Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

.•V <«• " O K T A Y R İ F A T Yepyeni bir anlayışla yazdığı son şiirlerini PERÇEMLİ SOKAK adh kitabmda topladı. fiatı 100 kuruştur. YEDİTEPE YAYINLARI P.K. 77, İSTANBUL 32 nci yıl sayı 11.644 u m h u r i yet KURUCUSUî'TONtrS NADİ Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 224298, Yazı Işlen: 224299, îstanbul No. 246 Telgraf ve raektub adresi: Cumhunyet Lstanbul PosU Kutusu Matbaa: 224290 ömer SevfecMin KülHvah: 10 \ ©K T A Çarşamba 26 Arahk 1956 (Bugüne kadar nesrolunmamıı hikâyeleri) Külliyatın diğer dokuz kiUbı: İlk Duşen Ak, Yüksek Ökçeler, Boraba, Gizh Mâbet, Asıhadeler. Bahar v« Kelebekler, Beyaz Lâle, Mahcupluk İmtihanı, Dalga. Beher kitab 100 Kuruştur. Ahmet Halit Kitabevi Seçimlerin 1957 de yapılacagı rivayetleri Rivayetler böyle bir karar olmadıgının söylenmesine rağmen gittikçe kuvvetleniyor Dokunulmazlığı kaldırılan mebus bugün muhakeme edilecek Izmir, 25 (Telefonl») Bundan bır müddet önce Odemışte yaptığı sıyasî bir konuşmada hükumctin manevî şahsiyetinı tahkır ettıği iddiasıle hdfckında dava açılan C H. P. Kas miiletvsltili Sırrı Atalayın diıruşraaS ı m Atalay sına yarın saat 10 da Ödemiş Ağırceza mahkemesınde başlanacaktır. Mezkur hâdise dolayısile tesrii masuniyetı kaldırılmış olan Sırrı Atalay şehrimızde olduğundan yarınki duruşmada bızzat bulunacak ve kendisini C. H. P Kars milletvekıh Alı Yeniaras ıle bir çok îzmir avukatı müdafaa edecektır. Hrutcef Kıbrıs anayasası için 5 cepheden tetkikler Hükumetin tetkiklerine katılacakları ve Ankarada ikametlerini uzatacakları anlaşılan Kıbnslı liderler dün Bayar tarafından kabul olundular Ankara 25 (Cumhunyet Tel«ks) Turk hukumetı, geçenlepde Av»m Kamarasında açlklanan, Lord Radcliffe'in, Kıbrısa verilecek anayasa tasansı hakkında, tetkikatına devam etmektedir. Tasarl, askeri, siyasî, stratejik, iktisadî, kültürel zaviyelerden madde madde inceleıunekte ve görüşümüz tesbit olunmaktaâtr. Bu arada, öğrendığimize göre, bir kaç gün evvel Kıbrıstan şehrimize gelen Türk liderleri, Faiz Kaymak ıle Fazıl Küçük de bu incelemelere i$tirak edecekler ve Kıbnstaki şartUr hakkında alâkahlara etraflı izahat verecekierdir. Bu itibarla, her iki liderin Türkiyedeki Ikamet müddetlerinin Arkan Sa. 5, Sü. $ te Ankara 25 (Cumhuriyet Teleks) Milletvekili seçim lerinin 1958 yerine 1957 yılında yapılaeağı hakkında çıkan söytentiler gittikçe kuvvetlenmektedir. Hattâ, bu sbylentiler sırasında seçimlerin 26 tnayıs tarihinde yapılacagı dahi ileri sürülmeğe başlanmıştır. Resmi nterciler bu söyelntilerin doğru otmadığuu bildirmekte ve seçim masraflan için 1957 bütçesine tahsisat konulmadığına işaret etmektedirler. Bu bakımdan biz yainız söylentileri kayd ile iktifa ediyoruz. Sovyet liderleri boğuşuyor Zukofun. kendi ve Hrutçef gibi Stalin aleyhdarlannın kellelerini kurtarmak üzere Molotof ile Kaganoviç'i temizlemesi bekleniyor Wa»hıngton 15 (R ) Bırlesık Ameıka baskentine birkaç kanaldan gelen istihbarat raporlanna gore. Sovyet Rusya împartorlufu sallantT halınde Hayreddin Erfcmen D.P. Grupu Başkanı Ankara 25 (aa.) Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanbğından bildirilmiştir: Demokrat Parti MecKs Grupu bugün saat 15 te Reis Vekillerinden Manisa mebusu Muzaffer Kurbanoğlunun Başkanhğında toplanmıştır. Dr. Namık Gediğin DahiKye Vekilliğine tâyini dolayısile açılan Başkanlık için yapılan seçim neticesinde Giresun mebusu Hayreddin Erkmen Demokrat Parti MecKs Grupu Başkanlığuıa seçilmiştir. Belediye Nedisinde içtima tâtil edildi, fakat sonra gene toplamldı SuUr Idaresi bütçeci görüşiilürken mikfârle bir üye arumda münakaşa çıkh, içtimaın tatiline lüzum görüUü. Fakat bu sırada Vali geldi ve züler çalınarmk üyeler toplantıya çağırıldı Beledlye Meclltl 2 nci feTkalide top lantı devreslnln 3 uncU içUmaını dün u.at IS d« ba«kan Tekillennden Perzan Arasın nyuettnde yapmıştır. Blr evTelkl oturuma aid zabıt hülaâaiinın okuoup kabulünden wnn gundeme geçılmlstlr. Muteakıben I E T T Idareslne murakıb scçrml ya pılmıs adaylardan Ismall Özls ve Meh med Gürpınar kazanmıslardır Bu ara da Belediye tuıUlırmdı 1957 yılı meccanl aeyatıat pa»o!arının tcvzli hu susunda makama ızabat verilmiftlr Tenkidler Kıbnsa dair Türk tezi 19 devlet Hariciye Vekiline izah edildi Merkezi ve Cenubt Amerflcay* Sfiden heyetimiz başkanı Türk tezinin semapti ile karşılandığuu söylüyor Kıbrıs meselesinin hakıki veçhesinJ ve bu husuitaki Türk tezini merkezi ve oenubl AmerOca meraleketleri umuml efkârına duyurmakla vazüelen dirilmif olan ve dün sabah Ankarsy» avdet etmis bulunan Türk heyetinia reisi Muzaffer Göker, uçağın Yesilköydeki tevakkufu sırasında bu seyahat hakkında kısaca malumat vermiştir. Arkası Sa. 5 Sü 2 de Mısır, Telâviv, Londra ve , . Paris'ten tazminat istedi u,. bugün dlŞ dliruma Birleşaiş Milletlerde, Gazze bölgesi için aid sorular var~ plebisit yapılması hususunda hazırlık görülüyor Arkası Sa 5 Sü. 2 de Mılletler. J*«wYork 25, ıRı Mısır. dün »k#»m Blriefmia Mllletlere btr k ı n r luretl «unarak. InglltcK. Pranıa re IuaeMen Mısır topraklarında gtrt?tıVlerl asKeri h»r««*l dolayıslle »zmınat ıactmUUr. Ka rar «uretınde »skeri hırekitın. Mı•ırda ctn it mal kifbma •ebtblytt Terdıgı bildlrilmektedlr Aynca. Mııırın ujrmdıjl agır kayıblatı t«abltl İçin gereklt htzırlıkların japılmaaı Bırle* mlt Mllletler Gene) Sekreten D»g Hunmankjoeld'den rlca edılmektadir. Bu arada İnsllterc, Pransa re İtn«Iln SÜTey» Kaaalmın tıkanmaaına T« teyrüseferln aka&masına sebebljet verdtklerı lddla edilmektedlr Siiveys Kanahnın tefnizlenroesi Kahire 25 (R) Mlıır Sıireyş Ka Arkası Sa 5 Sü. 4 te Ankara. 25 ıCumhunyet . Telekı) Dıç politika hâdlselerlit ıLikalı olarak. geçenKrdc Meclis Bafktnlığına tefdı fdllen üç »yrı »oru bnergesl, Meclısin yarınkı gündeotlı» Ithal edllmiftir Btlindl^l gibl. bunlardan bıri Hur P Bursa milletvekıll Dr. Ibrahlm Öktem, birı CMP Kırşehtr milletTekllı Ah Hristiyan âlemi Noel yortusunu kutladı Liibnan bir Suriye Arkası Sa. 5 Sü 5 te notasını reddetti Şamda askeri idare, hükumeti devirmeğe teşebbiis ettikleri iddia olurtan 47 kişinin avukat tutmatafma mâni oldu Beyrut 23, (R) Bugün burada açıklandıgına göre, Suriye Lübnana bir nota gondererek Lübnana lltlca eden 10 Surıyellnln derhaı, iadesinl iatemıatlr Ltrt>nana lltrca eden Surı. yelller araaında eckl Bakan. Aclret re1*1, milletvekill ve yuk«k »ubaylar buiurunakudır. Bıınlar. Surlyede hükumeti dtTlrmege <tesef}büs (uçu ıle ıtham edılmektedlrler nive dtldıglne gor, Lübnan Suriyenln taleblnl reddetmlştir Dlğer taraftan öğrenlldlgine gore. Surlyede hukumetl devirmege te«ebbtıı ettıklerl lddıa olunan 47 kışlnln muhakemelerlne ocak aymın lptidalarında. ba»lan«caktır 47 sanıgın müdafaalarını üzerlertne almak ıatlyen Surlveli tanınmış . arukatlar, askeri tdare taflafından tehdlt edllerek bu nlyetlerlnden yazgeçirılmlşlerdlr Suriyede, Sabrt El Assalinln latifasi üze rlne başgisteren kablne buhranı halâ devam etmektedir Yenl hüiumetln kurulmam yolunda. her hangl bir ilerleme kaTdolunajoamıştır Rusvarla hiçbir tören yapılmadı, Macaristanda Kardina) Mindzenty âyini Amerikan sefaretinden idare etti Sular İdarednln 1957 yılı bütçetl hakkında bütçe encUUmeol mazbatau okunduktan sonra muzakeresine g« çllmiftlr Soz alan üyeler «aat Te boru darhgmdan «ıkayet ettnlşlerdlr Bır üye Patttı sebeke amlrlnin erorlndeki Jipl tıususı bnsmetlcrda kull*Bdı£ını lddıa etmts, hatta scbze alıs verlsl, çocugunun okula gidlp gelmesl ve av partlterı glbı («lerde hep bu Jlpin Istlraal edlldlglnl ılerl surmüstür. Bir baska Uye Ratköydekl eeşmelere aro sozl* su nakltdlldlginl bellrtmlstlr. Muzakereler aıratında Hlltonun havu zu da bahis mevzuu edllmıstlr. Blr izâ Hiltonun yüzme havuzunu susuz bırakmamak lçtn Sular İdaresinln Şı« II ve cıvarının tuyunu ke3ti*tnt soy. Cemi adamları israrediyor Sendika Başkanı: «Hakkunua vermedikleri takdlrde 2 gün sonra, 8 saatlik mesaiyi müteakıb jemileri terketmeterini adamlalarunıza bildirdik» diyor Türkıye Geml Adsmları Sendlkuısın, son VtkUler Heyeri karmrnam««l ıcabı olarak, Şehlr Hatlan İsletmect gemilerlnde çtlısan penoDelln tasla. meral verllmedlgl takttrde razlfeUrlni g u ı t çalısmayı mütaakıb bır»ktırılacakları volundakı k&rar Uzerlne, ı Denizcıllk Bankuı ümum MUdürlU. gu allkalı erkAnı dün soyle demlstir: < Geml Adamları Sendlkası sayet blr bak taleb edlyorsa, busu Bolge Ç« hsma MüduıiügU kanslı Ue elde ed«blllr. Bu taktlrd* blz de hakem mevkllnde olan bu merclin kararların» tabUtıle uyarız Teni bır ıkramiye verllmesl mükeiîeflyetl altında bulonmuyoruz. Eaasen l&zım gelen tediyalı da yaptıi • DenlzclUk Bankaaı Makamlarınm bu kararlarına karfilık, Türkıye Ge. Dünkü toplanbda öyeler mkzakereleri takib ederlerken Londra, 25 ıRAPAA I Noel yortuıu/bugun Ru$ya harlç butun Hıristıyan âlemlnde gtrek umumi gerek huıust dinl törenlerle kutlanmıştır Ru»yada dtnl âylnler yapUmamıstır. Arkası Sa b Su 3 te «Bu Karaosmanoğtu, başka Karaosmanoğ!u!» tzmjr 25 (Telefonla» Vıliyet M « lısınin dunku oturumunda çok entere. san bir hadıse oereyan ebnıştır EhJı vukuf ltsteleıl okunurken Lutfl Kara oemanoglu adındakı bir namz«dın ıs Eüiinönü tatirleritıin Idam edilirken kuracakları yeni çarşı 3 lira alacağını batırlayan katil Arkası Sa. 5, Su. 1 de Dünkü kooperatif umu mî heyeti toplantısı hararetli oldu, evvelcc ta hsia edilen arsanın daha müsaid olduğu ileri sürüldü Arkast &a 5 Sü. 3 te KırklareKnde asılan katil ya£lı ipi başkasınuı jardımı olmadan boynuna geçirdj Kırklareb 25 (Telefonlai Vılâyetımız halkından ve 1,5 sene evvel Ley lâ Kıp ısımlı 7 yaşındaki bır kız çocuğunu tecavuz ettıkten sonra boğarak oldiıren Hüseyın Dikiz, bu sabah »aat 4.50 de idam edılmıstir. Arkan Sa. 5, Sü. 5 U Deniz Altında Mücadele Hayvan murebbısi Ross Allen (Sa|da) ve televızyon yıldızı Marlın Perkins denız altında biı su, yılanınm nasıl yakalanacağım göstermek üzere bir tecrübe yapmışlardır. Dunyanın en büyük su yılarlanndan olan Anaconda çeşidi Guney Amerika sularında bıdunmaktadır. Su altında çekilen yukarıdaki resimde, kurbanlannı sıkarak öldüren bir su .yılanının yakalanışı görülraektedır. Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Hitlerin Film Şefi idim! Liman Von Sanders Paşanın şehrimize gelen torunu Curt Berling, gazetemize Nazi şefleri arasında geçirdiği senelerin hikâyesini yazdı Sanat bayatının en buvuk kısmını Alraanvanın sâşialı gunlerlnde Hitlertn «fıltm şefı» olarak geçirml? bulunan Alman fıllmclal Curt Berllng şeh rlmizde bulunuvor Curt Berling ton'uşurken «oz KHltlere» gellnce gosleüünku duruşmada Fatma Karasu cinayeti nasıl işlediğini anlatıyor rı dalıyor ve Hayır artık eakl günlere donmek hifızamla. hitıralarımla dahı.dönmek Istemlyorum» divor Ken dısı Turklyenın çok ivl unıdıgı'Llman Van Sanders Paşanın. torunudıır Memleketimizde buyuk babatin& | «ıd hâtıraları toplamakla meşğul, Aj.ı nı zamanda harb sonrası Alman Ft ' llmcılığmden Türkiyeye numunejer vermek ıstlvor Berlıng'le konusuTkpn »oz donup dolaşıp rçene onun ' enteresan hayatma ve hâtıralarına | gelivor Muteakıb buluşmalarırhıza '»ıS »ık bu mevzu tekrarlandıkça aynı Israrı gosteren 'Curt Berllng.Nih^yet: « 1933 den 1943 senesıne kadar Hıtler'in Fılm ^efı sıfatıle çalısmış Dün duruşmasma başlanan Fatma Karasu, damaolmam sızı haklı olarak" tahrik cdîyor Bu on sene zarfında çımdı düsünüdım ve onun dostunu nasıl öldürdüğünü anlattı y r u m da bir asır yaşamış kadar ve «azab içerisinde değilim» dedi çpsıdlı ve mficadejelı bır hayatın girdablanna katıldım Dunyanın mukadderttına hukmetmış ınsanlarla beraBundan bir kaç ay «vvel Kadıköy dünkü durupnada samım arasında ber çalıstım. Bıiıjorum hepsı çok Curt Berling mu harriritnizle konusuyor de Yeldeğırmenınde damadı Ibrahim sanık Fatma Karasunun kızı Sevım enteresan hâdıseler ve tarihin karapIık noktalarna aıd birer ısık olacak' bü;tün bunUrı töz veriyorum sizin I vatını «Cumhunyet» e yazdı Bu kısa Yalçınla damadının dostu Ayser Oz Yalçm da bulunuyordu 3 müdafi ve Marf^m kı hu kidar ı^rar *>ciıvor9Un*" evetenıze vazacagım» ddt | T a z ı serisinı bugtınden itlbaren iklnci bekleri ayru yatakta yatarken taban 1 müdahil vekilinin hazır bulunduğu Cur* Berling «özunde durdu te ha s*hıffmi?ri~ hul<rk^ınız H D. H D. cayla öldüren Fatrna Karasunun du dünkü duruşmada önce sanığın hüvii? ulkınız ruşmasına dün saat 15 te 3. Ağır Ceza yeti tesbit edilmiş, bilâhare Kadıköy mahkemesinde başlanmıştır. Kalaba sorgu hakimliğinin son tahkıkaün afak bir meraklı küflestnm takib «ttiği Arkası Sa. 3. SU. 6 da Eminönu Tacırleri Çarsı Kunna Kooperatif şirkeü umumi heyeü dun saat 14 t* Ticaret Odan ialonunda fevkaJide br toplanü yaparak Emınonü Unkaparu istünlâklerıle ilgılı mevzuları göruşmuş ve Beledıyece kendüerın* teklıf edılen arazi hakkında fıkır teatisinde bulunmuştur. Bılındiği gıbi Balıkpazarı âcil istim lâk ameliyesine tâbj tutulduğundan buradaki tuccar ve esnaf oldukça zor duruma düşmüş, bir kısrru barakalara nakjetmis, bir kısmı açıku kalmıştır. Verilen izahata gore evvelce Hal civarında tuccara 8817 metrekarelık bir arsa teklif edümış fakat burası kısmen İs, Zıraat ve Yapı Kredı Bankasına satıldığından geriye ancak altı bin metrekarelık bır yer kalmıştır. Bunun uzerine uç gun evvel Rüstempaşa camii civarında 10200 metrekarelık bır yer gösterilmiştir. Ancak arazi durumuna gdre buraya 300 duk kân yapılabılecektir. Halbuki 8817 metrekarelik arsanın vazıyetı daha musaid olduğundan buran 350 kadar dukkân alabilecekti. Verilen izahattan ayrıca arsanın metrekaresine Bclediyece 2807 Ura istendiği, bu suretle yeni yerde dükkânların 130140 bin liraya çıkacağı anlaşılmıştır. Halbuki evelce gösterilen arsa daha musaid olduğundan buraya 7080 bin hra sarfıle dukkân yapmak mumkün olacağı belirtilmektedir. Dünkü toplantıda soz alanlar akıbetlerinden endişe «derek bu kadar parayı nasıl bir araya getireceklerini kimsenin düşünmediğinden şıkâyet etmişler, kendılerinın imara değıl, istımlâke aleyhtar olduklarını soylemis ler, bu sahanın temizlenmesinden memnun kaldıklarını, «ncak şimdi kendilerınj sokakta bulduklarını belirtmislerdir. Bır hatib de Belediyeye bin Uraya mal olan arsanın metrekaresini 2708 liraya satması doğru olmadığını belirtmiî, bazıları da ayrılan arsaya bina yapüması bej sene süreceğını göz önunde tutarak bu muddet zarfında ne yapacaklarını sormuşlardır. Bu arada Fahri Umur isimb bir üy« demistır ki: . Bıze 15 metrekarelik barakalar veriyorlar. Halbuki bu erzak pazarında günde asgarl 500 ton mal devredılir. Sonra gıda maddeleri çarşısı Arkası Sa 5, Sü. lde Mehmed Alrif Ersoy hâtıra pulları İstikltl Marsı sairı Mehmed Aklf Ersoyun o!umunun X^. yılı munasebetüe Posta. Telgrat ve Te. lefon Umum MudurlüSu t«rarından yeni hâtıra pulları bastırılmıytu. Değerı 20 kurus olan puller fıstıki yesıl. kahTe, bordo. gri vt pembe . lâcıverd renkierlndedir. Her birinden btfar mllyon aded basılmıstır. Bugunden ıtibaren tedavule çıkarıli' cılt olan pullarda salr Mehmed Akıf Ersoyun portresi ıle Istüclil Marsından blrer mısra bulunmaktadır. Yenl hâtıra pulları ayın 31 inci glinune kadar tedavulde kalacaktır Resimde yeni puîlardan birt görulmek* t«dır. İ.E.T.T. îdaresinin yeni tesisleri dün açıldı Kadıköy ve Üsküdar havalisiıtin bütün havagazi ihtiyacı karşılanacak Kadıköyde damadını öldüren kadınıtı dün idamı taleb edildi Peter lsminde bir Rumen hava «ubayı bundan bir ay evvel, Rus yapıu blr uçakla Çorlu hava meydanına ine rek hürriyeti »eçmlstir. Mültecl »ubay, Amerikaya iltica edeceglni «oyledlglnden kendisı Amerikan elçllik me murlarına tesllm edllmistlr Peter lfa deslnde «Ruslara karsı Amerikan hava «rdusunda vazıfe alıp çarpışmak istiycrum » demistir. Bir ay evvel iltica eden Rumen subayı Amerikaya gidiyor Başbakan dün de imar işlerile meşgul oldv $ehrimlzd« bulunan Ba^ıbakan Adnan Menderesîn rıyasetınde dun saat 16 30 da Imar Komısyonu üyelermin lçtirakile blr toplantı yapılmıstır. Toplantıda Istanbulu ilgilendiren hnar mcseielerl ühii(B Otobüs carajı yanınd» açılan Işçi binalan (Ya*%m 5 mei Hâtıraları bugün ikinci sahifemizde bulacaksınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog