Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayı 11.643 u mh u r i yet <areucusu:Ytımıs NAD! Telefonlar ümum! Santral Numarası 224298, Yazı I s > n 224299, îstanbul No 246 Telgrai ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posta KutusuMatbaa 224290 ÇANKAYA t t 1 :• BAKKALİYESİ BIRÎNCI NEVI ERZAK UCUZ FIAT IYI SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakıkl TAŞDELEN Memba Sulart Daıml olarak temin edüır. Şı«li, Kuçukbahçe So No 2 (Ataturk Müzesı ıle Hastahane durağı arası). Tel 48 13 44 ı ;. Sah 25 Aralık 1956 Yunan radyosu bizi tehdid ediyor Atinaya göre, Kıbrıs taksim edilirse Lozan ve Montrö andlasmaları altüst olacakmış! Ûrdiin, bizimle münasebeilerini tekrar gözden geçirecekmiş B«yrut 34 (R) Kahıre radyosu bu akşamkı neşrıyatında, Ürdunun harıcl ıslerı tedvıre memur Devlet Bakanı Abdullah El Rımavıye atfen verdığı bır haberde Urdünun Turkı\e dahıl olmak üzere, Arabların »leyhıne çalısan bazı devletlerle olan gıyasî munasebetlerını yenıden gozden geçıreceğını bıldırmıstır Dığer taraftan bıldırıldıgıne gore Israel . Ürdun hududu bugun Noel munasebetıle açılmış ve 1700 îsraellı Hırıstıyan, Kudusun Ürdun kesımm Suriyede tevkifler devam ediyor Bu mesele Lübnan ile Suriyenin araıını açacağa benziyor Antakya 24 (Telefonla) Bugün aldığım bır habere gore Sunve hükumetı kendısıne cephe almış bulun<»n mıllıyetçılerı takıbe devam etmekte ve evlerıı aramalar vap maktadır Bu cur n olarak Cebel Düruzun tanınmı ijevhlennden Hasan Paça El Atraş ın evınde de arama yapılmıç ve kendısi aramavn müteakıb tevkıf edılmıştır Resml makamlardan açıklandığına gore Hasan Pa;a El Atraş ın tevkıime sebeb evınde 400 bın Irak dınan bulunmuç olmamdır Dıger taraftan ?evhın oglu olan ve Cebel Düruz mılletvekıllerınden bulunan Z»yıd El Atraş da kütle halın de tevkıf edılen mıllıvetçılerle beraber daha önre cezaevıne gondenlmıç bulunmaktâ ıdi Ajnı haberde ılave edıldıgıne gore Lâzkrve mılletvekılle rınden bulunan ve (Bedevt Cebel) müstear imzası ile şıırler yazan Muhammed Sülevman E! Ahmed de oglu ıle bırlıkte Humus un Alevl kovle rınde hükunet alevhınde ve Bagdad Paktı Iehınde propaganda vaptıklan ıddıasıle tevkif edılmışlerdır Bunlann evı halen polıs kontrolu altında bulundurulmsktadır Tevkıf ed 'enlerın a«kerl mahke mede yargılanacaklan bıldınlmektedır LCBV\N ILE SLIÜIE ARrsıvD* ÇIKM4S1 BEKLENEN MESEtE Lcndra 24 (R 1 Su'i er"en «"l<"n Meclis Gelir Vergisi tâdüâtını kabul etti Asgarî geçim indirîmi nisbetinin yüzde 50 yemî. yoksa yiizde 100 e mi çıkarılması lâzım geldiği mevzuunda mühim bir tartışma oldu Ankara 24 (Telefonla > Gelır vergısı kanununun ıkı maddesınm tadılme mutedaır hukumet tasansı v» Hur P Kocaelı mılletvekılı Ekrem Alıcanın a>ru mevzudakı kanun teklıfı Meclısın bugunku toplanbsmda muzakere edildi Munakaşalar daha zıyade Ekrem Alıcan Mabye Bakanı Hasan Polatkan, komısyon sozcusd Sebatı Ataman ve kısmen de Mehmed Hazer arasında cere>an ettı Evvelce de bıldırdıgımız gıbı, EkrenJ Alıcanın teklıfı hukumet tasansmdan başhca ıkı noktada ayrıbvordu Hukumet tasansı mer 1 kanundakı geçım ıneurımının yuzde 50 Alıcanın Atına 24 (Hususı) Atına radvosu bu akşam (Kıbrıs proeramı) nda Turkı>e>ı tehaıd etmıştır Yunanlı tefsırcı bılhassa Kıbrısın Turkıye ıle Yunanıstan arasında taksim edılecegıne daır Londradan gelen haberler uzerınde durmuş ve şojle demiştır « Ankara ve Londra mustemlekecılerı şunu ıyı bılmehdırler kı Kıbrısın taksımı umıd ettıklerı gıbı onlar ıçın 1 târlı olmıvacaktır » Yunan radyosunun on dakıka devam oden bu tefsırınde Kıbrıs adasını taksı Arkast Sa S Su 5 te Arkast Sa 5 Su 2 de Arkast Sa 5 Sü S te Halim Alyot vazifesine başladı BasınYayın ve Turızm Genel Mudurlugune tekrar tayin edıldığını evvelce bıldırdığımız Dr Halim Alvot, dun Ankarada vazifesine başlamıştır Telefoto ıle aldığımız jukarıdakı resım, >enı Genel Muduru makammda sostemor Bütçe komisyonu dün iki gizli oturum yaptı Ankara 24 (Telefonlı) BMM butç« komuyonunun bu s*bshki toplantısında 1957 vılı butçe kanun l ı u n n uzerındekı rauzakereler« geçılmeden evvel BMM butçesınde munaksle yapılması hususundakl Usarı gönısulmuştur Bangonk a gtden heyettmıı» verllen harcırahın kıfsret etmemesı üzerın» yapılan bu munakale hakkında soz alan kotnısvon uyelerı munsJcalentn BMM butçesınde yapılmajmın dogru olımyacağını ifade etmıs.er ve UJ(1luk ettıtı husus dolaymle Dıs Ijleri Bakanlıiı butçesine d* aksetUnlme«lnl Noskovada Rus subayları teıtkid edildi Moskova 24 (AP) Mudafaa Bakanlığmm resmî gazetesı Kızıl Yıldız bugunku bır yazısında Sovyet ordusu subayları meyanında «Marksıst Lerunıst» teorıve karşı lakavd bır tavır gorulduğunu ve rejımın buna musamaha tdemıyecegıru» yazmış'ır Kml Y I M B funlan ilâve etrnıştır tBoyle bır tavır Tahım netıcelere yol »çabılır. Komuruat partısı butun ordu mensublarından, partı azası olsual veya olmasın, burjuva ıdeolojılerıne A r k a s t Sa S, S u . lde Jki Musevı, Yeşükoy hava alanında. uçak arkadaşlan Polonj»lı gazeteeı ıle konuşurlarken Arkast Sa 5 Su 7 de Sibiryadaıt kaçan iki Nusevi şehrimizde 18 yıl once Ruslar tarafından Sıbıryaya surulen ıki adam, tam 10 jıl taş kırdıklarını anlatıvor ve. «Hâlâ geçirdığımiz muthiş gunlerin tesın altındayus» diyorlar Macaristanda 200,000 kişi issiz kalacak Bartında bir katil idam edildi llâç darlığına karşı alınan yeni tedbirler Hakumct 2,284,000 dolarlık antibiyotik, 400,000 dblârlık ensülin getirUleceğini dün Mecüse bildirdi Arkasx Sa S, Su 1 de Gençlik mârşı Ankara 24 (TelefonU) Müü Turk Talebe Bırlığı bu (Genclık Mar$ı> bestelemnesı husuiunda hareketa geçmış saırlerımu; arasında marsın guftesının tesbıtı ıçın bır yarışma açılmıştır Musabaka netıcesınde gonderüecek şurler bır kıUb halınde neşredılecek, ayrıca derece alanlara muhteuf mukâfatlar venlecektır Şurlerı seçecek jurıde Devlet Bakanı Celâl Yardımcı Işletmeler Bakanı Arkatt So. 5 Su 5 te Bartın 24 (HuBUJi) Tarın sabaha karşı şehrimizde bır katll ıdam edhecektlr Bartın iazasınm Koae ko yünden Murad Sımuı u taammüden 18 Til evvel Ruslar tarafından Sı nan her ıkı Muspvının de vuzlerınden oldürmekten maznun Çanakçılar tobırvava sürülüp oradan bır kola\ını g»çırdıkJerı korkunç \illann ıztıra Tundsn Iamail Akkava nm ölumle ee.zaUndırılmaaına d»lr Bartın Ağır Cebularak Moskovava geçmeğe muvaf bını okumak mümkündü fak oUn ve bıUhare Demırperde dıRusyada geçen 18 \ıl hakkında her za Mahkemesınin Terdlğl karar katlşına çıkabılcn ıkı Musev ı dun S A S ıkısıne te\^ıh etttgunız soruyu N B yet kesbettlgınden yann sabah Infaz edılecektır uç.gı ıle şehrımızden geçerek Tela s<^le cevab'andırmıştır \ı\e gıtmışlerdır « Sıbırvada 10 yıl ınsan takatı Slbırvada kalan akraba \c arkadaş nın üstünde bır gayretle tas kırdık larmı düsunorek gazetecıiere kar«ı ^ekıngen davranan ve aıle ısımlerı 10 uncu Mİ fırar etmege muvaffak nın açıklanmasına musaade etmıven olduk a Mİ Moskovada kaçak dolas N B ve A F saat 23 sulannda tık Nıhayet demırperdenın dı?ına çık~bı!dık Takat hala, geçııdıgımız \eşılkov uçak >!anına ınmıslerdır Evvelkı gun Ankaradan gelen BasÜzerlerınde oldukça eskı elbıseler dehşet \e ıztırab ıçındckj günlerın bakan Adnan Menderes ve Devlet •esırı altında\ız» ve baslannda kurklu ka^ketler buluBakanı Emın Kalafat dun saat 10 30 dan 16 > a kadar Vılâyette meşgul olmuşlardır Bu arada Emın Kalafat, Valı Goka> Beledıye Reı<= muavını Sedad Erkoglu E T T Umum muduru Prof Kâmran Gorgunun de hazır bulunduğu bır toplantıja başkanlık etmı«tır Toplantıda ımar ve ıstımlâk ışlerı goz den geçırılmış ve gereklı kararlar alınmıştır İstanbul Kambıyo Mudürluğu bır yolcu teblığı Haber verıldığıne goıe Başbakan hazırlıyor; Turkıyenın pahalı bir memleket Menderes bır ıkı gun sonra Izmırc gıdecek ve Izmırm ımar ışlerıle alâolmadığı turistlere isbat edılecek Uugun gecesi bir facia Gerdeğe giren çift komurden zehirlendı, gelın oldu, damad koma halınde Başbakanın dünkii tetkikleri Ankara 24 (Telefonlı) IUç d»r. Iıgı merzuunda Kırı milletrekıli Ha san Erdofantn bir lozlu soruau muna »ebetlle bugun MeclUt« Sıhhat re Tıcaret Bakanlan lzahat verdüer Sıhh»t Bakanı Naflz Körez izahatında ıliç mevzuunda memleket lhtıyacının blr yandan yerh lmalit bir yandan da lthalitla karçılandığmı senede 20 25 mılvon lira olan memleket ihtlytcına mukabll bu Kne 22 miljon lıralık tabsis yapıldığını Te za hiri dar'ıgm bıraz da çok çesid'ı mar kalardan tlert geldıglnl herı »ürdu Tıcaret Bakanı Abdullah Aker de senellk ihtivaeın 25 mllTon hra oldu gunu Te bunun karjılanmasına çalı şıldlğım bundan bişka kıedilı lthâlitla 400 bın dolarl k ılic temln edıl digıni busunla entulin getirı'eceğinı Amerlkan Tardımından latilade oiuna rak 2 mılron 284 bin dolarlık antibıotık temın olundu£unu blldlrdı Soru sahibi Hasan Erdogan Uiç sı kıntuının gıttikçe arttığmı havatl mahivett«ki bazı ilâç.arın bu mevan da Btroptoraisin gıbı lllcların buluna madığını Tatandaşlarm ve doktorların muskul duruma duştu|ünu »ovlt dl Te vapılan tahsiser n ıTranaterli tah»is> olmııra temennl ederek bu suretle ihtiyacın karşılanabılecetini Turistlerin bozdurduğu döviz yüzde 400 arttı parasını nerede bozdurduğu tevsık edılmiş olacaktır \yrıca turıst ıçın bır geçlm sttandardı tesbıt edılecektır Turkvede bloke paraları ilanlar bunları kullansbileceklerdır Teblıg franstzca ıngıllzce almanca arabca \e ıtal>ancs>a tercume edıler"k konsolosluk ve ata'el klere gonder lecektır Ayrıca harıç memleketlerden 'emın ettıklerı gelırle Turkıvede ya?a>anl»rın da dovızlerınl bozdurma ş«killerı kontrol edllecegl anio= 'nıaktadıDOMZ fıatlan Sa. 5 Su Amerika Cumhur Başkan muavını Nrson, Av usturyada Macar multecılerı arasında Viyana 24 (R > Budapeşte ıadyosunun bıldırdıgıne gore, .»957 yılında Macaristanda 100200 bın kışının ışsız kalacagı tahmın edılmektedır Hukumet organının jazdığma gore bu sene Macaristanda ıstıhsal edılen komur mıktarında mıljonlarca ton eksıklık ka> dedümektedır Şımdı> e Arkan Sa. S Sü 5 te Turıst dovızl ıhdaiının tatbıkatta çok ıvl netıceler verdıgl turıstlern nakıd olarak bozdurduldan dovaz mık tarında \uzde 400 blr artış goruldugu bıMırılmektedır Bu durumu gozon ınde tutan I«tanbul Karobio mudurlugu bır yolcu tebl gı hazırlamaktadır Bundan maksad deb. loka] mekanızmasını ıslah ve bloke para arın normal vollardan transferını temlndır Bu suretle Turkıvenln haddı zatında pahalı bır meml»ket oliıadıgı turistlere ıspat «dilecegı glbı karaborsa ılç dö mucadele daha esaslı bır ^ola gırecektır Bu aada Turkıyeve gel"n tur 5*leı yanlarında getırdıklerı meblagı gırışte be\an edeceklerdır Turkij eden ayıılmaları esnasında da avnı şekılde bevanpame erecekler nden gerı goturduklerı para kontrol ve tutıstin Turkı^ede kaldıgı muddetçe Izmlr 24 (Telefonla 1 Dun gece Sokede vukj bulan bır hadıse butun kaza halkını uzuntu içinde bırakmıştır Henuz kurulmadan yıkılan bır vuvanın sakmlerınden gelınin olumu ve guvejm d« koma halınde hastaneye kaldırılmasıle netlcelenen hidıse şudur Soke kazasımn Kemalpaşa mahalle. sınde oturan Bınnaz Ozdogan İle Mu«İlmi konuşmalara polis gonderiMiği ve ıbm harrem Ozpolat dun gece yapılan muh teşem bir dugun merasıminı muteakıb adamlan hakkında rapor tanzun edildiğı yolungerdege gırmLşlerdır Sabahleyın gerek dakı neşrijat tamaımk asılsu ve mesnetsızdir» gelının ve gerekse guveyın aılesı efradı vaktın geç olmasına raptısn çı'tlerln dışarı çıkmadıgmı gorunce dı«Dahıhve \ ekâletı Vekılı Prof Hü ıım edılmış degıldiT şarıdan seslenmışler cevab aıamajınca sejın Avnı Goktürk» ımzasıle çu tek Hakıkatle asla alâkalı bulunmıyan bu neçnvatın Basın Kanununun 19 5 te Arkası Sa 5 Su A te zıbi aldık «Gazetenızın 22 12 1956 tanhlı nüs uncu maddesı hükmüne tevfıkan tekhasında llml Konferanslara polıs gon zıbını rıea ederım » denldıgı ve ılml araştırmalar yapan Tıirk ve Amerıkah meslektaslar hak kmda mahrem rapor tanzım olundugu volundakı neçnyat tamamıle hüâfı h«kıkattır llmî Konferanslara polıs gonderılmedığı gıbl ılml araştırmalar yapan Turk \e Amerıkah ılım adamlan hakkında da zabıtaca hiç bır rapor tan Feyzioğluna Iç Işleri Bakanlığının cevabı Abdurrahman Boyacıgiller 5 ay hapse mahkum oldu Ankara 24 (Telefonla) Mıll«t Partısının kapanmasıle netıcelenen davada partınm avukatı Abdurrahman Bov acıgıllerın hâkıme hakaret ettıgını ıddıa ederek, eskı Adalet B»kanı rahmeth Osman Şevkı Çıçekdağın dava açtırdığını ve bu dav» s o nunda verüen mahkumıyet kararmı Boyacıgıllerın Temyız ettıgını bılcbrmıştık TemMZin bozma karan uzerıne yenıden başlayan dava bugun oebeelenmıs ve Boyacıglller 5 ay hapıs cezasına mahkum edümıs, ancak bu eeza tecıl olunmustur Boyacıgıller, venlen malumata n«zaran bu kararı da Temyu edecekür. 63,5 milyon hayvana karsı 800 veterîner! Veteriner hekimlipniıı 121 inci kuruluş yıldonumü münasebetile dun yapıkn torende açıklandığına gore, Türkiyede 80 000 hay\anın sağhğı ve onVardan elde edilen gıdanın muayenesi bir veterinere duşuyor Ocak 1957 avı ıçinde borsada kayıdlı baslıca dov zlerin nazara alınması gereken orUlama flatları ılan edüm stır Buna gore Ingıl z hrası sabıt bırak 1mış dolar 280 den 280 59 a yuk«elülm ştır Arkast Sa 5 Su 4 te Korkanç bir uçak Amenkan Hava Kuvvetlennm yenı bombardıman uçagı B57 nın ılk fotografını burada gorujorsunuz Bu uçağa bır de gudumlu mermı ılâve edılmıştır «Bomarc» adı verden bu mermı ıçın ayrıca uçağa hıdrolık sıstemler takılmış ve rrermınm burnunu so ğutmak ıçın amonyak ve nıtrojen tankları konulmuştur Emeklı Sandığının tekbfi ıncelenırken Serkldoryan bloku dün satılamadı Bloka yalnız Emeklf Sandığı 15.624.000 lira ile talib oldu; istenen fiat i«e 25 milyon... Serkldoryan blokunun satışı dun > apılamamıştır Bloku satın almak uzere yalnız Emekb Sandığı bır teklıfte bulunmuştur Saat 15 te Daımî komıs>on uyelerınm ekserısının huzurunda zarf açılmış Emeklı Sandı 21nın Serkldoıjan bloku ıçın 15 mıhon 624 bın 1 ra teklıf ettığı nnla ılmi'tır Bunun uzerıne Daımı komısjon uyeleıı, Beledıje Meclısı tarafından satıs hususunda kendılerıne tanılan yetkılerı muzakere etmışlerdır Bıhndığı gıbı Beledıye Meclısı, Serkldoryan bınasının satışı hususunda makama yetkı verırken blokun 25 mıljon lıradan aşağı satılmamasinı ^art koşmuşlardı Bu ıtıbarla Emeklı Sandığı t^ıafından vapılan *eklıfın Arkası Sa 5 Su 6 da İstanbul Bo.gesı Veteriner Hekım vanl menşelı gidalar ıçın kurulan telerı Odası Turk vetenner Hekımlıgı sıslenn ve çalışmalannı anlatmıs bır kuruluşunu 131 vıldonumu munase sene evvel Kuruimus olan Türk Yapagı betıle dun Emıronu Ögrenci Lokalın ve Tıftık \nonım Şırketının Batu Orta ve Dogu Anadoluda çıftlıkler de bır toren yapmıştır kurmak volunda oldugunu sovlemışOda\a baglı 300 ujeden dordu Cahfornia Beledi^e Reisliginin clmak üzere 100 kadarımn haıırkadın tır Hatıbm bıldırdıgıne gore şırket, bu1 numarab namzedi Golden, lundugu torem saat 15 te Oda Baş harıcden saf kan Merınos ıthal edekanı Zühtü Sevgen kısa bır konuşma rek memleket dahılınde Tılrk tipi nereje gîtti ise ya zelzele, ıle açmıştır Mut=akıben Operator Ve Merınos kovunlan üretecek, Trakya ya numayış olmuş' tenner Salahaddm Özer ve Doçent bolge«ındekı kıvırcık kovun yapagıŞevket Yaşarcıl me«lekle ılgılı konuş larını ı=lah edecektır Avrıca m«mıSeyahatının boyunca her uğradığı malar vapmışlardır, lekettekı dığer hajvan ırklan »ırket şeh rde bır hâdlse oldu Meseli Tok. i ç^hşŞevket Yaşarol veterlner hekımli kanalı ıle «İ3h edi e ek >oda zelzele Hon Kong da numayış ğjnın vazıfelennı izahtan «onra hav Arkast i a 5 Su 3 te Sıngapuraa numayış Beyrutta zelzr>le'» Bu «ozleri dun şehnmızs gelen Amerıkalı Mr Mılton M Golden soylemıştır Mr Golden Californija Beledıve Reısl g nın bır numaraJı namzedi ajnı zamanda Amerıkanın tanınmı; avukat. larındandır Şımd ve kadar nuvekkıllffrı arasında Erol F vn Zsa Zsa Gabor Barbara Hutton Iran Şahının kızkardeşı Prenses Fatma bı 1 nmaktadır Fılmcılerle hukukî munasebetler sıra sında Mr Golden fılmcilık ışıne de el atmıştır Turklyede doğrudan doğruya sesli fltaa çekmek üzere bır «Sound Stage» kurmak gayesıle temaslar yapmaktadır Mr Golden Calıfornıya Beledrye Re. ısl gı ıçın kazanma şansının çok kuvvetlı oldugunu so>Hve ek Burada ogrendlgım bır kelıme\ 1 gene bu'aca "rkıvede \ eterınerl'jnn 121 uıci vılı munP'iebetıle »arfedivoıum . dıverek uzun bır «Indun vapılan tt.renHp iı>7iı bulunanlar saaal ah'o (ekmı;tır Ayağı uğurlu (!) bir Amerikah şehrimizde!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog