Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

4 A n k k 1958 CUMHURİYCT Sarıyar hidro elektrik tesisleri dün açıldı \ İtalya benzin buhranını şarab ile mi karşılıyor? (Baştarafı 1 inci sahifemizde) (Baştaraf\ 1 irıci sahifemlzde) hizib birbirini hırpalar şekilde konuş / (Basta.Ta.fi 1 inei tahifemizde) rm dı»andan teK knnı»lui çlmento lt liyecegl hem de Italyan çiftçllerine hal «dllmiyeceğinl »öylemlş; Sanyar umulmaktadır muşlar, toplantıya hâkim olan kon eilerl ile kalabalık bir halk topluluğu teaiBİerlni Türk Amerikan lşbîrliği yardım sağlıyacağı (Baştarafı 1 inci mhifemizdt) mesi için çabşacağım.» Köylü Partisinin bir üyesi ve Italyahazır bulunmuştur. nln güzel blr »bldesl olarak vasıflan nm yegâne çiftçl rr.ebusu olan Scotti masına müncer olan hâdiseler d o Cihad Baban, Millî Eğitim Bakanına gre divanı işi tatlıya bağlamıştır. Celâl Yardımcı ve Sıtkı Yuxah, delegebir telgraf çektl Amerika Birleşik Devletleri büyük dırrr.'.ş, bu işblrllginln »iyaset sahasm Italyanın şarab istihsalinin 1.3 milyaı layısile yanrı, hocalık vazifeshıden Ankara 2 (TH.A.) İzmlr millet lerin isteği üzerine birer konuşma elçisl Eletcher Warren ve Federal Al daki tezahürlerlne temasla şöyle de galon olduğunu bunun bir kısmının istifa edeceği ö&renilmiştirmlştlr: vekili Cihad Baban, Ankara Siyasal yapmışlardır. Celâl Yardımcı, muhabenzine katmak üzere alkol imalinde manya büyük elçisi Dr. Frite Gollers Hiç kimsenin toprağında gözfimüz Bu münasebetle, bu akşam ken Bilgiler Fakültesi dekanı Prof. Turhan lefetin dış politikaya dair tebliğini kullanıldığı takdlrde daha da artacaile Amerikan iktisadî yardım heyetı disile görüştüğümüz doçent Aydın Feyzioğlunun Vekâlet emrir»e alınması ele alarak sert bir şekilde mukabele yoktur ğını söylemiştir. başkanı General Rilley, tesislerin inüzerine Millî Eğitim Bakanı Ahmed etmiştir. Bu arada demistir ki: « Türk milleti Tatanmı ünar etİSRAELDE PETROL TAHDİDÎ Yalcın, bize şunlan söylemiştir: gasında Türkiye ile işbirliği yapmış mek azim ve Kararındadır. Bu vatan Özele şu telgrafı göndermiştir: « NATO ve Bağdad'Paktı gibi TelAviv 2 (A.P.) Israel hükumcti Refik Kemal 30 unctı sanat yıt Mensubu buluomakla şeref olan inşaatçı ve montajcı firmaların üzerlnde 1leri ve medenl blr hayata petrol sarfiyatını azaltmak için mo«Nabza göre şerbet vermenin ifadesi andlaşmalarla baŞlı ve her şeyi açık lını 4 aralıkta bir jübile ile kutladuyduğum Siyasal Bü^iler Fakül olarak Turhan Feyzioğlunun kararır.ı kavuşmak arzusundadır. Hic kimsenin törlü vasıtalan tahdid ermiçtir. mensub bulunduklan devletlerin bulunan bir hükumet nasü meçhul yacak Onur. çeyrek asn aşan sanProfesör Turhan imzalayacağınıza, bu gidişteki meş bir istikamette olur? Buna memleketimizdeki sefaretleri erkânı toprağında gözü yoktur ve hlç kimseHususl ve ticarl bütün motörlü va tesinin dekanı iftira ye karşı tecpvHzkâr blr emel besleme sıtalar her hafta bir gün çalışmjyaguliyeti devam ettinnemek için kendi derler. Allah, müfterilerin belâsmı at hayatına rağmen, «Bizim nesil da merasimi takib etmişlerdir. mektedlr. Türkiye vâhi emellere, bu caklar ve şehirler arası yolculuk an Feyzioğlu, fakültenin açılış töreimzalamış olmanızı. onu tanımazdı» diyemiyoruz. Bulinde yaptıgı kotıuşmada, fakülte istlfanamenizl Barajın açıhşında bulunmak üzere kabil arzu ve heveslere »Mlsakı Mllllsr versin! Biz, Allah yolunda, millet cak idare makamlanmn müsaadesile memleket ve sizin hesabınıza tercih Ankaradsn davet edilenler bine ya !îe ebeiîyen sırtmı çevlrmls ve h»ps!ni yapılabilecektir. nizdeki tavin ve terfilerden bahyolunda, hizmet yolundayız. Dünya nun sebebini düşürtürken, onu yaederım.D kuı otumobil ve otobüsle baraja ge reddetmlştlr. Türklye. aynı zaiıandr. ve Ortaşark meselelerini adım adım kından tanımış, bir an kibarlığını Bu tahdid otobüsler, süt ve petrol •ederken benirn durumuma da teAVK\RA ÜNTVEESİTESİ TALEBE sulhün ve emr;iyefin valnız kendl husohbettirilmiştir. takib ve müttefiklerimizle müzakere bırakrn3dan yaptığı tatlı >nas ederek, Üniversite muhtariyeBİRLİĞİNİN TEESSÜRÜ dudları lçinde kabill temîn olmRdıĞrnı nakil vasıtalar^na samil değildir. f Davetlilerin yerierini almasından de lvice bi'.mektpdlr. Onun içtndlr kî ini savunmssıedan dclayı BakanAnkara 2 (Cumhuriyet Teleks) ediyoruz. Müdafaamıza hazu olmak l&rinde bulunmuş bir kimse sıfagonra merasime başlanmış ve santral kollektif ern^'.^r r>i"o e l r . i n e n h a ra'ık emrine alınıruş bulunuyor. A Siyasa! Bilgiler Fakültei iekanı Tur ve düşmanı göründüğü yerde boğ tile Refik Kemali eski nesilden mi, mak ahdindeyiz. Biz, Allahtan bah yeni nesilden mi saymanın gerekbinası önünde hazırlanan kürsüye ge retli taraftarlarmdandır. Btı bakımdar. kademik hürriyetlere ve söz hür han Feyzioğlunun Baka ' '; emrine alen Etibank Genel Müdürü Cevdet eörüslerimiz büyük mü^efitdmlz Alınması ile ilgili olarak Ankara Üni sederken muhaüflerimiz buhrana düc riyetine ir.dirilen bu a&îr darbe kar versites! Talebe B!rliği Başkanlığı da şüyorlar. Allah, onları düştükleri ti&ini bir türlü halîdemediğimi de Aydınelli bir konuşma yaparak te "nerliırm rö*'l lpl üetemarr.enayitiraf ederim. nıtlır. Butrünkü d'inya problem'erinln ıanda, çok bsğh olduğum mesle bir beyanname neşretmiştir. buhrandan kurtarsm. Biz, gün batsisler enerjisi hakkmda etraflı izahat t'iıt'lcf vp reı"T"lne taalluk eden bu Paris 2 (R.) Bu aksam alman ra •İir^den avrılmaya ve bu huffustaki Refik Kemalin, sanatta eski ile Birlik Başkanı Ethem Özdemir im madan evvel de, gün battıktan sonra vermişür. Genel Müdür, konuşması Törüş birliel. bizim Amerika BİTİeşlk porlara pöre. Macarîstanda durum son dilekçemi yann, ilgili makama tev zasını taşıyan beyannamede şbyle de da millet yolundayız. Alt tarafını ya yeni arasında aynı kudretle köprü nın sonunda şunları söylemiştir: Dev'.etienle idem. slyasî münasebet24 saat içinde çok gerginleşm'jtir. tşci di etneğe karar vermiş rasalar düşünsünler!» bulunu nilmektedir: « Sarıyar projesinde Amerikan Ier tesis ve ln>:!saf etdrvıe'nlze en sekurabi'mesinin sırn bence, her zaihtilâl konsevlerinin komünist Kaia. nSiyasal Bilgüer Fakültesi dekanı tsmail Rüştü Aksalın sözleri yardımının hissesi büyüktür. Bu büyonım.» man ve mekânda, saîtatın icablann hükumetine son bir ihtar verdikleri Turhan Feyzioğlunun Bakanlık emrine tzmir 2 (Telefonla) C.H. P. Koyük baraj ve santral Türk AmeriBaşbakan. TUrkiyenln taklbetmekte öğrenilmiştir. Bugün bütün Budapîşalındığını gazetelerden öğrenmiş bu nak ilçe kongresi bugün toplanm:ş, dan tutun, günlük hav3tın «artlaYalçının kan iktisadî işbirliğinin ve Türk A olduğu poHtlkayı izah volunda, »özle tede ve diger şehirlerde elden ele ee Bilindigi gibi, Aydın Refik Kemal Arduman profesörlüğü, Ankara Ünîversitesi lunuyoruz. İlml çalışması ve objektif mutad üzere hükumet komiseri de rına varmcıya kadar, titiz, metodmerikan dostluğunun ölmez bir ese rine .1? rîernm etmistir: çen ve hattâ duvarlara yapıştırıl^n görüşleri ve fazileti. dürüstlüğü ile ha. lu, dakikası dakikasma sözürtde hşmağa başlamıştım. Fakat vak'a n Bİ5 t<^ "»"•'»•"'" 'irısık ve ka beysnnamelerde işçi liderleri, taleblci SenatosuT.un ve profesörler kururidir. Sözlerime son verirken, bu bü1 kiki bir kıymet olan genc dekar.'.n hazır bulunmuş, fakat hiç bir mÜrzğ Vekâlet emrine alınması Üniversite ve dahale yapılmamıştır. Konşrede C. duna , bir kelime ile Avrupat ha gemilerde geçtiği için dışarıya çıka yük projenin meydana getirilmefinde ranlık bir yolda değil. blr nurlu sulh nin kabulünü pon blr defa daha iste. amun müsbet mütalealaruıa 1 vo'ıı V'e"'" ?vî" PnM';'• i"i<7 ' • ^" mekte ve aksi halHe heır. ereve başlıvaya bürünmüş bir karaktere sahib madım Bu yüzden rolüme Almanvazife almış Türk ve ecnebî bütün men bir yıldan faz!? bir müddet bilhassa Siyasal Bilgiler Fakültesi için H. P. genel sekreter yarduncısı Turaçıktır. Ayrıca izaha ihtiyac gösteremüesseselere teşekkürü bir vecibe bi cek lvicaclı, karanlık ve kanşık bir yacaklarını ve hem de silâha da sarı tenberi tasdik edilmemiştir. büyük bir kayıbdır. Mevzuu bahls söz gud Göle ile Ismail Rüştü Aksal ko olmasmdadır. yada başka biri devam etti. lacnk!T"inı bildirmektedırler. lerin 20. asır dünyasında ve söylendiği nuşmuşlnrdır. Her iki hatibin konuşlirim. Jübilesini tertib zorluklan için1922 de Darülbedayi sanatkârlarolltiki t"kib ptmlyorj Sulhü. emFeyzioğlunun beyanatı Budapeşte radyosu bu beyannamelemuhıtte tabil sayılması İcab ederken maları umumî bir tasvible karşılanBu büyük eser, Türk milletine ha nlyeti. lstikrarı aram^v. • Metodla/ Difer taraftan. dün Bakanlık em yanlış mu'.fthazalarla şu şekle sokul mış, alkmlanmıştır. Bu arada İsmaıl de, hem sanat hayatmdan, hem de rile birlikte İbnül Refik Ahmed 1 rin sahte oldueuru Heri sürmüş. işçiyırh ve uğurlu, şu Sakarya nehri ü rırr.ız da sıılhcu me*od ardir ve Blrleştiyatro meselelerimizden söz açı Nurinin «Ceza Kanunu» nda ük ruh ve hayat veren leri bu beyannameîeri nazarı itibara rine alman Profesör Turhan Feyzi ması teessüfe şayandır. Hocalık vazi Rüşlü Aksal. Başbakan Adnan Menzerinde bugün elde ettiğimiz ikinci mls ITlîletlere prenslplerin tayln r * " î ve çlzdlîi lstl almamaya davet ermiştir. Fakat Ka os'u, bu^ÜTi gazetecilerin sordugu fesinin yalnız ilim öğretmek olmadı deresin son tzmir nutkunda <»ski :k yoruz. Tiyetroda her şütı alkışla rolüm Ziveri oynadiğim zamankl = ~ Sakarya zaferi kutlu olsun.» dar'ın kukla hükunıetine kimse itimad muhtelif suaüere cevab vermiştir ğını. ilmî olduğu kadar ahlâki vazife tidan kasdederek «Türk milletinin dığımız eski ve yeni değerlerin ço ilk heyecanırru da unutamam. Okatnettir. •Çubuk» barajından 140 defa büyük lerinin de bulunduğunu kabul etmek Koüoktif emniyetin en hararetli ta etTT.emektedir. iktisadî kabiliyetine. memleketin im ğunun hayatlannı etraflıca bileme peret havatımda ise o kadar hatırEtibank Genel Müdüründen sonra Bu sual ve cevablan bildiriyoruz: lâzımdır. Macnristanın cidiî hâdiselere gebe raftan olan ve bu fikri kökleştirerek kânlarına inanmadıkları için akim ve diğimiz için, alâka çekici, hattâ ö lanacak hoş hâdiseler var ki, hanbaraj ve hidroelektrik tesisleri hak tecartizü ortadan kaldırmak azmilp oltiııtu bildirilmektedir. Sual «Hocalıktan ayrılmak siBiz de bu mevzuda Ankara Ünîver kısır bir iktisadî politika ile iktidar nemli vâkıalar unurulup gidiyor.kmda Grup Müdürü Baha tren de şu hsreket eden Amerika. bizim de tıpkı gisini anlatayım! Filmlerde keza.. zi müteessir etti mi?» BASIN tHTİLÂLI BEKLENİYOK sitesi Senatosunun kararını hararetle dan ayrılıncaya kadar m"ml°k»ti ol Bu merakla, Refik Kemale. 30 yil Fakat Muhsin izahat' vermiştir: Ertuğrulun idaredi'si gibi riü<:Und(iS"müzü. pulhçu Bu sabah Buicpeste rad\osu, hııkuCevab «En içten duvgularla tasvib edecegiz. Genclik olarak üzüntüduğu yerde durdurmuslar, dondur içinde başır.dan geçen ve kendisi sinde «Sürtüka e 24 saat zarfmda «Barajın arkasmdaki göl 60 kilo metnrilnrla dünya sulhuna en büyük metın knntrolu altındaki işçi sendikab&lı bulundııSum hocalık mes'.« müz büyüktür. Ayrıca durumun tek tamuşlardır.» cümlesini ele almış ve ne en çok tesir eden hâdiseyi sometreden fazla, yani İstanbul Boğa hizmcti yap'rak emelinde oldugumu ları başkanı Gaspar'ın dün gece istifa nasıl hazırlanabildiğimi de bir türğinden ve sev^ili öBTencilerimden raflı olarak halli üzüntümüzü daha da demistir ki: nnın iki misli tulde ve 80 km. mu zu bilriigi içindir ki. Türkiye ve Türt'^ini bıldirmıştır. aTttırnıaktadır.» ruyorum: lü akhm almaz... 191415 yıllarınaynldıeım icin elbette mü!&essirim. rabbaı sahadadır. Azamî su hacmi kiypnin brıc;lı bulunduğu Ortaşnrkır Gaspar daha dün hükümete karşı üç kuvvetli devleti hakkında pn sarih gelen işçi liderleri i!e müzakerelerde Fakat teessürüm vateız bu noktaya «Savın ^Tenderes yapılan işlerin. Meshur rejisör Fritz Lang ile da Galatasaray Sultanisınde Ede1.9O0.000.0O0 metreküp, yani Ankarattminatı vermi? ve siyasotimizi tam?vücude eetirilen eserlerin muhalefet tanışmam oldu, dedi ve ilâve etti: biyat hocamız Cemal Torun sahyaptıgma daki Çubuk barajı suyunun takriben mlle tasvib ettiğini hem fi'liüat ile bulunmak üzere Kadar hükümeti ta münhasırdır Vazifesini lerce takdir edihriemesinden şikâyet Almanyada Teknik rafından vazıfelendlrüm'^ti Bu ıtibar inanan bir insanm vicdan huzuru Üniverjitede nede fransızca olarak bizlere piyes140 misli kadardır. teyid ve hem de açık bir lisanla bil çidir. Bunda haklıdır. Hakikaten, bir okurken, birden Birinci Dünya ler oynattığmı da unutamam.» 110 metre irtifaı ve 568.000 metre dirmiş bulunuyor. Egpr bizim takib a istıfası bilh.ıssa dikkatı çekmektedir. ve rahatlığı icindeyim.T» Hukumetın bir basın ihtılâlinden enşeyler yapt'.ğma, bir şeyler yapmak mikâb beton hacmile barai. halen ettigimiz politika karanlık ve tehliHarbi patîadı, yoüar kapandı, para Sual «Bundan sonra ne yap Operet mi, tiyatro mu, film mi dişc ettiğı bild!rılm«ktedir. için elinden gelen gayreti sarfettiğimemleketimizdeki en büyük heton kelere sürüklevlci mahiyette olsavfiı İşçüerin toplu halde işbasına döndük mayı düşünüyorsunuz? Meseîâ pone inananların k.îrsıHstjğı tenkidler gelmedi, ^*n de UFA stüdyoların sizi daha çok çekiyor? böyle bir tasvib ile kar^ılanmaz ve baraj olup, Avrupadaki büyük ve erme dair bir emare yoktur. Kukla den, takdirsizliklerden teessür duy da figüranlıkla sanat hayatıma baş Hepsi, ama operet galiba daha yüksek barajlar arasmda yer abr. gene böyle bir t"min»t İIP tevı'H pdil hiıkumetin başkanı Kadar. işçileri va • tika ils meşeııl oUcak mısuıız?> miş olmazdı ki. Tııttugumuz sulhçı yo (Baştarajı 1 inci sahifemizde) maları pek tabiî ve beşeridir. Fakat ladım. O sırada Fritz Lang'ı tanl fazla... Çünkü operet bambaşka, Cevab «Üzerinde çalısmskta Buradaki betonla apartımanbr yapıl!un Amerikan hükumetince ve bütün zife başına dönmeğe ikna ed^memîş ve tamsmlamapa rilen tebrik mesajlarını yaymlamak bir taraftan yapılan işlerin, vücude dım. Kansı meşhur senarist Theo orada müzik de var Müziği ruhun sa, bu beton bcheri 10 k=)tlı ve 20 da miittefiklerimizce tasvib edilmekte bu sebebîe hafta sonunda siyasetini de olducutı iki kitabı getirilen eserlerin takdir edilmeme Von Harbu ile berü himaye ettiler. gıdası olduğu vecizesini operet oyireli 570 aded apartıman, yani orta nldu&unu ifide ederken bundan höv ğıştirerek sert bir yol tutmuştur. Hü gayret edeceğim. Foruma yazmakta tadır. Sovyet Komünist Partisi merkez sinden acı acı şikâyet edenlerin ken Sanata ksbiliyetli olduğumu söy narken daha iyi anlamıştım. Insan kı'uııetin vaziyetten ciddi surette sndi devam edeceğim. Avukr.tlık da yabüyüklükte bir şehir ymnıiS^ yeter le de sulhu konimak u'irrundT plimizkomitesi ile Sovyet Bakanlar Kurulu disinden evvel yapılmış olanlan top îediler. 1935 yılında Fritz Lang o an her şeyi unutuyor, günlük di. Bu e^erin betonu iki senede dö dekl bütün imkanları kullanroaktan bir selendigi anlaşılmaktadır. Dün gece pacağım. Mareşal Zukofu, silâhlı kuvvetleri yekun inkârını anlamak mümkün ve kansı İstanbula geldiler' Kuzean dahi h*li knlmıvacaöımızı temir. hem Macar yüksek sura başkanı Istvan külmüştür. sıkıntılardan uzaklaşıyor. Sadece, Sivasetle meşgul olmaya şelince, teşkilde gösterdiği başarı dolayısile deŞildir.» Dobi. hem de katolik başpiskoposu etmek isterim » nimin sünnet düğü'nünde bulundu iyi operetleri kasdediyorum. ŞimKuvvet tünelinin başmdaki su alJosef Groez birer konuşma yaparak btıaüne kadar hiç bir siyasî partiy* de tebrik etmiş ve ona «sağlam ve Bisbnkan tekrar Birleçik Amerika memlekeUe nizam ve birliği İsmail Rüştü Aksal bundan sonra lar ve <^Karagöz^ seyrettiler. F. diki «Skeç» tarzındakileri değıl! temine pirmedim ve politika ile uğraşma uzun ömürler» dilemiştir. ma kulesi, halen memleketimizdeki nın n«mî°ketirnizle kar«ılıkh i«birli1923 senesinden 1950 senesine kadar Lang Amerikaya gittikten sonra çalışmış'.ardır. en yüksek betonarme bina olup 70 dım. İlcride siyasî hayata girmeme Günümüzde, dünyada gerçek zihniyetini övmüş ve bu yüzden duy 27 senelik C. H. P. iktidarının bir beni de davet etmişti. Ama görüyor metreye yaklaşan irtifaı ile Beyazıd makta olduSu mpmnnpivet hlsleHni İşçiler bir lşçi gazetesi çıkarmak, hü eîinoe bugün için kendimi her hatî operetlerin mevcudiyetine kani minevi hesabmı vermiştir. sunuz ki buradayun! ve Gilata kulelerinden yüksektir. milletimizin hislerine re tercüman ol kumet bıuoları ile fabrikalarda işçi gi birvatandaşa veya Bakanlık emsiüîiz? Güleğin sözleri Hem bir emniyet sübabı, hem dc dushından emin bulunarak ifade eyle korseyleri kurmak ve sürgıine gonde rinde o'.mıyan her hangi bir proUfıutamıyacağim ikinci blr vakıa Evet. Gayet güzel ve modem rilen eski Başvekil İmre Nagy ile yüzAnkara 2 (TH.A.) C. H. P'. Oenel rriştir. bir «u hnzinpsi vazifesini gören 2900^ fesöre nisbetîe aktif siyaset hayatıSekretert Kasım Gülek bugün yapılan daha şu: Dcinci Dünya Harbi es operetler hazırhyorlar. Hattâ, zarna Menderes bu arada Birlepik Ame yüze konusmak istemekteUirler. ton harminde, 28 metrp ku'i'rlu ve lı" Kızılcahamam C.H.P. Uçe kongreslnde nasmda tarunmış aktör ve rejisör nımızda gördüğümüz müzikal veya Komünist işçi sendikalan başkanl na ne daha vakın, ne daha uzak metre irtifalı dense bacası dünyad^ki rikanın bugünlerde memleketimizo (Baştarafı 1 inci sahifemizde) hazır bulunmuş, lç ve dış siyasetle Gaspar'ın istifası işçiler için siyasi bir Güstav Frölich şehrimizi ziyaret revü filmlerinin esasları bile opetek denge bacalarının en büyüklerin 500.000 ton buğday göndermeğe baş zafer addedılmektedir. Macar işçileri. hissedivorum îleride siyasî hayata Bu yardımı getiren Ivan Sechenov ilg!H blr konuşma yapmıştır. lamPk uzere oldugunu haber vergirip girmiyeceğim hakkında ise üzerine kurulmujturdendir.» Gülek, bugün açılan Sarıyar bara etmişti. «Boğaziçi Şarkm Geza ret temeli gemisi cumartesi günü İskenderıye dünya komünist sendikalar federasyomiştir. şimdidcn kesin bjr karar vermeğe limanma vâsıl olmuştur. «Hediyelert lını bahls konusu ederek bu barajm Von Bolvary» filminde ben de ça Operet ölmez. Başbakanın konuçmasından sonra nu İle bağlı bulunan Gaspar*a karşı Bir isçlnln Ihtiraslan imkân görmüyorum. Sadece şunu arasmda üç bin ton buğday, y a n n p'.ân ve programınm 1947 de Seyhan Tiyatro ile film aktörlüğü araGrup müdüründen sonra söz alar Cumhurbaçkanı Bavar tarafmdm san cephe almışlardı. Gaspar aynı zamanda tralın açılışı yapılmış ve davethler hukumet namına Işçilerle müzakereler biliyorum: Cemivct meseleleri hak milyon kutu süt tozu, üç milyon rub barajmdakilerle birlikte C.H.P. ikti, srnda bir kıyaslama yapabilir mibir işçi ise şunları söylemiştir: dan zamanında hazırlandıgını Böyletesisleri gezmislprdir. Müteakıben ba de bulunmakla da vazifeîi idi. kmdaki görüşleıi.^i yazmağa ve le tutarında ilâc. 300 yatakh tam teç miştir. siniz? «Son yıllar zarfında büyük bir ra) sahası gezümiş ve barajda yapılan MVCAR KOMÜNtST PARTtSt hakikat bildiğimi söylemeğe tski hizath bir hastar.e, 15 büyük sahra Barajm lnşası İçin bütün lmk&nla Tiyatroda bir rolü devamlı ofaaliyetle mevdana getirilmekte olan kürek mitFTbnkaları hüyük bir alâka MÜŞKÜL DURUMDA den olduğu gibi devam edeceğim. hastanesi çadırı ve 10 cankurtaran a . nn C. H. P. hükumetleri tarafmdan fabrikalar, yollar, barajlar, limanlar toplamıçtır^ larak belirtmek zarureti var. BuMacar ko:rmıst par'.ıslnla reımî ortemln edildlğlni bellrten Gülelc konuş(Baştarafı 1 ivd sahifemlzâe) na rağmen, filmde rolü kesik kesik •ayesinde biz isçiler, işsizlik denilen ganı c'.an gazete bu sabahkl bajinaka İaandığım prensiplerin gerçekleş rabası mevcuddur. m3sma şöyle devam etmiştir: lesinde, Macar komünist par'isinln son müstebidin tamamen yok edildiğin? güçlük « Politıkada vefa esastır Yaptık kazadaki evlerin yüzde ellisini, bu oymamak gerektiği halde, dertce müşkul durıımda bulunduğ^ınu ve yaşama S''viyemizin yükseldirıni ları eserlerden takdlr bekîeyenler ken arada Ilıca evlerini tamamen su bas fazladır. Çünkü ikide Dirde aynı acıklı bir lisanla ltiraf <".mekte ve dilerlnden ör.ce yapılan eserlerln şeref mış, evlerin alt kısımları oturulmaz role girebilmek zordur. görüyor ve hissediyoruz. Bu i»VSp buna süratle çare buUır ^'nı lgtepavmı kerîdî'er^ne mal etmenıelidirler.» hale gelmiştir. Ayrıca bir çok ev dc, ları yaratan hüyüklerimize şükran Son günîerde tiyatro faaliyemektedir. Başmaknlede, yenl ye naKasım Gü'ek bundan sonra dış hâ yıkılma tehlikesi gösterdiğinden, tahhislerimizi arzeder. Sarıyar santralı(Baştarafı / inci şahiiemizde) mı.ı u blr '<c r Tist partislnin «jruldîselere isare'le şöyle demişîlr: liye edilmiştir. Bu arada kaza dahl tiniz? nın Türkiyemize hayırlı ve uğurlu bir mesele haline geldiğini kaydeden ması da lstenmektedlr. e Dünyamn bu kanşıklık günle Bugünlerde Jübilemin hazırolmasını dileriz.» Bu başmakale. Macar komünistlerlrlnde ml'.ll birlik esastır. Memleketln linde ve haricinde de bir çok yol haİnönü, Siyasal Bilgiler Fak^tesi demillî menfaati bahis mevzuu oldu^u sara uğradıihndan ekipler tamirata kklan ilt daha ziyade meşgulüm. AMERÎKA BÜYÜK EI.Çİ8İ kanınm Vekâlet emrine alınışmı tah nln ve partilerlnin çökmekte olduğuna ve ıl ve resml blr lşarettlr. bu günlerde lsten anlayanlarm kafa baslamıştır. İnsanca kayıb olmamıştır. Sanki, bana jübile yapılacak değil KONUŞUYOR lille şövle diyor: \AKALANANLAR Barajın inşaat müte^hhidinden son(Baştarap 1 inci sahifemizde) kafava verip ?örüsme!eri l&zımdır. Pa Siddetli fırtına şehrimizde de hasar de ben jübilemi « Önümüzdeki hâdiseyi iki cep KAÇARKEN yapıyormuşum kat lktldar lç polltlkada cerevan eden yapmış ve Alsancak semtin'ls yeni SÜRCLÜYOR ra konuşan Amerikı Birleşik Devlet hesinden tetkik pdiyoruz. Birisi de makla Amerikanm bu çeşid tepkiler göstennesine sebeb olduk. hüdiseîer dolavıslle muhalefete hlç bir inşa edilmekte olan 9 katlı bir apar gibi bir bis var içimde! Son 24 saat içinde teirar 300 e yalerinin Ankıra BüyUk Elçisi. TUrkiyc kanın yüksek mevkiine gelinceye kaBütün buniar henüz Atlantik ittifakı için tehlikeli olmaktan çıkma zaman yer verrr.emekte. bunun yanmkıu Macar hududu aşmış ve Avustur Meinecke'nin yanında rejisöı ile Amerikfhların Htifaklannm düntımanm üst katı büyük bir gürültü yanın bîr kısmı tarafından havran dar geçirdiği meslek hayatı; bu haya yaya b "'înmıştır. Eöy'e:ilc!e lhrllil baş rmştır ve son günlerde iddia edildiğinin aksine, buhran henüz sona ermiş, da dış polltikada birlik tstemektedir. yardımcılığınız, bunca yıllık aktı gazetelerde okuduğumuz zaman ladıSındanberl M3carlstandan kacan değildir. Biz de. dış poütikada birük ve bera ile bitişiğindeki evin üzerine yıkıllıkla tıkib ediîdigini. barajın hangi berllk lstlvoruz. Ama nerede berabe mıştır. İnsanea kayıb olmamışsa da törlüğünüz meyanmda size ne gibi firmai.ir t^rafındTn in*a ecîildiiHni. gözlerimiz kamaşıyor. Elli senedenbe lann sayısı 106.000 1 bulmuştur. Fakat : fikirler kazandırdı? rlz? Her seyden evvel bunu bllmell maddî zarar büvüktür. Anadohmun hangi bölgelerine cereyan ri memleketimizin muhtelif meslek llticalarda azalma görülmektedlr. Peşt« "'•*. K"~"m öTrenmeüyiz.ı» : Avrupadaki »on yenilikleri kıverdiğini biMirdiktpn sonra sözlerini lerinde rastgeldiğim pek mahdud sa radyosu bunun sebeblerini ıstemiyerek ltiraf e'miştİT. Bu radyonun verdiğl Londra, 2 (R.) tngiltere ile Frans^z hükumetinin, Suveyş Kana Hür. P. Meclis Grupu ve Genel İdare şöyle t'»mamlamıştır: yıda müstesna istidadlardan biri kar bir habere göre, Kaçmak isterktn huyaslamak, modern tekniği takib eKurulu bugün toplanıyor luıdajı çskilip çekilmiyeceklerini, çekileceklerse ne şekilde bu toprakları « Sanyar ve Kuzeybatı Anadolu şısmda bulunduğumuzu hayretle, if dud boyuuca Ruslar tarafından hedebilmek imkânniı verdiAnkara 2 (Cumhuriyet Teleks) grbekf'i i!e Hei'i ve Türk Amerikan tiharla hissettim. İstikbalimiz bir gün men hcrnen her gtin yaic^lanan 1500 tahliye edeceklerini yaruı sabah resmen açıklama'.arı beklenrr.ektedir. Sİ2c«, rejisörlük mü, yoks» Yarın sabah Avam Kamarası toplandığ: zaman îngiliz Dış İşleri Ba Hürriyet Partisi meclis grupu ile genel lşbirligi ile tah>Vkuk etmis, bundan fevkalâde istidadlı bir evlâdınm him llâ 1800 klşl evlerlne dejil .fakat mem. evvelki iki pro)e dp Catalpgzı İstan metine muhtaç olursa, ancak bu çap Ic':'fn içlnde kamplsra ^önderilmek kanı Selvyn Lloyd söz alacak ve Londranın görüşünü serdedecektir. Aynı Msre kurulu yarm rr.üşterek bir topaktSriük mü dah* guçtürî lantı yapacaktır. bul Bo§azı ve Bur?a Eskiçehlr saatlerde Fransız Dış Bakanı Pineau'nun da Pariste bir açıklama yapınası Dolabderede ayda 275 lira Bizim tiyrtrolanmızda teknik ta bilgi ve karakter taşıyan güzideler fedlrler. Dış politika meselesinin müzakere o. Ad^ppzin nakil hatlarıdır. PEŞTE RADYOSU YALVARIYOR beklenmektedir. kira getiren yeni bir işbnkânsızlıklar jrüzünden rejosörsarp güçlükleri yenebilirler. Böyle lur.acağı bu tonlantıda. son günlerde Gene iki hükurretin işbirli.&i ile lsBu akşaınkl neşriyatmda Peşte radSiyasî çevrelerde hâkün olan kanaate göre, iki devlet, Süveyş Kanal yeri 22 bin liraya satılıklük daha guçtur. tanbul Bogızım katedecek bir hava istidadların söndürülmesini hiç bir yosu hnlka hitab etmlş \e 'virin btr bölgesindeki kuvvetierini kîjdemeh bir şekilde çekeceklerini ilân edecek Büvük Millet Meclisfnde Kür. P. li millotvekilleri tarafından verihniş gensoru kudret sahibinin soğukkanlılıkla ya sesle (neden esklsl glbl çıkmıyorsutır. ORHAN DİNÇEL nrkil hattınm tesisl pHnlanrnıstır. Bu şartlar aHmda Avruoada lerdir. Fakat Birleşmiş Mılieter polis teşkilâtmdan da bazı teminat istiyeîşte hunîar. Tflrkiyede. plSnlanmı? pabilmesine ihtimal verilemez. Böyle nuz, doHşmıyor3unuz, necîen korku ceklerdir. Son 4S şaat içinde New York'ta bulunan Birleşmiş Mületler Ge ön^rgeîerinîn reddedilmesi hâdisesinin mı, yoksa bizde ml fanatkârlann de >i3h:s konusu edilcceği bıldiriln»kbir iktisadt geiismenin Femprelpridir istidadlar cemiyette ancak müsama yorsunuz, neden evierinl:'de kalıvorsurejisörlerin» karjı kapristleri fazSarıvqr proiesinin tem=il etti»i hü ha ve himaye görürler. Bahis konu nuz?) cîenl^'ir. Halkın Kadar hüku nel Sekreterı :1e İngilız ve Fransız diplomatları arasmda birçok görüşme tedir. 1 DİŞsr t?rsftan. Hürrivet Partisi il yük b.T<andan rtrl.ıvı Amorikan hü S i olan millî hazine mahiyetinde na metinı sesslzllk lçinde boykot ettlğl olmustur. Yarınk: oçıklambrun mahiyetinden Genel Sekret<jrin h:>tei'"ar T Bahçe Merakhlan • ladır? edüdiği anlaşı.'maktadır. lııgilizler. Kanaiın temizîenmasi mevzııunda kcn knn^resine önıîiıüzdek: mayıs ayınd?n P kflmpti ve Amprikan milletmin Türk dir yetişmiş ilim adamı... Bunun heı anlasılmakUdlr. Arrupada... Blrde Mn&tkârlar Dlîer taraftan bir çok fabrikalarda di[erin= de vazife veıiimrsı'; istemekte ?e t u hususta ısrar etmektedir itibaren başlanacaktır. Bu hususta, teşMuhtelif NOEL çamlanhüMlmeti ve Tiirk millptine k.ir=ı ; hangi bir siyasî kudret tarafından hâlâ lsbaşı yapılmamıştır ve işçllerin ler. Fakat Mısır buna razı olmıyacağmı biîdirmiştir. uysaldırlar T» feragat «ahibidlrler. kalbden gelen trbriklerini Ekselânf\tı b:rer îrTi m pönde !mîstir. nızı Ortaköy Ankara bahŞehrimiz »anatkârianrun nıaddl müş Finıza. İİPtm^k i=tprim. Memleketlni tahrib edilmesi cemiyetin en aziz bir çofiu da «kecdlmiz ve arkaiaslanmız Siyasi çevre!er2 göre son dakikada yeni bü' ihtüâi lelirdiği takJirde çesinde bulabilirsiniz. zin, TOrk milleti için daha semerPii istikbal kaynağınm kurutulması de Içln t çahsıroruz, Kadar İçin değil» de yarın için beklenen aç:khmalar tehir edüecektir. ı külleri de blı hayll. Tabil, Devlet ıe'' c!ir'.er. blr havatın tpTr.ini gayesine dogru mektir. Fevkalâde bir istidadı tah Tiyatrosu musttsca. AMERtK\ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE genis bir cephedpn llerlemeğe devarr rib edecek muamele yapılması va TEKRMÎ BAŞVORDU Selmi ANDAK edpf=?in° inanıyorum.» VEKÂLETTEN AZİL him bir hâdisedir. Üniversiteler Ka NewYork 2 (R.) Birleşik AmeMEDFVtYET VOLrUT.rOI.TNDA Amerikan teievizyonıında dün gece bir konuşma yapan Mısır D:ş nunu çok tenkid edilmiştir. Ancak rika hükümeti ttkrar Birleşmiş MilŞirketımizi evvelce bilumum YENt BtR MERHUE her tatbikat misalinde onun mahzu ]<tler tfskilâtıni basvurmuş ve Mac;.ı İşleri Bakanı Mahmad Fev:i. îngiliz Fransız kuvvetleri çekildikten sun(Bııştara)ı J inci sahifemizde) resmî dairelere, müessese ve Amerika Büyf'k Elçisinden sonra runu daha açık bir şekilde görüyo meselesini ele almasını istemiştir. ra beynelmilel poüs kuvvelinm de çekilmesi ve gidip İsrael Mısir hudu reterei atfetıîği bir haberinde Ortad^ şahıslara karşı temsile yetkili kürsüye pplen Işletrreler Bakanı Saduna yerleşmesi, Süveyş Karjah bölgesini tahlije etmesi icab ottişini söyGenel Kurul yarın bir Amerikan tekrned ASnngiu ezcümle şunları söyle ruz. ğu durumu ile alâkalı bir tefsir yap olan memurumuz Turhan Feyzioğlunun Bakanlık em lifini müznkereye baslıyacaktır. Ame lemiştir. tni=tirBay SEMİH ALSAN'm Mahmud Fevzi. bu konuşmasında Birleşik Amerikayı methetmiş ve mış ve bunda şöyle demistir: «Yetki'ıi rine alınmasında tetkik edilecek öte rika, Birleşmiş Milletler tarafından " Sarıyar hidroelektrik tesisleri. çevrelerae hâkim ol^n kanaate naza 1 Temmuz 1956 tarihinden itiMacarıstipîa alâkalı olarak alınan ki konu, Senatonun kararıdu, ll ksrarlan komünistlfrin tanımadıkl.ı demi'ir ki: • Ortp.do^u buhrsn' karşısmda almış olduğu durum dolayıdlper hir çokları gibi. Türk milletinin Deti ve Zühnvi Hastaljklar ran Ortadt.ğu buhrcnı jatışnıaktadır. m^deniyet yolculugurıria yfni blr mer. mine ve çahşma tarzma Bakanlıkça nnı belirtmckte ve beynelmilel mll sile Birleşik Amerika, Asya vt Airika milletleri nazarında itibar kazan Eu çevreler ayr.ı zamanda İnşiltere baren şırketimizle bir ilgisi kal ftfatehasM^ı İsâklâi Caıidni atfolumn kusur, Senatoj'a biîdiril şshıdlerin Mncrristana" gitmelerinin mıştır. Diinynnın bsşlıca biıyül: devletlerinden biri olan Birîeşik Amerikamadığı ilân olunur. hal»dir. Daha dün. CatîlaŞzında idik. ve Fransanm Sü/eyşi istilâsı ile bdtı Sonra Tımcbiieğe gittik. Nihayet Sey miş, Senato (gazetelerin yazdığrna veya civar memleketlerde tahkikata nın tauhî nıes'uliyetini idrak ettiğini görmektan memnunuz.» LBkTKRNATIONAL BUSINESb cephesınde hasıl ol?.n ariaşmazlığuı hanı Inıtladık. Bu^im de buradayiz. göre) ittifakla kusurları varid gör başlarmlarımn teminini taleb eyleMACHINES T. A. O. halîolüuTuğuna belirtmrktedir'er. Yarın Zoneuldak liman tesislerinl a"ça memiştir. Salâhivet sahibi nlan en mektedir. cağız. Daha sonra İzmit boru fabrika yüksek ilim ve Üniversite makamı Bu nik'üinüğin sebebleri şöyle izah Birleşmiş Milletler çevrelerinde. MaSüveyş Kanah böıge?inc!e sükunet hüküm sürmektedir. Fransız asSîtıa. nihayet Somaya gideceğiz. nın takdiri cemiyetimizin nizamında caristan hâc'iseler ile alâkalı olarak kerleri, yer'.enni Birieşmiş Milletler polisine meniub mavi rrjğferli Dani tdilmektedir: Meydana gelmekte olan bu eserier. hiç bir kıymeti ve tesiri haiz değil Rusyanm takhihi yoluna gidilmesinı Su.iyede siyasi ve askcrî kaynıkmarka aFkeılerine bırakarak geıJ. çekilmislerdir. Diğer taraftan İsrael hüyeni bir devrin b3şlangıeını ifad« e midir? Bakanlığm muamelesinin ha istiven hir rprpyn genişlemektedir kumeti de. yarm Kanal jBkınlurındaki askerlerini 50 kilometre geri çeke lardan aiınan habarler tehlik^nin evden eserlerdlr ve biiyük değerleri, bu kikaten doğru olduğunu siyasî kud SON DAKİKA: velce tahnıin edildiği k?.dar büj ük ceğini acıklamiftır. h ; ' ret makamlanmız zannet?3ler bile. Bucün Hind birlikieri de Süveyş bölgesine gelmişler ve İngiliz • cknadsâmı göstermektedir. Tarih, Sakarva vadlsine blr çok za. Fransız kuvvtleri ile Mısır ordusu arasm^aki böîgeye ycrleşnı ferler nasih ermiçtir. Muazzam tmpara bir senatonun takdiri ve sahadeti, Lübnaıı. Sı:ııdî Arabistan ve tor1u»ıın temelleri bursda atıldı. ts düşündürmek ve kudret darbesini Bağdad Paktı durdurmak icab ederdi. Bu yazılan tiklâl Mücadelesl buralarda kazanıldı. Londra 2 (a.a.) «Observer* gazeŞirndi eene bu vad!de en büyük mede büvük teessür içinde yazıyorum. Şartnamesi Ankarada Kızılay Umumî Merkeîinden, tesi bu sabahki nü'hasmda Karaş' nivet abidelerimlzden biri kök salmış Siyaset adamlanmızın, yetİFiriekte İstanbul'ia Kızılay İstanbul Müdürlüâünden temin edilebilir mi'hati.inir. b ! r yazısını neşretmekbulunuyor. olan müstesna istidadda üim adamTelJiflerin 31 Aralık 1956 tarihine kadar Umuml Mertedir. Muhabir bu yazısırda Lübnan Bu eser. başka bakımlardan da ma larıru ve en yüksek ilim mercileriKudüs. 2 (a.a.) Bir c d u sözcüsünün bildirdişine göre, İsrael ve Süud: Arabistanm yakın bir âtıdc kezimkze gönderilmesi ilr.n olunur. nahdır. Haksız yere ihmallerle. niha. mizi hidd^tlere kapılr.rak, tahrib eBudapeşte 2 (a a.) Bugtin Buda devrivelcrı, Beerşaba yakmında yakaladıkları silâhlı bir Arab müfrezesi Eağdad Paküna iltihEk edehilscağini yetsiz tahrlklerle maddeten ve manen decek seviyeden yüksek ve üstün 1: geri kalmış olan Türk milletinde asır oldııklarını kabul edivorum. Önümüz peştede hüviypti tesbit edilemiyen biı ne «dur. eiTİ vermişlerdi'. Bu emrin dinlenmemesi üzerine vukua gele.ı emin kaynakî. ra at'en bildirmv ,r. Macann Ru<=lar tirafmdan güpe gün çarpış:ua<!a 2 Arab t.skeıi ö!müş. diğer ikisi de esir edilmiştir. ]ard?nberi yanan medeniyet ve refah Irakta kanşıkîık çıklğı haberleri de âcil olarak düzePilecek sakat bir düz kaçınlm.T=ı üzorir.e halk nümahafretinin bir meş'alesidir. Bu eser. "asılsız karsnlık. çorak ve yoksul bir r>evirle muamele duruyor. Üniv°rsi*e muh yişler yapmıstır Sckaklardaki SovBağdad 2 (a.a.> Irakta geniş refah ve roedeniyet devri arasına di. tariyetini hakikatsn zedelemiş olan yet zırhlı arab"lan halkı dağıtmağa Birleşmiş Mill'tlcr işgnl bölgesi (Mısıri 2 fA.P.1! Tarafstz bölgede çapıa kargaşahklar çıki.gı yolunda kilmis muazzam bir kale, blr hudud son mevzuatm düzeltilmesi ihtiyacı uğrn«mıslarsT da bir kısım nümayişbulunan Eirleşmiş Mılletlor askerî makamlarmm haber verdiğ.ne göra, aün gece Moskova radycsu tarrfınkalesicîir t. nm ne kadar kesin olduğu da göze çilor buna aldırı? etmemişîerdir. 5 İşçiler, Tun.mn iki kıyısmda da Msır ..ırî 1 U razar s:ıbjhı ates açmıştır. dan verilen haberin ta.marr.er. asılsız çarpıyor. Üniversite muhtariyeti deBaşbakan kürsüde vnrtıklnn di^?r bir nttmayiş sırasınM.sır askerleri İIP tngiüz ve Fransız birükleri arasmda olduğu tah olduğu bildirilmektpdir. Daha sonra Başbikan Adnan Mende mokratik rejim mücadelesinin yal da kuk'ı hükftmet tarafından çıkaI Irakın her yerinde h^jat noı'mal res bir konuşma yapmış. Türk millerl nız bir koludur. Rejimin bütün kol nlan gazetPİerin hepsini satın almış min edi'en bu karşılıklı ateş sırasmda meımilerin ç'.âu Bu e;miş Milîetler uskcrî çıflarına dü?müs olrnakla beı^ber herhangi bir kayıb yoktur. seyTJıi takib etmektedir. nin artık refah ve Hllft yolunda süratle lannda eksikler düzeltilinceye kadar !ar ve dorhal yakmışiardır. Karşilıklı nleş çok sürmemiş ve hafif çeç*ni;tiı. ilerlediğinl, bu sürat ve vüs'aün bundan ıstırablar artarak devam edecektir.» DiS?r taraftan pon haberlere gCre. Bııffer bölgesinde bulımsn Îngiliz subavlarmdan hiri, bu türlü haiif bSyle Trütemadiyen artmakta devam dağlık ve ormanlık bölgelprde çete makineliH'ıfek ateşinin sık sık tekerrür ettiğini sö leraiştir. Aynı subaya edeceŞinden emin olmak lâzım geldlciler tarafmdan Sovypt kuvvetleripf ğini sovlemis ve demiştir ki: karsı girişilen harekât devam et göre bu, doğrudan doğruya Mısır a=kerlerir.in disiplinsiznklerinden ileıi gelmektedir. mektedir. ı Meden:yet ve terakkl yolu bizim gıbi cok geri kalmış memleketler için (Baştarafı 1 inci sahtfem>zd») GUney Macaristanda Peis yakınınçetiniir, sarptır. akla hayale gelmez Bu kısmî tutulma, Istanbulda Tür daki muharebelerde gccen hafta bi: (Başlaraiı ? ıvn *abifemizde) u= mania ve zorluklarla doludur. Bunlar kiye saati ile 7 yi 32 dakika, 38 sani R > kumnndanının öldürüldügü bilAnkara, 2 (a.a.^ Ankaradaki Şark Afansmın 30 kasım tarihli bazı et'iesine ihtiyacı yoktur. Çünkü bu bazan aşılması imkânsız ucurumlar ha ye geçe başlamış, ortası 9 u 1 dakika dirilmi'ştir. Türk gazctelerinde çıkan Ttyrut menşeli bir hsberinde Türkiyenin Eeyrut yolun hiç bir kıymeti ve müsbet bir linrle karşmıza çıkar. Onlrrın üzerinie 55 saniye geçe olmuş ve 10 u 14 daBüvük Elçifinin Eksflâns Lübnar Reisicumhuru ile ahiren vâki bir mü mahiyeti r/ıevcud değildir.» muhkem köprüler kurmak zorundası. kika 3 saniye geçe de tutulma son lâkatma atfen Mısır ve Suriyenir. Lübnana baskı yaptıkları, Suriye orduBız. tşte o köprülerden biri de. blraz bulmuştur. Bunu müteakıb Vekil Yugoslavyasunun Lübnan hududunda, tahşid edildiği ve vukuu muhtemel bir tecavüz yı Amerikadan 700 milyon dolarlık sonra açacağımız Sarıyar barajıdır. Bu kısmî tutulmada flmî araştırmaAncak bunlar bir Sarıvardan lba. halinde. Lübr.anm Türkiyenin yardımmı taîeb ettiği biMirilmiştîr. yardım aldığı iein mur.haze etmiş ve ret def;!dir. Bunların sayıları daha lar için müsaid durnm olmamıştır. Fabrikaîarda elektrikci Hariciye VekSleti, l'U hnberin asıl v.e esasian ârî olduğunu beyan eder. Yugc«İ2v kojnünift pErü^ini de A : şimdiden büyük rakamlara varmakta Başlama, orta ve son safhalarma girustası olarak çahşmış navudluğun iç işlerir.e karıştığı idme noktası ve mahalden mahalle dedır.» elektrikci alınacaktır. Müdiasiîe tenkid çylemi^tir. Adnan Menderes, açılan ve yakmda ğişiş, îstanbulda havamn bulutlu Washington 2 (R.) Bu gece bir beyanat veren Djlles, «Suriyeracaat: Tel: 21 40 68 den Bu merasime kanbnış olan Y" ' o j faaiiyete geçecek tesisleri saymış, bun obnasvna rağmen en ufak fırsatlar nin durumunun dünya barışmı tehlikeye sokacak bir derecode oldu lav elçisi bu nutuk söylenirken derZEKİ Bey. lar arasında bulunan iii çlmento fab dan istifade edilerek fotoğrafları çerLkaeının çalışmağa başlamasmdan Bon kilmiştir. ğunu zannetmiyorumj> demiştir. hal oradan aj rılmıştır. Profesör Feyzioğlu hâdisesinin devamı Diş politikaya dair muhalefet iktidar münakaşası Refik Kemalîn S0 yılhk sanat hayatı ınr BSŞ ALEMINOE Macarislanda grev baslıyor Mareşal Zukof durumunu iyice kuvveliendirdi «Nâsır dünya barışs için hir tefidfddir» İzmirde şiddetii fırtına Üniversite muhfariyeti ve İnönü Konseyi topSaofısında Ûrtadoğu hurnm ^iriişiilessk Resmî açsklamalar b" ^ Ji beklsnîyor M;s;r ne hlmrl Irakia ihfHâ! r DOKTOR Tarık Ziya Kırbakaıt Siivevste umum Peştsde ihtilâlciler yeniden harekete geçfüer İsraeS devrlyeliri i!s Arablar Aded Batianiye Alınacak) Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden: Dün giineş tutuldu Haricive VskâleHn^ hir fakzibi ithaım Elektrikci üslası OpUesHn sözlsri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog