Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

[ öğretmen ve öğrend Köşesi J Üniversiteler Üstü Akademi nedir? faıan: Eski Bir Öğrefmen Üniversitelerarası kurul toplantı•ında başkanlık etmek üzere Istanbula gelen sayın Bakanımız, bize blr müjde verdl: Hükumetçe blr Akademi açılması takarrür etmiştir. Buna şiddetle ihtiyac olduğunu eskidenberi bilip söyliyenlerden biri olduğum için en çok sevinenler arasmda bulunacağım şüphesizdir. Bu ihtiyacı biraz sonra açıklamsk üze^e ven'en bu ™ııod<»ve ilâve edilmis «Ünive yıteler üstülük» ün ne olduğunu sorayım. Üniversitelerüstü, ne demek? Doğrusu anlayamadım. Bir jeyin altında veya üstünde başka bir şey bulunabilmek için o ikind şeyin birinci feyle kurulu? bakımmdan yakınlığı olmah, değil midir? r Sosyal talebe sigortası I Arahk 19M I G Ü N Ü N N E V Z C I L A R I | ABAHA... Mesleklerin kendi kendilerini kontroüarı ç haberler şubesinde çalışan gaîetecilerden bazılan eskiden yazı yannak hilmezlermiş. Lâkin kulağı delik. gozu açık ve girğin kimselernıiş. Akşamlan matbaaya uğrar, dujduklanru anlatıriarınış. IMasabaşı muharrirleri de bunlan yazarmış. Şimdi dahi, bazı hatırat sahiblerinin, eli kalem tutarlara dağarcıklanndakini devrettikleri gibi... Ben mesleîe başhyalı 37 yıl oluyor. Birinci Vmumî Harbin mütarekesiııe kadar bu tarif ettiğim tip nıuhbirlerden tektıık kalmış diye Işittim ama. ihtimal pek ihtijarlamışlar da isimleri var. cisimleri yoktu. Hiçbirile karşılaşmadım. Ancak, iç istihbaratta çalışan tnfincvver arkadaşlar. tçlerinde bazılan pek derbeder olan bu •mııhbir» lerle aynı kategoriye girmemek için, kendilerine muhlıir dcnmcsine razı olmazlardı. Hâlâ da nıuharrirlerce «muhbir» sözü turfıdır. Halbuki, (muhbir). şehir içindeki, (muhabir) şehir dışındaki islihharatı;ı\a pekâlâ alem olabilirdi. Münevver istihbaratcılar. eski tip gazetecl esnafından ayrılnıak gayretinde haklıydılar. Zira arzettiğim iimmi gazeteciler, meselâ Sultan Hamidin culus yıldoııumlerinde donanma >erlerini konak konak eczer. hangi past kendilerine daha ikram ederse, bol bıhşiş verirse. o daha fazla fener yaktı diye >azarlarmış! Hattâ kanriiü a7 olsa hilp... Haslslik (j^lcn pasalar ise. ortal'ğl gündüz gibi ısıldatsalnr. g.yeterte Mr kac kelime ile gecistirilirlerınij Ertesl sabah gazeteleri okuyan Su'tan H;ımid, bu neşriyata gore hukıımlnre varacağmdan muhbirlerle iji geçinmek devrin varlıklıları iciıı vacib olurmuş. Benden yaşlı rnuharrirlerin iddiasına gore o devrin bazı pati'n!nrı da donnnma raridaftni pav!«5makta muhbirlerle ortak girlerlernıiş. Arslaıı pa>ıııı al.ıraktan Z ABAUTAN YERLİ İLAÇLARIMIZ S. bik olunmasıdır. Üçüncü tedbir Sıhhate lararlılığı tesbit ve mamulü birinci defa için dahi surümden kaldırılan bir mamulü imal eden firmanın butün mamulleri devlet veya iktisadî devlet teşek külleri sıhhl teşkilâ+uıca boykot edilmeli, bütün bu ilâclann yukarıki müesseseler korekslerinden çıkarılma lıdır. Dordüncü tedbir: Gunü geçmiş veya imalden sonra fena muhnfazadan veya sair herhangi bir sebebden kullanılmasmda mahzur gorulen ilâclann eczanelerde satışmın men'idir Bunu da sıkı ve kusuru görülen eczaneler hakkmda müp ' ıdeli kontrollarla sağlamak lâzımdır. Beşinci tedbir: Bir kısım yerli ilâclarm, mümasil ecnebi ılâclarınm ambalâj ve bazan isimlerini aynen veya pek benzer şekilde nlmalarını, yani taklidciliği önlemek olmahdır. Pek maruf bir başağrısı ılâcının bu kabıl bir taklidinin uzun muhakeme safhasından sonra menedıldığını bıliyoruz Ancak, meseleler bır dava mevzuu ol madan dahi halledılmelidır. Kaldı kı ilâc âmili fırmalann, mamullerinm tamamen ecnebi mumasil ilâcları ayarında olduklarını beyan ve ilân ederken isım ve ambalâj taklıdcılığme gitmeleri kendi ımanlarından şupheleri olduğuna da delâlet eder. Yukarıda işaret ettıcımız toplattırılan ilâclar hemen her türlü ihzar ve ambalâj şekillerinde, yani ampul, şurub, komprime, tablet, pastıl, losyon gibi her şekilde bulunduklarma göre imalde gdsterılen itinanın noksanı muhtelıf şekiller ve safhalarda tezahür ediyor demektır. Bu da aynca üzerinde durulacak bir noktadır. Memleketımizin umumî kalkınma davasında mustehlık olarak bir çok fedakârlıklara katlanmamız lâzıon geldiğini bıli>oruz, bunun için de ku surlu bır kumaşı, dayanıksız bir kundurayı gıymeğe, ağzı çarpık çaydanhgı, kaba bardak ve çanakları seve seve kullanabiliriz. Fakat önlenmesi pekâlâ mumkün olan dıkkatsizlık ve ihmal gibi kusurlar veya herhangi bir hasis menfaat düşüncesinden dolayı sıhhat veya hayatımızı tehlikeye koyabilecek imalât hatalarını kat'ıyyen affetmeyiz. Hiç bir pile kendi bünyesi içinde, maazallah, Konya mısalinin tasavvuruna dahi tahammül edemez tlâc ima lâtına teşebbus eden veya etmış, olan sermajedarlann, insan sıhhat ve hayat mevzularmı alâkadar etme gibi en hassas ve nazık vasıfta bır i^e girişmiş olduklarını unutna.nilarını ve bu iş şubesinin icab ettirdiSi bütün fedakârhk ve takay>udleri, mevzuatta bulunsun bulunmas,ın, tıtızhkle yerine getirmelerı lâzımdır. Bunu idrak etmıveı bazı amıllerin halen mevcud olduğunu yukarıda izah eyledıâımız hâdiseler gostermektedir Boylelerirre, ılâc sanayiinin sadece bir kazanc mevzuu olmadığını anîatacak tedbirlerin, vatanda>= sıhhat ve hayatınm teminatı olarak, en kısa zamanda alınrrn«ı lÜ7tımuru belirterek yaz mızı bitirivoruz. Bir kaç gün avvel Konyada gasm •«** YAZAN: telerin verdıklen haberlere göremeden! memleketlerde misallerirj bir yerîı vitamın şurubundan zegördüğümüz ve bildiğimiz akademilehırlenen üç çocuğun ölumü otedenrin de anasıdır. Her memleketin ken beri üzerinde durmak istediğimiz di siyast oluşu içinde ve kültür taribir mevrua bizi »evketti. hinin akışma göre kurulmuş. ve gen» Bundan bir müddet evvel bir eco görelikler tesirile vazifelendirilmif zacı ahpabın dükkânından ilâc ahr rinden mütevellid bir durumla alâ blr çok vatandaj sıhhat ve hayatnıı tir. Bılhassa dil olu^ları henüz akli M. T. T. Birliğinin Üniverken telâşlı hareketler dikkatimi kası yoktur. Eğer böyle blr alâka tes tehlikeye atmış olduğu Ihtimalini düleşmemiş memleketlerde dıl ve edeçekti. Sordum. Sıhhat Vekâletinden bit ed'lirse o zaman Sıhhat Vekâleti şünmek dahi korkuncdur. Gene tebiyat akademıleri, bu alanda duvulan site ve Millî Eğitim Bakan gelen bir yazıya nazaran o güne ne çok cezrl ve âdl »edbirler almak menni etmemekle beraber, eğer Kon nızam ıhtiyacının veıimıdırler. Franhğı ile temaslan müspet kadar hem damara, hem adaleye vazifesi düşecektir. Son Konya hâdi ya hâdisesi böyle bir ihmslin doğursız Akademisi, dnce özel kişilerin teserkedılen üç nevi amrul kutusu sesi haric olarak dahi yerli ilâc mev duğu netice ise bu hepimiz için büşebbüsü, sonra devlet ehle böyle bir netice veriyor üzerine csade adaleye zerkedilebi zuunda halli lâzim gelen bazı husua yük bir alârm işareti olacaktır. Hem ihtıyacdan doğmuştur. Berlin Akalir> etiketi konması mecburî olmuş. lar ve alınması gerekli tedbirler var de üç körpe cana kıymış a a ve kanli M. T. T. B. kuruluşunun 40 ıncı Dikkatimi çeken hareket eczanedeki dır, bunlan şöylece sıralayabıliriz: bir alârm işareti. demisınin kurulması sebebi bundan daha da başkadır. Orada dil ve ede yıldonümü munasebetile, dün Birlik bu kutılar üzerire istenen etiketEvvelâ, ilâclarm bazı yerli lâboraBunun içindir kl biz herşeyden evbiyattan once bilim keyfıyetı etkıli gonel sekreterı Ali Saıd Oğuz, teşki len yapıştırmak telâşı imi.«. cNe tuar veya fabrıkalarda imal safhala vel ahnması gerekli birinci tedbir ola lât merkezinde bir basın toplantısı 9 gorünur. Burada akademiler tarıhı den » suaüme şu cevabı verdiler: rında gerekli itinanın gös+eri^ediğı rak herhangi bir ilâcın hastalann teyapmıştır. 1 1 hakkmda bılgi verecek d^Şıl " M:llî ayda bir veya iki tane ki bu rakam davisine ve istimaline arzolunmadan Sekreter bu toplantıda, Bırliğin ku «Bu ampullerden bazılarırda teresBöyle olduğuna göre Ünlverslte lle Eğitım Bakanlığında bundan on, on ruluş gayesini ve çalışmalarını an sübat gdrübnüş, damara şırınga lar, ilâc mevzuundn çok fahiş telâkki evvel gayet sıkj bir kontrola tâbi tuAkademi arasmda bir teşkilât müna ikı sene önce bu hususa dair yaptı latmıs, hazular.an yeni programı bil edılmesi tehlikeh bulunmuş » «Pek edılmek lâzımdır tlâcın satıştan kal tulmak lâzımdır diyeceğiz. Bu konsebeti aramak gereknor Diiündüm, rılmış etüdler vardır. Bakanlık bun dirmiştir. Ali Said Oğuz, konuşma âlâî dedim, ya hugüne kadrr satı dınlması ile anlaşılmaktadır. trolu (Vekâlet) mi yapar? Eczanlar lan teressiıbatlı ampuller ne olocak düşündüm; bu münasebeti keşfede ları yayınlarsa hem kendısi, hem bir sında ezcümle demıştır ki: Sonra, ilâcın ha.'taların tedavisine Derneği, Cemiyeti gibi meslekî ve teçok aydın'arumz bu konuda ışıklanveya ne oldu?» Buna eczaneci dos ve İTtimaline arzedıHikten, ne kadar sanüd birliği mttmessilleri ml yapar? medim. Üniversite, bilim vapan, bil« M. T. T. B nın en mühim vagiyi usulünce öğreten, bilimsel ara mış olurlar. sıflarmdan biri de, inkılâbcı ve Ata tun cevab vercmedi O da benim sonra olduğu m^ı'um bıılunmıyan. bır Bunu bilemeyiz ama her kim yaparsa ma yapan ve yapmayı eSreten bir Şimdi meselenin can alacak nokta türkçn bir teşkilât oluşudur. Işte bu sözlerimi tekrarladr «Ne olacak, ve müddet geçince anc?V ^ıhhate muzır yapsm böyle mâni ve konıyucu bir 1 sebebledir ki, milletimizin refah ve ya ne oldu'" '» Anlaşılan çu ki ne veya tehlikelid;r1 dive toplattırılması tedbir mutlaka alınmalıdır. yerdir. Bir öğretim hpyeti ve bir oğ sına geliyorum. saadetini Atatürk'ün yolunda ve O olduysa o)du. Herhilde bir şevler ol da imalde gösterilen ihmalden veya rend kütlesi ile çaüşır. Bu öğretim Bizde bir akademi kurma teşeb run ir':ılâb ve prensıblermde gören du kı Vekâlet bu taminıi yaptı. BüBu yolda âmme menfaati bakımmitinasızlıktan doğan mazarrat veya heyetinin doçentlikten başlayan bir büsunu haıekete getiren sebeb ve ıh Turk gençleri, her fusatta M. T. T. tün mestîe olanın nev'inde ve ma tehlikenin hastalara intikalini peşı. dan alınacak ikinci bir tedbir de aynı meslek sırası, rütbe ve derecesi var tiyac nedir, ne olabihr? lâboratuar veya fabrika mamulâtmda B. nin şerefli çatısı altmda toplan hıyetindedir. Yani maazallah bu nen önleyecek bir teribirin mevcud sıhhate zararLUk halinin tekerrürün. dır. Bunlardan başka, türlü meslekBu nokta, açık ve kesin olarak tayin nvşlar, Atatürk sevgisi ve fıkri etra (olan) bir vatanc'aşın sıhhatine ve olmadıfını gnstermektedir. lere de (hekim, dişçi, adliyeci, öğret edılmezse ış, sadece «bir akademi kur fında saflaşarak, istikbale güven ve ya hayatına mı mPİ oldu? Bunu, de bu lâboratuar veva *>Vıri'cinın der men gibi) eleman yetistirir. En buvük duk!> demenin keyfine takılır ve heyecanla hazırlanmı^'.ard'T. tmalden tonra memlekette mevcud hal faaliyerten men'l gibi aSır müeytarn.mi yapan Vekâlet arcak, kengörevi, elde edilen bilim verilerini böyle muphem bir anla\. ıa kurulaBıldırıldiğıne gore, M. T. T. B.nin, diiinf aksettiği msbeHe, bilmekte bine yakın eczaneye d?Şıhl^ış olan yidelerin halen mevzuatımızd^ mev öğreterek memlcketin p"dın insanE cak mue^sese yaygın birTotorite ku Yuksek Talısıl Gcnçbği için Soeyal dır. Kendisıne aksetmiyen v^ya »de ilAclan teker tefcer toplamada vakl cııd değilse konulması, böyle müeyolan ihtiyacını karşılamakhr. Bunu ramıyacağı için başa belâ bir nevi Talebe Snortası çabşmaları tahak miyenler ise yalnız Atbha malum olabilecek en ufak bir gecikmenin yideter mevcudsa en sıkı sekiMe tatyapacak olanlar ise belli bir kademe «Fetvâ Emânetb halıne düjer. Eski kuk yol'mdadır. Bakanlık ve Üniver dur. ye bağlı gekilde yetişirler. Herhangı Öğretmenın nâçiz anla>i"=ına gore, bı sıte ile bu hususta >apılan temaslar bir bilgin, tepeden inme bir tayin ile zim bugün için muhtac olduğumuz muspet netice vermektedir. . Birlik, Mevruu bu noktada derinleştirince 1 profesör olamaz. Onun, her medeni kurum; dıl, dın, tarih, felsefe gibi A*">tarkun heykelinuı yaDilma ;! için şu malumat ortaya çıktı: Vek?letmemleket üniversitelerinde kendi ih müsbet bilım dışındaki beşerî ve mıi aldığı teklıflerı mcelemekte, istekle ten arada sırada (tahmınen ayda tiyaclanna ve durumlanna göre b.r 11 konulrrda (bize göre!) söz sahibı. rm yerine getirılmesi yolunda çalış bir veya ikı tane) bu kabil tamimlcr takım kaideleri vardır ve bu kaidele yeti|kın klmselerle vücude getırilecck rraktadır. Ayrıca Birlik, Atatürk'ün gelir ve yerli ilâclanmızdan burin bütününe Akademik Karlyer der bir akademıdır. Musbet bılımleri ayı muhteüf cephelcn uzerınde, asker ve kı<roı satıştan kaldırılır imiş Eczacı ilim ac'amlarmın konferandar ver ler. dostuma Avruoa ılâclarından kaç rışımın sebebi, çoğalmakta olan uni mesi ıçm hd7irl'k vapmaktadu*. SAMSUNDA tanesinde böyle durum olu\or diye Bu bakımdan üniversitelerin üstün versitelerımizın gelışmesile herhangi i sordum' »Sekiz on sene içinde benım i de bir bilım otoritesi olamaz. Bdyle bir engele çarpmadan, çabşma Ue hatırladıŞ'm bir tek Avrupa ilâcı hak bir şey düşunüluyorsa o düşünce, ben elde edilecek lıyakat sahiblerı sayckırda Vekâletten böyle bir tamim zersız kalacak ve tabii, yanlış olacak sinde müsbet verimlerin ortaya çık0"'di> dedi. tır. Yalnız şu vardır ki, üniversiteleri ması imkârudır. Halbuki manevl bidestekleyen yardıma kurumlar vü limlerde bu imkân, üni\"ersiteler Ilâc âmillerinin bundan bir müdŞubesl cude getirılebilır, Arajtırma merkez içinde daha guç elde edilmekfedır. det evvelki toplantılannda A\Tupa terı, enstitüler gibi... Oğretım yapan Çünkü bu alanda üniversiteler, varilâckmna karşı himaye talebleri, bun bilgınlerden başka olan bu araştınci hklarının hikmeti icabı, olacaktan Fatıhte Fener Bostan sokagındi lann memlekete sokulmaması husu lar, profesör unvanıru alıruj da, alma çok, olan üstünde dururlar ve tabit p'uTnakta olan Zehra Cömerd adlı sundaki kampanyalarına karşı imal mış da olabılirler. Öylelerı vardır K olarak muhafazakâr, dısıplinlıdirler. bir kadmın Ikl aylık çocugu pence etHkleri ilâclann bu akıbetleri hakJ profesor unvanını almadıkları halde Bütün pencereleri umumî efkâra açık rfden fkağa dl!?müştür. kındaki düşündükl^rini öğrenmek Hâdi«e, Zehranın kucağındakl ço pek enteresan olacaktır. yaptıklan bilim buluşlarıle butıin dun değıldir. cuk!a pencerpden dışanyı »eyrettlği Bugün hizmete girdi, yada şöhret sahibidirler ve sıra proKorvadaki feci hâriisenin InşallahHalbuki saydığım konularda serbsst e=nndT vuku bulmu?, Ikl aylık çocuk fesorlerden çok daha önemli kışılikhırdenbire sokaga düşmüştür. Agır yerli ilâcla veya bu ilaclann imallelerı vardır. Bunlan dahi bir «raya çalışmaya, sadece olanı değıl, olması =urct*e yaralanan çocuk Gureba hasgerekenı de ıncelemeğe ıhtiyac var tancolnde tedavi altına alınmıç. dlktoplasanız, onlarm teşkil edecekleri 3 Aralık 1956 hej etler bıle üniversitelerüstü bir vas dır. Işte bizim kurmamız bugun için kat ız anne hakkmda tahkikata başTtJEN COŞANSU zaruret halıne gelen akademi, bu ıh lanr^ıştır fa ulaşamazlar. ile tiyaca cevab vermelHir. C' M. P nln yeni ocaklan Gelelım, Akademlye: Malum; bu C M P Istarbul 1 teşkllâtı »on TURHAN KAYADELEN 1 Eğer Tanzimatın vücude getirdıği ad, Efiâtun'un ıki bin bej yüz sene Encümeni Dâniş, herşeyımız gibi ke bır hafta zarfında çehrln muhteiif Nişanlandılar. kadar önce eski Yunan sitesinde kur sintiye uğramış olmasaydı ve devam seTitlennde beş ocak diha açmıçtır. Maçka 2 Aralık 1956 Şımhr, Kuvııbaşı. Ikitelll, Bagciiaı duğu meşhur bilim durağındaıı alın edebilseydi bugün hazır bir muessese mısür. Bugunkü çağdaş universite bulurduk ve onu gelı4ırerek haldtkı ve E^enler kfvlerindekl pcaklarlle, Bikırkov llçe=l Mnhmudbey bucalerm kökü ona varır. Çünkü orada ihtiyacımızı karşılardık. Sereler se fında C M P trçkılatı taraımlsnTEŞEKKÜR serbest duşünce esastır. Ortaçağın, nesi okutulan türkçe gramer, yarım mis bulunmaktadır. • Geçirdlftım müe^slf kza netlcesl gerek hınstiyan, gerek islâm âlemin asır okul tarih kitablanna kaynak Küçükayasofya yangınmm, bir ç^k agır bir halde kildınîdıgım Hayde, beüi nasları izah ve talim mak olan tarih, Encümeni Dânişin eserıdırpaça Nılmune ha«tant«l Ikıncl amelenin yaktığı mumdan hnrtclye «ervısirde hayatımı kurtasadıle kurulmuş bilim kur"mlpn, BU dir. Bu kadar hızmet bile o hımmete çıktı^ı anlaşıldı ran başta buük operatör. dâhl lngünku üniversitelere ancak teşekkül değmıştir. Akademiye almacak kişi&ultanahmed, Ktıçııkavaaofya m» • m TürkİMnH medan iftlhrn bakımmdan kaynak olmuşlardır; zıhn" lerimizin üniversiter şahsıyetler ol hallesl. Şehld Mchır.edpr;a sokağmda yet >onunden değıl... Asıl üniversite ması da şart değildir. Isim söylemeden Ikl gUn evvel, üç evin vanraaslle nl Opr. Dr. SALÂHADDİN AKKL ler Renaisance'da ve serbest duşünce arzedevim ki. halen yetişkin insanla havetlenen Tangmm llk tahklSatı ta Muavlnl Opr Dr MUZAfFER AKf \OL, klbjr ve gece gürd'lz çal'çan n:n hakimiyetile beraber doğdukları rımız arasmda, düsünüş'erirdeki ay ınT~nlanTnış ır Araştırmada, yangmıa 23 sayılı evln dlnamik aslitanlan Dr ALl 1HSA.N içm gerçek kaynak, eski Yunandakı nlık her ne olursa olsun, böyle bir ar'Tsmdakl barakada oturan Mehmed TABYACI. Dr SAHİR DAĞCIOfiLU, Akademya, Likeon gibi bilim kurum akademide faydalı olacaklar vardır. Gürtekln Islmli blr amelenin yaktığı Dr FAZIL ABRA.K. Dr. MEFMED Kâ«»C« Yarmki SALldan itibaren ları sayıbr. Teolo^k bilim duraklan Politik mülâhazalar bir yana bırakı mumdan meydana geldlCl tesblt edıl KESKİN. Dr. NAMIK HASKÖYLÜ. 1 Sayın halkımıza kolaylık olmak üzere, bir defaya bu sebeble çağdaş üniversiteye mal larak her soydan ve her boydan ol mNtT Suçlu yakaianarak .hakkında hemşire Suzan Yanar ve mübtjhdemlerlne alenen teşekkürtl bnrç bıhMm reme vermişlerdir; zihniyet değil... gun adamlarımızı kendi kcndimize tahîikata başlanmıştır mahsus olarak 25 Aralık tarihine kadar plân Nizameddin Clran Akyazı Çağdaş ünıversitenin zihniyeti, eski düşünürsek mü=tıkbel Türk AkadeMiHî Emlâke aid arsaiann açılmıştır. Yunanlıdır ve ortaçağ anlayışının mismin üyeleri tabiî olarak ortaya 2 Günü gününe yer bulıınmadığını muhterem halsatışı devam ediyor çıkmış olur. Hükumetin, bu şerefli tam karşıtıdır. Şehrımlzde Mlllt Eiılâke ald arsalakımıza ozür diliyerek arzederiz. ACI BİR KAYIB Efiâtun'un Akademyası üniversite teşebbüste bir an once muvaffak ol rın »atışlarma devam edllmektedlr Blr 3 Muesseselerin grup halindeki bilet istekleri, ancak S ncı Daırei Beledıye Heyeti Sıhhlje masını dilerim. müddet evTel yapılan satışlarda 108000 lere kök olduğu gibi isimce, bugüiı 20 kişiyi geçmemek ve bağlı bulunduklan yerl'ra~a «lıcı bulamıyan Yeşllköy clva Hfisi merhum Dr l«mall Hayrl beyln nndikl blr köşk. tekrar arttırmaya ko kerlmesl, Inhlsarlar Müfettlşllglnden lerin tezkerelerini ibraz etmek şartile karşılanaempkli Kemal Akkeçellnin kıymetll nu'arak. 150000 llraya »a^ılmıştır Aycaktır. refıkalan. Aliye Yücebay, Falka Özrıca 5 re 7 aralık günlerinde Ikl gatıs A Vilâyetlerden telgrafla yapılan müracaatlere 5 daha vapılaccktır Builardan 5 aralık den. Iffet Yasagınin karde^leri. emekkişiden fazla olmamak üzere ancak bir hafta sonra t?kl satışda 575 bln llra kıymetlnde 8 11 Yarbav Asım özden, emekll emnlarsı, ayın 7 smdekinde 1M 183 bln llra yet memurlanndan Ali Yasaginln balyer ayrılabilir. ki"aetinde beş arsa satışa ç'kanlacak dızı, avukat Ekrenı Özden. Firuzan • Temsiller tam saat 21 de başlar. geç gelenlerin î ÖZDay Yılmaz Yasaglrm teyzeleri, tır. birinci perdeyi göremiyeceklcrinı üziilerek tekrar Ftluk î«Tr> Son Dünya savasuun devler cephesinde harbin bütün korkunçBir hırsız yakalandı nın bildirirız. Kadıköy, Erenkoy. Goztepe §emt MAtDE AKKEÇELt Hanım 6 Pazartesi temsil \cktur Telefonla ver ayrılamaz luçu... Alman toplama kamplarınm lçyÜ2Ü Açlık, kan ve ölüm... !ori evlerınd»n »on altı ay zarfında Hakkın rah'retine ka\u" u=tur Ce muhtpllf eçya çaldığı icln aranan nazesi 3 12 1956 pazartesi gUnU BeyZulüm ve i^kençe altında ezüen, yokedilen bir millet... Kırım Türk fnkat yikahnamnan, l=piro n?mıle lerbeyl Camii Sfrıfmden nPle namamaruf Ekrem Kuçükmntor, nlh^vet ztnı müteakıb kaldınlarnk Nakkas leıinin korkunç kaderi... A d hâtıraları akıldan çıkmayan savag yıl yakivı p!e ver 1 ı^tir kabriftanma d«fnedüecektir Mevl* Hırsizm çaid'ğı e=va!.ir, sattıiı yer t;nrlkl rahmet eyliye larmın ateş çemb«ri içinde kıvranan suçsuz insanlar... Kırımlı bir lerden mu=?derf edılerek sahıb'erine verilmlttlr t"=piro hakkında tahkikata Tıirk'ün kaleminden çıkan bu roman ayarında bir eser daha okuma devam edllmrktedir. Bir kadın sokağı seyrederken penceretfen çosuğunu düşürdii CARŞAMBA VI Benim nesümde «muhbir» so?ü iste bu kotıi hatııalardnn dola>ı afarozlandı. Çalı^tığını ve alâkalantiıîım ga7etelcrde. istihbaratcı arksıdaslar duıııst insanlardı Saptığı. snpıttığı sezilenler, usulünre meslek dışı hujurtulmuşlardır. Yalnız ı»a/ete «ahihleri değil, kadrodaki lirretliİT de kendi aralarında' bovle hirinin mevcud nlmamasına hen dikkat kcsilmişlerdir. Hariçten biMirilmi; herhanel bir şiUâvct alâkalılarcn hiç ihmal edilmemiştir. Bir 7JimanI.Tr. Anadolunun \e Trakyanın, hattâ turkce knnıışnn yurd dışı bölgeîprin şurasında hıırasmrla kendilerine eazeteci su«ıı verip llân tnp'ıvan, abone ya7an. neticedp diıriıstlııkten avrılan ba7i kimseler ırorıilmıı^: bunların kotıı hareketleri usulünre onlenmivtir. lFsı>en mesleğimİ7de kapı kapı rlolaşıp ilân ve abone toplamak. tirareti nnrmal olan mİ!esse«eİPrin teamulu de^i'Hîr. Onlar ilâm da. aboneyi de sirf ihtl>ac sahihterinin miıracaati iızerine kahul ederler.) Son günlerde bazı mecnnıalann ahrmeierine karşı taahhııdlerini yerine getirmedikîerine dair airiığımız şikâyet mekfublannın benzerleri. o şehfrlerdcki. vahud büvük merke7İerdekl Ba7etecllcr oemiyctlerine gönderllir«ie, herhalde olîlasu; kalınrııacaâmı b«n şahsan umarım. Keta dlfvr I m hangi bir mc*lekî u\çunsuzlugu görüUiPîe... Umumun kontrolu altında>'7. YAPI VE KREDİ BANKASI PRACA TIYATHODAN MİLLI İHT1KAR A. Ş. & KOİMUNÇ V1LLAR î dığıruzı itiraf edeceksiniz. Varhk Yayınları, 2 Lir» * * Aralık 3 Rebiiilâhır 30 KORKUNC YllLAfi «CUMHUKİYET» in Tefrikası: 9 3 I E o S t â 01 Jİ S. e Şoför ve Makinist Kursu ISTAKS'JL TICARET "ECLİS BAŞKANLIfilNDAN: V. | 7 07 12 (U 4 23 11. 11118 19 5 23 1.38112 41 ' ] 2 26 7 23 9 4fi[12 00 kayıdlara devam ediyor ' Kmanbey, Samanvolu So • No: 5. Tel 48 09 00 VV>/V Legh'e yazdığı anlatrruştı. mektubda •j açıkça Odamız meclisi gecen oturumda alımn karar gereğince 4 Aralık 1936 salı gunü saat onbeşte toplanacaktır. Sayın âzanın muayyen saatte hazır bulunmaları rica olunur. (16752) Ijazan ELUABETH GASKfLL n da üstiin Salonda şimdi bütün gözlerin ken bir ürperti geçırerek, boynunu kasdısme çevrıldığini de sezer gibi o tı, başını önune eğdı, gözlerini yere luvordu. Öfkeden, heyecan ve en dikti Mary içeri gırdiğı z?man da, dıseden, mosmor kesilmiş önüne yerinden hiç kımıldamamaya, bab^lrarak burnundan soluvordu... şmı çevırip bakmamaya karar verMary'nin gelmesini bekleyenler mişti Azmedecek, o gelip karşısınarasında Jem'uı duyduğu heyecas da dursa bile, bakmıyacaktl. da çok büyüktü. Sevdiği insam Sevgilisini, günlerce göremedikgoiTek isterdi. Yalnız, onun karşl ten, hasretini hem de büyük acısına bir katil olarak çıkmaktan u lar arasında günlerce çektikten taTiyordu Mary onu kendisi için sonra, karşısında olduğunu bildiğı adam öldürmüş olarak biüyorsa da halde, bakamamak, görüşememek rruh?kak ki gene hoş görmüyor, a ne acı şeydi! yı'olıyordu. Jem, Mary'nin Harry'yi sevdiğiJem dünyada herkesten fazla sev nı sanmakîa beraber, ondan bir tür diği bu kızm karşısma temiz bir lü soğuyamamıştı. Bu, a§k denen yüzle çıkmak, onun sevgisini ka şey, öyle bir histi ki, bir tılaım gizaiîTiak, ondan takdir görmek is bi, insamn ruhu"na işÜyor, bütün terdi. Onunla karşllaşmaktan, goz varlığını sarıyordu. Ondan sonra. göze gelmekten bunun için korku bütün eerçekler değişiyor,ı hayat yordu: SevRİlisini'n sözünde temize bır peri mafdlı oluyor, insa n bamçıkmak için. kendini tutamıyacak baska bır hayat yaşamaya başlıyordu. bütün biîdıklerini soyliyecekti. Hayır! Eunu yapmamalıydı. Bunu'nla beraber. Jem gene de Jem, bu düşünce ile, içten içe Mary'je kaışı dujduğu sevgiyi *** Mary. şahidlere mahsus bekleme odasında, iki ssat kadar önce Job'un görduğü zamanki gıbi. Gene ses<4z ve hareketsiz otunıyordu Jane Wı!son yani"da Lke<n onunia hemen hemen b : r kelime hile konuşmadığı gıbı, kadın gittik+en sı.«îra da yerinden hiç kıpırdamamıştl. Derd, endişe, korku o kadar bühiç de düaük bır tutkunluk o'rıak görmüyordu Mary'yi Harry ile se yuktü kı o narin omuzlar bu ağırvişmiş, Jem'in sevgısını onun pa lık altmda çökmüş eıhivdi Sanki maddî varLğı boş bir kafes snbi. rasjna değişmiş bildi?i halde. onu hvada en ufak bir esinti ile sallagene herkesten, her şeyden üstün mvor. onu aTcak ruhunun henuz görüycrdu Değil mi ki Mary şu bır koşesirde takıhp ka'.miş kuçük Harır Carson denen kendınibe bir ümıd, son bir kuvvet ayakta genmış küstahj sevmışti. öyle ise tııtuvordu adamm bir değeri vardı; değil mı Mübaşir ^çeri pinp: «Mary Barki Mary, kendiskıi sevdıeini biHiği ton!> dıye seslendi. halde, Jem'e yakınhk duyamamışMary, çok uzaktan bir ses işitir tı, öyle ise Jem'in kusurlan vardı gibi, hafifçe bir kımıldaylp kulak Zavallı delıkanlı Mary'yi bu ka verdi Hattâ kendi adınm çağırıldıdar olgun bir insan, üstün bir var ğını bıle anlamamış gibi görünüyordu lık olarak görüyordu Adam kızgın kızgın, ona doğru Yalnız. r.e olursa olsun. tuttuğu sıdip bır daha seslenerek omuzuRyoldan şaşmıyacaktı. Artık, kendidan dürttü. sini or.a sevdirmevi düşünmesıne Mary birrlenbire yerinden sıçrannkân voktu Hiç olmazsa. onun iyi yarak. avağa kalktı. mübasırin arlijı içm, kendmi feda edecekii kasından telâşlı telâşl', salona doğYalnız. ileride, artık oıtadan bütün ru vurüdü. mahzurlar kalktıgı zaman, kendisiBütü'n gozler kapıda ıdi mn sucsuz oldusunu Man, 'nin oğMary, iceri girerken, gözleri karenmesini isterdi. Bunu da Job rarır, bdşı doner gibi oldu. Yüzünü sıcak bir dalea bürüdü. kollarmdan bacaklarmdan adeta kanlar çekildi Yere dokunmada'n, hvada çidiyor c;ıbıydi. Gözlerini bir sis sarrruş, hiç bır şey gormüvordu. Yalnız, bir vanda buvük bir kalabalığm, onu şörebılmek için dalgalandığmm far\ındaydı. Ayrıca. iki çehıeyi seçeb'Idı: Biri, ağzından colum'» sözü cıksbi'ecek hâkim: biri de, bu ölüme ue^ivbılecek olan sanık O, aâır pğır ve hafifçe sendeleve serdeleye, sahid sandalve^ine doğru gelirken, dinleyicüer arasında tath ve ıhk nefeslerle bezenmiş bahar meltemi gibi bir fısıltı do'Tîtl Kimi: «Çok güze! klz!» dıyordu S^'.onun yüksek pencerelerinden giren kış güneşi, Mary'nin san >aq!anna vurmuş. ver ver altre serpmişti Önüne bakan gözleri bile, aüneşin aydın''ğından birer rıebze kppmış, çelık mavisinin yakamozlanan morumtırak lşıltılarile yanıvordu Kimi de onun halindeki vekar ve asa'eti farketmiş: «Çok temiz bir kıza benziyor» diyordu. Böyle bir kızm iki erkegi birbirine düşur°cek tıyn«tte olabüecegİT'e hiç biri inanamıvordu Onu eörü^cve kaclar «cinavete sebeb olan kızı» hepsi havallerinde bir canavar gibi. bir vılan eıbi canlandırmıslardl ^imdi karşilarında ka'bınde ancak iyi ve güzel hislere yer bulunabi '.ecek, melek gibi bir kız goruyor'irdı Hfkık=ten günlerce peri=an bir havat vaşadığı. bir önceki günü büvük bir vorguiıluk çecçyı uvku suzluk 'rindp >fv>irr!i5i h^lrle Marv'nin üzerinde hiç bir derbeder!:k eörülmüvordu Onun gibi, kadeıın acı bir sillesine üğrTmış olar Hır irsanda, hayata karşı isvankâr insanlara k>rşı hovrat hir hql b?Vlenirdi: ondan da eser voktu Etrafında bır vp'"n'ık gorse, k"ndisine ve spvHıği gdama edilen bunca köttı'ükleri hemen bagışlamaya hazırdı Geldi, kendısine eöst^rilen yere oturdu Gözlerini onüne dikti PIlerıni birbiriTin üstüne kovdıı Hâlâ bir rüvada gibiydi hâlâ mahkeme huzuruna çkh§ırin sanki farkında değıldi. Gene uzakt?n uzağa e°lir sibi bir 3ual işitti Buna geme d?'gm t i r sesle cevab verdi. adını söyledi Bir iki sualcevab daha boyle geçti Ondan sonra Mary birdenbire ACI BİR KAYIB ''anlsndı: Bavan BelkiB tnergınin eşı. Mallye Tlk defa olarak başmı çevirip Jeme' baktı Kalbı sızladı. Kendi Müfettıslerınden Turhan Energin ve Gülgün Ba>boranın babalan, Vakıfyüzünden ölümün eşigine kadar lar Bankası kontrolorlerinden Cemal sürüklenmiş olan bu zavallı, bu Eavrjorinın kayınbabT=ı, Ttlrkıve Emlâk ve Kredi Banka«ı Znt Işlerı Mtlsevgıli insanı kurt»rm?'i lpz'mdı K3İbı ona bu vazife^ini natırli d t ı r l ı i g i ' i d n p rH I 1ı h i v YUSl F ENERGİN tırken. şuuru da icindp gizli olan + sırrı açığa vurmamayı tenbih edı '. ef ı etrrı.sr Cenjze^ı b'ij,un oğle nanuzındaıı "'inra Şi^lı C^mundtn yordu. kaldı nl a rak Merkezefendıde Hakkın (Arkası var) rahmetıne tevdi edilecektir Başka meslcklerde ticaret dünistlüğu. a'ıl'.k î'çfıınluC'ıi ararken. keııdlPlr müdrtottenberi morrleketimizde mİ7İ eîbet bu sert kaide içinde bu1 buHma ve Florence Nıhtıngale te^ısı lu"' urnıa6d mecburuz. Butun mesieklcr gıbi biz de kendi ılfHlı çalışmalan ıştınk ed " Eırlıwk Arn^rıkTPin Cnlumbıa Onncr=ı '%rndımİ7İ ıııurakabede tuttu>îiımu7iı tesı Hcırsırelık kı = mı Mudurü ve gosteımekle biraz Iğııeyi. biraz da s e'ık Mech'i âza^ından B.ı\ an Louı=e çuvaldızı neMıııİ7de deneriz. Ha^siMrManua dün faat 12 15 te Ne» >et du.iıılarımız \ardır vesaire... Ha\<<ık'a mutp\eccıhen uçakla Utan rirten de şikâjet \ukuunda dikkate buldan hıreket fctmıştır alırlnr Hije tekrarlnnıakta fajda uLouise McManus, hareketınde Yeçil mujorunı. \ov hıva mevd.mml.1 Flnrence Nıhtınsale Hrnısıre m<Ateblen ve hasta*** ... lerı te"=f!eri ıd ıre hpveti reı^i Af\cn mılietvekili Rıza ÇPÎÇPI il? riw r ıleıiıler tarafmdan ugu'Hn Bütün bu uzun mnkaddemeden «oııra. resmî ve ga.\ rirc=mî her mesleC'?. m kadrolannı daha hassasiyetMülkiyenin 97 nci kurulu§ le kontrol etmelerini tavsiye edebillyıldonümü riz. Haber aHı?ırri7a pore. Si\a«al Bil«ıl»r Fıkültesının kunıluşunun 97 ncı Gerri milllyefpervcrlik, arkadaş Mldonumu rrun.iFebt tıle Ist ınMılda mulıabbeti. ânıire bnŞlıbk övıılecek ıılunan M"il' r ' l ı l e r h»r «trc oldım'u mezivetlerîlir. Ancak bunların da c cıb: bu <!Pni' de 4 a^ahk PTII ak imı haddi hud'idu \ardır. •ıat 20 de Tıksfm Br'!edi\p GnzınoEski biı tâbir: • Ben şahımı bu kartar severirn.» Dün şehrinıvde <;üh'inet 18 Mai>etin, arkadaşın, amirin yolsuzluğu tahammulfersâ bir dereceyl derece>di Yeşılkov ÎIftccrolo]i ıstasvonunur bulursa himaye, muhabbet, bağlılık ıprdıcı mal'rnat eore. d ı n çehrımız ikinci plâııa atılabilıneli. «Bizinı !e en \ilk"tk «uhunet l". en dn«ı>k rr.iblekten boyle bir suç sadiı oldu!» = V"inet 12 Tercce olarat tesbıt edll demek celâdeti gösterilebihnelidir. ^i=tir Yıgışl! ve k3palı bava şart Bunu hele devletle ilgili meslekler lırıi bır Vac gün a"v*nı şekilde devam goz kırpmadan yapmakla kendilerini rt İ L cektT nıukellef saymahdır. lîemleketımlz bugünlerde Güney h, ]or.(ipn e^sn sıcak ruzgarl^rın teSerbest meslckletde ise, nisbeten guç durum Hlancanın imalâtı ancak zarar \erıci derecede bozuksa, E\üh IUPSİ Ycsilav Gençlik o mcsleğiıı tcşskkulü resmi makolu and içti kamlarla işbiriıği ederek hileli malı L'vüh Lı«"ı Yesıln <•> nçhk kolu j nd ıçTie ve kutlürra gtınü. dun saat hattâ icabıııda ügıli firmayı sajı ile 14'İO d i Emnonıi Ögrenci Lokalinde kendine getirebilir. Uiğer mülâyim ve munasib meslekî kontrol şekli de, fîgretım iHeleri ve rj&rcncilerden seıgüer, panayırlar yolile, evsaiı düzbacki. kalabalık bır Ysilavcı kütle guu, benzerlerine ustün malları bir ^iTMn h^zir bıılııtıdn^u lortne her> bir juıiden geçirerek madalyalarla mükâ lıkte 5r»lcnpn î=t>k'il r"?r>ı ile has {atlandırmaktadır. Her yerdc tatbik linrrnctır Ok'il Mü^ııri' Halid Özlerin edilen bu usul bizde de taamınum et•>ci"! knmısin«ır'1in w n n OkulAile meli. Keklâm vasıtası olacağından Birlik P ı = k n ı Kavn Özcan. L'=enin hem i\i müstahsile yarar; hem de Ye^ila\ hâmı ogretmeni Salâhaddm Savcı ve Ye^ılav k^lunda vızıfelı nıustehlik tercihan ne alacağını bincftmenl^r. C ^ P ile ıl^ılı konupma lir. Hülâsa: 11r vapmı«îTpr Fİırl^ oknrnu'jlardır T r Ten gençl' rn Yeeilavcıl'k volunda Bizde mesleklerin boyuna kendi aT tıVleri and' n üt°akıb sona ermiş jıbını ortmek eayreti dikkate çarpıtır >or. Bir meslcği bir yonunden azıcık «Vatandaşın avağınn gidiyoruz» tenkiıle kalktınız mı. o iştekiler. âdeta vataıı ve millet mtıdafaasına giHekipleri Fatih Ks\r< ka^îyı «Vatindaşın şirnıiş gibi aşın hamijet gösteriyor, «vim O' \riT ••"r r,\ Tprdlî! eklp. taraftarhk edlyorlar. Bu da mesiekielerln teşkil! ve faallyet sahaHrınm rinın lchine olmuyor; zira, lüzumlu 'psbitl 'çln CPI ^naStadır Fatlh Kay ıslahatı on'uyor. Hastahk tedavisi» Ti^lpTin Celâlevim TuffV"i, bu mev kalıj or. "liR su izahatı vermiçtlr: Aksini yapsak: Haricten gelen tenkidleri ve vflkıa,dfp?i bu ekırierle, tlk olarak fikir n ' T ' ^ ı t ı t n r n " î : mahal'e'ere tftdl lann ihtannı dikkate alarak, mes'»"Pkt'r Hpr ekibde. blr lîiühendls, blr leklerimizin ıslahına çahşsak... (VaNft) mifnr, bır »pni»"k men'"U bnluM^cn''tır Tr'tıo'erde bılhissa. yol, temirlik. raSlık konuları e'e alınacaktır Bu arada, kaçak ınşaa* ve malll İn. bHam binalar meceUj^i de ebemmivttlf> tıkıh odıle'pktir» Louise McManus memleketimizden avnkîı Nüshas) 15 kuruştın ABONF ŞERAITÎ Muddetı I'urkiye U n SJ '.ıı> KJ U.0C asts Uarie Un> ttJ. U » m. UM «3i» zı* unt M I h»nl»r<»r TUIIİ' K I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog