Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

T>37; S^r^rTv^; Istikbaiinizi de partatato'ir lOOOOu, 100 kişı 150 ser .vetistelık İŞ BANKASI lb ıkramiyelerine iştirak hakkım kazana (uktır. .ır «işı 32 nci yıl sayı 11.622 umhunyet KURUCUSU: TUNU S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu tîtanbul No 246 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298. Ya» Isjeri: 224299. Matbaa: 224290 •guT KORKUNC YILLAR Sor. dünya savaşınuı devlftr ctjgjhe' sinde harbin bütün korkunçluğu... ,Aİmau toplama kamplannın içtfüzü, insanlaruı bir sinek, kadar büfe kıymet taşımadığı yılların tüyler ürp< irten kâtıralan. Kırımh bir Türkü^ Cfengiz Dağrmın kaleminden çıkan bö rcrtnânı okuyanlar böyle bir eser dah^l okumadıklarmı itiraf edeceklerdir. ••>"." Sal 4 Ara'ık 1956 ve Fransa arım îki devlet dün Süveyşten kuvvetlerinî derhal çekmek üzere harekete geçti îsraeî hükumetinden de Giize bölgesindeki kuvvetlerini şekntesi taleb olundu, fakat İsrael iki şart ileri sürdü Amerikan basimnın Nâsır'a karşı hücumları devam ediyor Londra 3 'R.) Ingiliz ve Fransız Dışîşleri Bakanlan bugün beklenilen açıkalmalanm yapmışlar ve Süveyş kanaiı bölgesindeki Ingiliz Fransız kuvvetlerinin «gecikmeden» geri çekilecegini söylemislerdir. Avam Kamarasında konuçan Ingiliz Dıç İşleri Bakanı Selwyn Lloyd, tngiliz Fransız kuvvetlerinin sgeoikmeden» geri çekilmeleri hususunda vanlan karann Port Said'deki müttefik kuvvetlarl komutanına bildirildiginl j ve bu hususta Birleşmiş Milletler Komutanı Kanadalı General Burns ile görüşüp tahliyf konusundakl meseleleri halletmesi için gerekli emrin verildigini açıklamıştır. Avam Kamarasındaki izahat İsrael'den yapılan taleb Slwyn Lloyd. müteakıben Ruslann Ortadogudaki plânlannın arhk herkes taraımdan bilindigini kaydetmiş ve Israel'in dunımuna da temas ile tsrael kuvvetlerinin Gazze bölgesinden geri çekilip bu bölgeyi Birleşmis. Milletler sorumluluğuna terketmesini istemiştir. Fransız Dış lşleri Bakanı da aynı mealdeki nutkunu Fransız Parlâmentosunda söylerken Israel Başbakanı Ben Gurion da TelAviv'de kendi kabinesinin görtlşünü tebaruz ettirmiştir. Ben Gurion. Mısınn Gazze bölgesini yenfden isgal etmesine mâni olurunKsını istemiş ve buna ilaveten iki hu«U8U da 1leri RÜrmüştÜr. Bunlar. Akabe körfezinin beynelmilel gemiciliğe açık olmasının temini ve Sina yarımadasının Uzerinde taarruz gayesile kurulan uslerin temizlenmesidir. Arkast Sa. S. Sü. 2 de Macaristanda dün gene çarpışmalar başladı Peştede Rus tankları gene sokakları ve geçid yerlerini tuttular, bir Üniversite şehrinde talebeler isyan ettiler, Ruslar halk üzerine makineli tüfekle ateş açıyor Paris 3 (R ) Bugün Budapeşteden alınan haberlere göre, memleketin bir çok yerlerinde silâhlı çarpışmalar tekrar başlamıştır. Peşte şehri içinde çok gergin bir durum mpvcuddur. Halk tekrar sokaklara dökülmüş ve knmünist partisinin gazetesı yakîlmıçtır. Budapeşteliler. devamlı surette yalan hab^r veren bu gazetey3 çok sinirlenmektedirler. Macar komünist partisi ise, halkın spora merakını tildiğinden, OHmpiyad haberierine geniş yer verm.^kte ve hu ?ekilde satısım temine çalıçmaktadır. Buda kpsininde Macar ahlkı ile Rus tanklan arasında yeniden bir çarp'şma ojdug'i dujulmuş. fakat bu haberi teyid etmek mümkün olmaArkatı Sa. 5 Sü. 2 d e Bus tnplannın harabeye çevirdiği Budapeşte sokaklarındaki enkaz kaldınlırken SÜVEYŞ HARB1NE DAİR v İNANILMAZ İFŞAAT Ankara Siyasal Bilgi Fakültesinde boykot Öğrenciler Feyzioğlunun Vekâlet emrine almmasını protesto için derslere Zabıfa dön Faküllede emniyet tedbirleri aldı, öğrenciİer Cumhur Başkanına müracaat ve bir beyanname neşretitler ı Fakültenin bugünkü yıldönümü töreni Valilikçe menedildi Ankara 3 (Telefonla) Siysssl Bügiler Fakültesi Dekanı Proi. Dr. Turhan.JFey2İoğlunun Bakanhk emrine abjtaası hâdisesi dolayısile, bugün fakülte, öğrenciteri tarafendîi boykot edilmis ve 760 kadar öğrenci den hiç biri derse girmemiştir. Hâdisenin alâka çekici ciheti, öğrencilerin araiarında herhangi bir istişar» yapmaksızın sessiz bir anlaşmayıa boykot kararı vermi? ohnalandır. Derslere girmiyen Öğrenciler yakalarma matsm işareti olan siyah korde« lâlar takarak salonda, koridorlard», fakültenin bahçesinde gruplaşmı^lar ve Feyzioğlunun Bakanhk emrine a» lınması meselesini konuşmuslardır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde, boykot kararına uymıyan tek öğrenol Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Siyasal Bilgiler Fakültesinde sınıfkrın dünkü hali Âmerîka, İngiltere ve Fransaya birer ültimatom verntis Amerikanın Akdeniz donanmasının da çıkarma harekâtının 6 gün müddetle tehir edilmesine sebeb olduğu iddia olunuyor New York 3 (a.a.) A.B.C. (American Broadcasting Company) radyosunun dün gece bildirdiğine göre, Başkan Eisenhovver ikinci devre için Başkan seçilmeden bir kaç gün önce, Ortadoğuda ateş kesilmesini temin için Amerikan altmcı füosunun müdahalede bulunacağını İngiltere ve Fransaya ihtar etmistir. Radyo dün gece Londradan ver Arkası Sa 5. Sü. 4 te MacaMşçileri de silâha sarıldılar Paris. 3 (R) Geç vakit alman ha berlere göre Macar işçileri, tekrar silâha sarılmışlar ve lhtilâlcllere katü mışlardır. Birçok fabrlialarda U dur muştur. Mecsez da?lık bölgesinde bir kaç bin kişilik milliyetçi bir grupla Hus askerleri arasmda çarpışmalar ol m9ktadır Rusyanın Macarlstana tekrar takviye şöndermeğe başladığına dair haberler alınmıştır. Bu gece tekrar lşitilen gizU bir Macar radyosu, Macar mllletinin Rus kuvyetleri çekilinceye kadar dövüşece ^:ni bildirmiştlr. Kukla Başbakanı Ka dar'm son eünlerinln ıçelditine inanıl maktsdır. Vazlvete hâkim olamadı^ı İçin Ruslar da şimdl kendisini tutma maktadırlar. SON DAKÎKA Türkiyenin Rusların yeni iftira ve tezvirleri NATO'dan Iraka iki tabur talebi Atlantik Paktı teşkilâhnın, Irak, İran ve Pakistana garanti vermesini istedik Paris 3 (R.) Fransız gazetelerinin verdikleri bir habere göre Türkiye, Atlantik Paktı teşkilâtının, Bağdad Paktı azası Irak, İran ve Pakistana garanti vermesini istemiştir. Türk Dış İşleri Bakan Vekiü Ethem MenAnkara 3 (Tederesin, Londrada cereyan eden Arkası S a . 5, Sü. lde lefonla^ Sov. yet hükumetini' resmî haberle ajansı olan Tas? Suriyenin «iy haber alan mahfillerine» atferı verdiği bir haberde Türkiye nin. Irak Başbakanı Nuri Saic Paşanın taleb: üzerine bu men. kkete iki tabuı asker gönderdiği ni ileri sürmüştür. Irak Başvekili Bu akşam Dış NuH Sai4 tşleri Bakanlığı, bu haberin külliyen yalan oldağunu bildirmiştir. Ankara siyasî çevreleri, Rusyanın bir müddettenberi Türkiye ile alâkalı bir çok yalan haber yaydığına işaret etmektedirler. Sovyet Tass ajansı bu son haberinde, Irakta sözde isyan Sınıflara girmiyen Faküite taltbesi koridoriarda asker yolîamışız Boçsnt Âydiit Yakın Dış İşleri Bakanlığı dür, gsce fej j çıktığını da ileri sürmüş ve şunl^rı söylemiştir: «Surfiyeli mahfillere göre Nuri Said. bu milli harek^ti ba?tırmak için Türk hükumetindpn asker gönderm??ini istemiş ve şimdidcn iki tabur gönderilmiştir.» Nehru'nun tahrikleri Yeni Delhi 3 (R.AP.1 Bugün verdiği beyanatta Hindistan Başbs i kam Nehru tekrar Bajd?d Paktına çatmış, Pakistandan «mütecaviz,> diye bahsetmiş ve bu pakfm diâer bir azası olan Irakta da halkın mevcud iVti i darı tutmadığını, bu halkın îîısır taraftarı olduğunu ileri sürmüştür. I Hind Baçbakar.ı Irakta gsrginlik ol ' duğunu iddia ettikten sonra Prkistanda da hükumetin halkın hissiyatı j nı nazarı itibara almadığmı söylsmiştir. Hind Başbakam Bağdad paktına müteaddid defalar çatmıştır. Faka* j bugün bu tenkidlerini ve ithamlarıru Rus politikasını destekler bir hale ge tirdiği müşahede olunmaktadır. SON DAKIKA Fakllltsdea istila etti kuyruklu yalam kafiyetle fekzib etti Doçent. uzun bir istifaname verdi ve bir basın topiantısı yaptı rstanbal HnkuKıs uz taessiirSsrini iıildiriyorl ! nl. Fıtülte DeîîtılıŞına verrciştir. Ay d'.n TÎIÇIP, istila düekçesiade şöyie de..:ei ?:.r: i «Yetiş'liiaa T« onteş seneiii meslek hsra'ımm ers maîui ve veriaıll yıliar'.ni geçirmiş buluniujutn mües 5em!zde3 lstlfa eîmsŞe karar ver: di;:m: derin bir teessür iç'.nde blldir ! me'; lfiyorum. j Yıl'.'rdTr Bfrlil?*e etne's verdiğimiz. yeni bir ruha kauşma^ı. 1leri \e ve7imH Mr :rîan ocî=: hs'ır.a relmesi için elbirliîi ef:ijimî2 bu yuvadan ; ayn'sıak Kîîîrına benl ssvke'.en sej KeleSisşım ve en yaim likir arka daş:a Prof. Turtan Feyzioğlu, Faiül tî^ıizin a'.l:s »öreiirde heo'^ıizin candan destsieldiğlmiz konuşraayı yaıtı. ve bir terfciyeci olaraS geaçlere kımetli t»zı Sîütlerde b'i'.vrüu. Bu arada bir buçuk yü önee Ankara Ün> ver5ite3i Senstocunca ittlfakla veril. Dün 300 öğrencinin ifadesi alındı Bunlardan bir kısmî polis nezareti altmda Ankara 3 (Telefonla) Siyasal Bügiler Fakültesi Dekaru Prot Doktor Turhan Feyzioğlunun BakanUk emrine alınması hâdisesi üzerine Fakülte öğrencüerinin derslere girmemeleri ve bu karan protesto etmeleri dolayısile 300 kadar öğrenci dün Emniyet Birinci Şube Müdürlüğüne götürübnüş ve sorguya çekilmiştir. Bunlardan muhim bir kısmı nezaret altmdadır. Bu arada, hâdiseyi tetkik için sabahleyin Fakülteye giden «Dün'ya» gazetesi Ankara mümessıli Oktay Ekşi, ifadesi alınmak üzere Emniyet Birinci Şube Müdürlüğüne davet olunmuştur. Polis tahkikata devam etmektedir. Kıbrıs için Londradaki görüşmeler İngilterenin Ankara Büyük Elçisi hazırlanan anayasa karşısında Türkiyenin tepkisinin ne olacağını anlattı Londra, 3 (R) Bugün İngUterenln Ankara Te Atina Büyttk elçllori İngiliz Dış İşieri Bakanlığmda Klbrl* meselesinl incelemlşlerdlr. Muhabirlerin bildirdiklerine göre, İngilt«renln Ankara Büyük elçisi, Lord Haddiffa tarefından hazırlanan anaysaa karşt» smds. Türkiyenin tepkllerlota te cağını < « ı etmistir. BTI ^> rısı Kıbns Türkleri *e Suriye kanşıyor, ordu ile hükumetin arası açıldı, bir çok subaylar mevkui fngj&ı karikatüıü: Milletler mektebind* Bağdad 3 (AP.T Bağdadda çıkan Al Şaab gazetesinin bUdirdiğine göre Suriye hükumeti ciddi bir butoan g«çirmektedir. traktaki sıkı «ansür sebebü« g&zets h« hitesi neresleo aldıgmı ^İqata4ı$t$$ j^>t. i^utkau S*"«^ tîtğia ^,9\.ue$tt 'tefttlt tatunan 97 iaci A ^Ataîtk (9? 6 St ıtt qunâ ttitti 1J Doçent Aydın Valçın fmdas beğenUmcmltU» Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks> Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turhan Feyzioğ!u ile Do;ent makla beraber Başbakan Sabrî li'nin ordu kumandanları ile ihtilUTta Mehmed Köymen arasında cereyan olduğunu eroin kaynaklardan öğrendi eden tartışmalar ve Feyzioğlunun Ba kanlık emrine almması hâdtsesi dola. gini bUdirmektedir. Igtiîı bildirdiğlmiz Ccdu sefleri Başbakamn I»^*M>»I yiBlls,Fakült» edeceflnl İktlsad aynı ümuml ^M^** Arkast Şa. 1, ® , 5 4e Aydm Yalçın, bugüa iaifa fatef tsı'tmenîii .ta^ i>Jı ita tîea ıı^ttt. % • • • VtKilet erıiîiıı<> önct baîUnkr bu davetijt* t ey d bu£İiaku tören içindi. Fe'.Tİoğiuaun yetinde yeller estiği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog