, polis memurlan tarafmdan Ankara Palastan almarak Birinci şubeye götürülmüş ve ifadesi Profesör Turhan Feyzioğlu alınmışbr. Muammer Aksoy sabah sa at 7 de serbest bırakılmıştır. cak, müzakereler hakkında herhangi bir malumat almak mümkün olamaEmniyet makamlan ne diyorlar? mıştır. Temasa geçtiğimiz Emniyet makamİstanbulda lan, bahis konusu hâdise hakkında Kasun ayında Kıbnsta 34 kişi tstanbul Üniversitesi Hukuk Fa öldüriildü, 71 kişi de yaralandı yapılan tahkikatm ikmal edilmek üzere olduğunu ve hazırlanan dosya kültesi Talebe Cemiyeti Baskanı Azrun Adliyeye sevkedileceğini bildir mi Yavuzalp. Siyasal Bilgiler FakülLondra 4 (R.) İngıliz Müstemletesi Dekam Prof. Turhan Feyzioğlu keler Bakanı Lennox Boyd'un riyamişlerdir. setinde. Kıbns Valtsi Sir J"hn Harding Bundan baska, Ankara Üniversite nun Bakanlık emrine alınmasile ilAnayasa mutahassısı Lord Radcliffe si Senatosu da bugfln toplanmıs ve gili olarak cemiyet tarafmdan yayın ve ingilterfnin Ankara ve Atina Bügece geç rakts kadar çalışmıştır. An. Arkast Sa. S Sü. 1 de yük Elçilerinin iştiraki İIP yapılan toplantılarda. adanın istikbali ile ilgıli ve bu arada hazırlanan meseleler yeni Anayasa taFarısı görüşülmekttdir. Bugünkü toplantıyı müteakıb basın mensublanna demeçte bulunan Vali Harding. Lord Radcüffe'in hazırladığı Anayasanm adanm bünyesine uyacak «çok iyi» bir tasarı oldu^unu »öylemiftir. Harding. arialı Rumların bundan böyle pazarlık degil AnayaFanın tatbiki için «yardıms C.H.P.nin Mecliste 31 milletvekili bulunmasına etmelerinin icab ettigini de belirtmiştir. mukabil Cemal Köprülünün dün Hür. PartiDiger taraftan EOKA tethiççileri Kıbnstaki tethiççi faaliyetlertni artsine iltihakı ile bu Parti 32 milletvekili ile temsil tırmışlardır. Larnakada maskeli tethiççiler bir Kahvede bir Rum çobaedilmeğe başlandı nını öldürmüşlerdir. A r k a s ı Sa. 5, Sü. 1de tâbi tutmak istemiyen hür ve âzâd ruhAnkara A (Cumlarile memleket davasında daha bahuriyetTeleks) şarılı hizmetler ifa edeceğine inanan Bir müddet evve! arkadaşlar şu veya bu sebeble partiden Demokrat Partiuzaklaşmışlar. ve hür demokratları den çıkarllan Etemsilen Hürriyet Partisini kumıuşlardirne milletvekili dır. Ben de zaten her hususta kendiCemal Köprülü. lerile aynı fikirde bulundugum için bugün Hürriye! bu katılma herhangi bir partiye karşı Partisine iltihak bir tercih manasına gelmemekte. belki etmlştir. Bu m(i tabi! ve zaruri bir sıhriyeti maneviyenasebetle, akşarr ye dayanan bir netice hallnde tecelli bir basın toplanetmekted'r. tısı yapan C«ma 1. Ü. T. B. münazara turnuv.ısının Köprülü. iltihak Partiler. esasmda gaye olmayıp vasısebebleri etrafın Cemal Köprülü talardır. Bundan dolayı her parti dai ilk karşılaşması dün saat 14.30 drn da gazetecilere izahat vermiştir. Edir ma iyi niyetle tesekkiil ederek mille itibaren Marmara lokalinde urnvlmıtin saaciet vp plSme^re hizmet eder yan bir kalabalık önünde, uol tezane milletvckili demiştir ki: v Buşün fiilen Hürriyet Partisine Fakat zamanla gayelerden uaaklaşıl hüratlı. kısmen de hâdiseli olarak Katılıyorum. Fakat bu. parti değiştir mak mukadder olabilir. Böyle olunca geçmiştir. m<?k manasına gelmemektedir. Zirs oartiden ayrılmak veya atılmak da Kalabalık ve tezahüratm sebebini. tedrıci surette gelişen fikir aynlıkları tabii bir netice olur. Demokrat Parti seçilmış olan mevzular. hâdiienin seDemokrat Partiyi ikiye bölmü» ve ken nin programma tam manasile sadık bebini ise. jüride bulunan lJrof. Hüdilprini dar manasile parti di5;pl:nine Arkam Sa 5 Sü 3 te sryin Naili KnhnbVın rn'inn/Rra so İngiîiz Fransız kuvvetlerî dün Mısırı terke başladılar îsrael kuvvetlerinin de Sina yanmadasmdan aynlması için General Burns ile İsrael temsilcileri arasında perşembe günü Şefkati İstinyeli müzakerelere başlanacak Kıbrıs Valisi yeni anayasayı methediyor Eden'in istifası bekleniyor Başbakanın, kendisine en fazla ihtiyaç duyuKduğu bir sırada tatile jptmcsi şiddetle tenkid ediliyor Londra 4 (a a.> Daily Express gazetesinin bildirdiğine göre Muhafazakâr parti içinde Basveki! Eden'e karsı gittikçe artan muhalefet, Başvekilin derhai istifasını intac edecektir. Express'in siyasî' muhabiri Derek Marks tarafınHan verilen haberde. Muhafazakâr mebusların. kendisine en fazla ihtiyac olduğu buhranlı Bir sırada Eden'in yorîunl'iU baban"=ile Jamaica'ya iştii'ahato çekilm rt ?ini sid detle tenkid etmekrHirler. Bu çevrelerde hâkim olan kanaatp nnzTan. Eden. Londraya Basvekil olarak dönecek fakat derhai istifa edeccktir. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Muhalefet Partisi o!du Londra 4 (R ) İngiliz ve Fransız hükumetlerinin Süveyj K«jıalı bölgesinde bulunan knvvetlerini geri çekme kararını vermeleri üzerine İngilizlerin elind* bulunan Port Said ile FransızUrın elinde bulunan Port Fuaddaki ıskerlerden bir kısmının memleketlerin« dönmek üzere gemilere bindirilmesine baslanmıstır. HükumetleTİnin kararlarına İngiliz ve Fransız askerleri son derece memnun olmuşîardır. Diğer taraften Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld. aralık ortalarmda Port Saidde bütün Idareyi Birleşmij Milletler Kuvvetlerinin #le alacağını umdugunu söylemiştiT. Genel Sekreter B. M. Komutanı Kanadall General Bums'e, İngiliz ve Fransız birliklerinin geri çekilmesi hususunda Müttefik Kuvvetleri Komutanı ile temaslara geçmesi için gerekli emri verdiğini de »özlerine ilâve etmiştir. General Burns. bu ayın ortasina kadar 5 bin Birlesmij Milletler askerini Süveyş Kanalı bölgesine yerlo^tirmek için tedbirlerini almaktadır. İsrael kuv\etterinin geri çekiimesl S'nâ yarımadasını işgal eden İsrael kuvvetlerinin bu böl?eden geri çekil mesi için temasiar perşembe günü baslayacaktır. İsrael Orduları Komu. tanı ile Birleşmiş Milletler Komutanı General Bums arasında perşetnbe günü bir görüşme vuku bulacaktır. İsraelin Bi'leşmis Milletler KomuUnından. milli menfaatlertne en uygun garantileri taleb edeceği aşiklrdır. Taleb edeceği garantilerin başında dün İsrael Başbakanı Ben Gurion'un beŞefkati istinyeli 2 güne lirttigi hususlar gelecektir. Ben Gurion, Gazze bölgesine bir daha Mısır kadar Ankaraya gidecek askerlerinin girmemesini en mühim nokta olarak belirtmişti. Hükumetimiz tarafmdan son OrtaBu arada. 100 Yugoslav askerinden sark hâdiseleri üzerine gen çaşırılan müteşekkil motörlü bir birlik dün ge İsrael nezdindeki Büyük Elçimiz Şefceyansı Süveyş Kanalı bölgesinden ge kati İstinyeli dün şehrinıize gelmiştir. Arkas\ Sa. 5. Sü 4 ie Arkast Sa. S Sü. 2 de Tel Âviv'deki Elçimiz dün geldi Amerikan tlcari ve münasebeîleri Dün Amerikan İş Adamlan KuHibünde konuşan ve gazetecilerin »uallerini cevablandıran Amerikan Büyük Elçisi, Ortaşarkta bir harb çikacağını zannetmediğini söyledi lekradda neler or? Yunan ve Yugoslav idarecileri Balkan paktı ile Kıbrıs meselesini ele alnuşlar Belgrad 4 (R.1 Yunan Başbakanı Karamanlis ile Dış İşleri Bakanı Averof bugün buraya gelmişlerdir Muhabirlerin bildirdiklerine göıe Yunan Yugoslav müzakcre'eri bu j akşam başl&mıştıı. Gündemde şu me j .se'eler mevcuddur: j 1 Balkan Psktı: ? Kıbrıs me ( selesi; 3 Ortadoğu buhranı; 4 ı Macaristan hâdiseleri. I Yunan Başbakanı, yalnız Yunan ve Vugoslav milletlerini değü. fakat bütün Balkan milletlerini ilgilendiren meseleleıin müzakere edileceğinden bahsetmiştiv. Kıbrıs meselesinde Yunan ve Yugoslav görüşleri aynıdır ve R'r J . Atinavı ri<^t"''mol<t''ir Üüiversite Talebe Birliğinin tertib ettiği mfinazafaâa dün bir hâdise oldu nu yapması istenilen konuşma te^kil etmiştir. İkîisad Fakültesi ile Fen Fakültesi arasında >Üçüncü dünya harbi çıkabilir çıkamaz» mevzuunda yapılan birinci karşılaşmada. Fen Fakültei ekipi. üçüncü dünya harbinin çıkmıyacağını daha iyi müdafaa ettiği için. İktisad ekipinin 950 puvanına k'ırşı Amerikan Büyük fcırısi dünkü toplantıria fVi:ın J inci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog