Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

I 32 nci yıl stjı 11.647 umhurİYet î YIINUS NADf Telefonlsr: Umumi Santral Numaruı: 224296, Tazı Isleri: 224299, îstanbul No. 246 Telgraf v» mektub adresı: Cumhuriyet İstanbul Posta KutusuMatbaa: 224290 ÇANKAYA BAKKALİYESİ BİRÎNCİ NEVt ERZAK ÜCUZ rtAT ÎYİ SERVİS Damacana ve GalonlarU Hukikt TAŞDELEN Memba Sulan Daiml olarak temin edilir. 9İ|U, Küçükbahç* So. No: 2 (Atatürk lîc Hagtahane duragı arası). Td: 48 13 44 Cenartesi 29 Aralık 1M6 durumaai sorulara Mecliste cevabı Dış lşleri Bakan Vekilînin Belgrada serzenişi: «Kıbrıs dâvasında Yugoslavyanm uzlaştmcı rol oynaması ve tarafsız kalması gerekirdi» Ankara, 28 (Cumhurivet Teleks) Dıs politika olaylan ve Kıbns meselesı hakkında bundan bir müddet evvel Hür. Parti ve C.M.P. ye mensup dört milletvekili tarafından verilen önerjjeler, Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında müzakere olundu. Celse açılınca Bagkan Fikri Apaydın gündemdeki kanunların sorulardan evvel müzakeresine dair bir önerge mevcud olduğunu söyleyince Meclisten uğultu seklinde bir hayret nidası yükseldi. Fikri Apaydın bu uğultu karşısında derhal ilâve etti: tMâahaza dı? politikaya aid sorular da hükumet tarafından cevablandınlacaktır.» Apaydın bunları söyleyince Nüvit Yetkin ve Turan Güneşin söz istedikleri görüldü. Nüvit Yetkin «riyaset soru Arkası Sa 5, Sü. I d ı I Basbakan ile Dış Isleri Bakan Vekili dün, Kıbrıs, Bağdad Paktı, Mısır ve Suriyenin durumu, Balkan Paktı hakkında geniş izahat verdiler Basbakan "biz Kıbrısı taksiaıe tarafdanz,, dedi, Bağdad tebliğinin bizi bir silâhlı mudahale taahhüdüne sokmadığı hakkındaki izahatı ise alkışlarla karşüandı Atatürkün Ankaraya vanşının 37 nci yılAjnumünü» d«vl«t merkennde tdrenle kutlandığım bildirtnişjtik. Resim, evvelki gabah Ankara Valısi ile Belediye Reisirü, mületvekıllerlni, «skerf ve mülkl •rkânı, üniversite temsilcilerini Atatürkün manevl huzurunda gösteriyor. Mısır ve Suriyede Makarios menfada tehlike çoğalıyor kalacak Londra, 28 ıR. > Buraya gelen ijtıhbarat raporlarından Anlt^'lr.ıgma göre, Suriye ve Mısırda, iovyet blckuna kayma cereyanları !Ui .w . } tır. Aksine, gittikçe suratlenmeVi edir. Suriyed» ordu, darbei ı ilcümete te?ebbü» rivayetmden istifade edrrek memleketin ileri gelen iki "iyasl tejekkulunu El Şaab ve JVi.llıyetçi Parti parçalamağa muv^ıf '< oldı ktan sonra, vaziyete büsbütün hp'cım olmujtur. Sabri Assaiinin mensub olduğu Milliyetçi Partiden Mikail E t lian ismindeki jahıs, darbei h ı n et teşebbüsünde bulunmakla îtham edîlenler arasında bulunduğundan tabık Basbakan çok muşkül durumda ka!mıştır. Milliyetçi Partinın Hal«b teskilâtının lideri olan Mikail Elian, ordunun takibinden kurtulmak maksadile Surıyeden Lübnana kaçmıştır. Diğer taraftan, itham edilen 47 şahıs Bağdad Paktı Türkiye, Pakistan, tran ve Irak hükumetlerinin tetnsikileri Ankarada toplanacaklar Ankara » (Telefonla) Bagdad Paktı üyesl devletlerden Turkiye, P«kıstan, Irak ve îran hükumetlerinin temsilcllert gelecek ocak tyının llk haftası lçınd* Ankarada toplanacaklardır. Ortadotudakl «on hidtaeterl müteıkıb pakt üy»d devl*tl«rln tenuileilerl. nin yapacakları bu topltntıya «lyaıl eevrelerde böytik bir ehemrniy»t verllmektedlr Endonezyada ihtilâl bastırıldı thtilâld Albay kaçtı. fakat Endonezya gazeteleri tehlikenin henüz geçmediğini yazıyorter Cakarta Î8 (R ) Bugün Endonezya hükometu Smnaira adasında <;'kan i»vanı bastırdıgını ilân etmlştir. Fakat bu resml açıklamaya ragmen durum hıll kançıktır ve tehllke de bertaraf edilmis değildir. Baçkent gaîctplertnden çogu, iiyan tehlikesinin kaybolmadıgını ve hükumetin çekılme<l lazım geldigıni yazmaktadırlar. Vrrilen haberler birbirini tutmamaktadır Bir habere göre ıhtilâlt idare eden Albay Simbolon hükumet kuvvetlerinin elıne düşmüştur Fakat bu haber t<>yıd edllmemiştır Gazeteler bu Albayın. Sumatra'nın in?an 1 ltbam eden Komünist Çin liderlerinden Mao T M Tsung, ayagı glrmemi? rrmanl'k holge'TİrK (Arkam Sa 3 Sa. 2 de) Peklnde bir mcrasim gırasında halkı aelÂmhyor tngiltere Müstemlekeler Bakanı, kara sakallı başp>apaztn durumu hakkında izahat yerdi Londra, 28 (a.a.) Bugün bir basın toplantısında konuşan İngiltere Miîstcınlekeler Bakanı AlLan [erınox, Boyd, Seyşel takunadalanndan Mahe'de cürgunde bulunan ba$papaz Makario»'un Kıbrısa dönebilmesinin bazı fartlarla kendi elinde bulunduğunu söylemiştir. .}İT. Boyd, müteakıben ou jartlan anlatalak kara sakallı din adtmınm 'Kıbnsta sükunet iade olunana ve tedhjjçilik KT:Î «rene kadar sürgîinde kaîacağuıı bir defa daha teyid etmistir. Her iki menlekettede, Sovyet blokuna kayma cereyanlan gittikçe kuvvet bulmıya başladı arasında 2 tane de El Şaab Partısin* mensub mılletvekıh bulunmaktadır. Bunlardan Faydı Attasi eski Dıs 1»leri Bakanlarmdandır. Bu şekilde, Suriyenin ileri gelen 2 siyasi teşekkülu liderlerinın itham edılmesi, El Şaab ve Milliyetçi Partılerinin zayıflamasına ve ordunun ise otoritesinin artmasına yol açmıstır. Cğer mustafi Başbakan Sabrı Assalı, 47 ;ahıs mevzuunda tkınci Buro Başkanı ve Suriyenın dıktatöru olduğu soylenen yarbay Abdülhamid Seraç ile bir anlaşmays varamazsa, belki Boğazdan geçen bir Rus şiIepmJn de hükumeti kurmaktan vazgeçecek tayfası hürriyete kavmşmak için tit, daha ijoğrusu" at!«rttbnış oİBcal»> ^ Jsendisini denize atfa,.f»kat .. tır. Suriyede ordunun, Doğu blokun» gemi tarafından aluıdı mütemayıl olduğu malumdur. Mısırda da durum aşağı yukarı ayDün sabaha karşı, bir Sovyet taynıdır. Cumhur Başkanı Nâsır, tngil fası, çok zamandanberi arzuladığl tere ile Fransa ve Israelin Mısıra kar hürriyet havasını, ancak 10 dakika ;ı giriştikleri askeri harekâttan ^son kadar ciğerlerine çekebilmiş, fakat Arkast Sa. 5 Sü. 4 te daha fazlasına muvaffak olamamı^tır. Buğday yüklü olarak Arnavudluğm gitmek uzere Odesadan hareket eden «Novorossisk» isimli küçük bir Ru» ;ilepi sabah saat 3 te istanbul Boğa* zından geçerken, buyükdere açıklarında bir tayfa, iltica maksadile kendısini denize atmıştır. Tayfarun ba« ğınp çağırması üzerine, etraftaki balıkçılar imdadına koşmuşlardır. Ancak, <Novorossisk> şılepinden indirilen bır fılıka, balıkçılardan önce ye(Arkan Sa. 3 Sü. 2 de) Talihsiz bir Rus tayfası Sofyada değişiklik bekleniyor Bulgaristan askeri bütçesinl arttıracağını biMirdi Paris 28 (R.) Sofya radyosunun verdiği bir habere gdre Bulgar parlârnentosu fevkalâde bir celse akdetmi} ve hükumette yapılması düşünülen tâdilâtı müzaker* etmiştir. Buna dair tafsilât verilmemijtir. Fakat Basbekan Anton Yugofun çekilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan Sofy» radyosu yeni yıl içinde Bulgarutanın askeri bütçesinl arttıraoağını da ilâve etmiştir. 1957 de iktisadl plânda da tadilât yapılması beklenmektedir. TUo'yu Komünist Çin düıt Tito'yu itham etti Pekinde neşredîlen febliğde rıto'nnn komiinizmi yıkaeak tek adam olduğu belirtiMi Paris 28 (R.) Komünist Çin 11dcrleri bugün Pekinde bir tebhğ neşretmislerdir. Çin Komünist Partisı tarafından hazırlandığı kaydedılen bu tebliğin ana hatları junlardır: 1 Takib ettiği siyaset dolayısile Yugoslavya ve Maresal Tito itham edilmektedir! 2 Stalin müdafaa edilmektedlr! 3 Rusyanın, Maearistandaki müdahalesı tasvib olunmaktadır. Bu tebliğde, Stalin'in hata işlediği kabul edilmekte fakat bu hatalarınm, yaptığı iyi şeyler yanında» Ikinci plânda kaldığı ileri «ürülmektedir. Aynı tebliğde, Maresal Tito çok sert bir lisanla itham edilmiştir. Çin komünistleri, Tito'nun, komünizmi yıkabifecek tek adam olduğunu da kaydetmi?lerdir. Aynı zamanda, Ru» asker! kuvvetlerinin Maearistandaki müdahaleleri haklı gösterilmekte ve şöyle denilmektedir: ( Komünizmin merkezinin Moskova olduğu unutulmamabdu". thtilâl aleyhtarı hareketler nerede olursa olsun insafsızca bastınlmahdır.) Bu tebliğ. Stalin aleyhtarı kampanyayı tenkid etmekle beraber, şimdiki Rus idarecilerinden de «itayisk&r bir şekilde bahsetmiştir. Ankarada da bir hususî araba sahibi dolmas yapıyor Ankara 28 (Cumhuriyet Teleks) Akaryakıt darlıgı sebebıle münakalenln her gün biraz daha güçleçtigl ve vatandaşlann, otobüs duraklannda kuyruk yaparak. unın zaman va«ıta bekledikleri malumdur Bunun üzerlne. bilindigi gibi, ilk defa clarak Istanbulda bir husurf otomobil «ahlbi gtlnlük karancı Kızılaya aid olmak Oezre dolmuf yapmaga başlamıçtı Bugun de serrirr>izde Savaş Ince adında bir şahıs, Kızılaya müracaat ederek bir kumbara almı? ve hususl arabası ile dolmuç yapmaga başlamıştır. Anserika, komünizmin Ortadoguda yayılmasına seyirci kalmıyacak Eisenhoower'in, icabında silâhlı bir müdahalede bulunmak üzere Kongreden yetki istiyeceği bildiriliyor BALIKÇILAR Karakış gittikoe bastırıyor. Bir çoklannız. sıcak odalannm bırakıp tokaga çıkmalrtan bile ürküyorsumız Fakat, Karadenizden gelen dondureu Şımal rüzgânnın anafor çevirdiği Sarayburnunda balık avlıyan bu amatdrlere kış bana mısın demiyor! NewYork 28 (R ) «NewYork Times» gazetosi. Washıgton mahraçli bir haberde. Bafkan Eısenhower"m. gerektığı zaman Ortadoguda barışın muhafazası yolunda Bırleçık Amenkanın silâhlı bir müdahaledp bulunması içın müsaade ıstıyeceğını yazmaktadır İlâve ettığıne gore. Kongre lıderlerıne çu sual sorulacaktır: t Ortadoğuda. herhangı bir tecavüz hâdisesi karşısında Bırleşik Amerika Cumhur Başkanı silâhlı bir müdahalede bulunmanın gerekli olduğuna kani olduğu anda, boyle bir teşebbüse gırı?ebilmefinı mümkün kılacak bir taleb hakkında neler düsünüyorsunuz?» Bırleşik Amerika Anayasası mucibınce harb ilânı münhasıran Kongreye tanınmış bir haktır. Fakat Kongrenin daha evvel Başkana da boyle bir hak tanıması mümkün gorülmektedir. «NewYork Times», gunlan ilâve etmektedir: « Washington'da resml makamlar. Irak, Suriye, IliFir ve Ürdündekı kanşık durumun ıleride Sovyet Rusyanın Ortadoguya sızmasını temin edecek ımkânlan hazırlamasından açın derecede endışe etmektedırler Bunun nPtıcsi olarak. re^ml ma Ankara, 28 (Telefonla) B. M. Meclisi bütça komisyonunun bugünkü toplantısında, BasınYayın ve Turizm Genel Mudürlüğü butçesinin müzakeresine devam olunmuştur. Ya rın da bütçenin bu kısmı Ü2erinde gorüşmeler cereyan edecektir. Bugunkü toplantıda Devlet VekiH Celâl Yardımcı tenkidlere cevab vermiştır. Biitçe komisyonu bugiin toplanacak kamalr. Birleşık Amenkanın Ortadogudakı durumu Sevyetler Bırlıfinın işıne yanyacak bir şekıl almasını uzaktan seyretmek niyetinde olrr.adıgını gostermesi ıçm ne yapması gerektığı hu^usunda müzakerelerde bulunmsktadır » EİSENHOWER DULLES tLE GÖRÜŞTÜ Washıngton 23 (a a ) Bırleşik Amerika Cumhurreısı Ei"^rTiower. Vekâletlerden birine aîd kaptıkaçtı hakkında Meclise verilen sözlü soıı Ankara 28 (Telefonla) CH.P. Smop milletvekili Nuri Sertoğlu bu gün Başbakan tarafından sözlü olargk cevablandırılması isteğile B. M« M. Başkanlığırtı bir sözlü » r u 8nergesi vermiştir. Arkası Sa. 5 Sü. 6 da Arkast Sa. 3 Sü. 3 te Gaz tevzi şeklinden şikâyet olunuyor Karneyi temin etmekle iş bitmemekte. karneler bazı semtlerde hemen hemen lüzumsuz hâle gelmektedir «TERKf HCAKET* Inur harehetleri dolaylsüe sehrimizde yapıl«n istünlikler yüzünden b*zı dükkln ve mağazalar tenziâtlı •atıslarm başlamlşlardır. Yukarıd»ki fotograf, bu dükkânlardan biridir. Gorilld'uğü gibi vitrinlerde bu tenzilâtll satışa iki sebeb gösterilmtktedlr: «Terid ticaret» ve «IsUmlâk»... Cemil Topuzluya beynelmilel pâye Trafik aksaklıkları nasıl önjenecek? Trafik Müdürü ile Şoförler Cemiyeti idare heyeti bir toplantı yaparak ban tedbirler kararlaştırdılar tstanbul 5of&rler ve Otomobllciler eemlyeti İdare heyeü ile Trafik Mudürü Orhan Eyuboğlu bir toplsntı yaparak, »ehır trafıgındekı aksaklıklarla ilgüı muhlm kararlar almışlardır. Beı madde üzerınde toplanan kararlar {unltrdır: TıkâJUia yolların »çılabllmesi lçln toförlerln bllgUerindcn lsUfade «dUecektlr. İntlzara m«murl»rının lyl »eçilebilmelerl lçın Traflk Mudurlujiu ile Cemıyet ısbirlıgi yapacaktır Şofor ve vatandaşlann mutazaırır olmamları için Ankarada olduğu glbı. şehıımızde dç şoforler makbuz karşılığı ve gunde bir defa olmak uzere 25 veya 50 kunış verecelkerdır glmdüık 61 dolmus yerl tMbit edl'mıstır. (Arkan Sa. 3 Su. i de) İstanbulda meyva ve sebze niçin pahahdır? Meyva ve Sebze Esnafları Derneği Başkanı bunun sebeblerini anlatıyor ve tedbirler tavsiye ediyor Benziu «atlf istaî) onunda gam almak iuere sıraya giren halk , (Tarvn 5 inei tahifemizde) Mev»a Te seb?e kalltelerın.n daşuk hış tıaVî seVe ve mevva yediSi bir fıntlnrının yufcsek olması sebeblerini vakıadır Bız perakendeci psn&f oîahalk MeyT» Sebze EBnaflsn Dernfğl Baş rsk son e; olduğumuz halde, k»m tbrahlm Öngeltr föyle iı»h etmek onünde suçlu duramı düşürulmektetedlr: • Rdkımınn, kallt««t düfttk re fi Arkast Sa. 5 Sü. 7 de . Ord. Prof. Cemil Topuzlu, dün kendi,ine verilen şeref madalyast ve kisvesile eşinin yanında (Ya*tM t inei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog