Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Sayın Öğretnenler ve Çccuk Velileri Çocuklar için en iyi hediye, okul kitabhkları için en kıymetli hazine REMZİ ÖZYÜREK YAYINEVİ'nin ÇOCUK KİTA3LARIDIR. Roman Hikâye Piyes Tarih Bilgi bol resim renkli baskı, cazib konular. Tam 140 aded Kataloğ isteyiniz. Posta Kutusu 773 îstanbul 32 nci yıl sayı 11.621 umhuri KIIRUCUSUrYUNUS NADl Aile Çevresi Andr£ Maurois kuvveüi bir fikir adamı olduğu kadar olgun bir romancıdır da. Onun en güzel romanlanndan ikışini çevirtip yayınlan arasında çıkartmış olan Varlık Yayınevi bu nefis romanıtu da serisine katmak imkâmnı bulmugtur. Patronları okuyanlar bu romarıda ayni kişüeri bulacaklardır. NÂTO Konseyi Toplantısmda Buhram Görüşülecek İtalya, Amerikadan NATO'da son günlerde sarsılan birliğin kuvvetlendirilmesini istedi Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbuJ Posta Kutusu îstanba] No 246 TeJefonJar: rjmuml Santral Numaras: 224298, Yazj Islen: 224299, Idatbaa: 224290 Pazartesi 3 Ara'ık 1956 Rusya, İrakta ihtilâl çfkarntağa calışıyor Moakova, Kahire ve Şam radyolan tahrik kampanyasını şiddetlendirdiler Paris 2 (R.) Bugün Moskova radyosu arabca neşrıyatında Iraklı idarecilere şiddetle hücum etmiş ve bu memlekette ihtilâl çıküğmdan, Nuri Said Paşa kabinesinin devrılmek üzere olduğundan bahsetmiştir. Bir taraftan Sov\'etlerın ve diger taraftan Kahire . Sam mihverinin Irak aleyhinde çok şıddetli bir tahrik kampanyası açtıklan görülmelrtedir. Son fürJerde Irajrta çıkan karışıklıklarm da komünistlerle elele yC'iyen Nasır taraftarlarınca hazırlandığı anlaşılmıştır. Moskova radyosu arabca neşriyatında Irak halkıru daimî surette tahrik etmekte ve bu Arab devletini Bağdad paktından ajrılmağa, KahireŞam blokuna yönelmeğe davet etmek tedir. Irak hududlan içinde de kamünistlerin bu yolda beyannameler dağıthkları anlaşılrr.ışür. Sariye, Arab Birliğtni toplamaga Sarıyar hidro • elektrik tesisleri dün açıldı Törende Curahur Başkanı, Mecİis Reisi, Başbakan da hazır bulundular Mentfcres, nutukla, son diinya olaylarma datemas elti. Türkiyenin hiç kimsenin foprağında gözü olmadığını söyledi Ankara 2 (Cumhuriyet Teleks) Sanyar Barajı ve Hidro Elektrik santralmın ilk ünitesi bugün yapılan bir merasLmle hlzmete girmLştir. Merasimde Cumhur Başkanı, B. M. Meclisi Reisi, Ba^bakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Baksnhklar deri gelenleri, askeri kumtndanlar, iktısadî devlet teşekkülleri ileri gelenleri, Ankara, îstanbul, îzmir Universiteleri öğretim üyeleri, basm mensublarl, bütün vilâyetleri temsilen bu merasim içm hususî surette Sarıyara gelmiş olan heyetler. Ankara, îstanbul ve yakin vilâyetler valileri ile Beledi\e ve Ticaret Odalan temsilcileri, Etibank, erkânı, baa talebe ve esnaf teşekkülleri temsıl Arkası Sa. 5 Sil. 1 de CumhuT Başkanı yeni tesisleri açarkea İngiliz • Fransız görüşmelerinde varılan kararlaı Londra ve Paris Parlâmentolarında açıklanacak New York 2 (R. â.a A.P,) Birleşik Amerika Başkanı Eisenhower bugün tatüini geçirmekt* olduğu Augusta şehrinde Dıs Işleri Bakanı Dulles ile Ortadoğu meseleierini uzun boylu in*elemi«tir. Ne gibi kararlara varıldığı bilinmemektedir. Birleşik Amerika Dış Işleri Bakanı Washingtona dönmfiçtür ve ' gelecek hafta da Parise gelmesi beklenmektedir. Siyasl çevrelerde belirtildığıne göre, Kuzey Atlantik Paktl Konseyinin gelecek hafta yapacağı bu toplantıya büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Bu toplanüd* bilhassa Ortadoğu meseleleri üzerinde durulacağı da anlaşılmaktadır. NATO azalarmın, Ingiltere ile Fransadan, Süveyş hareketi gibl münierid teşebbüslere diğer azalan haberdar etmeden bir daha giriçmemeleri istenecektir. İtalya benzin buhranını şarab ile mi karşılıyor? Rom« 3 ( ı ı l îtalyan »arablannın benzin buhranını gldermek için kullanılması dUşünUlmelrtedir. Italyan mebuilanndan Scotti Alesaandro Meclist* verdigi bir Ukrtrde Zlrat Veldlinden benzınin dsha uzun müddet kullanılmaıını temin etmek Uzere içine tüzülmüs alkol kataanın mümlrtln olup olmadıgını Bormuşrur. Bu tedbirin hem Süveyş kanalınm kapanmaiindan do£an mahzurlan ön Arkası Sa. S, Sü. 3 te Bugün öğrenildiğine göre îtalya Dış Bakanı, Birleşik Amerika Dı? Bakanına bir telgraf göndermiş ve NATO içinde sarsılan birlik havasının tekrar kuvvetlendirilmesi lüzumundan bahsetnuştir. Birleşik Amerikanin Avrupaya tekrar petrol sevketmeğe başlaması havayı düaeltmektedir. İtalya Dıs Bakanının telgrafı Şarabdan çıkanlacak alkolün çaJışıyor bcnzine karıştınlarak miktann Sam radyosunun verdiği bij haber» göre, Suriye hükumeti Arab Birligj arttınlması için araştırmalar siyas! komitesinin derhal top!anmayapıbyor San Francisco gazetelerinin bildirdiğine göre, Amerikan bahriyesi yedeğe ahnrruş olan 37 petrol gemisini yçniden sefere sokmak için 6000 ihtiyatl vazife başına çağırmak üzeredir. Bu gemilerin ocak ayı ortalarına doğru sefere başlayabüecekleri tahmin edilmektedir. 37 yedek petrol gemisi sefere başlıyor Mendes France'a göre buhran sona ermedi Paris 2 (a.a.) Radikal Sosyalist partinin Pont de L'arche Komitesi önünde bir konuşma yapan eski Başvekil MendesFrance şunlan soylemiştirr ' " « Nâsın bazan teşvik etmek bazan da uzlaşmaya sevketmek yolunu tutmakla Birleşik Amerikanin bazı hatalı hareketîeri olmuştur. Bize gelince, bütün bir bölgede barutu ateşlememıze ramak kalan bu tehlike henüz tamamen bertaraf edilmiş değıldir. Doğruyu söylemek gerekirse, biz de onun haberi obnaksızın sılâhh mücadelede bulun Arkası Sa. 5. Sü. 4 te sını istemiştir. Mısır da bu teklıü deEteklemiştir. Suriyenin, bu defyalnız tngiltere, Fransa ve îsrael degil fakat Türkiye aleyhinde de bu karar almak istediği zanedilmektedir. Fakat bazı Arab devletlerınin $u o rada böyle bir konferansa yanaşmadıkları goriılmektedir. Suriyedeki tehlike büyük degfl mi? Amerikan (United Press) ajansı Wa»hington mahrecli ve (yetkili çev« Nâar Arkası Sa. 5, Sü. 6 da (İniversite muhtariyeti ve İnönii C. H P. Genel Başkanı bugün Ulusta çıkacak bir yazısmda Feyzioğhı hâdisesini tahlil ediyor Profesör Feyzioğlu hâdisesinin devamı İktisad Doçenti Aydın Yalçın da bugün hocalık vazifesinden istifa ediyor. Feyzioğlu Forum'a yazmakta devam edeceğini, avukatlık da yapacağını söyfedi "NASIR DUNYA BARIŞI İÇİN BİR TEHDİDDİR,, Amerika kongresinde ekseriyet partisinin lideri, Arab Yahudi barışı akdedilinceye kadar beynelmilel kuvvetin Mısırdan çekilmemesini istiyor New York 2 (R) Amerikan Kongresinde ekseriyeti elınde bulunduran Dfemokrat partmin lideri John McCormick bugun muhım bir beyanat vermiş ve demıştir ki: «Bırleşmiş Milletler polis Iruvvetleri, Arab devletleri ile îsrael arannda barı? muahedeleri akdedilinceye kadar Süveyş bölgesinde ve Sina yarımadasında kalmalıdırlar > Demokrat parti lideri, Mısır Cumhurbaşkanı Nâsıra çok şiddetle hücum etmiş. «Dıktator Nasır, Rusyanm Ortadoğu bölgesinde nüfuz sahasını genışletmesı için çahşıyor. Yeni bir harb tehhkesi artıyor» demij ve junlan da ilâve etmiştir: «Nâsır, dünya banîi için devaralı bir tehdiddir.» Mısıra Rus gıda vardınn Londra 2 (AP) Moskova radyosunun bildirdiğine göre, cumartesi günü «İngiliz Fransız vev Israel t«cavüzü dolayısüe çok kahır çekmil, büyük kayıblara uğrayan kardeç Mısır halkına bir yardım olmak üzere» bir gemi dolusu gıda malzemesi gönderUmiştir. Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Ankara 2 (CumhuriyetTeleks) Feyzioğlu ile doçent Mehmed KöySiyasal Bilgiler Fakültesi iktisad men arasındaki son tartışmalar ve Ankara, 2 (Telefonla> C H. P. î eyzioğlunun Bakanlık emrine alın Genel Başkanı Ismet Inonü, yarınkı doçenti Aydın Yalçının, aynı fa Arfcost Sa. 5, Sü. 4 te «Ulus» da Ünıversıte muhlarıyetı kültenin dekanı Profesör Turhan mevzuunda bir makale yayınamaktadır. Muhtarıyetın yenıden on safta Arkası Sa. 5, Sü 2 de Dış politikaya dair MuhaleSet İktidar mtinakaşası Celâl Yardımcı, dün Adapazarı 0. Parti kongresinde sert bir konuşma yaptı Gülek. dış politikada birKk îstiyoruz, dedi Ethem Mendereı Yeşilkoy hava alanında kendisini karşılaj aniar arasında tzmirde şiddetli fırtına îzmir 2 (Telefonla) Dün gee« yağan şiddetli yağmur ve çıkan &rtısa Çeşme kazasında genU tahribata sebeb olmuştur. Geeeyarısı saganak halinde yağan yağmur neticesind» Arkast Sa. 5, Sü. 7 d e Ethem Menderes dün gece Londradan döndü Dış İşleri Bakan Vekili Londradan ayrılırken venüği beyanatta, Tiirkİngiliı görüşmelerinde lam bir mutabakala varıldığını belirtti Adapazan 2 (Telefonla^ D. P.Kocaeli milletvekilleri hazır bulun Sakarya il kongresı kalabalık bir din muşlardır. Kongre başkanlığma Sıtkı leyicı huzurunda yapdmıştır. Kon Yırcalı seçilmiştir. Sakarja vilâyeti grede Devlet Bakanı Celâl Yardımcı, D. P. teşkilâtı içinde çarpışan iki Bahkesir milleJvekffi Sıtkı Yırcalı ve Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Macaristanda grev yeniden başlıyor Peşte radyosu halka yalvarıyor; « Neden eskisi gibi sokağa çıkmıyor, dolaşmıyorsunuz, neden evlerinizde kalıyorsunuz?» Paristeki NATO toplantısını mflteakıb Londraya giden ve Ingiliz hükumetile t°maslar yapan Nafia Bakanı \e Dış îşleri Bakan Vekili Ethem Menderfs, bpraberinde Umumî Kâtib Büvük Elçi Muharrem Nuri Birgi oldugu halde dün gece saat 21 de uçakla tstanbula dBnmüçtür. Ethem Mendereg, temaelan hakkmda birşey soylememiş, Muharrem Nuri Birgi i«e, arkadaşımızın, «LonMareşal Zukof ve nişanlın dra görUşmelerine Fransız hükumet adamlan da katıldı mı7» «ualine su cevabı vermıştirTiran 2 (a a.) Arnavudluk Sa« Grirüşmelerimiz sırajında Fransız Hancive Vekili M Püıeau da vunma Vekili Bekir Baloku, ArnaLnndraya geldi Fakat Türk Ingiliz vudluk millî bayramı münasebetile mOzakerelerine katılmadı Onlann. soylediği bir nutukla Yugoslavjaya kendi memleketlerini alâkalandıran şiddetle hücum etmiş ve Macaristan me«elelen gorüştüklerini zannediyoayaklanması hakkındaki Yugoslav rum ı göruşünün eesassız ve hakikate aykıGÖRÜŞMELERDE TAM BtR n olduğunu» belırterek şöyle demijMUTAB\KATA VARILDI tir: Londra 2 (R ) Türkiye Dıç Içleri Bakanı Vpkili Ethem Menderes. Lon « Memleketimizin sosyalizm hudradan hareketinden bnce Ingiliz ga susunda Yugoslavyanın yolunu takib Yaş giinü münasebetile parti v e zetecilerine verdıği beyanatta. ıkili Arkan Sa. 5, Sü. 6 da gorüşmelerde t;.m bir mutabakata vahükunıet kendisine nişanlar nldıgmı belırtmiştir. verdi! Londra radmsuna göre, MenderesLloyd müzakpreleri firafinda TürkıveMoskova, 2 (a.a.) Savunma Venin ve îngılterenin Ortadcgu mesekili Mareşal Zukof, bugün 60 mcı Ielerinde aynı gorüçe tahib olduğu dcğum yıldönumunü kutlamaktadır. ! tfsbit edilmiçtır Gerek Ingiliz. gerekŞimdiye kadar Rusyada verilen ün | s.» Türk hükumetleri Suriyede RUB vanlardan «Sovyetler Birliği kahra ' silâhlannm yıgılmasmdan endi?e duy Dün kısmi bir guneş tutulmaa olmarı» ünvanını almış olan Zukof'a maktadırlar Amerikanin Bagdad Paktı âzası dort rievlote verdigi tfmi muş ve tutulma, Portekiz, îspanya, bu müna^betle Sovyet Yüks^k Suranattan her iki hükfımet de memnun Ingiltere ve Norveç müstesna, Av sı Başkîmlığı tarafmdan Lenin nişanı Ingilterede bir şirket direktörii olan Mr. Eric Donovan, petrol buhranı dolayısile dur. rupanın her yerinden, Akdeniz ve ile bir Altm yıldız» nişanı verilkuzey Afrikadan, Arabistan ve Hind miştır Bugünku Sovyet basını, Mayazifesin* 9 yaşındaki doru atı ile gitıneğe başlamıgtır. «Mr Chips» adındaki Gene radvonun ksydettigine göre, Okyanusunun kuzey kısımlarından, reşale verılen yeni unvanlarla ilgıli bu atın sırtında vazifesiııe gayet rahat gittiğini söyleyen Eric Donovan'ın otomobili ile 15 dakıkada katet bu m(i?akpreler sırasında Türkiye. karamameyi ve doğum günü dolayı tiği yolu şimdi bir aaat •ürmektedir. Ortadoğu buhranımn hallir>de ilk çare Aayanın hemen her yerinden ve bu olarak Israsün knvvetierini Mısır arada memleketimizin her yerinden Bile parti ve hükumet adına göndeYukandaki resimlerde, Mr. Doncyvan atı ile vaadfesi baama glderken ve trafık kaidtlenne riayf* edi! topraklanndan gerı çekmesini iste görulmüştur. Sf K,/"Ü. 5 te mesi için üzengisinin yanına taktıgı stop lâmbalan gdrulmektedir. miştır Arkast Sa. 5. Sü 2 de Tiranın Belgradı ithâmı Mareşal Zukof durumunu iyice kuvvetlendirdi ftiingüneş tutuldu Lâmbalı At Hür olmak için, çocuğunu ve yatağını sırtlayıp memleketini terkeden bir Maear kadını (Yazusı 5 ıneı tahıjemizât)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog