Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

umhurİYet 32 nci yıl sayı 11.645 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 224298, Yazı Işlen: 224299, îstanbul No. 246 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Mâtbaa: 224290 Pnrf. Dr. Ö*an Dogramacı \ KİTABI Üçüncü basımı cıktı. Tanesi 4 Ahmed Halid Yaşaroilu V Perşembe 27 Aralık 1956 Kitabçılık ve Kâğıdçüık T.L.Ş. tstanbul yekâletleidareedflenYeni vergi tasanlan ~ Dün komisyonda Başbakanlik bütçesi görüşülürken Ahmed Bilgin ile Yardımcî arasmda münakaşalar oldu Hususî otomobillerden ahnacak vergi ile damga resmi İk! Bakana otomobil alınması isteğini komisyon reddetti' bütçesine ge Komisyonunda kanununda yapılacak tadilât komisyonda kabul edildi, diğer tasarılar da bugünlerde Meclise yollaıuyor Bir Yıl Dönümü Ankara 26 (Telefonla) Bütçe Komisyonunda B. M. M. bütçesi üzerinde üç gündenberi devam etmekte olan müzakereler bugün neticelenmiş ve bu klsım kabu] olunduktan sonra Başbakanlik bütçesinin görüşülm»«Lne başlanmjşttj. Sabah içtimamda Meclis bütçesinin fasıllan teker teker konuşularak kabul edilmiş, öğleden sonra saat 16 da da Başbakanlik çilmiştir. Başbakanlik bütçesinin tümü üzerinde ilk sözü alan C.M.P. Kırşehir milletvekili Ahmed Bilgin, Anayasanm 49 uncu maddesi gereğince «me zun veya herhangi bir sebeble mazur bulunan bu Arkası Sa. 5, Sü. 5 te nkaraya gelişinin otuz yedinci yıldönümü ve>silesile bugün başkentimizde Atatürk için hazırlanan anma törenleri arasında en dikkat çekicisi her halde Dil ve Tarih Coğrafya Fakiilte.indeki toplantı olmalıdır. Giriş cephesini bo\dan boya kaplayan «Hayatta en hakikî miirşid ilimdir» vecizesinin Dün Mecliste Anayasa t tadilâtına dair soruyu cevablandıran Adalet Bakanı, de önünden geçenlere her giin hamevzuun bir soru halinde Meclise getirilişini garib karşıladı ve tadilâtın uzun tırlattığı gibi, Atatürk, tnilletçe kalkınmamızın, geri kalmış topvât^lf bir çalışmaya ilıtiyaç gösterdiğini' söyledi lumlar arasmdan kurtulup ileri bir hayat seviyesine ulaşmamızın baş Ankara 26 (CumhuriyetTeleks) sı için mehil verilmesini istedi. Müşartı olarak bilimsel düşünceje bağlanmamızı, bilimsel me Bugün saat 15 te Fikri Apaydının teakıben anayasa tadilâtı ile ılgili todlardan faydalanmamızı öne sü başkanlığında toplanan B. M. Meclı sorunun müzakeresıne geçildi. Bu soruyu cevablandırmak uzere rüyordu. Millet balinde ken smde, gündemde bulunan sozlu sorulardan sadece biri, Hür. P. Kocaelı kursüye gelen Adalet Bakanı Hüsedi varlığımıza inanmanın, ken mıHetvekili Turan Güneşın ana>asada yin Avnı Goktürk, ezcümle şunları di toplumumuzu sevmenin bile yapılacak tadılât hakkında Adalet soyledı: bilgisiz olamıyacağına O inan Bakanı Prof. Hüseyin Avni Gokturke «Anayasayı tadil etmek üzere mıştı. Zaman ve mekân çerçevesi tevcıh ettiği sorusu cevablandırıldı 21121956 tarihinde teşkü edılen koicinde Türk dunyasını öğrenmeGündemde 9 sözlü soru ve dört ka mısion faaliyetıne devam ederek yerli dikçe, tarih boyunca geçirdiğimiz nun teklifi bulunmakta idi. Sorular ve yabancı mevzuatm ayrı ayrı tetkık tiirlii serüvenleri araştırmadıkça, dan beşi, iç ve dış siyasetimizle ilgıli ve tasnifıni karar altma almış bulun krndimizi özlediğimiz gibi değil. olarak Başbakana tevcih edilmiştı maktadır. Tadilât mevzuu vadeli fakat olduğumuz gibi tanımadıkça Müzakerelerin baslamasından sonra bir mesaiye ihtiyac göstermektedir. yarına nasıl güvenebilir. medeniyef söz alan Dış Işlerı Bakan Vekıh Etem Bu sebeble netıcenin yakında istıhyolunda ilerleme. yükselme imkân Menderes. bu soruların cuma gunü saline imkân olmadığını takdir eder Arkası.S 5 Sü. 4 te larına nasıl kavuşahilirdik? Dil ve hükumet tarafından cevablandırılmaTarih Coğtafya Fakiiltesf,*işte bo ihtiyacı karşılamak üzere, Atatürkün direktifi ile kunılmuş bir bilim yuvasıdır. Kuruluşu üzerinden Iıoniiz pek az bir zaman geçtiği halde bıı müessese hele başlangıç jillarında hızlı bir gelişim göstermiş. yannımız hesabına büyük ümidler vermiştir. Hükumet, iç ve dış siyasete dair soruları yarın cevablandıracak Hususî otomobillerden alınacak vergileri gösterir bir krohd (Yazısı 5 inci tahıjeie) Ortadoğu buhranı yeniden alevleniyor Mısır ve Suriye, İsrael ordusu girdiği yerleri boşaltmadıkça Süveyşin temizlenmesine ve Irak petrollannın Suriye Hmanlanna akmasına izin vermiyorlar Londra 26, (R) Mısırın Suveyj Kanalının temizlenmesı işınln sonraya bırakılmasını istemesl ve IsraeıiTi Mıaırı, açılan yeni bir fedaiyan kampanyaîi dolayısile mı tecavız blr politika takiblne başlamak'.a suçlandırmıu, Ortadoğuda gevşemekte olan gerglnlıgi tekrar arttırmıştır Mısır, Israel kuvvetlen Sina çolunden ve Gazze bölgesinden tamamen çekllmeden Süveyş Kanalının temlzlanmesine başlanamıyacaeını blldirmiBtir İsraç,! iBe, Gazze bolgesinl sim dillk Mısıra gerı vermeğl reidetmekte F8 Sina Çölunü de tamamen terketmek nıyetlnde ol.nad'.ğını lma eden çekllde konuşmaktadır Yarın Kahire ye muvasalat etmelen bekler.en Birleştnlş Mllletler Genel Sekreterl Dag Hsmmtrslcjoeld'un iki muavint, Andrew Cordıer ile Alfred Katzin'ın çalış BiaİArımr] bu vaziver Irarşısındff başffrı lı olmıyacagı tslmin ethlmek'edir Bu Iki sahsiyet, Süveyş Kanahnın temlzlenmeel lsinm bir an ev\el baslamasını temîne çalısacaklardır Bnrns Dayan mi'lâkatı TelAviv 26 (R) Blr'eşmiç Milletler Polls Kuvverlerl Komutanı General Edson Burns, bu sabah Lıdda hava alanmta İsrael Genel Kurnay Faşkanı General Mortıe Davan İle İ5r?el kuvvet'erlrln Sina yarımadasın daa çekilmelerinn lkincl sa'hası et Arkası Sa 5 Sü 8 de Alacakurt tatbikatı dün nihayete erdi Ihtiyatlar terhis ediliyor, 35 gün süren tatbikat çok başarıh geçti Yahya Kemal hasta Doktorların gösterdiği lüzum üzerine dün Cerrahpaşa hastahanesine yatırıldı Ne yazık ki. Atatürkün ölümünden sonra. İkinci Cihan Harbinin sonlanna doğru toplum hayatımızda baş gösteren gerileme hareketleri Üniversitevi, o arada hattâ en başta Dil ve Tarih Coğrafva Fakiiltesini bir hayli sarsmıştır. Büyük fedakârlıklarla memleketimize getirilen değerli yahancı profe«örlere yol verümiş, bunca emekler harcanarak yabancı memleKetlerde yetiştirilen kendi bilim adamlanmız «komünisttir, faşisttir» gibi «uçlamalarla kapı dışan edilmiş, «bu bizden değil!» denerek Fakültenin holündeki Venüs heykeli ortadan kaldınhnıştır. Yurdumuzda çok partili hayat başlayıp da Detnokrat Parti iktidara geldikten sonra durumun düzeleceğini umııyorduk. Oysa, durumun düzelmesi şöyle dursun. altı yıllık D.P. iktîdan sonunda düşünce hürriyetine karşı tahammülsüzlük bugün daha da artmıştır. Orta çağa son veren Osmanh Türklerinin o zamanki ge Büyük şair, dün hastanedeki odasında muharririmizle konuşurken (Yazısı 5 incı sahıiemızde) niş grirüşlü zihniyetini şimdi nerede ise hasretle özler gibiyiz. Gerek Halk Partisi. gerek şimdiki iktidar tarafından görevlerinden uzaklaştırılan bilim adamlannın hemen hepsi kendi alanlannda değerli kimselerdir. Bu gerçeği, bu vatandaşlara karşı yabancı memleketlerde gösterilen ilgiye bakarak daha iyi anlıyoruz. Kovduğumuz Üniversite Eski işçi milletvekillerinden Ali Rıza An, öğretim üyelerinin çoğunu başka üniversiteler kucaklayıp bağırlanşimdiye kadar üç defa baltalanan işçi teşekkülna basıyorlar. Bugün kimi Kanadalerinin bir dördüncü defa baltalanmak tehlida, kimi Birleşik Amerikada, kimi Fransada kiirsü sahibidirler. Kokesinde olduğunu söylüyor münist faşist, ya da bizirn iktidarlara karşı muhalif saymamıza imMalatya milletvekili Dr. Tevfik kalardakı üyerun üçte ıki ekserıyetikân olmıyan bu memleketler. nasıl Ünsalamn Işçı ve İşveren sendıkala nin tasvibile mümkün olabileceği yoolur da bizim zararh. işe yaramaz rı ile sendıka birlikleri hakkında 5018 lundaki yazılar, her yerde olduğu dediğimiz insanları adeta kapışırsayılı kanunun 1. maddesinin tadılı gibi şehrimiz işçi teşekküllerinde lc casma paylaşırlar? Oralarda pek yolunda B. M. Meclisine sunduğu büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. öyle deşer kıtlığı bulunmadığını tasarı. son zamanlarm en ılgi ujan Aynı fikre dayanılarak Adanadaki da hep biliyoruz. Tersine, değer dıran tekliflerinden biri olmustur. bir işçi birliğınin kapatılması bu hukıtlığı bizdedir. Gerçekten milletBilindiğı gıbı Çalışma Bakanlığının; zursuzluğu daha da çoğalmış bululerarası olçüde ise yarar bir taraf adı geçen kanunun 1 ve 8 maddele nuyor. larj olmasa bunlara hangi üniver rıne dayanarak. birliklerin. aynı ; ş Sendikalar. Bakanlıkla yaptıkları kolundaki işçilerin meydana getir temaslarda İstanbul İsçi Sendikaları j NADİR NADİ dikleri üyesendikalar kacarı ile ku Bırliğinin 1947 senesinotenberi faali Arkası Sa 3, Sü 5 te rulabikceği ve birliğe girişin, bendi ' Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Safiye Ayla ameliyat oldu Kıymeth ses sanatkân Safı\e A\ la, e\rvelkı gun Cerrahpaşa ha'îtanesme yatırılmış ve dün 1 ınci Cerrphî KlıTsşriî masuniyeti kaldırılan nıgınae bir ameliyat geçırmıştır Haber alaığımıza gore amelivat mu milletvekili dünkü duruşmada: vaffakıvetle netıcelenmıçtır Sanatkâ«Zabıta bu zaptı sonradan rın sıhht durumu iyidir. Geçmiş oltutmuştur» dedi sun deriz Sırrı Atalayın durusmasına dün baslandı Arücara: 26 (• a.) M M V. Temstl Bürosundan bildlrilmiştır: Türk Sll&hlı Kuvvetlerınin 19S6 egitlm yılı çalısmalarından olarak Dogu ve Batı Anadoluda ihtiyat doğumlu personehn celp ve kış egıtlmlne tabi tu'ulmalarına ald olan (Alaca kurt) tatbikatı bugun sona ermlştlr. Evvelce tahmln edildifl gibi, bas»rıll tonuçlarla biten bu tttbtkattt, mukelleHer» ordumuzdakl ycnl sl'ah ve metodlar üzerinde çalışma lmkânla rı verilmiş. yenl bllgıier ögretllmış ve çeşidlı kıta tatblkatlarile kı? sartları altında savaş güç'eri pekleştlrilmlstir. Arkast Sa. 5, Sü. 2 de Seçimlerin öne alınması rivayeti ve muhaiefet Izmir 26 (Telef<ınla) Bundan biı müddet once ödemışte yaptıgı siyasi bir konuşma 5iraMnda hükumetın mare\1 çahsıyetını tahkır ettigı ıddn«ile hakkında dava açilan ve aynı konuşmadan dola\ı teşriî masuniypti kaldır:lmış olan Kars C H P mebusu Sırn Atalayın dunjcr^^ın:» h i^ııı ^'^rnış Arkası Sa. 5 Sü. 7 de Bayarm doğu seyahati Cumhur Başkanı yılbaşuu ge^irmek üzere Diyarbakıra gidiyor Dtyarbakır 26 (Telefonla) Bugün vılâyetten s'dığmız bir habere göre, Cumhur Başkanı Celâl Bayar yılbaşını geçırroek uzere pazar guru şehrııri'ze gelecektır Celâl Bayar şehrimizd* ksldıgı muddetçe kendısıne tahsis edllen Kız Sanat Enstitusunde ikamet edecektir Cdmhur Başkanmm Urfa ve Mardin şehlrlermi de ziyaret edeceği bildiriL mektedır. İşçi sendikalarına dair kara? huzursnzluk y arattı Milletvekılt seçtmlerinin one alınacağı yoiundaki rivayetler. şehrimiz sl yasi çevrelennde geniş akisler yarat. mıştır Bu mevzuda dün kendlsıle goruştu gümüz muhtelıf parti mensubları çeşıdll beyanlarda bulunmuşlardır. C H P 1 başkanı Avukat Muhlis Sır 1 Anka>a 26 (Cumhuriyet Teleks) mah, kararı daha onceden duymuş ol duklarım; Ünıveraıte üstunde bir 11 HuTİyet Partisi grup başkanı Prof mî müessesenln kurulmasmı, Muha Fethi Celıkbaşın teşriî masunıyetlnln lefetin soruları uzerlno iktidar partisi kaldırılma»! hususu"dkı Başbakanlik mebuslarının Mecllsi terkını, Aydın te7k»re'd. Büvuk Millet Meclisine veril DP kongresmdek! konusmaları da | m'S ve Arayasa ve Adalet komisyonkararla ilgiH gordüğunu sojllyerek de I larmdan kurulan muhtelıt kcm'syona mlştir kı: «Her medeni memleketde, hsvale edilmiştir Ayrıca C.H P Malatlüzum gorülÜTice. seçini yenilemek ya milletvekili Mehmed Zeki Tolunakabıldir Iktidann bu kararı gecikme yın teşriî masunıyetinin kaldırılması. den alması, kanaatimce kendi men nı mutazammm diğer bir Başbakanlik faatlerine de en uygun olanıdır» tezkeresl de avnı komisyona sevkedılC H P il İdare kurulu uyelerlnden mış bulu"maktadır Oguz Oran ise, seçimlenn one almma Her ıki tezkere de muhtellt komisyo sroda sebebler ve işaretler olduSunu; nun. onumuzdekı, gun'erde yapacağı Arkası Sa. 5 Sü 4 te toplantıaa muzakere edllecektır Felhi Çeükbaşın teşriî masun?ve!inin kaldırılması isfencü ÎSTANBUL METROSUNDA IŞLEYECEK VAGONLAR îstanbul Metrosurru inşaya talib Fransız füması mümessillerile hükumpt nıakamlarımız arasmdaki temaslara Ankarada devam edîlmekt»dîr. Evvelce de yazdığımız gibi, Istanbul Metrosu, lâstik tekerlekli vagonlar sistemine göre kurulacaktır. Resimde, Pariste kullanılmakta olan bu tip lâstik tekerlekli bir Metro vagonu göriılmektedir. Lâstik tekerlekli arabalar daha rahat bir yolculuk ve üstün bir sürat sağlamaktadır. ^ Doğu ülerinde Hiltonda çocukların kıs siddetlendi KıbnsınTürk liderleriıtin Ankarada dünkü temasları Fs^ıl Küçük ve Faiz Kaymakîngiliz Büyük Elçisile görüştüler Ankara 2« (Telefonlp) Kıbrısm üTk lıderlerındpn Fazıl kuçük ile j F&ız Kaymak ş<jhrımızde temaslarına ' devam etmektedırler. Bu cümleden olarak iki lider bu akşam saat 18 30 da Ingılterenın Ankara Büyük Elçısi sir James Bawker'i sefarette zivaret etmışler ve Kıons meselesi üzerinde gorüşmüşlerdır Bu ziyaret esnasında yeni Kıbns Anayasa Tasarısının da bahiF konusu eoıldigı anlaşılmaktadır Lefkose 26 (A P ) Dün kalabalık Arkası Sa 5 Sü. 6 da Diyarbakır 26 (Telefonla) Dün şehrlmiz ve dolaylarında hava birdenbire bozmuş, dvar dağlara fasılasız kar yağmıştır Bu arada şehrımlzden Bu baloda çok şık anneler, 800 lira maaşlı dadıgeçmekte olan iki Iran askeri uçagı bu hava muhalefetı yuzunden mecburt inış lar, kapıda bekliyen Cadillaclann şoförleri geç yapm.şlardır Aldığıra habere gore saatlere kadar bol bol eğlendiler! Mardinin Seyhan mıntakasında iki oduncu dasda kurtların tecavuzune uğrayıp parçalarmışlardır. Ayrıca BıtliDün oğleden ıtıbaren Hilton'un ö mobılden mdırd.ler. Hal. doşelı aalo sin cıvarla ırtıbatı bir aralık kesi'miş. nünde duran otomobillerden üç, beş se de karayolları maklnelerının faaliyaslannda. papiyonlu kuçük beyler zıplaya zjplaya ınip salona girdıler yeti netıcesinde dvar vılâyetlerle irtlEu küçütî beylerin. hanımlann yan batı tekrar temın edilmiştir. indıler, ellerıni uzatarak tuvaletlı ve kendi vssıtHn ol=n h ' n ı m l a n " t " "a. 5 Sü. 3 te yeni sene balosu! .. . ..... Mardin havalisinde 2 oduncu kurtlar tarafından parçalandı N Rusyada filozoflar sert bir ihtar aldılar Moskova parti teşkilâtı da üniversîtelerde başkaldıran talebeleri «yola getirec^k» tedbirleri hazırlıyor (Yazısını 5 inci sahifenin 8 inci sütununda bulacaksımz) Poîisten kaçarken polis arabasına bînen kadınlar Ahlâk zabıtası memurlan dün sabaha karşı Yeniköyde 3 otel basarak 15 çiftı uygvrasuz vazıyeHe. 27 kadını da müşten beKerken ele geçlrmişlerdir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Hiltonda cocuklar için tertib edilen baiodan iki goriınüş •)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog