Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

BİR VARMIŞ BİR YOKNUŞ Masal üstadı Eflâtun Cem Güney'ln îstanbul fladyosunda okuduğu masallann en güzelleri. Fiatı 100 Kiıruştur. TTEDİTEPE YAYINLARI P J C *n, Istanbul 32 nci yıî sayı 11.648 u m h u r i yet Telefonlar: Umumî Santral Numarasr 224298, Yazı Isleri: 224299, îstanbul No 246 Telgrai ve mektub adresı: Cumhurıyet îstanbul Posta Kutusu Matbaa: 224290 AHMET CEVAT EMRE ATATÜRKÜN İNKILÂB HEDEFİ ve Tarih Tezi Mevcudu tükenmek üzere olan bu eser T. Dil Kurumunun kültür işlerini Atatürkiin vâkıf şartlarına ne kadar aykırı idare ettiğini anlamak istiy.enlere tavsiye olunur. Fiatı 1 Liradır. Pazar 30 Arahk 1956 KÖPRÜ KİTABEV! Amerika Ortadoğuya yarım milyar verecek Eisenhovver'in icab ederse Ortadoğuda silâhlı bir müdahalede bulunîak üzere salâhiyet istemeğe hazırlandığı da bildiriliyor Washıngton 29 (R.) Buradaki salâhiyetli makamlara göre, Başkan Eisenhower, Ortadoğuya genis bir iktisadi yardım isteyen bir plânı yakınla da Kongreye arzedecektir. Iktisadî yardımin takrıban yanın milyar dolar olacağı anlaşılmaktadır. Aynı kaynaklar, Başkan Eisenhower'in, gerekirse Ortadoğuda silâhlı bir müdahalede bulunmak üzere hazırlıklar yaptığını teyid etmektedirler. Başkan Eısenhower, yeni senenin iHc günü Beyaz Sarayda Kongre liderlerile yukarıdaki mevzuları goruşecek ve salâhiyet istemek için lemin hazırlayacaktır. Başkan Eisenhower'in Dıs İsleri Bakanı Dulles ile muştereken hazırladıklan plânda, Sovyet Rusyanin ister iktisadî, ister askerî yardım kanallari'.e Ortadoğuya sızmasına müsaade edilmiyeceği bildi rilmektedir. Hâve edüdiğine göre, Başkan Eisenhavver, Kongreden şu iki talebde bulunacaktır: Başkan ESsenhower torunu ile 1) Ortadoğuya geniş çapta iktisadî yardm ya sulhun idamesi için Ortadoğuda silâhlı bir müdapıbnası, halede bulunması için salâhiyet vermesi. 2) Kongrcnin, gerekirse, Başkan Eisenhorver'e Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Washington'un bu mıntakada İngiltere ile Fransadan Parti dün bir tebliğ neşrederek cuma günkü celsede dış duruma aid boşalan yeri doldurmak üzere Noskovaya sözlü soruların Meclis usullerine aykırı şekilde görüşüldüğünü, Parti tekaddüm etmeğe çahstığı bildiriliyor Meclis Reisi ile i protesto c rine aykın bir tarzda görüldüğü celsesinde, Meclis Reisi Refik Koraltanın dahilî nizamname hükümlerile parlamanter rejün esaslarını zedeleyen hareketlerini partimiz adına protesto ettiğimizi efkârı umumiyeye teessür duyarak arzederiz. 1 Bir celse evvel, hem sorulara cevab ve Arkası Sa 5. Sü. 3 te sözcülerinin konuşturulmaması ile murakabeden kâçmıldığını bildirdi Tiirk parasının Hakkında tebliğ 1 Maliye Bakanlığı tarahndan dün yayıntanan tebliğ, Törki>'eye giren ve çıkan yolcularnı riayet edecekleri esaslan izah ediyor Ankar 29 (CumhuriyetTeleks) Maliye Bakanlıgı tarafından bugün. ürk parafının kıymetin! koruma hakkında 14 §ayıh karara müteallik bir tebliğ yayınlamıstır. Tebliğ. Türkıyeye ginrı ve çıkan çıkan yolculann riayet edecekleri hususlarla. bunlar tarafından verilecek beyannamelcr ve yolculann beraberlerindeki esyalann ithal ve lhracına aid esaslan ıhtiva etmektedir. Bu esaslîr rümlesinden olarak, Tür Arkası Sa. 5 Sü. 2 de kıymetini koruma } Ankara 29 (Cumhuriyet Teleks) Bu aksam Hürriyet Partisi Meclis Grupu tarafmdan, dünkü Meclis müzakerelerile alâkah bir tebliğ tyayınlanmıstır. Bu tebliğde aynen şöyle denilmektedir. • «Büyük Millet Meclisinin 28 arahk 1956 cumı 'günkü dıs politikaya aid sorularm Meclis usulle Komisyonda Basın Yayın bütoesinin müzakeresi Yeni kurulacak basın ataşeRkleri .ve bunlann ikametgâhlan meselesi görüşüldü, 200 bin Hrahk ek tahsisat reddedildi Ankara 29 (Cumhuriyet Telek») BUtçe Komısyonunun bugünkü top4antısında da BasmYayın ve Turizm Genel Müdürlügu bütçesi üzerinde müzakereler yapılmı?. fakat bu kısmın ikmali mümkün olamamıçtır. Maddeler Uzerindeki gorüşmeler hayli hararetli cereyan etmiş, yeni kurulacak basın ataselikleri ve bilhass« bunlann ikametgâhlan meselesi münakaşalara «ebebiyet vermlgtir Türkiyeyi hariede temsil eden muhtelif vazifelilerin. aynı seMrde Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Nâsır Rusyaya gidecek Kahiredeki salâhiyetli Mısırlı çevreler, ziyaret tarihinin beniiz tesbit ediknediğini açıkladılar Landra, 29 IR.) Moskova radyosu bugün Mısır Cumhurbaşkanı Nâ sır'ın, 1957 senesi zarfında Sovyet Rus yayı ziyaret edeceğini soylemıştir. Moskova radyosu bu neşrı/atında, geçenlerde kendismi aıyaret ^den Sov yet basın mensublarına tutaben, «gelecek yıl, Sovyet Rusyayı Tiunakkak bizzat ziyaret edeceğim» dediğini bılhassa nakletmektedir. Dığer taraitan, Kahiredeki salâhi yetli Mısırh çevreler, Nâsır'ın Sovyet Rusyayı ziyaret tarihinin henüz kat'î olarak tesbit edilmedığıni açıklamışlardır. Aynı kaynaklar, Nâsır'ın Sovyet Rusyayı ziyaret edeceğine dair Birleçik Amerıkaya henüz malumat verilmediğini ilâve etmistir. « Suriyede i k t i d a r kavgası büyüyor Bağdad 29 (T H A ) Şamdan buraya gelen son haberlere nazaran, Surıyelı idarecıler arasında kabme buhranı yüzünden cıddî bır ıhtılâf başgostemııştır. Sunye 9 gündür hükumetsızdir. Bu haberlere gore, Cumhurreisi Şükrü El Kuvvetli ile Moskova taraftan yenı askerî diktator Albay Saraç yeni kabınenın kurulması hususunda anHşamamaktadırlar Albay Saraç. yeni kabineyi ya kendısinin veyahud da korr.ünist t« Arkası Sa 5 Sü. 4 te Cezairde kanşıklık 10 kişi öldü, bir çok dükkân ateşe verildi Paris, 29 (R.) Dün Cezayirde sokak ortasında öldurülen Belediye Reisi Fransız Amede Froger'in bu gün yapılan cenaze merasimi eiıasın da ortalık karifmif ve Cezayirde y«r Reslmde gördüğünüz yerin adı «Soğan Iskeleci» dir. Yemi}tedlj. ^ leşmış Fransızlar, Arablara aid düken nnerkezî yerlerinden biridir ve maa lesef yarım saatiik bir yağmurda derya kânlara hücum etmisler ve bazılarını halini ahr. Temenni edelim ki, Ebninönü Unkapanı sahası bir an önce imara kavuşsun ve bu fotograf, da atese vermişlerdir. Bunun ü/crine objektifimizin tesbit ettıği son fotograf olsun, arşivimizde bir hâtıra olarak kalsın. Arkası Sa. S Sü. S te Cumhur Başkam Kuvvetli ile askerî diktitir Çamur İskelesi Saraç arasında mücadele başladı, Suriye tam 9 gündenberi hiikumetsiz I Açlık grevi yapacak Reisicumhur Boliv>a Reisicumhuru, sendikaların grevini önlemek için bu Atına 29 ıHususî) Yunan Haritedbire başvuracağını ilân etti ciye Bakanlığı sozcüsü bugün nesrettığı bir tebliğde (Bırleşık Amerika La Paz, 29 (A.P.t Bolivya Cum Yunanistanı anlıyamadı) demiştir. hurbaşkanı Hernan Sıles, günty A Yunan tebliglnde, Amerika hükumerıka tarıhinde gorulmemış bir ha ır.etinın Kıbnsa dair evvelki gün neşrekete başvuracağını ilân eıpıiştır. rettıği açıklama tenkıd edilmektedır Birleşik Amerıkanın destekledığı 1 u Amerika, Ingıltere tarafından teklıf kumetın bu ay başmda ilân tttiğı nıa edilen anayasa tasarısır.ın, anlaşmaya soyloli istıkrar ölçulerıne itıraz îden sülcu dogru bir adım teşkıl edecegıni Yuııımış ve Ingıltere. Türkîye ve işçi sendikalarına karşı son tsdbir o nı«tam bu meseleye bir hal çaresi larak açlık grevine bashyacağını bıl bulmaga davet etmiştı. dirmiştir. Yunan tebliğinde şu noktalara da Başkan Sıles, Llallagua'daki mader. tcmas edıliyor" <c Inugılız anayasası Adaya hürriişçılerınin yapmakta oldukları grevde kuvvet kullanmak istemfdığini yet bahşetmemektedir. Bu sebeble soylemıştir. Demiryolu işçıleri de gre Yunanistan bunu kabul edemezl Yalve başlamak tehdıdinde bulunmakta nız (SelfDetermınation) kabul edılır» dırlar. Bu grev ba^ladığı takdırde Bo Dığer taraftan Atına basını da livyanın şehirlerinde gıda maddeleri aynı yolda tefsırler yapmakta ve Bırnakledılemiyecektır. letık Amerikanın Yunan tezinı desBolivyada son zamanlarda gıda mad teklememeri karsısında endışeye kapılmaktadır. deleri azalmıştır. Süveyş Kanalmı açan Fransız miman Ferdinand de Lesseps'in PortSaid'de bulunan muhteşem hejkelinin Mısırlllar tarafından tahrib edilmesini 3 safhada canlandıran resimler Atinaya Ayakkabılar neden çürük, Amerika da bunda kim suçludur? şirin görünmedi Ismarlamacılara göre, haz ırcılara çahşanlar fazla imalât yapar ve itina gö«termezler; kunduracıhk mesleği muamele vergisi yüzünden sarsıntı geçirmektedir; yeni sanatkâr yetişmediği gibi ehliyetler de kayboluyor Mıllî Korunma Kanunu gereğınce re çürükluk hep dericilerin kabahati. kunduralar da sınıflara ayrıldı ve fı Derı ve koselecıleruı idâıasına bakıatları tesbit edıldı. Fıat bakımından lacak olursa kunduracılar hep çürük yukselme hummasma tutulan bu eş malzemeye rağbet etmekte ve kunyaya da el atmak şuphesız zaıurî duraların kotuluğü bundan ilerı gelbır hal almıştı. Bunu yaparken de mektedır. Münazara yapılırsa belki ısmarlama ayakkabı imal edenlerin aydmlanmış oluruz. Fakat ısmarlamacıların derdleri ve fikri almdı. Kunduralardşn yahıız fiat bakımın iddıaları busbütün başka. Geçen gun dan değıl; sağlamlık bakımından da görüştuğumuz milletlerarası bir şöhçoğumuz şıkâyetçi. Köseleler suyu go rete sahib olan Ismail Kemal bakın runce kendini buakıyor, deriler çat ne diyor: « Bence mesleğimizde eksik olan lıyor, kunduranın şeklı kayboîuyor, dıkişleri atıyor. Ayak içeride rahat tara* ı;.ı ışçıchr Par.at'annın Um mâetmiyor. Zaten bu kundura bahsınde nasile ehli olanların çoğu ısmarlama bizim memlekete hâs lüzumsuz bazı yapar. Hazırcılara çalışanlar fazla kalıplar var. Ayakkabılarımızın hep imalât yapmak mecburîyetindedirler. sinm burnu yere yapışık. Kamara Onun için de ekseriya fazla itina göskısmı yani taban bosluğu gayet genış teremez'er. Bü" hazırcı haftada 7 çift ve biçimsiz. Halbukı dünyanın her kundura çıkarırsa lyi bir ısmarlamatarafında kunduranın burnu biraz cı bir buçuk çift zor yapar. kalkık yapılır. Bu sayede insan so Arkas*»S. 5 Sü. 4 te kakta en ufak tümseklere çarpmaz, burun aşmmaz. Bunun bilhassa bi ' zim memlekette ne kadar lüzumlu olduğunu bilmeyız izaha hacet var mr Ayrıca bizde kamara kısımları da geniş olduşundan kundura ayağı ıjı sarmaz. Çabuk deforme olur. Çürükluk hususunda son haftalar zarfında ayakkabı knalâtçıları. âevi ve kosele imalcılerine münazara t°k^ hfın'ie bulundular: Kunduracılara go Atinadan gelen havayolları uçaği yolda arızalandı Iznüre inen uçak yolcukn korku geçirdüer, uçak bugün tamir edildikten sonra Ankaraya gidecek İzmir 29 (Telefonla) Bugün Atinadan Ankaraya gelmekte olaa Turk Havayollarına aid bir yolcu uçağı yolda »rızalanmış ve bu yüzden yolcular bir hayll korku geçirmislerdlr. Arkası Sa S Sü. 3 te Macar muharrirleri dün hükumeti itham ettiler «Hükumet maalesef, bir kaynak suyu kadar saf olan hürriyet istegini kana boyamıştır» Budapeşte 29 (a.a.) Macar Mu harrirler Birlıği dün Budapeştede yaptığı bir toplantı sonunda bir heyanname neşretmiştir. Bu beyanna mede, «Macar halkınm hürriyet ar zusunun ve çektiği ıztırablarır'm 23 ekim ihtilâline sebebiyet verdiği ifade olunmaktadır. Macar muharrirleri aynı beyanna «nede «hükumetin maalesef bu kaynak suyu kadar saf olan hürriyet ıs . teğini kana boyadığını» ilâve etmeıcte j ve «başımızdaki idarenin bir gün gelip de hatasmı anlıyacağını umarız» demektedirler. Beyanname şöyle devam etmek tedir: «Sovyet silâhları olmasaydı, Macar ihtilâlinin sosyalizmi tamamen mahvedeceği yolundaki yanlış kanaati kabul etmemekteyiz. Bunun böyle olmadıgma eminiz. Memleketi mizde işçi sınıfı, kdyluler ve münev »erler, eskiden olduğu gibi «imdi de demokrasi ve sosyalizm taraftarıdır lar. Biz milletçe bu eereyanları boğtnak değil, Maearistanm millî bunye Arkast Sa. 3 Su. 4 &* Haritada 1, 2, 3, 4 numara ile gösterilen yerler istimlâk edilen sahadır. Halin yanında bulunan saha ise Eminönü tacirleri tarahndan istenen nuntakayı gbsteriyor 90dizel lokomotifi satın alınıyor Devlet Demiryollarında Dizel işletmesi kurulacak, bir Amerikan firmasile mukavele yapıldı, ilk lokomotif 6 ay sonra yurdumuza geliyor İçtimaî haîtalaı tertibîenccck Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Detneğinin kararlan Türkiye Harsî ve İçtimaî Arâftırmalar Derneğınm yıllık kongresı, dün 15 üyenin iştirakile Muallimler Bırlıği lokalinde yapılmıştu. Idare heyetinin okunan faaliyet raporundan sonra, tenkid ve dileklere geçilmlş, bazı üyeler toplantıya gelen âza sayısının azhğından şikâyet etmişlerdir. Bu mevzuda soz alan Prof. Hasan Tahsın. sayı üzerinde durarak bedbın olunmamasını, mevcud kcyıdlı üjeye nisbetle toplantıva iştirak edenler arasında, dığer teşekkullerds. ki kadar bariz fark bulunmadığını ' • • lirtmistir. Ar)co»ı Sa. S 5'' s t» İşyerleri istimlâk edilen tacirler korku içinde ElminönüUnkapanı arasındaki sahada ticaretbaneleri bulunanlar, yenileri yapılmadan yerleri yıkılırsa feci duruma düşeceklerini söylüyorlar Îstanbul Eminonü Tüccarları Çarşı Kurma Kooperatif şirketı dün saat 12 de Liman lokantasında bır basın toplantısı yapmıştır. Cemijet başkam Ahmed Göre bu toplantıda basın mensublarına kuru gıda maddeleri tüccarlarıiır ı«rteklerini izih etmiştir. Başkan e2cümle demiştir ki: «Beledıyer.in istimlâk ettiği Eminönü ile Unkapanı köprusu arasındaki sahada bir çok meslekdaşlarımızm ticarethanelerı yıkılmak teh didindedir. Biz kuru gıda maddeleri Arkası Sa S, Sü. 1 de Budapeştede Varostmajor Utca Katolik kiliseçinde Noel günü yapılan an«nevi dinî merasime katılan Macarlar Fanamerican Investment firması mümessillerile Ankarada mukavele imza edilirken (Yazisı 5 inci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog