Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CENEVRE direkt uçuş 6 Saatten daha az r 32 nci yıl sayi 11.646 umhuriyet KURUCUSUrTUNUS NADt Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 22429$, Yazı Işleri: 224299, îstanbul No. 246 Telgrai ve mektub adresi: Cumhurıyet İstanbıd Posta Kutusu Matbaa: 224290 Sigorta poliçelerinizi yaptırmadan evvel SEMİH i\ TUĞLU! ya tclefon etmekle neler kazanacağınızı öğrenebilirsiniz. \{ Tel: 44 18 97 44 60 96 49 20 40 fnma 28 Aralık 1956 Alâkalılar, yeni açılan kuyulardan alınan neticelerin bu sahanın çok önemli bir petrol varliği ihtiva ettiğine işaret olduğumı bildiriyorlar Ankara, 27 (a.a.) Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı Umum Müdürlüğünden öğrendiğimize göre, SÜrdin Raman petrol sahasından başka Garzan sahasında da bundan bir müddet evvel bulunan petrol kaynakları yeni sondajlarla büyük bir inkişaf arzetmektedir. Bu sshada en son olarak 17,21 ve bilhassa jeolojik durumunun hususiyeti bakımından 2? numaralı sondaj kuyularınm son bir kaç gün içinde üst üste petrole girmeleri ve bulunan petrol tabakasının garb istikametinde ehemmiyetli bir gelişme göstermesi Garzan petrol sahasının çok önemli bir petrol varlığı ihtiva ettigini göstermektedir. Arkast Sa. 5, Sü. 2 de arzan'da yeniden bol Basın Yayın miktarda petrol bulundu için sert tenkidler Ordiin Rusyanın silâh yardımı yapmasını Nuhale£et dün komisyonda radyonun tarafsız olmadığından gazetelerin kâğıtsız bırakıldıgindan şikâyet etti. F. R. Zorlu da Umum Müdürlüğün iş görmediğini söyledi Ankara, 27 (Telefonla) Bu sabah saat 10 da lçtıma eden Bütçe Kouılsyonunda Danıştay Butçeslnln tnuzakeresine başlandı Bütçenin bu kısmı hakkmda raportorler tarafından tsnzlm olunan raporda danıştayın dort daıreslnde bugüne kadar blrıken v« tetkik edllmesl gereken evrakm yekunu 25497 olarak gosterlliyordu. Raporun okunmasından sonra iUc sözü »lan DP. Rlze mllletvekllı İzzet Akçal, blrlkmlş evrak mevzuuna temasla, 1954 yılından berı bekleyen ev. rak bulundugunu ıfade etti ve bunun önüne geçümesı İçin bir Teşicilât Ka Arkast Sa. 5 Sü. 2 de Bayar dün Hariciye erkânı ile yemek yedi Bir çok Büyük Elçilerin ve Dış İşleri Bakan vekilinin bulundukları toplantıda Kıbns davası görüşuldu Ramanda bir petrol kuyusu kabul etti! Anunan 27 (TJIJ^.) Bugün bir beyanatta bulunan Ürdün Bajvekili Süleyman El Nablusi, hükumetinin Sovyet Rusya tarafından yapılan iilâh yardımı teklifini kabul ettigini söylemiştir. Ürdün BaşvekiU El Nablusi, Rusyanın silâh yardımında bulunmak için herhangi bir jart koşmadığmı ve İsrael haritadan silinmeden Ortadoğu meselelerinin h^lledilemiyeceğini sözlerine ilâve etmijtir. Arkası Sa, 5, Sii. 5 t e Haritada Endonezyaya bakıg Şoförler «taksi saatleri kalksın» diyorlar Dun, Kadıköy Şoförler Cemiyetinin 4.5 saat suren yıllık kongresınde, benzm, lâstık ve saat meselelerı üzerınde ehemmıyetle durulmuştur. Süreyya sınemasmda saat 10 da başlayan kongrede Başbakanm yeğeni Mehmed Ali Menderes de davetli olarak bulunuyordu. A r k a s ı S a . 5, S ü l d e Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) saat 23 30 da Ankaraya gelmi; buDış hâdıseler ve Kıbns mevzuu etra lunmaktadır. fmda, hükumetle gorüşmek ve geBu arada Roma Büyük Elçimiz Cereklı talımatı almak üzere, blrkaç vad Açıkahnın, bugünlerde vazıfesı gün evvel şehrimıze gelen bazı büyuk ba«ına dönecegi bildırılmektedır elçılerımiz. alâkalı devlet adamlan Ayrıca, Cunıhurbaşkanı Celâl Baıle temaslanna devam etmektedır yar. bugün Muharrem Nurı Bırgı. ler. Cevad Açıkalın. Feridun Cemal Erkın. Bu cümleden olarak. Birleşmiş Mıl Selım Sarpor. Haydar Gork ve Şefletler nezdındeki Daiml Delegemız katı Istinyeliyi kabul etmi$ ve kenSelım Sarper. bugün. oğleden evvel dılerını oğle yemeğine alıkoymuştur Dıs îşleri Bakan Vekıli Ethem Men Dış İşleri Bakan V'ekili Ethem Menderesi, ogleden sonra da Dış İşleri deresın de hazır bulunduğu bu gorüşBakanlıgı Genel Kâtibi Muharrem me ve yemek sırasında dış polıtika rı Bırglyi makamlannda ziyaret hâdiselerının ve hususile Kıbns meEisenhower'i temsil eden heyet etmiş ve kendılerıle bir müddet go selesının konuşuldugu anlaşılmaktabir çok memleketteri dolaşacak rüşmüştür dır. ve yardım meselesini görüşecek Dıger taraftan. Wa»hington Büyük Bütün bunlardan başka. Kıbrnın Elçirmz Hayd3r Görk de dün ğece Arkası Sa 5 Sü. 7 de Washington 27 (a.a.) Bîrleşik Amerikanın Avrupa, Ortadoğu ve Doğu Jakarta 27 (a.aR.) Endonezya hükumeti tanımıyacağuu bildirdiği de meınleketlerine yaptığı yardımı madevleti parçalanmağa bajlamıstır. Bu öğrenilmiştir. hallınde tetkık ve ıcabında yapJması Bu gelişrneler karsısında Endonezya hafta başında isyan eden Sumatra gereken değışıklikleri tavsiye etmek üzere Başkan Eısenhower tarafından adasındaki ihtilâlciler, şimdiki Endo Başbakanı Sostroamico'nun istıfa etteşkil edılmış olan heyet bugun A'anezya Başbakanının istifasını taleb et mesi beklenmektedir. İhtilâlciler yeshingtondan hareket etmiştir. mışler ve Cumhur Baskanhğında rine, sabık Başbakan Hatta'nın getiBu heyete Bırleşik Amerikanm en Soekarno'nun kalmasına itirazları ol rilmesini de istemişlerdir. .muhim çelik sanayü birlıklerinden madığını belirtmişlerdir. İhtilâlcilerin Endonezya Hariciye Vekilinin MEHMED 4KİFİ ANM* GÜNC birüıin eski meclisi idare reisı olan başında, Sumatra adasındaki askeri kanstığı suiistimal meselesi Şaır Mehmed Akıfın olümünün 20 nci Benjamin Fairless rıyaset etmektesefler bulunmaktadır. Cakarta 27 (a.a.) Bazı suiistimalyılı münasebetıle dün «aat 15 30 da dır. Mılliyetçiler Dernegl tarafmdan Diğer taraftan bugün alınan haber lerde bulunmakla itham edilen EnFairless, Amerikan dış yardımında Eminonü öğrencı Lokalınde bir anma lere göre, kuzey Sumatrada başlamı^ donezya Hariciye Vekili Abdülgani günü yapılmıştır. | icab eden değışıkliklerin yapılması olan isyan adanın güney kısmına da Roeslan divanı âlıye sevkedılecektır. Eski diktatör Edib Çiçekli, dört eski Bakan ve Çok kalabahk bir dinleyici ktitlehususunu mahallinde tetkik etmek Hristodulo, Başkonsolosun Dığer taraftan hükumet yayınladığı yayılmıştır. Güney Sumatranın busının hazır bulundufu bu toplantıda. üzere geçen eylul ayında Başkan Ei56 senedenberi jurd dışısekiz mebusun da bulunduğu 47 kişi ihtilâl gün istiklâlini ilân ettiği ve merkez Arkast Sa. 5 Sü. 3 te Mılliyetçiler Derneğı Başkanmın açış senhower'in emrile kurulan komisyona milyonrarca liralık döviz nutkunu mütcakıb, Mustafa Hacı nun reısliğıne seçılmişti. çıkarmak suçu ile yargılanacak Ömeroğlu. Mehmed Akifın hayatını. ve Tiirk parası kaçırdığını Bu heyet 18 memleketi ziyaret edeProf Ali Nıhad Tarlan şahsıyetını cek ve Amerikan yardımmın daha söyledi; dâva karara kaldı ve şiir hususıyetıni, Gökhan EvüyaSam 27 (RAP) Suriye askerî Çiçekli gıyaben muhakeme edıle rglu mıstisızmmı. M Raif Ogan ılım faydalı bir şekilde kullanüması hutahkikat komisyonu, eski diktatör E cektir. suslarını inceleyecek ve icab eden decephesini bclırtmiçlerdir. Yunan Başkonsoloslugunun resml ğışiklikleri hükumete tavsiye edecek dıp Çiçekli ile aralarında mebus ve İddianame Resim. bu toplantıda konuşan bir eski bakanlar bulunan 46 kişiyi, mem muhrunu havı zarflarla yurd dı?ma tir. îddianamede hukumet darbesinin hatıbi göftermektedir. mılyonlarca liralık Turk parası ve ddHeyetin sıra ile ziyaret edeceği şe lekette ihtilâl çıkartıp darbeı hüku 5U şekilde tertıblendıği ileri sürülviz kaçırırken suçustu yakalanan konhirler şöyledir: Madrid, Paris, Bonn, met hazırlamak suçu ile itham etmiş mektedir: solosluk kançıları Hrlstodulo HrıstoduViyana, Atina, Îstanbul, Ankara, Tah ve bu hususta bir de ithamname neş 1 Suriye ordusu İsrael hududunUdıs'le !uç ortağt Sabatay Bencua'nm ran, Karaşi, Yeni Delhi, Rangun, retmiştir. da mesgul edilirken hainler şimdıki duruşmasma dun 1. asllye cezs mah. Bangkok, Saigon, Manilla, Hongkong, Edıb Çiçekliden maada dört eski rejime karşı ayaklanacaklardı. kemfsınde devam edilmlştır. Vilâyet Meclisinin dünkü toplantısında, mülhak Formoza, Seul ve Tokyo. bakan ile sekız milletvekilinin de da thtilâl güney Suriyede Emir Hasan Dunku celsed« maznun Hristodulo ile Heyetin 17 şubatta Washingtona av hil bulunduğu 47 sanık bir askerî El Atraşın liderliğinde olacaktı. Emır kazalarda vazife görecek bilirkişi heyetlerinin Sabatay Bencua'rın vekıli Edıb Bldet edeceği ve 1 martta da raporunu mahkemeye sevkedileceklerdir. Mah Hasan eski bir vekil olup halen de lener müdafaalarım yaptıklarmdan seçimi münakaşalara sebeb oldu Başkan Eisenhowere sunacağı tahmin kemeye sevk kararı geçen cumartesi dav» son safheye gelmis ve karara kalmebus bulunmaktadır Samda kanun edilmektedir. mıştır günü verilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Örce mudafaası için kendisıne sdz îstanbul Vilâyet Meclisi dün saat verılen Kançılar. geçen celsedekl mu15.15 te toplanmı$tır. dafaasına bazı ılâveler yapacağını sdy Gündemm birınci maddesrnı teşkil Mısır, tngiHz ve Fransız gemileri lemlj. bu lşle hiç bir alâkası olmadıeden, mülhak kazalarda vazıfe göreğını ıleri surerek demistlr ki: ile personelinin kanalda çalışcek ehlivukuf heyetlennİT seçjmi « Hâdise gunü pohsın ellmde y». munakajalara sebeb olmuş, toplantıya malanna razı oWu kaladığı paketleri Sabatay bana Basriyaset eden Başkan vekilinin mükonso'.os Kapsembelıse verılmek uzere samahası neticesı toplanu zanıap zaLondra, J7 (R) Bu gece neşredı vermıştl. Kapsambelıs oğleden sonra salen bir tebliğe göre. Süveyş Kanalı at 13.30 a kadar konsolosluga gelmedıman cıddiyetini kaybetm'ştır. nın temizlenmesi işine bugün başlan ğınden bu paketler benım uzenmden Mevzuat gereğince, ehlivukuf hemıştır. Tebllğde. Birleşmi? Mlüetler çıktı. Kapsampells S6 senedenberi yetlerine dahil edilecek zevatm sayı Arkast S 5 Sü. 4 te sının otuzdan eksik olmamasi gertk Arkast Sa 5 Sü. 4 te mektedir. Mevzuatta azamî rakam zikredilmemiştir. Bir üye, seçılocek bilirkişiler sayısını sormuştur. Riyaset makamı cevab vermek istememiş ve makul bir sebeb de zikretmemiştır. Sualin bir muhalefet parMuharrirlerimizden, 4 kişililc bir masada yalnız yemek için 280 lira istendi, tisine mensub aza tarafından sorulmuş olması, münakaşayı daha zıyade tarifeye göre 80 lira ödenmesi lâzım geliyordu. Bir paviyonda iki şişe yerli alevlendirmiş, her üye oturduğu yerden fıkrini soylemeğe ve başkandan şampanya için 240 lira taleb edildi... Giyecek ve yiyecek satan dükkânlann konuşmak için müsaade istemeye lüvitrinlerinde de etiketler bir irtifa yanşına çıkmıshr! zum görmeden aralarında münakaşalara başlamışlardır. Ankara 27 (CumhuriyetTeleks) Bilgin ve Mehmed Mahmudoğluna Bu durum biraz yatıştıktan ve başBüyük Millet Meclisinin * irınki gün aid olan diğer iki soruda ise İsraelkan suali cevabsız bıraktıktan sonra ehlivukuf üyeleri seçiminin ne şekildemi, ikisi Hürriyet Partisine men deki elçimizin geri çağırılması sebebsub milletvekillerinin, diğer ikisi de Arkası Sa. 5 Sü. 8 de Meclis dün toplantı halinde Arkası Sa. 5 Sü. 8 de Cumhuriyetçi Millet Partisine mensub iki mılletvekilinin, dış meselelere aid dört ayrı sdzlü sorusunu ihtiva etmektedir. Bunlardan Hür. P. li tbrahim Öktem ve Cihad Babana aid olan lar Bağdad tebliği ve Kıbns mesele6İne aiddir. C. M. P. den Ahmed Âmerikadan bir heyet geliyor Endonezyada bölünme tehlikesi başgösterdi Güney Sumatra isfiklâlini ilân etti, vaziyet çok karjşsk, Endonezya Başbakanııua istifası bekleniyor Kiirk merakı bir hırsızi Suriyede kurulan askerî mahkeme ele verdi Yunanlı kancıların » durusması Sabikalı, karanhkta girdiği dai. rede beyaz bir kürk görünce almak istedi; fakat bu bir köpekti! Bağırmağa başladı Siiveyş Kanalı Bilirkişi listesinde ölüler de varmış Birçok eğlence yerleri yılbaşında hîyle ile halkı soyacaklar temizlenmeğe başlandı Hırsız yakalandıktan sonra (YO.ZT.SI 5 mct sahifede) Dün Belediyenin yılbaşı tarifelerine ne dereceye kadar uyuldugunu inceledik, aldığımız neticeler hazindir Bugün Mediste harici meseleler hakkındaki sorular cevaplandırılacak Atatiirkiân Ankaraya ilk i gün 37 nci yıldönümü münasebetile dün başkentte törenler yapıldı Ankara 27 (Telefonla) Büyük Kurtancı Atatürkün Ankaraya gelişinin 37 nci yıldönümü münasebetıla bugün şehrimizde muhtelif törenler yapılmış ve Ankaralüar 37 yıl evvelki Arkası < a 5 Sü. 8 dp > Bugün kar bekleniyor Dün hava birdenbire bozdu ve şiddetli bir fırtma başladı Bir kaç gündenberi ıehrimtjde TC civarında nisbeten mutedil giden havalar dün oğleden sonra birden bozmuştur. Yesilköy Meteoroloji istasyanundan bildirildığine göre. bugün Arkası Sa. S Sü. 4 te Belediye tarifelerine uya n müesseseler de yok değü... Işte, bunlardan blrinde, yübaşı gecesi içi yer ajTrtan bir müs.teri görülüjor f Y a z w 5 m e t ATATÜRK KOŞUSU Atatürkün Ankaraya ilk gelişinin 37 inâ yıldönümü münasebetile dün yurdun dört tarafında Atatürk koşuları tertiblenmiştir. Yukarıdaki resimde. İnkiiab Müzesi önünden başlayan şehrimiz Atatürk kojusunun deparı görülmektedir. (Tafsilât son sa hifemizdedir.) •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog