Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇANKAYA BAKKALİYESİ BİRÎNCİ NEVt ERZAK. UCUZ FÎAT İYt SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakikt TAŞDELEN Memba Sulan Daimi olarak temin edilir. Şi#li, Küçükbahçe So. No: 2 (Ataturk Mflzeei 8« Hastahane durağı arası). Tel: 48 13 44 32 nci yıl sayı 11.649 umhuriyet Telefonlar: ümum! Santral Numaran: 224298, Yazı Isleri: 224299, istanbulNo 24« Telgraf ve mektub adresı: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Matbaa: 224290 AHMET CEVAT EMRE ATATÜRKÜN İNKILÂB HEDEFİ ve Tarih Tezi L Mevcudu tükenmek üzere olan jbuî eser T Dil Kurumunun kültür işlepni \ Atatürkün vakıf şartlarma ne kadar; aykırı idare ettiğini anlamak istiyenjere tavsiye olunur. ( Fiatı 1 Liradır. * Pazartesi 31 Arahk 1956 KÖPRÜ KİTABEVİ Dulles, Rusyanın Ortadoğuya sızmasını önlemeğe mâtuf (Eisenhower doktrini) hakkında Birleşmiş Milletler teşkilâtını aydınlatacak Birleşik Amerika Ortadoğanun, açık bir komünist taamızu veya yıkıcı faaliyetlere karşı icab ederse, kuvvetle müdafaa olanacağını Sovyet Rnsyaya ihtar edecek NewYork 30, (R) Birlesüc Amerika Hariciye Bakanı Dulles, bugün Washington'dan buraya gelmis ve Amerikanın Bırleşmiş Millet ler Başddegesi Lodge ile görüşmüştür. Dulles, Sovyet Rusyanm Ortadoğuya sızmasını önlemeğe mâtuf (Eisenhower Doktrini) hakkmda Birleşmis Milletler teşkilâtını tenvir edecektir. Dulles, yarın da Gene! ' Dag Hammerskioeld ile bir müiâkat yapaeaktır. Amerikanın ilin edeceği (Eisenhower Doktrini), Ortadoğu bblgerau kotehlikesine karsı korumayı taakhüd edecektir. Amerika Ortadoğu için Casus bir Bulgar yenı hazırlıyor Diplomalı yakalandı Ankarada Bulgar Sefaretinde yfiksek vazif eli bir memur olan casus bugünlerde memleketinizden çıkarılıyor • Eisenhower doktrininin esasları Başkan Eisenhower ve yakm mesai arkadaslan Ortadoğu bölgejtni askerl r« iktisadî bakımlardan kuvvetlendirmeyi karar altına almışlardır. (Eisenhawer doktrini) başlıca «u hususlan ihtiva etmektedir: 1) Birleşik Amerika zengm petrol bölgesi olan Ortadoğuyn, açık bir komünist taarruzu veya yıkıcı faaliyetlere karsı icab ederse' ku"vetle müdaiaa edeoegini Sovyet Rusyaya ihtar edecektir. 2) Ortadoğu memleketlerini bafa ile isbirliğine celbetmek lçin 500 milyon dolarhk iktisadl yardım programı hanrlayacaktır. Süveys Kaııalı martta açılaeak 10.000 d«n faıla tonaja tabib o>an gemiler ise, ancak mayıt a>nnm iptidaknndan itibaren beynelmilel sa yolundan geçebilecekler Kahir» SO (R ) Süvey» kanalının lemizlenmesine, gOney münt*haund«n bufün de devam edilmiftlr. Süvey? llmanından buraya gelen haberlere göre deniz altındaki 2 tekne, nı flstüne çıkanlmak ttzere, balık adamlar ve dalgıçlar tarafmdan hazırlanmıştır. Bunlar. «Abubekir» islmli Mı»ır bandıralı bir silep i!e, e«ki Süvey» Kanalı Kumpanya«na aid bir kılavuıdur Balık adamlar ve dalgıçlar. betonarme bloklar, mavnalar glbi di£er ban küçük clslmleri de. yük«ek tonajdakl gemılerin geçebilmelerinl saglamak maksadlle temizlemektedirler Diger taraftan. Süveyç kanalının merkezl kısmı ve kuzey münteha»ında faalirete geçildijine dair henüı haber alınmamıştır Buradaki Birleçmı» Mılletler Haberler BHrosundan bildirildigıne gbre. Sitverv kanalı. anart ayının fptidalanr<la 10.040 tona kadar gemiler İçin ıçılmıç eiacaktır. Dsha yükssk tena]lı femller de, ancak mayıı ayının iptidalannda bu 110 mlllik beynelmllel mı yolundan geçebileceklerdir PETROL ÎHTfLAFINDA MÜSBET BtR MERRALE Şam 30 (R ) Irak Petrol Kumpan Arkası Sa. S, Sü. 1 de Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Dün akşam saat 18 de Bulgar Sefaretinde vazıfeli yüksek bir memıır olduğu anlaşılan Angel Angelo Nenov adında bir şahıs casusluk yaparken suç üstünde yakalanarak tevkif edilmiştir. Hadise Cebecide Konservatuar binası civarında cereyan etmiştir. Uzun zamandanberi, emniyet makam ları tarafmdan şüpheli hareketleri görulen Angelo sıkı bir kontrol altına alınmış ve bir emniyet mensubu kendisi ile tanışmağa muvaöak olmuşur. Nihayet dün akşam, Cebeci sineması önünde yeniden emniyet mensubu ile bulusan ve evvelce hazırlanmış olan evraklan Arkast Sa. 5 Sü 2 de Wa$hington'da yapılaeak göriismeler Dıs Işleri Bakanı Dulles, salı günü NewYork'tan Washington? dönmüş olacaktır. Aynı gün, Baskan Eisenhower ile Dulles, Kongrenin Demokrat ve Cumhuriyetci liderlerile, Beyaz Sarayda (Eisenhower Doktrini) ni müzâkere edeceklerdır. Selâhiyetli çevrelerin verdiklen malumata göre, Baskan Eisenhower, Kongre liderlerinden. gerektiğı takdirde Ortdaoğuda bir silâhh müdahalede bulunması için kendisıne yetki verilmesi mevzuunda neler düsündüklerini soracaktır. Ayrıca, Ortadofuya, yanm milyar dolarlık bir iktisadî yardım yapıl maaını tasvip edip etmiyeceklerini de soracaktır. Baskan Eisenhoueı Kongrenin karsısına çıkmadan önce, zemin hazırlamaktadır. Bayarın Doğu Gezisi Cumhur Başkanı dün Diyarbakırda bir hitabede bulundu Dlyarbakır 30 (Telefonla) Cumhurbaçkanı Celâl Bayar, yanında Amerikanın TUrkire Yardım Kurulu Bankanı, karısı ve kızı. Genelkurmay Başkam Orgeneral Ismail Hakkı Tunaboylu. Rususl Kalem Müdürü, Baçyaveri. Diyarbakır \e Mardln milletveklllerl oldujn halde. Güney ekspfesi ile bugtLi sehrLnizo (e'.3)i;tiT. tıtııyonda bttyuk bir törenle karşılanan Cumhurbaşkanı. »ehrimiz Kıs Sanat Enstitutüne gitmis. nkul balkonundan halka fu kıea hitabede bulunmustur: « Bana karşı gfisterdiğiniz yakın alâkadan dolayı hepinizi muhabbetle selâmlanm. 195S yılı oldukça kansık geçmektedir 19?7 »enesine • girrken ucuz atlatılan bir traKarşıyaoımu5tur. kadan sür'atle gecmekte olan bir taksi. bir vlrajı dönememif v« o hızla denize ucmuîtur. Büyük bir şans eseri yol İİ€ k* yabklar arasında asıh kalaıı tâksinin ön kısmı hasara uğrâmıştır. İçinde bulunan yolculara birşey olmamıgtır. Yukandaki resimde tâksinin kazadan sonraki. hâli görülmektedir. YetkiU şahsiyetlerin ifadelerine göre, (Eisenhower doktrini) Birleşik Amerikanın Arab devletleri arasında veya Israelle Arablar ara leler gene Birl«5mi» Mi]ieU«ria »eiâkiy*' da£ilir>d« halledilecektiı. sındaki ihtilâflara müdahalesini tazammun etmemektedir. Bu meseyeni plân sadee» Sovyetlerin Ortadoguya »uana*mı önleme§« mâtufdnr. Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Yeni plânın hedefi TfllrCİ IBR»I f i k k a z a s ı hududuna yakın bir kısnunda ealifau lilâhlı bir Israelli kaynakçl Israel topraklannda yeni dösenmekte olan «Pipelîne» nin t'rdiın BU CECE YENI YILI Eisenhovver'in Bulganin'e KUTLUYORUZ Eglence yerlerinde boş masa kalmadı, tramvay ve otobüsler gece saat 3 e kadar işliyecek yolladığı mektub El Kuvvetli Pakistana gidecek 1 Sariyedeki kabine bnhranı giderildi: Başbakanlığ? tekrar Sabri El Assali getirildi Bu gece saat 24 ten tonra 1936 ıenesini, neseli ve hüzünlü hâdise ve hâtıralarile arkada bırakıyor, 1957 yıhna giriyoruz. Geçen yıllar oldugu gibi bu sene de îstanbullular, yeni »eneyi büyük bir neşe içinde kutlamağa hazırlanmaktadır. Bu maksadla, şehrimizde bir kaç gündenberi bilhassa yiyecek, içecek satan mağaıalarla manav ve kuru yemişçi dükkân Istar.bul Valiligınden tebhg edılmişlarının önunde büyük kalabalık goze tır: Yılbaşı gecesi için vatandaslancarpmaktadır. mızın rahatça gezıp etlenmelenni te. Arkatı Sa. S Sü. S da Arkast Sa. 5 Sü. 6 da Vilâyetin tebliği Baskan. silâhsızlanma için beşli konferans teklifini reddediyor ve bu mesetenin yakuz 5 devleti ilgilendirnıediğini anlatıyor Washington 30 (a a,) Baskan Eisenhovver, Bulganin'e göndermek üzere Doğu ile Baü arasındaki silâhsızlanma görüşmelerinin, Birleşmiş Mılletler çerçevesi dahilinde devam Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Komünist idareciler birbirlerine girdiler Almaa konünist şefi Ulbriht, Poionya ile Yugoslav idarecilerini şiddetle itham etti Londra, 30 ıR.^ Komünist ciler arasındaki kavga buyümektedır Bugun Doğu Almanya Komünist Par tısı Genel Sekreterı Ulbriht, Polonyalı komünist bder Gomulka ile Ma reşal Tıto'yu şiddetle itham etmiştir. Ulbriht, bu iki komünist şefin (komunızmi parçalamakta ı olduklarını so>lemiş ve Rusya ile bağlarını gevşettıklermi, bu bakımdan suçlu olduklarını kaydetmiştir. Gomulka da, Tıto da, Macaristan hâdıseleri dolayısıle ıtharn edilmış lerdır. Geçenlerde de Yugoslavya, Komünist Çın idarecileri tarafmdan ağır bir şekilde suçlandırılmıştı. Pekın de Tıto'yu komunizmi yıkmağa çalışan bir kimse olarak damgala mıştı. Dığer taraftan Doğu Almanya ko münıst şefmın Macarıstandaki hâdiseleri yaratan durum, Doğu Alman yada yoktur, çunku bız, Rusja ile eşıt munasebetler kurduk» demesi nazarı dıkkati cekmiştir. Ulbrıht, Maca Arkası Sa 5 Sü. 3 te Arkası Sa 5 Sü. 2 de Kıbrıs heyetinin temasları Başbakan bugün Dr Fanl Knçük ile Faiz Kaymağı kabnl edecek Ankara 30 (THA) Hükumetimizin davetlisi olarak bir haftadanberi şehrimizde bulunan Kıbrıs Türktür Partisi Başkanı Dr. Fazıl Küçük v« Kıbrıs Türk Kurumlan Federasyonu Başkanı Faik Kaymak resmî temaslarının mühim bir kısmını tamamlamışlardır. Kıbns heyeti, yann muhtemelen Başbakan Adnan Menderes tarafından karîul edil»cektir. Heyet. Menderesle görüştükten sonra Kıbns» dönecektir. Şam, 30 (THA) Suılyede » gtin önce b»çgö«tCTen kabme buhranınm. Suriye Halk P»rti«lnin yenl k»biney« lştiralc etmeyl kabul etmeal üıerine bu gee* aona M«eegi blldiramektedlr. Bugün 8«rlye OımhiKreUl Şukrtt El KuTretUnln Ba^kamlığmd* blr top lantı yapılmıştır. Mö«tafl Baçrefcil Sabri El Aasa'.l, Pnrlâmento bafkanı Dr. N&araı El K«t»t TB Suriye HaJfc: Partlrt liderl Rüştü H K&hya'nm hazır bulundukları bn toçtantıd», gasetedlere bir beyanatta bulunan 8abri Paris, 30 (R.) Macaristan, çok ka da binlerce işçiye yol verildığıni aEl Assali, yeni kabtaeyl kurmaya k»n ranlık bir yıla girmek üzeredir. Bu çıklamıştır. 1 ocak gununden ıtıba Arkast Sa. S Sü. S te dapeştc radyosu, bugünkü neşriyatın A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e Macaristanda binlerce işçiyc yol verildi Peşie radyosu, kömiir işçilerimn yavaş çalıştıklarını söyledi ve bunları itham etti Finikede bir kadın dörduz doğıifda Ulbriht Antalya, 30 (Telefonla) Finike ilçemızin Sarıcasu kö>Tİnde Gülîü Turp ısimli bir kadın, bugün bir batında ikısi kız, ikisi erkek olmak üze Arkası Sa. S Sü. 4 te Kongrenin yapıldığı bina avlusunda toplananlardan bir grup 1956 nın son gürültülü toplanbsı dün yapıldı Türkiye Anıdlar Dern«ğinin yılhk kongresine, göz yaşartıcı bombalarla mücehhez bir poli» kuvveti mikiahale zorunda kaldı Şehrimizde 1956 yılının gaz bombalı polislerle takib edilen ılk ve son dernek toplantısı, dun yapılan Turkiye Anıdlar Derneğinin yülık kongresi olmuştur. Ekserısini, Hoca, Imam ve Hatib Okulu öğrencisi, tüccar ve meslek lahibi Hayırseverlerin teşkil ettiği Der nek uyeleri saat 14 te Muallimler Bir liği lokalinde yapılaeak olan kongreye geldikleri zaman büyük bir kalabalıkla karşılaşmışlardır. Bu arada bazı uyelerin duvardaki Arab ha.flerıle yazılmış uye listesini gostererek. «eskı harf devri artık geçmiştır. Ataturk inküâblan hıçe mi sayüıyor?» dij'e idare heyeti üyelerine çattıkları görülmüsrür. Liste kaldırılarak defter getirilmis ve yoklama yapüacağı söylenmıştir. Teklif uzerıne, salonun ka^ıısında bulunan ve daha sonra uye defterinde ismi bulunmıyan 200 e yakın çahıs zorla ıçeri gırmıs, bu es nada kapının camları kınlmıstır. Parti hiziblerinin mücadelesi sıra sında D. P JEminönü ılçe başkanı Naci öktem riyatet divanı oaşköiıhgına getirilnüştir. Ağır ithamlara maruz kalan Dernek idare heyeti ise top lantıyı terkederek. durumu Eır.niyet Müdurlüğune bildırmiştır. Coplu ve goz yaşartıcı bombalarla mücehhez Iki sıralı dızılmis bu taksiler, bu hususi arabalar, yakıt darlığı veya Emniyet hazır kuvveti, derhal vak'a tasarrufu endisesile mi böyle bir kenara bırakılmışlardır? Hayr... mahalline gelerek tertıbat almıstır. Emniyet âmiri Sabmın son kanuna Sahıtleri Dolmabehçe stadında gunün mühim maıru seyretmektedirler! Haftanuı her günü tertible Arkast Sa 5 Sü. 4 te necek bır ıki maç, yakıt darlığina karşı alınacak tedbirler arasına pekâlâ girebılecek! mur ve çamur deryası içinde devam edılmiştir. Dünkü maçta Galatasaray ile Istanbulspor 22 berabere kalmışlardır. Maç sert bir şekılde cereyan etmiştir. Yukarıdaki resimde, maçtan sonra İsta hbulsporlu İhsan arkadaşlarının yardımile sahadan çıkarken görülmektedir. Futbolcuların hallerinden sahanm durumu gâyet iyi anlaçdraaktadır. (Tafsilât re diger1 spor haberleri SQH sahifemizdedir) BERABERE KALDILAR P r o f e s y o n e l n& maçlanna dün Dolmabahçe stadında yağ Niçin Bekliyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog