Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ALtl GDUHtJRİYET S Anhk 195« Profesyoııel II. lig maçları Eyüb: 2 Yeşildirek: 2 Ferihoy: 3 K. Cüntrüh: 1 Hashöy: 1 Süleymaniye: O Profesyonel 2 ncl fcume lıg maçıanna du= Se»ef stad nda a»vam edlldt Eyub 2 YeşUdirek: 2 •yub Salevman Huseyln EnJoJan Vedad Gunsr Nlhad Kaya Ceraal N h&d n Bu ond Sef k Teçüd.rek Taş=r Kaya, Şerafeddln Ertai Yıldır m ÎJİ^.aı Necatl Hüseyln Çet a Mete T m a z R fat Atakanm idaesmde ovnanan maç n ılk derr<"îı Yeşt dires takımınm rüz«l oyunu 1 e geçM Bu arada Hjseyln ve Necatl vas tas e 2 gol kazanan Sarı TeşilUer devreyl 20 ga 1b kapıdılar O7unıra Iklnd y a r n n a 8? tr ' başlayın BvübMler hâkimly»ti lehlerlne çevlrerek Şefik ve C m a 1 n avağından kazand k^an 2 go den sonra maçı J2 beraoere bf.rdller Penkoy 3 Karagumruk: 1 Fe/rkoy Mehmed Me h Rahrcan Kaya, Zekl K«rnal K AU Cemal Y naz Üna NumaTl K GJmrük Keaal Necatl Re«ad Izzet Azzem Flkref Cemal Musâfa R«c<b YJcel Eukrü Kizım Vkal ldares nde vamlan bu fcarş'assnanın Ilk yar sı Fn<eün gü«el ojunu lle geçe'ken Tılnaz takımının ilk sav sını vaptı ve deve 10 bıtt! Devre soalar.na do*ru bir çarpışma nficesl sakatianan Ferlköv kalee sl Sastanere kaldmldı Ferlköy on klsı lle oynadı Maç i lMncı devreslne KarasUTirliilüler hızlı bsş'adılar ve 4 ünett daklkada SükrJ beraber lk golünü yaptıktan soüra Ferlköv tekrar kırmzı styah'ı kalei t»hdld etrrefe bas adı ve 11 iccl daklkada Yı'maz n a " 6ı Ikıncl jolle nsaflub duruma duşeo Karagümrüklüler açı drtar ve bu ar&d» Recebln kaç»rdıSı ıruhakkai golden sonr» hücua» geçen Feriköy Yılmazın lyağından 3 üneü gol erlnı de kazandı ar Hlç ümld edl ;nea<k blr anda 31 İlk Dün muhtellf saha ve stadlardâ T » duruma düşen Karagümrük bütün hatlarlle rak b ka'eye vüklendl ise de pılan amatör klîme Hg maçlannd» ju çok guzel mudafaa sls'eml kullanan neticeler alınmıştır Fer ko ul»r Karaffijrrnık for ar na sol vapna 'nkanı vermedık ertnden tahTarab\a 4 Ç. pa î Bikırkfty I mlnıerın ht âtına maçı 31 kazanTepebası 0 Ut Üniiercıteel 0 Zadılar ferspor 0 Mocidlieko\ 9 ÇehkHaskoj 1 Sulejmaniye: I Haskoy Veyseı Ismet Izzet . Hü f p o r ° Ma!tep« 0 Çırçr 0 Sü »eyln, Garbls Ibrahlm Salâhaddln 5 Langa 1 Rami 1 TıİTaz Adnan F<jruz«n Bühafddln HıUi 2 Okmejdam 1 Teknlk ÜnlSülevmaniye Ahmed Nad TVTÇamlıca 2 vfrsıte 0 Tavfun 8 gud Irfan Fadıl Turgud Treer Sakarva t Adalar 0 Y Sultan Erol Tı maz HflAan Orhan Sehra 3 Şaf^kspor 2 Fatlh 2 Mü»evaziTi geçen maç n ilk devr» R Hısan 0 Cıh,li 5 Selımıve 1 s'cde Tı'Tazın »vafırdan yegSne gol Demırspor 3 Alemdar 2, Karagüerlnl kazanan HaaköyUler bu mtlu cü 2 B^zkurt 2, Altmr rdu 3 hakayı 10 gallb b tirdller Tekel 1 Unkapsnı 0 Darüşşaf»Asaf ka 0 Mimar=lnan 1 Kalespor 1 Diin yapılan amatör lig maçları Beşiktaş, Varol te IsUnbıüspor «knunı, Ahmed, A. Ihsan ve KâmiUn heyecanlı nazarlan ara&ıiKİa onierken Ibrahım (Is.) de yatUgı jerden netieey» bakıjor Sporu elimine etti: 10 Sarı Siyahlılar, h âkim oynadıkları maçta sayısız go! fırsah kaçırcîsîar Çamurlu ve kavgan sahada, hızlı başlayıp gıttıkçe agırlaşan dunku maçın en bujuk hu<ıusıyetı her ıkı terafın sayısız gol fırsatlarından ıstjfade edememelerı oldu Bılhassa Istanbulsporlular, gol luçırmak husu«unda Be$ıktaışhlardan çok daha ılen gıttıler Hele maçm son yarım saatını tam bır ustunluk temm ederek oynamalarma rağmen SarıSı>ah!ıların Beşiktaş kale çızgısi lçındekı toplan ısabetsız vuruşlarla heba etmelerı becerıksızlıklennden ılen gelnordu Buna mukabıl Sıyah Beyazhlar, rakıblerıne karşı vegân* ustun du rumları olan tecrubelerı sa>esınde oyurıun bırıcık golunu yaparak Federasvon kupas nı domı ftnalınden îs tanbplsporu elemeğe muvaffak oldular Kahte bakımından hayli duşük olan maçın dığer bir hususıyetı de kupa maçlarına yarasır bır he>ecan ıçınde geçmesi oldu Rakıblerıne nazaran daha yajlı ovunculardan Vu rulu Beşıkta», çabuk ovnuyordu Fakat genç Istanbulsporlular da tecrube STAD Dolmabahç» SEYtBCl 14ı«3 HASILAT 23200 Hra HAEMLER Orhan Gonül (U ile A dl Parlakay (Buna) ve Fev>az Turfrul (Izmir) BEŞİKAŞ \ ^rol Kîmil Ah med özoan A Ihsan Nu=ret Metln Receb Nazmi YükBPİ SamJ 1 SPOR Sabih Kenan, Merih Kâmıl Kad1 Spdad Ka saboglu Sslih I b n h l m , îh«an Erdoğan GOL N»7mi D JJ karşılıklı akınlar arasında geçiyor • du Istanbulsporlular daıma ortadan dalmağa çalıştıkları, buna mukabü de Beşıktaşhların açıkları vasıtasıle gol pozısyonu aradığı muşahede edl lı>ordu Nıtekım 32 nd dak'kada Samı v»sıtasıle soldan japılan bır huctımu, tstanbulspor mudafaası defedemeyınce Nazmı topu «ıkı bır jutla gole tah vıl ederek maçın ılk ve son savısıru vaptı Devre 10 Beşıktaşın lehınde kapandı Ikıncı devrede Beşıktaş sahanın kavganlıeı, rakıblerının gençlıgı ve enerjısı karşısuıda yorulduğu, ustunlusu tam mânasıle temın eden Istanbuhporlular gol kaçırmak hususun da rekor kırınca, sahadan 10 mağllb a\rılmak zo'jrda kaldılar ve Federasyon kupasından da elımınt oldular F. Bahçe Stadının p3ânları bazırlandı r! r müddet 6nce bildırdlSlm z elbl Do maoahce s "iını 1sa e J en Iralvan mltran SlnyoT Vıol! Behnmlzin •anınrrış rı'rn 'ar naan Sıns'îl ŞahlnelTav lle lşbir'i*! yap»rak Fenerba^<e idınm plAn'ırrnı ha/'rlamıst r Haber ald.ff'm'za gore atadın plânı tmar M ]1 lrlüSünün •a=illt i1en çıkmı«'ır Kendlsi lle porilsen bır arkadasınız« mlmar Şahlnıriray «renerbnhçe »tadının blr ışl kalmıştır o da temel atmak Fen•r^^^'•«nln bUEUnku ldare hevftı bu tlk tcçfbb sıl vanarvı «•af'm duvarlanTin hemen Ttlk«elerpf'nl söy le\eh rtz • dem çtlr Sarı 'ftcUerdll îdare îevettBin bu aT lçlrde »*ad meee eslle lljıll tılarnk blr karar alma»ı Spor forveti raklb defansı bastınyor HA SAN sızlıklerı vuzunden bu avantajdan bir turlu faydalanamad lar Bpşıktaşsn uzun pash ve açık.arından ınkısaf ettırmege çalıştıgı deplâsmanh akınlarını Istanbulspor mudaÎTası kolaylıkla kestı B ma mukabıl Sarı Sıyahlüarm hucum'arjıı daıma ortadan dalarak yapmak ısterrelerı ve bır aralık bunalmjş olan rakıb mudafaayı açıklan vasıta^ıle dağıtamamaları, oyunun Beşıktaş kalesı onunde u kışmasını ıntaç ettı, ve bu kalabaJık arasında da gol vapma ftdeta imkânsız bir hale geldı tstanbulaporlularrn başladıjı cyun, Ankarada Ankart 2 (Te'efonla) BueQu T»pılan Federasyon kupası maç nda Çehr'mlr'.n muht*]lf •»lonlannd» (pot 40 . Kurtuluf » ; O httf, T«GenolerMrltSi Hacettepeyl 32 yenerek ytpıian b&tketbol teşvlk T* Toleybol f*7» hukratrn ellmln» «tmlfttr müübakalnnnda (u netlceler alınizmİTde nııçtır tkinci kfime tejvlk I K(lME BA.SKETBOL t»tacb\ Tekn k Ünıversltesl »« lnmlr 2 (Telefonlal Bugun yapıSpnr \e s^rgı S^riMnda \aptlan Ilk A Hlsar 43 Bevkoz 44 Kurtuluş 32 lan profesvonel llg maçlarmda Dpmlrepor Pflr'epevl 21 Al ay da Kül'^rıçta <ı o ıa\. Darjçşafakayı 10540 Ye deglnıenl 72 Langa 44 . 6porıı 20 Tenml=>Tdir yenerek F Bahçe\e ald bulunan 104 Volejbol (genç) Kurtilus c « 'ye 20 O Saray BeyoJö. Raad Fenerbahçeye ük «e?on skor rekorunu kın şt r G Saray Yalçm (34), Oner (11) Tımç ı21) Şevuet (15) ftnal (6) S». luapor» 20 Intanbul Teknlk t)ntT«girdi »l'esl E^kırköyt 20, RMlmpa»» H ü r . vas (1) Şekl (2), Ali (15) Türklyt PlngPong «ampiTonu ö\m Gecp" n lklncl maçmd» Vefa, B«Saad k ç tnnıin nneTilmlnd» muan= «4 42 e nlş r mfle^lnl tamamlayarak Fenerbaheıe Vefs Yavuz (11) Tuncer (11) Güe rn'«f r X Ma tdl« 1" r • e nde ner * l ' ı Order (6) Y İT87 5) çplısan ian 'ârİTprdll plnsçpoce taGecer n aon maçnıda da F Bahçe Itımı daha da ku»Te"enml«tlr ö'en re^onıru kıran G Sa'avm rekoruiu Paad bugüne kadsr « »amplyonluk egale t mlştlr Futbolcu Candan m » tupası n mıştır d» Alfan Yılrrmı Te Erdoğandan da tnahrıım bu unan »an lâclTerdllleT Ayazağada yapılan Kn*"î^lr lnü 10549 ytnTiîçlerdlr Melbource 2 (Türkiel) tkl gün ITT Bahçe Sacld (8) Batur t ı2) M»Dılsızler dun Cankurtaran sahasında maçlar tln (18) Gündıl7 (39) Mete (17) Er v«l 2 12 »tlavarak ollmplyıd yflksek a+lama r e k o r n u k m p blr al*ın iıaDün Avazajra köyü gahasmda yapı t»n (8) Demır 2ı Nfzlh (3) kendi aralannda fcir maç yapmşlar ve 'an karş aşmalarda Ava??4a (B) Mu d&lya kazanan Amerlkalı Charle* DuYıldızlar ba maçı dılsız bır hakem ıcare etmıstır Yukarıdakı resımde, radlve (B) yl 74 Muadl"e (A) AKadıköyspor 41 Ye de*''penl 22, mas o gjnu akş3rnı şövle acaylb adgalıb takım gorulmektedır yazajh» fA) yı 75 maıSlub e iı'şlerdır Fenerbahçe 50 Bf= *taj 3f Mo'a res 1 ve ea > r telgraf »ltı ş ır rcnnu ı • «ıuı.iıuüuıiiüıuuiii)iıuıuuiiıi]iuııiiiiii.ııııııııııınnıuııııııııuıuuıııııııııııııııuıııuııjiiiijjjuıımnı ıııuııııuıııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııı ııııııııınıuiHiıınnuuııııııı Voteybol ve basketbot maçları rlyttapon 21 gallb g»lml»l«rdir Ktzlar B«yo<nuspor Kurtu u#u 20, Mod«»poT Iatanbuı Ünıv«r»lte*lıü 20 yenmlslerdır Birinci kume volejbol Darüsşafak» v Britırköye 15/3 20''18 15/7 Fenerb« 'çe Kad'köT«pora 10/15 15/13 15/8, 13/15 15/11 gallb gtLmlalerdir *•* yarım saat Ne bâcet, olsun! F.C. Scintos gelmek istiyor Dümas'a annesindetı gelen telgraf: «Dumaa 2 12 <rihnply»d plıtl M«lbourn» Sevpllî ofthıra antrenmand» atladıgın 2 15 t sevlnriim Mad&lvanı sakın dflşürme An*nen » Dumas bu telgrafı olımpıvad plmlnde h:r arkadası lle sakaıa$ırken «1mıştır ((Madalyanı sakın düşürme!» Brezl'varıın Sao Paolo ltgrne menaub f 1 O Santo» takımmın memleketlm » ge mek Istedlflnl «vrelc» blldlraılsttk Seîitos ikt »enedenberl lt«ln M m ' f u b »»mplyonudur ŞehrlmİBdekl Brez'lyalı teTisllcıler* ınsç kon»uratlarmı yo'lavan ldareeller Utanbulda ıkı vpra üç maç YnpnbPeeeklerinl bl'd nnlf erdir Terosllct önumüzdekl haf'?aar.1 Mbaren tekllfl kulüblere bUdlrecek ' (OiamdUuniUUtıUUUIUUUIdilUUUUUIUUiUUtllUUUUİHHIHUimilUIUUIHI Mfşhur Beklr futbol oroarken derdl kl «Blr buçuS saat b«nl doyurmuyor Şu maç «aa?lertnl hlç degl'sc 2 saat yapmtlıl > Naaıl demesln kl Beklr mao» nasıl başlarsa avnı refe» Te dlnfllk lçlnde de bltlnrdl ŞlmdlKl bazı furolcular da f«llba nraçlan Ikl devreden blr devrcye b r buçuk naa'l de yınm «aa»e ındlrmek taraffan F B&hç* O Saray mıçmd» gördük kl, T Bahçe »nc«k ytnm s«»t fu»bol oynadı ondan Kmr» 'akım kMİldl çörtlldfl bo«uldu tklnel deTreve btş'aTlfîi iae lst«kslz. necalslz, âdeta baygın blr balde Idl BEDRI OÛSUOT Yukleyici irakiöre ihtiyacınız var mı ? ALLISCHÂLMERS yükleyici Traktörlerinin evsafını tetkik ediniz Yüksek muvazene ve olçak sıktet merkezi Uzun paletler doloyısıyle yüksek emnıyet Tomomen koynaklı çelık yap» Süratlı yükleme ve boşaltmaya elverişli kepçe Basit hidrolik kumondo tertibatı Uzun ömürlü, yüksek takatlı ALLIS CHALMERS dızel motoru Zaman tasarrufunu sağlıyan bakım ve servis kolaylığı Ağfr hizmet polet makaralor" Polet makaraları, avara dişlileri ve toşıma makaralarının yalnız 1000 saatte bır kere yoğlanmo ihttyacı Yüksek manevra kabiliyeti Kullanma kolaylığı Operotor rohathğı Muhtelıf tıp kepçele; ve liâve teçhizat Bofaltmt yükseklıği : 3 05 metr» Motor aueu 72 H P Agırhğı • (900 HD11G Bofıltm* yuks«klıği3 53 metre Motor gucu Ağtrhğı 1105 H P. ı)4500 k 9 HD16G Tork konverter şjn'nnnı Boşaltma yükseküği t Motör jücQ Ağırh§ı *t t 4 06 metrt 204 H P. 30250 Boşaltm» Afrrhftı Motor gucu Tork konverter yuksekhğı : 3 74 metr» t 150 H P .t 21750
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog