Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

, Araıar. CDMRÜBT fl© Ö Petrol pazarlığı üveyş Kanalı ükanınca ve Ortadoğu petrolunun Akdeniz sahillerine inmesl imkânsız hale gelince bir buhranla karsüaşan Avrupa. Birleşik Amerikaya donmuştü. Dünya petrol Istihsalinin yüzde 62 sine sahib bulunan yeni dünyanın kendisine yarduna koşmasını istemiştil Washington bir müddet susmuş, bu yardımdan bahsetmemiştir. BelirtUen nokta şu olmuştur: « İngiltere, Fransa, İsrael, Mısır topraklanndan çekilsinler, Birleşmiş Milletler kararlarına uysunlar, o zaman Amerikan petrolu bu devletlere sevkedilecektir!. Şimdi ise Amerikanın bu durumda değişiklik yaptığı gorülüyoı. Başkan Eisenhower, suratle Avrupaya petrol sevki için Amerikan petrol kumpanyalanna talimat vermiş. hazırhklara da başlanmıştır. Bu degigiklikliğe sebeb ne olmuştur? İn*Utere ile Fransanın, Birleşmiş Milletler kararlarına tam uygun şekilde kuvvetlerini Mısırdan çekmeğe razı olup olmadıklannı bugün Londra ile Pariste yapılacak resmi açıklamalarla öğrenmek mümkün olacaktır. Yalnız bunun derhal ve tam bir çekilme olmıyacağı hususunda kanaat mevcuddur. Ingiliz Dış Bakanı, geçen hafta sonunda VVashington'dan Londraya donuşunde «Birleşik Amerika İle aramızda, Ortadoğu meselelerinde ciddî goruş aynlıklan var demiştı. Birkaç gundenberi Londra ile Paris, «Süveyşten kademeli bir çekilmeden» bahsediyorlar. Bu vaziyette, Avrupaya petrol sevki için diğer bazı mulâhazalann rol oynadığı soylenebilir. Avrupada yakıt kıtlığmdan fabrikalarda iş sahası daralmış, işçilerin bir kısmına yol verilmiş, komunist tahrikâtuıa elverişli bir zemiıı yaratılmıştır. Washington bu havanm yayılmasından mı urkrmıştür? Birleşik Amerika içinde de, dışında da geniş rol oynadıklanndan şüphe edilmlyen Amerikanın büyük petrol şirketlerinin rolü ne olmuştur? Birleşik Amerikada trost kurmakla, fiatlan yükseltmekle itlıanı edilen bu şirketlerin, geçen hafta Londra ve Paris gazetelerinde çıkan bazı haberlerden kuşkulandıkları seziliyor. Amerikadan petrol bekliyen İngillere ile Fransada, artık alıştığımız bir taktiğe basvurulduğu anlaşılıyor. Bu memleketlerin idarecileri ve gazeteleri (petrolu kim verirse ondan alırız) şeklinde neşriyat yapmışlar, Rusya ile müzakerelere girişildiğini İlân etmişlerdi. Halbuki aynı basında, petrol darlığı içinde bulunduğu için Rusyanın Ortadoğuda hâdise çıkardığı da kaydedilmişti. Bu haberleri bidayette Moskova tekzib etmedl. Böylelikle gizü bir müzakere olduğu kanaati daha da kuvvetlendi. Hattâ Fransız radyosu, Parisle Moskova arasında andlaşmaya vanldığını dahi bildirdi. Ve hemen akabinde de 8irleşik Amerika petrol kumpanyalannın Avrupaya petrol sevkedecekleri karan ilân edildi. Boyle bir gelişme resmen açığa vurulunca da Rusya. Baö Avrupaya petrol satmıyacağmı. bu hususta hiçbir müzakereye girişmediğini ilân etmek lüzumunu hissetmiştir. Bu tekzibin bu kadar geç gelmest Londra ve Paris ile Moskova arasında bazı petrol miizakerelprinin cereyan ettiğine işarettir. Bu da. piyasa kaybermemeğe dikkat eden Amerikan petrol şirketlerini ürkiitmiiş •labilir. H A O E E Sosyalistler kongresindc hâdise İzlanda, Amerika ile bağlarım kesmiyor Bir müddet evvel Amerikan üslerinin kaldırılmasını istemiş olan Solcu partiler bile, harb tehlikesi olduğunu belirterek siyasetlerini değiştirdiler NewYork 2 (R.) Bundan bir müddet evvel Izlandadaki Amerikan üslerinin boşaltılmasıpı istemiş olan solcu partilerden biri, Rusyanın taki'j ettigi siyasetle yeni bir harb tehükesının belirdığıni açıklamış ve Amerikan üslerinin boşaltılmasını taleb etmekten vazgeçtiğini ilân etmıştir. Izlânda, Atlantik Paktinm bir âzasıdır. Rusyanın son banş kampanyası Ktıııınıllltlllll Akhisarda bir pamuk fabrikası yandı 40 bin kilo pamuk kül oltta, zarar 250 bin Iira f Pazartesi Konuşmaları Zamane lâfları.. . âdiseler vecizeleri ve meP H selleri de degi§tiıiyor: ı^^^«|t Eskiden: U li Arabm yaşı. devenin dişi, hükumetin Işine akıl ermez, derlerdi. Şimdi: Arabm i$i, hükumetin yası, devenin dişine akıl ermiyor. * * * Bilindiği gibi 34 yü evvelki tarihte, coğrafya ve etnoğrafyada Ürdün dîye bir mefhum yoktu. Birinci Cihan Harbinden sonra bu devleti butun aksamıle Ingilızler icad etriler. Kendilerine bu memlekette askerî usler kurdular. Hatta ordunun başına bir Ingiliz kumandan getirdiler. Buna mukabil bu memleketin bütçesine yılda 12 buçuk milyon sterlin ödediler. Î4 yıl gitti. Geçen sene İngiliz kumandanı kovuldu. Geçenlerde de Insüiz Ürdün muahedesini Arablar bozdular. İşin garibi, son İsrael harbinde Ürdünü Yahudi istilâsından İngilizler kurtardılardı. Bugün Urdun Ingilterenin düşmanıdır. Acaba: Besle kargayı gözünü oysun! meselinin ingilizcesi vsr mı?.. ,, * * * Malum ya! Arab âlemi şimdi İslâmlığın guya mudafiidir. Tarihte de boyle idi. Şimdi de, boyledir ki Islâmiyeti Turkler ayakta rutmuşlardır ve tutmaktadırlar. Islâm ilminin ınerkezi sayılan Ezher camiinde uyu; an Mısırhlann bu mabede karşı gösterdikleri hürmetsazlik. gdrenlerln tiiylerini ürpeıHr.. Ne ise orasını bırakalım.. KÜCÜK KÜRBAGA Yazan: Bedri Rahmi Eyiiboğlu I burada bir buhran yaratmıştı. Dığer taraftan bu Amerikan üsleıi ile alâkalı olarak Washigton'da îzlandalı idarecılerle cereyan etmekte olan müzakerelerin de müsbet bir safhaya gırdığı bildırılmıştiT'. Yakmda bir andlaşmaya vanlacagı soylenmekt"dır. tzlândada Amerıkjn hava kuvvetlen bulunmaktadır. Amerikan üsleri ile alâkalı anlaşma NATO çerçevesı içinde yapılmıştır. New Yoık. 2 (a.a.) 471 kilo 500 olduğu bıldırılmektedir. Maarif meselelerinde Amerikanın gram sıkletindeki dünyanın en şişen tanınmış mutehassıslarından olan man adamı dün gece bir yük uçağı Prof. Beyd Mocandles dün Iowa ile buraya gebtııştır. 30 yaşındaki Robert Earl Hughes, City'de verdıği bir konferansta Amerikada okullarm normal veya da uçakta takviyeh çelık bir somya uzeıa aşağı sevıyede zeki çocuklar ıçın rinde oturmuş ve uçağa vinçle binbelkı mukemmel olduğunu, fakat par dirilmiştır. Kara seyahati ise bir kamyonet lak zekâların inkişaf etmesi için vasıt^lara sahib bulunmadığmı soyle içinde yapılabilmıştir. miştır. Neşeli bir mizacı olan Hugles, hava alanmda yaptığı kısa bir konuşma da, «okuyup yazabilıyorum, rahat bir evim ve iyi dostlanm var, hayatımdan memnunum, bununla beraber normal hale gelebilmek için televiz Melbournp 2 (a a ) Olımpıyad yondan kazanacağım butun parayı larda dünya çamriyonu olan Amerıka sarfermeğe razıyım» demiştir. bagketbol takımır.ın kaptanı Coaoh Bir seferde 20 adımdan fazla yü Gerald. Amerikada üerı gelen 15 kr> rüyerniyen Hugles, bir televizyon şiılej takımından ter hangi binmn keti tarafından teşhir edilmek üzeOlimpıyadlara iştirak eden bütün bapketbol takımlannı yenebileceginı re buraya getirilmiştir. sövlemiştir. Fınal maçında takımını. Rusyayı Havlayıcı meraur 89R5 yenerek şampiyonluga gotüren işbaşında! Coach Gerald dığer milletlenn oyuncııları içinde Amerikan takımında yer alacak klasta kimse yoktu demiştir. Stockholm, 2 (a.a.) Fevkalâdf Amerıkanın baskptbolda red»n bu bir surette havlamaları takîid edfcn kadar ilen olduğu şeklindfki bir »o bir maliye memiiresi, geceleri Stockruyu Gerald şu şekilde cevablandır holm cadde ve sokaklarım havlıyarak mıştır: dolaşmağa başlamıştır. « Amerikan basketbol takımının Bu şayanı dikkat genç kadm, 20 başhca avantajı sürat, yükseklik ve bazı oyun hus\;Fiyetlerine vakıf ol cins havlama bilmektedir. Fino kd ma«ıdır Dıger takımlarda da uzun peğinden koca köpeklerin havlama boylu oyuncılar gördük fakat bun lan arasmdaki farkı mukemmel tulann kâfi derecede yetiştirilmedik rette belirtmektedir. Ipri eoze çarpıyordu » Kadınm bu garib vazifesinin gaye Amerikada zeki çocuk Ancak yük uçağına lar harcanıyormuş! binebilen 471 küoluk lowa Cıty dowa) 2 (a.a.) Amerikadaki oğretım sısteminın zekâca yolcu! üstun çocukların harcanmasına sebeb Amerika basketbol takırnının sırrı Blrleşik Amerikanın. fa veya bu •ebeblerie. Avrupaya petrol sevketBir taksi, bir kamyonun »r vermesi. bir ara çok öMr manzara arzeden Avrapaaltına girdi, 3 kişi ağır Amerlka münasebet'erine ferahlık yaralandı getirmlştir. İngiltere ile Fransanın bu gün alacaklan kararla bu ferahlıcın Ankara 2 (CumhuriyetTeleks) artmasını sağlamalan temenni edilir. Sarıyar barajının açılışindan sonra Ömer Sami COŞAR Ankaraya donmekte olan mısafırlerin otomobillerınckîn biri bugün Ankara. ya 35 kılometre mesafede yolun kenarında park yapan yiıklü bir kamyons çarparak parçalanmış ve içinde bulu nan yolculardan ikisi ile şoför ağı: Ankara, 2 (a.a.J Mutad NATO yarab olarak hastaneye kaldınlmıştır askerî komite toplantısına iştirak et Hâdise şöyle olmuştur: mek üzere Genelkurmay Başkanı Barajdan donen şoför Akif TerteOrgeneral î. Hakkı Tunaboylu, bera miz idaresindeki 12292 plâkalı taksı, berüıde ilgili mütehassıs subaylar bu bir virajda önüne çıkan bir kamyolunduğu halde bugün saat 09,30 da E nun arka tarafından altma gırmiştır. senboğa hava alanmdan Parise mü Bu çarpiTna neticesintîe yolculardan teveccihen hareket etmiştir. Hidayet Kender ile Rasim Yıldırı»2 Genelkurmay Başkanı, hava ala ağır > aralanmışlardır. nında protokola dahil general ve Şoforün kaburga kemikleri kırılmı yüksek rütbeli subaylar tarafından tır. Yaralılar tedavi altına almmış, askerî merasimle uğurlanmıştır. tahkikata başlanmıştır. si havlamalarına evler ve apartıman lardaki kdpeklerden verilecek cevab lan kaydetmektedir. Bu sajede ge reken Belediye rüsumu verilmeden köpek besliyecek olanlar tesbit edi Cenova. 2 (a.a.l 50 memlekete lecek ve bunlar aleyhine takibat yamensub 200 seyahat acentasınm tem pılacaktır. silcileri senelik kongrelerini limanda demirli bulunan Homeric transatlantiğinde yapmışlardır. Fıav olarak rumuzlandırılan «beynelmilel seyahat acentaları federas yonu, kongresi sırasında Homeric gemisi Madere ve Cadi x limanlarma kadar bir tur yapmıştır. Cereyan eden mıızakerelerde 19S0 senesinde Avrupava bir buçuk mil yon Amerikalı ziyaretçinm gelmpsi beklenmektedir Bu cümleden olarak gene mezkur sene içinde Avıupa memleketleri arasmdaki zıyaretçile rin sayısınm 30 milyondan 42 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. 1960 senesinde Avnıpaya 1,5 milyon Amerikalı ziyaretçi gelecek Genel Kurmay Başkanı Parise gitti Viski, zehirlere karşı iyi geliyormuş New York, 2 (a.a.) Birleşik A merikanın en geniş eyaletlerınden biri Arfeona'dır. Bu bolgenm fevkalâde geniş arazisınde çok dağmık bir halde bulunan koy ve kasabalarına tam vaktinde sıhhî ündadlarda bulunmak çok güç bir mesele halindedir. Arizona'nm çekmekte olduğu en büyük sıkıntı, zehırli hayvanlarm bolluğudur. Bu hayvanlarm zehirlerinden her sene binlerce insan ve binlerce ehlî hayvan ölmektedir. Bu ciddî meseleyi tetkıke k o y u . lan Arizona Universıtesi Tıb Fakül tesi, viskoriin bu gibı zehirlere karsı fevkalâde bir tesiri olduğunu tesfait eylemiştir. Akreb zehiri ile aşılanan bir fareye viski verilmiş ve birkaç dakikada ölmesi icab ederken fareye hiçbir şey olmamıştır. Uludağ havaî hattının güzergâhında çalışmalara başlandı Bursa 2 (Tp'.efonla) Uludağa yapılacak hava ^attının güzerçâhında çalışmalara baçlanmıç bulunmaktadır Orman Idaresınce yapılan hesablara nazaran güzercâh uzp^ınuf 139 745 metrek^re sahamn fundahk ve agaçlannın tEmızlenmesi ıcab etmektedır. Idare buna aid formalıteîen yakında t?niamlıvacaktır. Senden bir tek dileğim var. Ben Bizim Kıtmirin yüzünden düşen bin parça olurdu. Kara kara düşun şu kadar savaşa girdim çıktım. Çok celere daldığı belli Havadan sudan şevler gördüm. Çok şeyler öğrendim. açacak oldum, beni bir güzel payla Ama bır tek şeye aklım ermedi. Büyük savaşları çoğu zaman büyük mildı: İnsaf be kardeşim! Ortalığı kara letler icad eder. Savaş olup biter. kara petrol dumanları bürümüş. sen Büyük milletler gene yerli yerınde tutmuş hâlâ Venedikteki sırça köşk dururlar ama arada bazı ufaktefek lerden bılmem neredeki turistlerin milletler güme gider. Bunun hikmekaşmdan gözünden dem vuruyorsun. ti nedir? Senden bir tek dileğim bu. Fırçalarımızı temizlemek için gazyağı Hele şunun nasıl olup bittiğini bana bulamazken nereye dokunsan bir ı bir anlatıver?. petrol kokusudur bulaşıyor insanm i Prens Kuza akıllı bir adam olacak üstüne. Kımi kesersen kes. damarla düşünmüş, taşmmış, bakmış pabuc rından kan yerine petrol. can yerine pahalı: Dinle çoban demiş, bir van de esans. benzin kokusu gibi bir şey çıkacak sanki. Sabah sabah gazeteye bir yokmus... göz atar atmaz her yanıma bir gaz Sözün burasmda bizim Kıtmir gene kokusudur siniyor. Bu koku burnu silâha sarıldı: muzun direğini kırarken gülden bül Eyvah!. dedi. Masal içinde mabülrlen söz açmanm sırası mı? sal mı dinliyecefiz şimdi. Etti sana Bu sefer bizim Mernuşun tepesi at iki «bir varmış bir yokmuş» masaldan korkarken katmerlisi çıktı. Evtı: vel zaman içinde . Dinle öyleyse. dedi: Evet, evvel zaman içinde köylüAcımak lâr.mdı gec kaldık nün biri en sevgili öküzünü paznrda Gözyaşlanmızla sadece satmağa karar vermiş. Katmış öküzü Sınema koltuklanm ve önüne giderken bir hırsız peyda olZ.ıfai yashklanmızı ıslatrık muş Bakmıs ökiizde çok iş var. BesAcımnk lâzımdı acıyamadık Çatlar mtydı bu yurek kahnvdan li mi besli. Köylüye gelince hâşâ mikiyamadık nelhuzur öküzün iki misli mubarek. Ör.ergede ayrıca, Fransız, Ingiliz ve j Yarma mı yarma. Halbuki hırsız yaAcımak lâzımdı kana kana israel kuweUermin hiç bir şarta bağ'.ı rım porsıyon bir şey. Çelimsiz yamAcımak yana yana olmı\arak Mısır topraklarını terket. rı yumru. Üstüne üstelik bir çakı bıBuram buram tatlı camnt melerı ıstenmektedir. Şayed bu çekilBildiğiniz gibi İslâmiyet diğer J Firi! fitil anasınm ak südünü terle çağı bile yok üstünde. Ama herifçime b;r an evvel tahakkuk ettırilmiyeerbabına hürmetkârdır. An, yenlere oğlu meslekten yctisme hırsız. Ökü din cek olur ve kanahn temızlenmesı geri I ze de gözünü koymuş: cak Allahın birliğinl kabul ehneleAcımak diri diri gömülenlere kalırsa, bunun Ortadoğu perto!in.un Evvel Allah bir kolayını bulu ri şartile. Onun içindir ki kitahi deyokluğu »ebebile, Avrupa ekononıiii Ac mak sabilere yiğitlere diğimiz Yahudi ve hıristiyanlardan ruz!. Dün Eyübde iki kişinin ölümile ne Yarmak su yüreği soniına kadar uzerınde doğuracağı buyuk tahrıbatın Diyip yakalamış. Bir hayli hoş bes gayrisinln kestiği et. İslâm indinde netıcelerine de ışaret olunmaktadır. ticelenen feci bir cereyan ç?rpma'ı Acımak acımak acımak Dunya sosyalistlerın.n kabul ettıği bu hâdıspsi olmuştur. ten sonra bir göl kenarına varmışlar. mekruhtur. * * * onerge, Mısır topralkarının işgal ElAllahı tanımıyanlara kâfir, bir kaç Golde kurbağalar gırla Hep bir »Eyübün Karnst'levman mahaüesi Acımak Uzımdı iğrendifc tında kalmasının Ortadoğudakı Arab Tekke sokağındaki döıt num?ralı cvMerhamete murdar dedıler beğendi1: ğızdan bir türkü tutturmuşlar. Der ilâh tanıvanlara Islâm dilinde müşrik memlcketlerine komunist r.ufuzunua ken kurbağalardan biri hırsızın ayak denir. Bugıin komünlstler, bolsede oturan Müeddeb Kurt^rin İS ypş Maraz hasıl olur dediîer yerleşmesini ,lerıde onlenilmez bır hale lan altına sıçramıs. Hırsız bir çırpı vikler için Allahsızlık bir akidcdir, larındaki oâ'.u Fıkret Kurter. evlen İHmize geldi get:receğinden dolayı duyulan korkuyu nin bahçesinde baelamağa çali5*.ığı Halbuki b« merhamet ba!ı dağarcığı da kurbağayı yakalamı<!. Kurbağayı bir imandır. İşte Arab âlemi bu aklda ıfade etmektedir. şöyle bir gökyüzüne doğru uzatmış: denin elebaşısı So\>yet Rusya ile ele20 milletin temsli edildıği kongrede j anten telinin havaî elektrik hattma ledir. İşin acayib tarafı komünistlîk Ne mubarek bir hayvandır, bilcumartesı gunu oereyan eden muza temas etmesi neticesinde cereyana Bayramdan bayrama yalamak için le İslâmiyeti bağdaştırmağa çalışan kereler sırasında, Rusyanın doğu Av. kapılmıstır. Fikretin annesi 40 yaşladoldurulmadı mezsin, demiş. Bunun eti üstüne yer Arab miıtefekklrleri bile vardır. Varupadaki butun peyk memleketlerde rındaki Müeddeb de öğlunu kurfer Bu fcahbe tasarlama perdesi kafamıza yüzünde yenecek et yoktur. n n kvyas edin! Dinde, siyasî kanaatbulunan askerlerıni geri çekmeleri de Köylü bir taraftan öküze: deh... te ve vatanseverllktekl samimiyetsizmak için yaptığı hareket neticesirie Yalmz fcendi styetimiz; oynatmak istenmiştır. için kurulmadı derken bir taraftan da kurbağaı» liği! 12.000 000 üyesi bulunan roezkur tes aynı cereyana tutulrruistur. İki k?zabakıp yere tükürürmüş. * * * kllâtın *u hususta kabul etmiş olduğu zede. vakınları ve komsularmın yar At şu musibeti. Dünyada bundan Mernuş eni konu coşrnuştu. Kıtmirezolusyonda, Rusyadan uç kışilık dımile derhal Balat Musevi hastane^iİki üniversite hâdisesl.. Birlsi bizde, milletlerarası bır temsilcıler heyetmm ne kaldınlmı=a da, kurtarılamıyarak rin yüzünü buruşturduğunu görmedi sevimsiz bir yaratık yoktur. diğeri Fransada. Bizde bir fakülte «aerhal» Macaristana gönıierılmesine ölmüşlerdir. Hâdise hakkında tahki bile. Bir tane daha okudu: Musibet mi?.. Bunun yanındal dekanı talebesine söz söylerken ve «dunya sosyalistleri adına Macar kata başlanmi'tır Çok uzaklardan Ebabil fcujlart ffeçi körpe kuzunun eti ağıza alınmaz. Bu •kimsenin nabzına jöre jerbet verışçılerı İle temasına» musaade etmesi vor nun üstüne lezzetli et yoktur. Hele meyin!» demiş. Partizan gazeteler bu istenmektedır. Kavrulmuş kiremitlerin tizerjTte diri diri yenirlerse tadına dovum ol söze hücum ediyorlar. Bu hücumun Yemyeşil öluler dökülüyor maz. Havyardan lezzetlidir mubarek. sonu, dekanm Vekâlet emrine alınRuhsatsız tabanca ve bıçak Kel ölür nrma saçh olur Hırsız bir yandan kurbağa etinin masına kadar gider. denlyor. Çünkü Kör ölür badem gözlü lezzetini göklere çıkarır. bir yandan bu sbzü söylemek politika yapmaktaşıyanlar Biış. Politika yapmak da üniversite Meltem gibi dehkanhlar kardeşim da plânını kurarmış. Köylü: Bursa 2 (Telefonla) Yenişehir Ankara, 2 (T.H.A.l Ruhsatsız yolunda feci bır trafık kazası olmuş, Çürüyor O kadar lezzetli ise canlı cartfa 'hocalanna yasak. tabanca ve bıçak taşıyanlar hakkında (Bursa 176261 plakaîı bir kamyorla Ne Jceldiler ne de kör. yesene?.. diyecek olmuş. Hırsız: Fransadaki bambaşka.. Galiba Stras yeni bir karar alınmıştır. * * * (Ankara 23009) pî.'ıkalı kamvon ç.ır Elbet yerim. Ama bir şartla. Ben burg üniversitesi profesörlerinden biAlınan bu karara göre, ruhsatsız pısarak parç'ilanmışl'ırdır. Bursa kam 5u dağın batında bır top piiliim var daha beş on dakika önce tıka basa risini hükumet «askerin ve mi'lebıçak ve tabanca taşıyanlar, 11 ocak jonunda bulunan 6 aylık hâmile Uzun sözün kısası hepimıze ölum car karnımı do\ urdum. Bunu sadece se tin maneviyatını kırmak> suçile ievölmuşt \r. Ama bu gelen ecel benim ecelim değil 19S6 tarihine kat^r mülkiye âmirlik Moliha özdemır derhal kif etti. Tevkif edilen adam aslen nin hatırın için yiyeceğim. Canlı oan lerine müracaat'.e ruhsat alabilecek Aynı kamyondaki 7 kadın »tır ya Bu açılan çukur Cezayirli bir Fransızdır. Muhakeme lı şu kurbağayı yersem bana ne veralı olarak bast,mc\e kaldırıl.ıiKtır. lerdır. Bu çakılan tahta boyuma göre değil rirsin? Köylünün cebinde metrlik edilecek.. Fakat bütün Fransa tevkife karşı Isyan etti. Yüzlerce mualli Hey geçmişi fcınalı yok. Van yoğu bir tek öküz. Onu da Herkesin lcendine göre bir huyu var pazarda satacak da. evine bir şeyler min imzasını havi istidalar. Strasburg üniversitesi fakultelerinin ve rektnrHerkesin fcendıne mahsus bir olvmn gö^ürecek. Ama kurbağanın canîı llerinin resmî müracaatleri hep bu olmalı. canlı yenebileceği görülmüş sey mı? ilim adamının tevkifhanede bıraküYerim, yiyemezsin. Yersem bana ne mamasını istiyor. * * * verirsin? Yiyemezsen sen bana ne Kıtmirin kılı bile kıpırdamadı: Dünyada ilmin yeri ve salâhiyptl Bunlar malâm1. dedi. Bunlar söy. verirsin? Bir münakaşa bir kıyamet, galiba hâlâ İyi takdir edilem!?or. leneh nerdeyse 15 yıl olacak. Bana bir pazarlık. Sonunda hırsız kurduğu •ünkü dünya, çok maddiyetci oldu« ö\ le bir şiir söyle ki tepeden tırnağa plânı gerçekleştirmeğe başlamış. Yer Manevî kıymetlere kulak asan yok.. petrolla dolu olsun. Öyle bir şiir kı se ökürü alacak. Gozleri faltaşı gibi "relsin para, gitsln para.. İçki. eğienonu okurken bir kibrit çakılsa ateş açılan kurbağanın münasib tarafuıa ce, kumar... ve sallan ynvarlan.. Baalev parlasın. Oyle bır şiir ki onun bir diş a,tmıs. Atmasile onun da göz kalım sonu nejr» varacak? ' aydınlığında dümamıza çokon karal leri yerinden fırlamış. Bakmış öyle Bana sorarsanız bu maddî takatln tıların arkasıntla, oluu bitenleri seçe bir öküz hatırı için yenir yutulur şey ya tükendiği, ya birbirini imha etlim. Öyle bir şiir ki içimizi yuyup değil. Ama olan oldu bir kere diye tigi gün beşeriyet tekrar manevî kryyıkasın. Uçak benzıni gibi bütün le ıkına tıkına kurbağanın yarısını mi metlerden, ve yüksek msanhk vasıfkelerimizi çıkarsm. Öyle bir şiir ki deye göndermiş. Kurbağanın geri ka lanndan meded anyacaktır. herşeyden önce petrol kadar azız, lanı hâlâ kıvranır durunnuş. Köylü B. FELEK hayretler içinde hır«m seyrederken benzin kadar leziz olsun. Var mı? Var!. diye bağırdı Mernuş. Din bizim acıkgÖ7 bu işi «onuna kadar Münakaşa sonunda yaralama götüremiyeceğini anlamış: Kumkapıda oturan Remzi Kayıdh le: Bak!. dcmis. Şursda bir yudum ilo Halil Çekmez adında iki vatanda? Benzin kokuyor akşam akşam dün bir mesele yflzünden münakaşaya luk kurbağa daha var!.. Nasıl yediBenzin kokuyor akşam ustü ğimi gördün. Öteki parçayı da yutar rutuşmuşlardır. Münakaşa az sonra Suadıyede Clolmuşta kavgaya inkılâb etmiş ve Halil Çeksam senin öküz gitti. Ben yemesine mez ceblnden çıkardıgı şişle arkaFelseielere dalmak sana mt düştü yerim ama. demin de söyledim. kar dası Remziyi muhtelif yerlerinden Kıtmir, şapkasına sarıldı: Bana düştü! Ne sandındı! dedi. nun tok. Eğer geri kalanırıı da s«» yaralamıştır. Yaralı hastaneye kalOnu kapıdan güçbelâ geri çevir yersen sayım suyum yok. Öküz san» dırılmış, Halil. 15 santim uzunlugundaki guç âleri şişle birlikte yakalankalacak. dik: mıçtır. Köylü düşünmüş taşınmış, öğüre Dünyamızda olup bitenler üstüöğüre, kusa kusa kurbağanın ötekı Battaniye ihracatı ne söyliyecek sözünüz varsa, söyleyansını yemiş. Onlar erememiş m»Türt battanlyelerlne karşı dıg piyas» yin. radlarma ama arada köçük kurbais istegi gittikçe artmaktadır. Taleblerin Yoksa... Yoksa «Allah belânızı verekserlsl. Amerika Ue Avrupa flrmalan güme gitmis. sin» dercesine gene yüzünü buruştarafından vuku bulmaktadır tlgilüer, Amerika, İsviçre, Fransa ve Almanturdu. yaya battaniye lhracmm başlamn Baktım bizim Mernuşta şiir söyliDul Bayan öjenl Tahtaburur»rao> olduğunu belirtmektedlrler yecek takat kalmadı. Giriştim: Bay ve Bayan Bartev Sahil ve er Bir varmış bir yokmuş .. lâdlan. Bay ve Bayan Varujan Damla GENCAY CAN Masal dinlemeğe. uyumağa, ni ve evlâdı, Bay ve Bayan Mıgırdiç Şeyetim yok. dedi. Kesti Kıtmir. lefyan ve evlâdlan, sevgili eçi, baUe Dinle be kardeşim. Sonra ister halan ve büyükbabalan ERGUN SAV uyu ister uyan. Vur ama dinle. Ak tzmir, 2 (Telefonla) Akhisar kazasuıda dür. gece buyük bir yantrın çıkmış ve bır pamuk fabrikası, 4 şeMısıra yapılan çıkarmayı takbih hir itfaiyesinin müdahalesine rağrr.en yanmaktan kurtarılamamıştır. Akhieden önerge kabul ohınunca sara 2 kilometre mesafede bulunan Fransız delegasyonu An Şirketine aid yağ ve pamuk f<ıbrikasmda gece saat 22 sıralarmda çıtoplantıyı terketti kan yangm rüzgârın da tesüile süratKopenhag 2 (AP.) Burada yapıl le genişlemiş ve bitişiğindeki depolamakta olan MıUetierarası Sosyalisüsr | r a "atlamıştır.Akhisar itfaıyesinin kikongıesinde, Mısıra yapılan çıkarmayı | f a y e t s i z olduğunu gören ilgililer Matakbih eden bır onerge kabul edıUnce nisa, Kırkağaç ve Somadan yarf m Fransız delegasyonu toplantıyı terket taleb etmişler. geceyarısı vak'a rra m:stır. Fransızlar salondan çekildikten hallme gelen ıtfaiye grupları. Akhisnsra teklif Ittifakla kabul edümıştir. sar itfaiyesıle birlikîe tam 7 saat çaBu önerge İngiliz delegesi. Işçi Parlışarak sabaha karşı yangmı sönd irt'si liderl Hugh Gaitskell taraimdan müşlcdir. Yangm neticesinde, bir teklif edilmiştir. depoda bulunan 40.000 kilo pamuk Fransız delegelerinden biri «İngilte ile fabrikanm üçte ikisi tamarr.en renin kendi iç meseleleri yüzünden yanmıştır. suçlu çıkarılmak istemiyoruzı demiştir. Gene fabrika depolarında bulunan Ingiliz muhalefet liderinin bu hareketı, IngUIz muhafazakâr hukumetine 70,000 kilo zeytinyağ ile 200,000 kilo karşı sıyasi bir oyun olarak mütalea işlenmiş pamuk kurtarılmıştır. Yangmdan mütevellid maddî zararın 250edilmektedir Önergede, ingiltere ve Sosyalist Guy 300 bin Iira arasında olduğu tahmin Mollet'nin kabınesı, Bırleşmış Milletler edilmektedir. Yangmın. fabrika civarından ger>rı şartını ihlâl etrriiŞ olmaları dolayı=:le şıddetü bir lisanla tenkid edılmekte, bir marsandiz katarının kıvılcımlarm Bırleşmış Mılletler asamblesinde bu;. ik dan çıktığı zşnnedilmektedir. eksenyetle ahnan kararlara ujiılmaclığından dolayı bu iki hukumet suçlu addedılmektedir. Bir kadm ve oğlu elektrik carpmasından öldü Bir trafik kazasında hâmüe bir kadınöMü VEF AT Bir uçak kayıb Marsilya 2 ( 3 a ) Akdenizde t»hlike ışaretı vermiş olan «Antares» adında bir Panama gpmısmın yardımma gıden Fransız askerl uçağmdan cumartesi günü gece yarifindanberi hiç bir haber alınamamıgtır. Kayıb uçağm aranması ıçın o bolgedeki bütün gemılere haber verılmıştir. «Antares» gemısi ise tehtikelı durumdan kendi vasıtasıle kurtulmaga muvaffak olrnuştur öavaşınaan once J\UJII<UI O daSlann6 r>~ 1. ^I^T, V,ir da bir ç çoban varmış. Gunlerden Dir giin Rumcnlerin sevgili Prensi Kuzanın çobana bir işi düşmüş. Çobanla ahpab olmuşlar. Prens çobanı çok sevmiş, bir ara: Dile benden ne dilersin! Gibi bîr şey söyliyecek olmuş. O güne kadar bir kaç savaşa girip çıkan çoban prense demiş ki: ,t^e«siirlp bildirirler. Cenaze merasimı teessürle bildirirler. Cenaze Nişanlandılar. , , ,., 19S6 yann salı 4 aralık , „ , . *aat 14 S da O Beyoğlu Balıkpazan Üç Horan Ermeni kilisesinde icra olunacagı ilân olunur. îşbu İ14n husurf davetlye yerine kaimdir. Taziyet zlyaretlerinln imtlnası rtca olunur. Cenaze Levazımatı ve Servisl Karabet Celil Tel: 44 27 48 48 03 24 > Ona yakından dikkatle baktığı vakit OzüntUID idi... YILBAŞI TEBRİK KARTLARI SENDER En zengin çeşidler En üstün kalite En eh r erisli fiatlar F O T O ETİBANK İSTANBUL PAN6ALT1 Meşrutiyet Cad No. 116 Tel: 44 38 47 (Amerikan Konsoloslugu sırası) Iskenclerım Bankacılık Şubelerinin küşadı nsünasebetüe tertib olunan kesidelerin büyük ikramiyeleri # VE BİR Çok Güzel KAT SATILIYOR 10.000 Aynca her gubede 130 er LiradiT. Nişantaşmda birinci sımf nıalzeme ile özenilerek yapılmıs kaJorifer, asansör tekmil salon ve odalar parke, lüks banyo ve bütün konforu haiz çok güzel bir apartımanın 6 odalı ve geniş salonlu bir katı boş olarak acele satılıktır. Gezmek ve görüşmek icin müracaat yeri: Nişantaşı İş Bankası sırası. ORHAN DİNÇEL Tel: 48 56 53 kisiye muhtelif para ikramiyeleri Her 1 5 0 îiraya bir kur'a numarası verilir. Müşterilerimize zarif acılış hâtıraları hazırlanmıstır. îstanbulda Galata Bankalar caddesinde (Çadır Bezi Ahnacak) TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUMÎ MERKEZİNDEN: Çadır imaline elverişli iki yüz bin metreye kadar bez ahnacaktır. Elinde cadır imaline müsaid evsafta bezi bulunanlar 2 metrelik muhtelif nüı.unelerıle birlikte verebilecekleri miktar, fiat. malın evsafı ve müddetini belirten teklif mektublarını 31 Aralık 1956 tarihine kadar Ankarada Umumî Merkeze gönderrneleri )lân olunur. ETİBANK İSTÂMBUL SUBESİ 9H9SHSR ÇOCUK YUVASINDA Arreıikanin meşhur kadln yazarı ve 101 gazetenin muhabıri Dereti Tuhamson Ankarada tetkıklerine devam etmekte'lir. Ke^ m maruf kadm yazarını Keçıoren Çocuk Yuvasında go. :trınekUJr. ve Ankarada Posta caddesinde ETİBANK MERKE1MÜ0ÜRLÜĞÜ Yeni şubelerimiz icin mevduat kabul edeceklerdir. Vafettjrte, Tokalon Kremınl kıülaiMrıadan evvel o, yüzüne dikkatle bafctığı zaman, rahatsız orarda, Zira cfldının mukemmel ohnad^rm bîlîyordu «Bugün, kerK&mden ernınim » diyor «TokaioB Kremi sayesınde cıldtm sasf, tatlı ve purüzsüz bır hai aMı.» Bötün sım, dünyada mılyonlarca kadımn sırndır Bu tavsıyeden siz de istıfade edınız. Akşam Pembe Gece Tokalon KremİBi toıHanmız. Terkıbınde cildj besJeyen ve ona tabıi elâstUuyetiru veren şayanı hayret Bioeel eerheri vardır. Sabah. yagU veya yagsız Beyaz GündSz Tokaüon Kremiru tatbık edinız. Bu krem cıldınızi husnü muhafaza eder ve dfizgun, saf ue yumuşak kılar, Ayrıca pudra IÇİB mukemmel bır zemm teşkıl eder Bır hafta kadar Totealon kremennı kullanınız. Artık bu neşhur giizellik müstahzajlaKIB SKdık kalacaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog