Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

•ÖRT I Anfak 1956 ÜAFTALIK RADYO PROGRAMI TAKİHİ\TARİIIÎ BAfBAŞA Ttif* mü7lfti 19.43 Mlthat Akâltan kılar (Aflfe EdlbOîlu) 13 30 Haftef> v* ark^trası 20.00 Üeak U!kelerde« îer) 13.45 TUrktller (Fatma Türeesler 20.15 Radyo gazetesi 20.30 kân) 14.00 Küçük konser 14.20 Serbest saat 80.35 W: < leatlval or Ev kadmıyla bn^'oaşa 14.30 Şarkılar T 3 AEALIK PAZARTESİ kejtrası çalıyor 20.4S Konuşm» (Ali KlM KöpfilleroğlU) 14.45 Kan7.27 Aç.ılıa ve program 7.30 Tür. 2:.00 Haftanın könseri 22.00 Opera şık haflf me!6dl:er 15.00 Kapanıs. MAZHAR l),,\ Vaıan: Alaln Dccan<i* i ü l e r 7.45 Haberler "..00 Bağlama sevenler saatl 22.45 Hab^^er • (26 larla oyun havaları S.l5 Çfeşidli ha 23.00 Oece konMrl 24.00 Program ve 18.57 Açıll? ve program 17.00 Oaz fif müzlk 3.30 SanaiKârlaraan bîr*r Rap.ınH jarkılan («örleyen: June csrlity) Sartı 9.B0 Hsnî m^odlrer 10.00 17.15 Radyo Turrfdnn Be«Ier eklpl 7 ARALIK CUMA Program ve tıpsîr.ş . 7.27 Açıtıl T« proglRin 7.30 KUr 17.45 Dana müzlğl ve haflf melodlam K«rlm * 7.40 Türk müzig! ler 18.10 Şarkılar (Mustala C?ğlar) 11.S7 Açılış ve proftaaı 1Î.00 Taıa f4S Haberler 8.00 Türküier 8.15 18.30 Rf.dyo siion orkestrası (Idare Sutnac'tan meJoaıler 12 15 Küeük Sabâh muzlğt 8.30 Sanatkârlardan eden: Semih Argeşo) 19.00 Radyo konser ii.SO Üç ss«en şarSılar fev blrer jarkı 9.00 Çeşidll hafif mUzlk kUme faaıl he;eti 19.30 Haberler det Boîva;:n, Musta'a Seyran, fiuM 10.00 Program ve kapaniş 19.45 Saz eserleri (Ereuner ve arkadaı. yln Gfikrnen. 12.B7 gçrbest saat ( n r ı) 20.00 ^.iV=afor.ist Nihad Esen5f* * * 13.00 Hâterler İS 15 TufVrçî tangoein (refakat eden: Malik Bilşe) 11 57 AÇlllş T* prezram 12.00 Bajî 20.15 Radyo Oswtesl 20.30 herl l&r İS.SO P»rty rsıth or£es*T»sı ça Iryor lt.08 Sevirt T*nurçlf^a s*r. i l<«m» t..Kımından türküler ve oyun TUrk mualklsl Koriiervs nurı topîuluCU&r ı* Sfl Bst: Hiümiasen seçrfte j havaları 12.15 K'.ıçtilc konser î\i (idare etîen: LnlKa Karabev) tor IS.oo Cevnre ceyîmııastı »arkı ! 12.30 Üç seıten farkı:&r Gül Satu, Ner 21.00 Denize dalr (Hazırlsyan: Dr. ter li.Sfl Gowetisrdes fertae >arça I mlîk Demirçay, Emel OJlsev 12.57 Müh. Hü?eyin Pektaş) 21.10 Şarkı• Sertest «aat 13 M Haberier 13.15 lar (Ekrem Konçar) 21.40 îlhan lar 16.00 Progrsrr. v» kapams . Güzel sesier 13 So Salon orkeıtra»! Geneer Ve arkâdaşları 22.00 Sunu 16.57 Açılış ve program 17.00 Dans ! 14.00 Muzaffer Elrtandan tarkuar dııydunuî' tnu? [Hazırlavan: Adll Mo 14.15 Saz eserieri 14.31 Batı mü ran) 22,15 Pivano rt'.lnya»mda georkestrası 17 S8 îneesâzdân Sehnas ra*h İB.OB RaSye ksy postîsj ztfinden teçmeier 15.00 Yusuf Qül slntüeT (Cemal E»j!d Rpy) 22.30 18.16 Yurasan »efîer lî 49 Manhtl. J den şarkılar ve sai eserlerl 15.30 Radyo oda orkestrnaı 23.00 Tango. *ao mSte»jAri ıs 57 Serse« «a» ' Donald Voorhees ve rr.USlŞl 18.00 lar 23.15 Haberler 23.30 Program 23.33 Gece rr.Üzi»l 24.00 Ka19.00 Ha*«!er 19 15 Tırlhtea fcir ysp Frogram ve kapantş. panış. r a i 19.20 İsmet Nedim v» Kfrtıal 16.57 Acılış ve program 17.00 Darı» ÖociCdan şarkı:?.r ve ?*z eserleri 6 ARALIK PEIÎŞEMBE 19.50 Eğlthn konujmaii £a';vaı»c Kaz oı*e5tra« 17.30 İnretazdan HüO Birada, Manç'ın öbtir kıyısmda, Prense»Aflelald hülyalara dalarsk maz 23.D5 Saclys Can'dan türkü seynı Iks'a 13.00 Eadyo köy pcs'ası 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğ!e İmparatorlçe oimnyı arzusuna kalmış blr keyfiyet sar.'.yordu. Vakıa ler 20.15 Rattyo gazetesl 20.30 Ser 13.10 Yurdcian se*ler 18.40 Oda konseri 13.00 Şarkılar (TülUn Koraılesi böyle blr izdtvaca taraftar görünmi.iyordu amma kızlannı müs"best sas: 5? 1 "; S^r.fofilS ra"2:k TtıHt\t\ 18,57 Serbert aaat 19.00 man) 13.30 Haberler 13.45 8a« pet veya menfı cevab vermekte serb«»t bırakıyorlardl... Adelnld şöyle 21.30 Gönüı S6rı«rsen şarkılar 22 .M Ha&erler 10.15 Tarim*n Bır ysprak eserieri 14.00 çalıaırkrn müzlk (Kadüşünüyordıı: Blr sozüm benl İmparatorlçe nıevkllne . yflk«P!l.mek Büyüfc SîiliST M¥CU*IB3« tururı H»^ t IPİO rikr*t Koılnoıilundan jârkılar rışık h"fif nıeiouıler ve rlnı:«i .nu;'!'^!)• lçln kA.fl. Iryaa Pea;iı3 Ktraeş 22.15 Haflf me 19.50 SaJUk konuşmaıı Dr. İhsan 14.30 Şarkılar (Lutfi Güneri) 15.00 lodiler 22 30 Gü".ıeren Qüvenll'd*Q Ekın 20.05 Vezahat Bayraradan tür Kapaniş. jarküaj 22 « Hsbtr'.er 23 00 O*. kiı!?r 20.15 Radvo eazetesl 20.30 * c« konseri 22 30 Eobby Hackett ve Serbsst sast 2n "5 Vevr.at OUyerden 1857 Açılış 1t pro^rrarr. 17.00 KaArtie Shaw Or;:estraları 24.00 Prog farkılar ve u ı eserleri 21.00 Konuj rısık mltülk 17.30 Türküler (Muzaf. m» C^ttn Altan aı.lS Ca? Mnııtı fer Akçrünı 17.45 ChRnson'lar ı söy» m v» karanış Hamrhvan ve takdlm eöen; İhsaa Mi le;,en: Marla Montreal) 18.00 Şarınaroğlu 21.45 Haftanın turlzm ko. k:iar lAfltab Karacan) 18.25 Kayıb 4 ARALIK SALI T.27 Açılış ve program 7.30 Tür nuşması Hazır'ıvan: Sc!âh9r*i!n Co mektubları 18.30 Melodi kerv:>.n: ktBer 7.45 Hrtejrlfr S.rtt Baî'.ama ruh, 21.55 S»rhest saat 22.00 BU ıTak«!m ed«ı: Hu'.kl Sanerı 19.00 larîa oyun hsrsisn 8 15 Haîî; me vük Mlliet Mc;IUlnde bUKUn h.^ır Konuşma 19.10 Caz müziğıl (İBinet lodller 8.S0 5»o»tkarisrdarı blrer lıyan Fe'hi Kardea M.15 Sevim Sıral v» arkadaılan) 19.30 Hnöerf«rkı 900 Çeşiâll h>nf müıU ÇaSlıyandıın »nrkılar 22 45 Haber ler ! n '•• pifivo erkekler fasıl heyeler 23.00 Gece konsert 23.30 Jim tl 20.1S Radyo Gazete^i 20 30 K.O0 Progrım ve tîr,»nıe. my Lunceford ve orkestrası 24.00 Şarkılar (Ahmei ÇaSsn) 21.00 B'.r * hikayemiz var 22.00 Şsrkılar Oalmn 11.37 Açüış ve proîram 12.00 Ali Prorram re kapaniş. Sinanı 22.50 Konser s.i'onlarmdnn Candan türiüler 12.15 Küçuk kon8 ARALIK CUMARTESt 23 15 Haberler 23.30 ProeraTi 23.33 •er 12.30 Üç sesten şsrkılar Mualla 7 27 Açı!:$ v» program 7.30 Tür. Ar«cı. Medlca F»dln. TJlviye Htkimel Köler 7.45 Haberıer 8.00 Ba*la Dana musiil ve hnflf melodüer 24.00 12.57 Serbest saat 13 00 Habfr. malarla oyun havaları 8.15 Raflf Kapamş. lar 13.15 Pattl Pıçe »öylüOT melodiler 8.30 SanatkSrlardan birer 7 ARALIK CUMA 13.30 aSlon orkesirası Sedat Kdiz ıda şarkı 8.00 Çcşldli haflf mllzik 12.27 Açılıç ve program 12.30 Cunestnd» 14.00 Gunül Akıncı'dan 10.00 Prozrr.m ve kapanıs ma kor.serl 13.00 Şrrkılar (İrfsn jarkılar 14.30 Bsu müı;jınder. aeç * * * Doğrusöz) 13.30 Haberler 13.45 meler 15 00 Sadl Ho.;;»f'te'Q çarkı11.57 Açılış ve pro;rsm 12 00 P!ya Oyun havalar: (Rnöyo bs'limp. eklpii lar 15.30 Blrleşmiş Miiîetler kornjfÖJenl aklını ba|ina top.atu:j.ı Evvelâ aon daklkaya xadar Urr.ide] .^tlcumhur Armont mızıkası 12.30 14M Haflf farkilar, dans ve caz mü. ması 15.45 Mtısette orkestraları çalı kapılmıştı, fakat şlmdl o muhaverenln Uzerlnden blr hafta gtçtlSlndan.l Üç se:*pn ?arkılar MUîefrıer O'.lyer zlgi 1430 Şarkılar (Dadlfe Ertm) yor 16.00 Prosrnm ve kapan:ş Imparatorun aözünde dunnıyacağına Kanaat getlrmlş bulunuyordü. Evetl Sevlm Tanlirek, FsMrive Caner 15.00 Kapaniş. • ^T nevi kumar oynamış. fakat neticede kaybetmlştl: bu hal onun hla 12v57 Serhest aaat 13.00 Haberlor * 18.57 Açılış ve prrram 17.00 D»ns 13.15 Tur'nan Karabulut'tan rürküler slyatından zlyade gururuııa dokunuyordu. Vakıa Nnpoleon'u »evml. 18.57 Açılış ve prograrn 17.00 Ssrorkestrası 17.30 Nejrin Akçan'dan 13 30 Cumartejl koriscrl 14.15 3eyordu amma onun kaderlne lstlrak etmeyl çok arzuluyordu. Eıı du. kılar ıMustafa Kovancı) 17.30 AkSarkı:ar 18.00 Racivo kby postası rab^r şarkılnr HKZırüran ve Idare eden: rumda uznklnsmaktan bnsKn çnrf 19.10 Çesidll türktv.er 18 30 Rsdyo İzzçfîn Ökte 14 45 Konuıma şam konseri 18 00 Türküler (A?l? II* İngiüzc» 18.45 Jo StBfroM'dan 15 Pfl Dündar Balk>n'd»n şarkıUr ve saz ?ens«) 18.15 Beîedlye zabıtaeı «aamelodller 18 57 Serbest saat eser.orl İS.TO An.orikada hazırlar.an tl 18.20 Dnna »e cat müzlŞi !3.45 Vlyolonnt Darvaı (Refakat eden: Frlti 19.00 Haberler 19.15 Tır.hten blr osel haflf müz'k prosramı 18.00 yaprak 19.20 Arjantln taneolan K?vıb mekfubları. proftrsm re kapa Kerten) 19 00 Şarkılar (Tv.r'îâr Dtzer) 19.30 Haberler 19.45 Curna 19.30 Dlnî Ah'.aki cıuiAhabe niş. akşamı lçln mü^ik ıKarışık hıflf me19.40 Gül Batu'dan tarkıiar 20.!S locliler) 20 15 Kadyo Onzetcsl ##* Raflyo ra2etes! 20.30 Serbe.6t saat 16.57 Açılıs ve pro^ram 17.00 Rad 20.30 !»"yaz perdeden müzli^ ıFîlm 20.35 Klâsifc Türk mü2!lt 21.05 vo çocuk »afiti 13,no Radyo köy pos melo.liieri) 20,50 Sohbetler ıŞevket Temall 22.00 tzahlı müzlk 20. Tüz. tası 13.10 Ceçidü türküler 18.30 Rado) 21.00 Şarkılar (Alaed.l.n XA. yılın müıl|i. Eaz:rlıyan v§ takdlm İ*ıce»7dan KHrdülhleartir faslı vasral 21.30 Dünya hikâyelerlnden eden: İlhan Usmanbaş 22.45 Hsbtr 1P.S7 Serbp't gpat 19.PO Hnberler ömekler (Orhan Hancerlloiluı 21.40 ler 23.00 Gece konseri 23.30 D*cs li 15 Tanhtt'n blr yatiMk l».2o Bo Radyo klâsik Türk Mıınlkısl topluluJBüzlgi 24 00 Projram ve k lero ve rıım'nalar İP 30 Emel Oiı>ev Su 22.15 Plyano melodilcr: ıC;ılan: d^Tı ?r."k'.lar ve pnz escrlerl 19 35 F»rd! Statrer) 22.30 Amerlkadnn caz 5 ARALJK ÇARŞAMBA ynüzlîl 22.50 Opera konserl 23.15 7.27 Açılış ve projram 7.30 TUrfcü Spor Ma'prlerl 20 15 Rnrt"O m?e"o Hobcrler 23 30 Proeram 23.33 n ler 7.45 HaSerler 8.00 BafUmslar ?! 3 3O SfrftM' ssst 20 35 Yn?»r Dans ve caz mÜ7İîi 24.00 Kapaniş. la oyun havaları 3.15 3a»ah mU ^t\**pT>'r ve nr^fl^r'P'Brı 21.00 Şair. 2İÎ1 8.30 Sar.atki.;ard«n blrer şar ler ve h?«tekârlnr Kffik Ahmert Seven 8 ARALIK CLMARTESİ kı 9.10 Çeşldll hı'.it müzHC 10.00 îll 2! 30 Sark: ve dnna »2.00 Şar •'Hr m 30 >T»«<;i mplodiier 22.45 12.27 Açıl!^ ve program 12.30 RadProgram re kapans tfsherîer 23 00 TSM1 eecesl proç yo salon orkestrası 13.00 Şarkılar • ramı ?•) 00 Proctrnm ve kir>ir.i«. ıGülseren Güvenll) 13 20 Jacque11.57 Açılış ve program 12.00 Fran l!ne Françoi'î'dan (!ç şarkı 13.30 Ha fız yıldiîiar sflrîOyîr 12 15 K berler 13.45 Şarkıiar ıMtıallft GökO aırada aaraydan blr dâveılye seldt. Kont«a kosarak kızına hakofiasr ^ 12.30 Oc sî«"en şarkılar çrıyı 14.15 Dans ve caz müziğl berl verdi. Fakat ÖJenl alâkadar bll» olmadan vallzlerlnl yerleştirdar BaH:sn, Necdet ToK«?!loŞ!u ,Nev 14.45 S~ e?erlerl 15.00 Dans ır.üzlfi1 ,7 meje devam ettl. Kontei gözlerln* lnanmıyordu. ıNasıl olur kızım, «at Güyer. 12.57 Setfrest MJt ıKemftl a«l!e«o?lu orkestrasıl 15.20 jitmlyor muyuî? Hayır anne artık çok ge«. Yarın Parlal terkedace 3 ARALIK PAZARTESİ 13.00 Ra*er!er 13 15 Nurjttin Ç»m Sarktlar ıNecdet Clcn 16.00 Cumnrtiz. Dell mltln ÖJeni, belki İmparatOr flkrlnl deîijtlrmlstlr... Son Blr 12 27 Açılış ve prosram 12 ^0 Mins te»l konserl 16 30 Hakkı Derman l:aag*<Jan türkü'.er 12.30 Saloa or. ans olablllr. Hayır anne, gldecettz. kestrası 14 C Ssv!m Eril'den fsr rnüîiî: v» hüflf mel"lller 13.00 Be fa»ıl heyerl 17.00 Selçuk Kaikan Ve O kılar 14 SO Cı'3 C.i)s*:r.d?n rr.e'ıcıd!. r5b»r farkılar 13 30 Hnberler Srtufrul Soysaldan Güney Amerlka lef 1445 Nç?« Canâffn f'.rVılar Ça ;3.45 Oyun saval^r ıradvo b«ii»tm meiodüerl 17.15 Oyun havatnrı (SÜk lanlar: 8e:ahadfiln İnal, Ferid Sıöal, çkipi) 14.00 Ö T > konncrl 14.30 rü Tur.ar re 3rk».îaş!?rn !7?rt Cfl? Nevzat Süraer 15.0* Okul köşeel ^ ŞarkUar (Ahmed ÜatUn) 15.00 Kn ?!<iitl ıTnirdlrc eden: Er*em Bur!) pacış. 16.00 Progrfc.'n ve fcapanış İS.CO T ; irk mıniklal dlnieyıcı I eK. leri 18 ;io İbrahlm Solmaz ve trl• 1S.57 Acılı? vp prorrram 17.00 Hak. osu . 18.50 Eiitlm saatl 19.0» Sar16.57 Açıhf ve prOîTarn 17.00 Hü. ::ı D«r.i5n f?sı. h«ptl 17 30 Kfiriik k:'r ıMçfhrcf Yılriırım) 19.3? 3.,eeyin Gökrr.en'den farkılar 17 15 Uonser 1B.00 Sarkıinr fincl ÇnfrlM ıer'er 19 45 Haflf şarkılar (Söy'.eDans aıüzlği 17.30 İncesaadan Fersb 18.20 Dan^ ve ct* müHiîl İB.SO Ko yenter: Patti Paip ve Nat «Klnei feza fasiı 1S.00 Hadyo köy postası nuşma 1 oo üikilrtnr Mu«ıxl rn' cole) 20.15 Rndyo Oazetesi 20 30 ! > Salonlarırmz bugün 3/13/1956 pazr.rtesi günü akşamı 18.10 Turddan s» = 'er 13.57 Serbçst yetı 19.30 HRberler 19.45 Haflf Dinleyicı is'pklerl (Ha'lf rtatı nıüziÇOCUK DOSTLARI DEKNEĞİ mer.£aaiine verilecek saat 19.00 Hatîr!?r 19.15 TarlhteTi akşam melodlleri 20.15 Radyo Ga Piı 21.00 Şarkılar (Zekl Müren) bir yaprak 19 20 Muzehher GUyer etp*,\ 20 so Pfirkılnr fNecmi Riîa 2! 30 Büvf'.k şchlrlprde haftü «onn yemeğe tahsis edilmiştir. den şarkıiar 19 45 Spor haberierl z Sayın mi:st»Tİ]erimize arzolunur. AV::ır.) 21 "0 ?T)nT haj'îihallfri 22.30 Schirde bu hafta 22.45 Cu. 19.50 T a r m l:onu*rr.a»ı Mustefa Sa'Aa E«ref Seflk) 21.15 Şıırkılar 21.45 marte.,l ırece^i içm mÜKik (Karışık MÜDİRİYET ya 20.05 Allyey Akkıhç'tan türkü. Badyo «enfonl orkestrî"! ifr<re erterı: haflf rııe'odller, dnn» ve caz müzlSl) ler 20 15 Raivo gazetesi 20.30 Cemal Rcetr) Re"i 22,30 Alma Co 23 15 Hnberler 23 30 Prosram 23.33 Serbest saat 20.35 Şan lolo'.arı şan'dan hafif earkılar • 22.45 Plâk al Dın» müzig; 24.00 Kapnnıs. 21.00 Kîhraraanlar geçlyor Ferldun Fa bümdnr'pn fk;U?ık hafif »ark'iT. daü? zü Tülbetçl 21.15 İki piyano konseri ) müzlşn 13 15 Hafcerîpr 23.30 Prorr 21.35 Eeraber şarkılar Hazırhyan ve ram 23 33 Oece me!od!!eri 24.00 Idare eden: İzzettia 6ke 22.00 Bü Kapanıt. ytlk Mlllet MeeUslnde bugün Hazırlıyan Fethl Kardeş 22.15 Behiye Ak 4 ARALIK SALI goy'dan şarkılar 22 45 HaSerler 12,27 Açılış ve program 12 30 Kü. 23.00 Gec« konser: 23 30 Dans ve çük orkeftra fIdare ec!en: Orhan Bocaz 24 00 Prozramıve kâpanıj. i rar) 13 00 Şarkılar fKadlr Hl'kat a Çulha) 13.30 Hnberler 13 45 Saz 6 ARALIK PERŞEMBE es»rleri TEnls Can Fuiva Akaydın) 7.37 Açılıs T9 program 7.30 Tür»Uler 7.45 Haberler 8.00 Baglama 14.00 Karıaık orkp»trR müzicl 14.30 larla oyun havaîan 115 Haflf me = 3rk:;ar (^evlm Bfler Şa"e'îte Arar lodller 8.30 Sanatkârlardan blrer Emel Tetlk Nevm tnam) 15.00 şarkı 9.00 Ceşldli haflf müzlk Kapanıt. 10.00 Program ve !<apan:ş. • * 18,57 Açılış ve prozram 17.00 Şar. 11.57 Açılış ve progTam 12.00 Mus kılar (Nlnaet Ereüder) 17.15 Asıriar tafa Geceyatmaz'dan türküler 12.15 boyunoa mü7lk (JoBann 8eba»tlan Eüçük konser 12.30 Üç Besten jar Bach'ın eserieri) 17 45 Şarkılar tNikılar Sevim Çağlayan'îan. Esen Altan gâr U'.uerer) 18.00 Salı akaamı lçin GSr.ül AkTncı 12.57 Serbest saat rîelolüer (Haflf r'rkılar. flans ve raz 13.00 Haberler 13 15 Hsfif Vıyana aıU?!*l) 1840 Saz eserleri (Lâlka mttzigl 13.30 salon orkestrau Sedat Karabey ve Ark'ia.tar 11.5S Trafîk Edlz idareslnde 14.00 N'evln Demlr sa=tl 19.00 Rodvo ktlme fasıl heSOLDVV 9AĞA: dBven'den sariılar 14 30 Batı müzi. T»*! 19 30 Hlberier 19 45 Her zal Ingiliz B«çvckill Eden'in dlnğlnden eeçme'.er 15.00 Murtafa Sey man sprflen piâklar (haflf Batı müran'risn şarkılar ve aaz eîerleri 15.30 zlîl) 20.15 Rar>vo Gazete^I 20,30 lenmek üzere gittlği mcmieket. 2 karşıiaşL&tin Amerlka ork»5fra'«n çalıyor t«panvadnn melodller 20.4S Ordu Güreşçilerin i)k karşılaşır saa'i 21.00 Şarkılar (Şükrsr. Ö?er) ınaz yaptıklan (mürekkeb kelime) 1S.00 Program ve kspanıs 21.30 Şllr ddnyamiî (Behçet Kema: 3 Soçimlorde tanzim rlunanlar Caclar) 21.40 ŞTkılar (Sallh D!18.57 Açıhş ve program 17.00 Mu zerl 22.00 Ooeralardan hlkftyeler (çotull. 4 Bfr şarkıya göre giyilealli Gökçay'dan larkı'.ar 17.30 Rad 22.4î Kemnn »oloları 23.on Haflf bilen için bu da çuha da müsavidir yo lle İngUlzce 1T a Solmaz Teğrr.en sark;!ar fDorls Day vp Edd!e Fiçher) bir sıfat takısı. S Teıri zenginiik den şarkılar 18 00 Radyo köy pos. 23.15 Haberler 23 30 Proeram alâmetidir. 6 Onun degeri Blr kötüye r.ıst'anınca bllinlr. külhanbeytası 18.10 Çe=:ii; türküler 18.30 23.33 D?ı= mr'JSi 210(1 K n i ı . qn 5 lerin kestikİPri. 7 Bir çeçid flma Ordu »aatl 1S.57 Serbest aaat 1 yahud eski Orgenerallik rütbesi. 8 19.00 E ı M ' " 19 15 Tarlhten b'.r yap 5 ARAIJK ÇARŞAMBA Çift sayıda hayvan ayakkabısı (ikl rak 19.20 E.nll Stern piyanoda 12 27 Acılış ve program 12.30 Ka. 19.30 Dır.iAhlikl nıusahabe 19.40 rışık haflf yemek müzl?l 13 00 Şar kelime). YtKARtDM* AŞAĞIYA: 1 Bir cir.s tutkal. 2 Kâğıdhanı civannda bir köy (mürpkktb kelime). 3 Fenalıklar (eski usul çngul). 4 Bazılan ona rajmen »özleMesamatın açrk olöuğo »ırada HAVILrînden dönerler, esyanın F.itı? doğe. LAND kreml ı'le Masaı yaparak, ciidinirinin yansı. 5 Mürekkeb bir eriit. b^yutlardan. 6 Şimçir tnrak araz azami şekilde beslerntş oiursunui > m;ıkla vakit kaybeden, bir kadın Mesamatın derinlerine kadar glfen Kretn ciı 7 Yahıncı. diçlprinden bilârdn HAVILLAND ihtiva ettıâ' besleylci ve yujTivirlaği yapılan. 8 Gelişip büyük muşatıcı maddeierle ciıdinlzin gençfiginı çapta bir duruma eri=miş clma hall 1 2 3 4 I g 1 g "e tcavettni temin eder İnınaraf oriçe Öienı Amerikan gıda yardımından muhiaç çocuklarımızın faydalanması 3011.1956 tarlhll gazetenizln 5. gahlfe. 5. »Utununcla: «Kârabeniaya üıtlkal ettigi iddla olunan Amerikan yardırm gula nıaddrltrl» ba;!ıgı altın(i..ki Kızılay Umurn Müdürü Sayır . Mnhlr MâVlfıflunitn açıklamasmda j ;:ı65 ton ntlt tnıu ve 1000 ton peynlf I ile tereyağını talebeye yardım lçln | Maarif Vekâletl emrine verlldlği blli dlriliyof. Vazife ve üıeıuüyetlnl k6, ttiye kullananlafın dcrhal adaletr 1 tenHm edlleceği »eyieniyoröu. 1 Sene başındanberl BUyUkretidpaşa llUoku!un« fıçılar haünd» aüt to»u verlîdlgi halde ne hlkmetse bun: dan çr.euklarımu lstlfade •ttlrllmcmpktedir. Sebebi nedtr? 2 Çocuklara vtrllmedifln» fOr». j bu okula niçin hâlâ süt tozu gönderümfktrdir. Ycrine larfpdllse daha doğru olmaı mı? 3 Tahminimiıe göre 1J20 fıçı kadar blrlkmiş olan bu rtlt tozian I» vüpılacîiktır? BAZuhnafta mı terkedl| lırektir? j 4 Gene aynı yardlm fonundan , olan bahkyagı h.ıplarl verilmedlgi gibi. peynlr vc terejagın bahsi bil yoktur. Her biri ayrı ayn pek çok fayda1 lar tcmfn pdecek olan bu gıdalardan, . çncuklarımıı hiçln «amanında faydaj UnHmıyorlar? Sayın ilstllilerin bu | hunufu aydır.latmalannı rlca ederl*. HUrmetle;itr.izi arzederlz. Eirkaç talebe vvllal namına V. T. NOTUMUZ: Amerikan gıda yardımının y»rlne mannıf olmadıgma öalr iütunumuıda ikl iddia diha npçredilmişıl. Bu uçilncünüdilr. ÜvfinUn de garlh olamk cevablandırılmaRinı, iljrililorln tatmln odilmesini hcr hakımdan dileriz. DumfGuı İNGİLTERE DERLEYEN: HAMDİ VAROGLU Her (tna, mayıetan âfurtosa kadar devam eden Kraliyet Akademisinlıı »efgfsi lle meşhur Burlington Hou*edaki Vernissf günleri, mevki sahibi hiç bir şahsiyetin iştirak etmemezlik edemiyeceği birinci der»c«d( mühirn | blr hSdiaedir. Bu gergiye kral allesi gider, ba«vek!l, !kl eli kıîil kanda olsa koşar, Londranın büfün kibar şahsiyetleri, kadınlı erkekü, mutiaka uğrarlar. Bu sergiye gld>PTiİM için. asıl temaşaya İâyık addedilen şey, duvârlardiki tâbloiardan llyade, salondaki kalabalıktlr. Burbington Arcade, İkl kecelt Stlslü maâaîalarla dolu, üstü Srtülü b!r pasajdır. Her akşam, ünifurmah kapıeüar, bu paMjın kapılarım orterlaf. Hyde P«rk Carr.er'e ile Plecadilly Circus arasmda tam bir mil mesafe vardır. Herkp» vltrlnlerle, birlnci 51nıf otellerle, kulübicrle, rr.uhteşem ikametgâhlarla dolu bir mll nırçjfe. Londra kuHibîerl, her şeyden evvel, kafa dengl insanları bir araya tophyan rahat yerlerdir. lng!li*!er. kendt âyarında in^anlnr'a bir aıada bulunduğu »amnn, en rahat ctti§i zamandır. Onun için, Londra kulübleri, sınıflara ve Ipmayüllere pöre düzenlenrois vs smıflandırılmıştır. Meselft Savile, yahud Cocoa Tree kulübleri sadece monden kııltlblerdir. St. u*ame!"l kulübü dlpiomatları, Royal Air Farce kııltibü haVflcıları bir araya toplar, Carlton, Muhafazakârların kulübüdilr, Reform, Libcrul Ierin ktılübü. Bfidminton gibi. Rnehamj>ton gibi, sporun muhtelif çııbelerine mennıb kimselete malı.ous kulübler de Vardır. i merakh blr arastırıeı ruhtrna bürflnür. Bunurüâ beraber, «radığı macera, çoğu zatnan, yeyip Içme keyfiyetin» inhisar eder. Onu en fazlft ceabedan şey, Soho'nun lokantalarıdır. Soho mahallesl »aklnleri için, geea hayatı on iklde başiar. Kabereler, meyhaneler, çeşid Çeşid kumar yerle» rl ve barlar, kimi gizli kapaklı, kimi â«ikâr tiearetlerine koyulürlar. Buradâ, Charlng Cross Roadla Resent Street arasında, Londıanın baçke ma halleierinde gözükmeğe cesaret edemiyen, yahud yalandan gözüktbilen ne varsa, açıktan açığa ortaya dö • külür. Acayib blr İ8lm olan bu Soho'nun aSİlnı, bu fnahaüede otUTanlftrin bil« çoğu merak edlp araştımıamıştır. Soho bir av tflbiridlr. Bu mahftllenln bugün işgal ettigi »aha »aktlle bomboıj kırlıktı. Avcüai1, bureda avlanif» ken, köpeklerinl çağırmak lçln .Soho» dlye sesiehirlerdl. Igim oradan kalmıştır. Çok daha tonrelart, 1685 t« blnletce Fransa protestanı Ingiltereye gıtındı. Bunlardan çoğu Soho'd* yerlesti. Frangır ihtilâlinde, memleketlerinden kaçan bir takım FrBnsıılar dâ bunlara iltihak ettller. Londranın yabancüar kolonlsi böylece kUrulmul oldu. Soho'dakl Bohem hayab, conradaa meşhur ol»n blrçok klmseyi c*tbetmiştir. Meselfl, Monart, ieklz yMindi iken, Londra Senfonlni islmll ewrini So ho'daki Furith Streeft» bestelemif • tir. En büyük Ingill* edebl tenkidçinl olan William Haglitt de, ayıu cad Mer*î kanuna u>mıyan lirküier 19.11.1056 tarihll Reıml Oafetede, îktlsad v« Ticaret Vek«letince neşredllen 28 sayılı Birkükrde: K 932 sayılı karara dayanılarak. tütiin ['i,v««aı>lanr.m açılışına kadar her ne ?ekilde ohırsa olsun, fkioiden mübay.ıa yapm.ik menedilmekte ve Mlflfınh harekPtln. Mlllt Konınma kanıınun 85VI/a bendl delâlptllr 541 gerrslnc» «00 llrâdan 10 000 liraya kadar agır para c*>zfl«llr heraber « aydan 2 «eney» kndnr h.ipls cpzamnı müfitelzlm olduR.ı ve bu para cezalarının »4.15 »«• yılı knnıın l!e 1500 l]A 30 000 IIr.ıya çıkaniriıgı blldirilmektedir. Halbııki sözü geçen maddeler «731 »ayılı ksnun llc tarlil cdlllp mevzımhshls mpmnulyptln crtn•ı. munrldel 53. mnddrnln VI bendinin a flkrn'lndB (5000 llrfıdnn S0.00O liraya kndnr ngır parH eeznsı ve 3 neneden 5 Beneyt k.idar hapls)) olarak teKblt rdilmi« bııHınmnkta ve hittnbi hıı ctzil.'.r. ."4H5 sayılı knmındnlti mİFİl arttıımanın şümulü dısınd.i kalmaktndır. Kal böyle iken, reaml bir «lrktllerde vatanriasian yanıltaCRk bu kabll hata. tynı mevzııdtıki diÇrr rrnmt «lrkUler» karıı. duyulması lcab eden lttmad ve emniyeti selbeder. Nn*arı dlkk«>t1n!?i çekerlm. Aviikat Zekl YUk«el JSTANBOL Bu kulübler gon derece sıkı nlzamlara bağlı ve hariçten oîanlara son derece kapalı yerlerdir. Meselâ Carllon kulübiinün. r.iyaretfilere mfih suı olmak ii/eı« iliive bir kısmı mev cuddur. Bazı kıılüblerin de, kadın xlynretçilere tnhsis e<iilmi« olan «yrı bir glrl; kapısı bulunıır. Ki'Hiblı'rin «slnnlarında bir vakar vıiRı, dinf denüerrk derecpde huşıllu bir hal vardır. Anlatırlar. Ku lüb azalarındnn bnzı ihfiyar zatlar, 0turdukları koltukta. gp.rnte okurken birdenhtre öldilkleri hside, bütün blr gece, 0 vaziyette kalmışlar, uyuyakaUlık]?ri znnndiiierpk rnVıatları bozulmamıştll. West End halkı, yemeğini bu kulüblerde yer. Kitahını, gazetesini 0 rada okur, oratla gezip dol^.^ır, d;ıvetlllerini orada kabul e^cr. Ornda, sakln ve rehavrtli. snnlleıce vakit geçirir. Ev yerine, terrihan kıılü'nde yaşıyan kadın, erkrk Inırilizler vardır. Fakat Londrs, umulmadık kosfltrle karşınıza çıkan bir «ehirdlr. Piccadilly'den nyr.lıp da White Haıe Strre'i. yani Deyfizat snkafjını döndünüz mLİydü, mnn^nra dP4İ"ir. rripnbirp. eski 7am.in sravtirlm ine ben?!yen, Onsekizinci a.^ırdnn k;ıltnn bir kiiçiik în';ilİ7, köyü Rnrüraüniiz. Shcflıeni ?«tırl;et dpnilpn yerılir. Givimili ç.kıntılı ynllârd.i. perzevatçı drıiıV.'nlrı gı'ir"ırsiinÜ7. 7,evevnt» çılsr. knlcllnm iisifine. lfhflnp'armJ. kaVıaHarını disml'lordir. 10.10 s«n»sinin pn çi:1ln çfis e'ynsilp. harikulâde nefis e''i hiblolnrı bir rrada yığın haline fptirınis cîükkÂniar vardır. Mp.yîrlr'in k"'burütü peneierinîn, knl:'ryl siatinrie buhtsmaiı Adet e di''prl, rn*!'ı?'lp*ı'rı ecTfi bir meyn«'i nlan The ShrpfrrrN bııraıiadır. B'.t me.vh.ınHe. «fıypt •('.«!;! Mr kl jsman oeriyrsf, tepe'î^tii kcrınlm»k snretli* tp!«f"n kniiihesl haline Piccaciilly'nln ba'ı«ınrînkl »on hina Apsley Iîr,'..3 dfnilen Millî Mılwdlr. Bu blna Dük dp ^Vplllnpt;m't)n «vl dir. Vaktile b;ırnva «aHeee, Lundra. numara 1 derlerdi. Çünkti, yolcuların Kenrincten kasabr.«ıtıı geç1i';f"n «onra iik karsjilaşfıklnrı bira burssıdır. Bu evin, Hyde Pnrk tB^afına ba •! kan kısm'nriaki penore'er. kalın AP | mir krp,"nk!erle ortMİİidür. Zira o taribîerde, güniin birinde bir patirt: kopmuş, poncercler tpşlanmaSa başlamış. Diik, prncer<>!ere kepenkl"!" knnulmngmı emretrri^, kojmuşlnr. O ffün bıırün. bu koponVrlere kimse el sürmemi». t •••.: * Soiıo. Londrnnm a^Tîı derece.le mp«bıtr bir rrahrtlloşl. korrnrpolit blr Târkiycde t»t?ri hakKı yatoız Doktor Salâhaddln Kcrlmog^u • Eeyin hnstalıklarınd.i yenl te;h>s. ler> mnkaleVnln mııharrlrl drn.fnt Salfihacldln K' rlmo?'ıınıın tMHfu'?. viiBit.ısile arlreşl rlca edlllvor. Tnlefon defterlni' ^ftre (Mı«Hit:yet înrlripıl 17(1 BuvcvV.'.H dıır.. KLÖBX BULMAC « • w 1 • 1! f m m 1 m Muharrlr (VâNfl! 14/üasım '958 tarinli Cumhııriyet gazctr'lnde lı.'.^ar rden üç kıtımdan mllrekkep ya.ısı. nın Iklncl kıımmda, blr mlmar:mı. zın. tSmir edilen t.Triht p«eılerln hu•uslveMerlnl kaybettl'üne dalr fiklrlerlnl ve blr cle mlaai'nl nakledlyor, Bu huauıta ben de iktnrl blr ml?.M vermekten kendlrnl a'amıyacnâım: Be ynzıd Comll'nln kub'ıeterlnin ctrnf! gl mento lie «ıvnnmıştır. İ»tanbi'!.rHn ayrılalı altl ay ?eçme»in« rniîm«n hıı çirkin manrarnyı blr tllrlU ıtnınamı yorıım. rt Avnı yazının ür.tlncfl kumirıda s muharrlr, Yenl Camll cemnatlnln cad de üzerindekl mualuk'.iirdBn aM«st al mak mecburlyetlr.de kaldiKinı ve bunun tslfm dlnlnm sereflne yakKmadığını bellrtlyor. Cok doJr.ı fakat tıorkarım kl ekslk. Geeen sene blr c.ırr.a (çünU rr.ezkdr camlye Bltml«tlm, Ce. maat da£a!dıktnıı ionra Imıtm kalnn beş on kişiye dert yandı ve yukarda bahse'.tiîlmlz mu«!"^İBrd»n akan su. ların koktuîunu. kurtlandıîını, bu su Inrın dlnlmizce abdoxt alm.Tga l&yik ol maktan çık'iC'tı. bu hu»u«ta kiın* baş vurdtıysa derdinl anlntamadıemı »Oyledl. ve cemaate bu mevzuda önayak olma'sn icitı yrvnrdı Dunım ha lâ bu merkrzdP ise bnr) bu ara o da dUzeltllse. M. Hadl AsilaneUoî'nı İstnsyon Cad. 39 'B E1A»'* Yenicami miıshıklannın «uînn temiz dcBİl tni? dede, 6 numarah evde ölmustür. $8h retli Ingillî edlbl Thomas de Quincey uzun müddet, Greek Street'de, 41 numaralı blnada orurmuştur. Bu edlbin, Soho'ya dalr söyle blr hâtnası vardır. Bir gece, Oxford Street'te baygınlık geçirmiş. Fakir bir fahise, fmdadma yetişmiş, onu kolundan rutmuı, bir mordiven basamagîna oturtmus, dvar meyhanelerden birine koşmuş, bir bardak şarab getirmiş. Bu ufacık hikâye, Soho havasını v« ruhunu çok güzel İMh eder. Şimdiki Soho, tngilir. film aanayilnin merkezi halîne gelmiştir. Meael& Vardau Street, homcn baftan afa£ı sinema kumpanyalarile doludur. Soliü, aynı znmanda tiyatro ülk«sidir. Hele Windmill Street'te blr küçük tiyatro vardır ki, son derece açJt saçık kadıc artistlerüe meşhur dur. Soho'nun, nhibleri Rum, Fransu veya ltalyan olan küçük lokantnları bu lahn* va perda artirtlerile dolup talar, Bunlarm, »ofr» örtültriae va duvnrlara yazdıkları yazılar, müeasas# aahibleri için klymetli bir reklâm vazifesi gorür. Zira zaman zaman l u lokantalara «clen şehiriiler. yemeklcrini, devrin meşhur şnhsiyctleri tarafndan );oraİHnmı; duvarlar arasında yemekton ayrı bir zevk, bir artigt ha;.rntı yaşamak zevki duynrlar. ScUo'nun, hepsi yabancı milletlerin dillerile isimler tn.îiynn yanyana sırslnnmn lokantRİarmda her mill«tin yemeeini bulmak mümkündür. Bu rtılarda, ÇinlMerin kırlangıç yuvann • dnn, Arabın ktıskııauna, İtnlyanın makarnasır.a kadar hPr jey bulunur, Soho bir tobnhat ansiklopediaidir. Soho'nun birçok paZflr yerleri var« dır ki «n marufu Berwick Streat'takidir. Bu pazar, pazar gününden ba| k« her gün kurulur. Her gün 8|la • ye doâru, nımartesi günleri de öğledcn scnra «kşama kadar bu pazarın en civcivll zamanıdır. Pnzartesi günTı. r>fl7arm en sokin gfmüdür. Hoş, Lordrnnin bütün pazarları o gün dur gun oliır. Ben.vick Strçefte, içportalar k»l« dırımlnrı iSRal pder. Kabll olta bin«Inrm icîne 'îrdnr snku^oaklftrdlr. Bu ıspnrt.Tînr, U'Mir Bündü? Bmpuller!» aydınl?tıl". Snkak. ppnp.yır y«rin« dcinrr. Ilalk i'isip Vnk'.iır. Kalabnhktar., hir şey 7;itneğe Imkân yoktur. Fakat bir iffportanın 3nüns yHklaş ınata da muvnffak oldunıız rr.uydUı «tıcırıın eliidpn zor kurtulüraunuz. İ«t°r Yahudi olsım. istçr Inpl'b ol sun. bu s?tıcı size büvük. küçük her hangi bir mal «atraaf^n vakanızı bı:>':ma2. (A>ka<;i var) Haklan kaybolan 10001500 öğretmen ÖSretmenierln eskl yıllnrda «EVbe*! ükleri kıdem ve terfl dur'jtnlarını dü ' ?p'.imek gayesi^c çıknrılan 6273 say:lı in'ibi'k ksnvınu 1S33 den önee meslete çlrenlerc tntblk edlldl. 193B yılmdnn sonrîi varifcve bas!r.^nr:ların sı'ipm durumlan nfl^arı dtkkate alın. rrlsdı. Küy Enitit'llerinaen me7un olan blnlprce öSrctmpnln kıdcm ve terft rtuntTüsrını d".?»nHvecı»k o'sn bir i k:ınun t??anpının. Maarif \Tekilin"izin î Bî'.yiik Millet Mnclisndekl ifadesinde. Bütçe EncUmpnir.de bulundutunu da rr.ernnunlukla öftrFnmi? bulıınuvnruz. Unutulan ve ele alîr.mayan, 1S3S den sonra va^ifeye girrııis ö'Tİretrr.en Oku lu •ne'\:n!?.nndan bazılam'n durumil dur ki bunlarm iöyısı da bin ilâ bln besvyüz kadsrdır. Bunlârdan Mri de benim. Müfettii} znmnnında gelip teftls erlersS raporunu vermedl. Bu yüz den terfl müddcind=n onüç ay kay Şimdî sayır: Vekllimizln haber vercîîkleri kamın ta^erısma blr madde üâve eJİ!erek hfçbir kabahatinıiz olm^dn.îî k^vbettî^!mî7 rtaha do^mflll bi7e kaybettirüpn terfl diırumlarıml* ?m düzr'Tnp*!!.! rica ederlm. ; ı»srtst# Ode m Soho. hayat toiSkklleri ve : M.ınr!e en Couleurs» «erisirıin bambarka. kcnr'i.ine hSs bi' muhlt • derioner bu vaiılsrın TtlrHlvsd» haüki valmı «»jet»m:»« tir. Bu mrıhnlieye sokıılan bir Lon 1 rîrah, tıraf'a. ıiTmlmndı ;. br';l?nn.p rlik şeylerle kp.rşılaşmas'a hazırlnnan. İki sene Kullanılmn sinema kanika Viktorya 4 tipi blı sinema mak'nesi satıltktır. Müracaat: Zevtinbıırnu Demirhane Cad. Beşkardeşler sokak No: 157 Kabaklp.rlı Fabrikası. Tnlofnn: 21 55 45 SATSÜK SİNEMA MAKS^ESİ AİLİTİIİBH İ N » LjAlf |N|A|D|A,jM AİLiPJAJKİAfiİA KIEİ» |T|AİR|A|X OlL|A|t|R|E|Tll KIİİNİÜİAİttİAİY İAINIKİAİRIA JİGJNJ El* 13İİIT Basac ve vayac Cumhurıyet MatbaacihK re Gazetecılık Itlrk Anonlm Şırket) Cagaloğlu Halkevi »okak No 30/41 Sahibl. Yaaa ljlermı fı'ien ıdare edef Me»'ul MudUı NAZIJM ÜLLSAV SINEMA YILDIZLARlNIIM SEDEFÜ KREMİDIR. Kolorist Kimyager Aranıyor Tarsus'ta yenl kurulan Basma fabrikamızda tavzif edilmek üzere boya ve basma l?lerinde ihtisasl olan Ingillzce veya Almanca lisanlarına vakıf 35 yaşını a^marruş olan bir kimyager alınncaktlr. Taiiplerin bir dilekçe ile Şirkctimize müracaat *yiemeieri ve aşağıdaki vesaiki ııondermeleri ilân olunut. Tarsa*. P. K. 11 Aranan vesaik: 1 Hüviyet sureti 2 Ihtisas belgesi 3 Bonservis suretl 4 2 adet 6X9 fotoğraf 5 Ucret talepnamesi. Maçkadakl kabristanın bir dUTM narcmı yıkı:rralc taşlar, topraklar Te hntta me?.ar tosları, bifişi£!ndeki vt otoVıs yolu ilKpr'ıdeki <Çiçek.> Apar tımanıcm bahc?i!ne döfc'ilmiiş taıı'.unuyor, Het1! fiuvar boyımrioki !:riblr* lerın açılms^i <=h!ikp«l vnffiT ve man «ara eMien hs?lc«l*. (C O.) Bozutan kabristan NAzt.ME NADİ E. Eraybar Piremeci Sok. No. 20 Metropnl han kat 1 No. 108 Beyogiu sdrepinden aldıgımiî bir mektubda ?ahahlirı Gal.tıd^ı Eojfgluna çıkma ıjeklinln güçlüğünden şikâyet edllmektedlr. Gaktadan Beyoğhina giiç çıkılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog