Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

"• * • u m h u r i yei 32 nci yıl sayı 11.642 KURUCUSU î YUNUS NADİ Cumhuriyet tstanbul Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298, Telgraf vt mektub adresi: Yazı Işleri: 224299, îstanbul No. J46 *** Sigorta poliçelerinlzi yaptırmadan e\n SEMİH TUĞL ya telefon etmekle neler kszanacağ öğrenebilirsinlz. X Tel: 44 18 97 44 60 96 49 20 H Pazartesi 24 Aralık 1956 Pasta Kutusu Matbaa: 224290 KABİNE E YENiSuriyedem J TAYINLER Dr. Gedik İç İşleri Bakanı oldu, Zorlunun Dış tşleri, Yırcalının da Devlet Bakanlığmâ getirileceği söyleniyor DT. Nanuk Gedik şiddetlend S olc u Irak'ın Mısır'a Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) |Bir müddettenberi vekâleten idare olunan İç İşleri Bakanlığma bugün, lAydın milletvekili Dr. Namık G«Jdik, yeniden tayin edilmiştir. Hahrlarda olduğu veçhile, NaImık Gedik 67 eylul hâdiselerini takiben İç İşleri Bakanlığından Istifa etmis ve yerine Etem Menderee tayin olunmuftu. Geçenlerde Etem Menderesin bu Bakanlıktan »hnarak Bayındırlık Bakanlığına tayin edilmesi üıerine, Adalet B« Arkast Sa. S Sü. 6 da Mühim şahsiyetlerin kiitle halinde tevkifi halkı kızdırdı, solcular aleyhine nümayişler yapılıyor Antakya 2S (Telefonla) Geten haberlerde bUdhildiğine före Suriyed» milliyetçi • solcu mücadelesi hmi bir safiıaya firmiştlr. BUhasta milliyetçi mfihim şahslyetlerie subaylann kiitle halinde tevkifi halk arasında solcular aleyhinde feoiş bir infial yaratmış, takib ettikleri politikada muTaffak olamıyan solcu Bakanlann tazyiki ile de Sabri Assali kabinesi istifa zorunda kalmıştır. Milliyetçi solcu mücadelesi kabinenin istiiasını müteakıb da durmanuştır. Aynca, bnpün de solcu unsurlardan murekkeb yeni bir kabine kurulması yolunda sarfedilen gayretlere karşı bazı protesto nümayişleri yapılmiîfar. Bu arada bir eok kişi tevkif edilmiştir. Bugüne kadar tevkif edilenler arasında şu mühim şahsiyeterin bulundoğu bildirilmektedir: Şam milletvekili ve sabık Bakaniardan Mtinir Aclani, Humus mOletvekili ve eski Cumhur BaşkanlanŞdan Haşim Attaîinin oğlu Adnan Artasi, sabık Bakanlardan Sami Kibare, Ceheldüruz milletvekiHerind«m Hail Sürur ve Ftmlillâh Cerbu, Doma milletvekili Adil Aclani, Se limiye avukatlarından ve Çiçekli zamanı milletvckillerinden Ali Haydar Şam avukatlarından Miinir Süleyman, Cebeldürüz milletvekillerinden Zeyyit Atras, e»ki Başbnkanlardan Hasan Hâkim, Şam Külliyesl mttdiirü Adnan Aidi, Cerire millenekili Abdülâziı Maslat, sahık Dıs İşleri Bakanı Feyzi Attasi. Jhtan^ Nuri Said Paşa: «Irak için neyin iyi, neyin fena olduğunu tâyine salâhiyetli Nâsır deği), Iraklılardır» diyor Londra 23 (R.) Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, bugün yaptığı bir konuşmada, Mısırdan Irakın işlerine kanşmamasını istemiştir. Nuri Said Paşa tlrak için neyin iyi, neyin fena olduğunu tayine salâhiyetli olan, Cumhur Başkanı Nâsır değil, Iraklılardır» şeklinde konuşmuştur. Başbakan, Nâsırı siddetle tenkid etmiş, Mısırlı dîktatörü trakın iç İşlerine müdahaleye tejebbüsle w ç landırmıştır. Irak, Bağdad paktımn üyesi olmaa Arkast S. 5 Sü. 4 te Haralarda yetiştirilen safkan Arab taylanndan bir kaçı Türkiyede Veterinerligin 121 inci yıldöniimü Türkiye<fe" •vetefîher ledrisafert* başlanmasuun 121 inci yıldöniimü münasebetile dün Ankarada ve Veteriner odan teşkilâtı bulunan yurdun muhtelif bölgelerinde törenler yapıl KomRİo dâvası! Askeri tiüim görcn Suriyeli Universiıeliler Şam sokaklanndan geçerlerken Bugün Eminönü Öğrenci Lokalinde bir toplantı yapılacak SON DAKtKA Bagdad 23 (T.H.A.) Bağdad radyosu bu geceki neşriyatmda Mısır dıktatörü Nâsınn âni olarak ortadan kaybolduğunu bildirmiştir. Bu habere göre Nasır ya hastalanmış veya idam ettirdiği subaylann arkadaşlarının her hangi bir hareketlnden çekindigi lçin saklanmıştır. Radyo ikinci ihtimalin daha kuvvetli oldugunu ilâve etmiştir. CtDDt BİR İHTİL.4.F Beyrut 23 (T.H.A.) Buraya gelen en »on haberlerden anlasıldığına göre, Mısır Cumhurreisi Cemnl Abdülnâsır Nâsır ortadan Moskovada yuhalanan kayboldu kızıl liderler Moskova Üniversitesinde konuşan Dış Işleri Bakam Çepilof da talebe tarafından ıslıklarla karşılandı Londra 23 (R.) Doğu Berlinden verilen resmi bir habere göre, Sovyet Rusya Dış îşleri Bakanı Dimitri Çepilof, Moskova Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada «ihtilâl aleyhtarları» ndan bahsederken, talebeler tarafından yuhalanmış ve ıslıklarla protesto edilmiştir. Şam: 23 (a.a.) Silâh kaçakçılığı ve komplo suçlarl isnadile mah kerneye verilmis olan 47 kişi hakkında askerf savcının iddianamesl dün neşredilmiştir. Başlıca iddia fudur: «'Iraklılar, İsraelliler ve « n peryalist Fransıı ve îngilizlerle anlasarak silâhh bir ayaklanma hazırlamak.» Iddianamede su tafsüât vardır: «Komplo, Mısıra Fransız, înglliz ve Israel tecavüzü vâki olduğu sırada mevkii tatbike konulacaktı. Bu sırada Israel Suriyeye hücum ederek Suriye ordusunu oyalıyacaktı. Ordu Israel ile meçgulken Suriye gerek İraktan ve"miîtır. Veterinef mevcudu itibarîl» ya Lübnaıjdtm," •î'airat ua denlaîen hücufKa ügffyScakfi. Suika«tçlen kalabahk bölge olan vc Trakya ler silâh v» para aldıklan Iraklıların yardımile Cebelidürüzde ve ile Marmara mmtakasını da içerisint Alevi dağlarınâa bir ayaklanma hanrlayaeaklajvjı. Bu suretle bi» alan îstanbul; odasınca bugün şeh taklidi hükumet tasarlanıyordu. Arkast Sa. 4. Sü. 7 de Iddianamede bundan sonra, komployu hazırlryanların muhtıllf hazırlık faaliyetinden bahsedibnektedir. Kabine buhranı devam ediyor Şam, 23 (THA) Sabri El Asali Hükumetinin istifa etmesi üzerine Suriyede başgösteren kabine buhranı devam etmektedir. Arkast Sa. 5 Sü. S te Amerikan yardımımn azaltılması isteniyor Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı, yardımın en iyi kullanan memleketlere, yapılmasma dair rapor hazırladı I Washington 23 («.a.) Temgilciler yardımlar da hib« de|ll Istlkraı tek! Meclisi Dıç tşlerl Komisyonu Başkanı linde olmalıdır. James Richard raporunda, Amerlve Demckrat Terr.silci James Rıchard ' Dış lîleri Komısyonuna sunduğu bir kanın diger bazı müttefiklerini 8rraporda, yabancı memleketlere ya nek alarak komünist blokuna dahil pılan yardımın aıaltılmasını tavsiye memleketlcre gönderilecek »tratejilı etmektedir. Bu raporda. Amerikan maddelere koyduğu ambargoyu kal(yardımımn sadece bu yardımı en İyi dırmasmı ve An.erikan hükumetinin bir şekilde tullanan memieketlpre «ptratejik ehemmiyetl kabul edllmi?» temin edilmesi. askeri yardımın ise, maddeleri ihtiva eden daha kilçük Müdafaa bütçesine dahil olması is bir liste hazırlıyarak, bu Hsteye göra tenmektedir. Aynı rapora göre. ya«nüşterek bir «mbargo» tatblk etmebancı memleketlere yapılacak iktisadt sini tavsiye etmektedlr. Arkast Sa 5 Sü. 3 te Aynı kaynak, diğer komünist partisi liderlerinin de muhtelif yer v t zamanlarda işçiler ve talebeler tarafından yuhalandıklarım ve ıslıklarla protesto edildiklerini kaydetmektedir. Bu cümleden olmak üzere, Sovyet .Arkast Sa. 5 Sü. 5 te I Atinanın Kıbrıs Amerikan basını Yunanistanm takib ettiği siyasetin «esef verici» olduğunu belirtiyor Washington 23 (A.P.) Washington Star gazetesi İngilterenin Kıbrıs için hazırlamıs olduğu plâna karşı Yunanistan ve adadakl Rumların tskınmıç olduklan tavrı «esef verici» olarak tavsif etmektedlr. Buna rağmen gazetenln yazdığına göre, bu plâna muhalefet edilmesi. esasen beklenmekte olup, bir «sürpriz» teşkll etmemiştir. ABANAYI KALKIND1BMA AbaGazete Yunanlılar ve adadaki Rum nayı Güzelleştirme ve Tanıtma Cemi yeti kongresl dün yapılmıştır. Resim. halkı, kayıdsız fartsız SelfdetermL. kongreden bir görünüstür. Kongreye dair yazı İkinci sahifemizdedir. Macaristanda kurulan temerküz kampları Rejim aleyhinde bulunanlar bu kamplara gönderilecek politikası tenkid ediliyor Emniyet İkinci Şube memurları İzmit 23 (Telefonla) Bu »kjam dün »abaiı Dolabderede, firar halinGebze il« Çayırova anuında fecl bir de bulunan bir katili yakalamışlartrafik kazası olmuştur. Şoför Yaşarın dır. Bu. 22 yaşlarında Tokadlı Ahidaresindeki (Gebze 35) plâkalı oto med Acun aciı^ıda biridir. büs. İstanbuldan İzmlte gelirken ÇaAhmed Acun, bundan dört ay evvel yırova virajında karşı lstikametten gel mekte olan bir yük kamyonu ile çarIzmirde, Bornovada bir inşaatta bepışnustır. Bu şiddetli çarpışmada 2 raber çalıştıkları ustası Celâl Kaleliyi kisi ölmüş, » u ağır olmak üzere 35 parasına tamaan feci şekilde öldüryolcu muhtelif yerlerinden yaralanmı?, müştür. Dün zabıta tarafından sorPortSaid 23 (R.) Tahliyesi dün her lkl araba da parçalar.mıştır. Yara guya çekilen Ahmed Acun suçunu tamamlanan Port Saidin Gar meydaitiraf etmiş, işledigi cinayeti şoyle ları ağır olan 9 yolcu Haydarpaşa Nüanlatmıçtır: mna bugün öğleden sonra yeniden mune hastanesine kaldırılmı?. diğer Mısır bayrağı çekilmiştir. Halk sevinc « Celâl Kaleli ile aramız açıktı. yaralılar İzmit hastanesine gstiriljniîtezahürlerinde bulunmuştur. Mısır tir. 5oför kaçmıştır. TahkikaU de\am Vak'a akşamı gene bana karçı küfürler savurmağa baçladı. Bu yüzden birlikleri de tekrar şehre girmişlerdir. edilmektedir. kavgaya tutustuk. Bir aralık elini Sokağa çıkma yasağı bugün sabah cebine götürdü. silâhını çekecek san j saat 6 da sona ermiştir. Port Saidde dım. Yerden kaptıgım büyükçe bir | hayatın normale avdet etmesi için kaya parçasile kafasına \urarak kenbütün tedbirler alınmaktadır. Port dimi müdafaa etmek istedim. Celâl Said dahilinde, gerekse bu şehirle yere düşmüştü. Bu suretle kaçıp oraKahire arasında telefon konuşmalan dnn uzaklaştım.» Ahmed Acun, maktül Celâlin cebinden 445 lira çaldıtekrar başlamıştır. Posta, telgraf ve gını inkâr etmiştir. demiryolu hizmetleri normale avdet Ankara 23 (T H.A.) Türk ve Irak etmiştir. Mısır hükumeti tarafmdan Katil, cinayoti müteakıb Erzuruma kuvvetlerinin Ürdünü istilâya hazır kaçmış. bjr mücdet orada kaldıktan îpşkil edilen bir memur grupu. Port . . . ' , ' Son zamanlarda tanzim' edilen landıkları, bunun üzerine Rusyanın sonra bir tufta evvel çehrimize gcl ! DA.JLU.. On V..j: Protesyonei U maçlarına dün devam edilg Saidin yeniden teşkilâtlanması için. C A H A . L I U . » her iki devlete birer ültimatom grn miştir. Dolabderede bir inşanUa çalı K a r a k O y H İ 8 y u a n i KaraJcöy meydanında yeniden çubugün Kahireden ayrılmıştır. Ayrıca. derdiği. Amerıkanın Türkiyeye naçi şan Ahmed. verilen eşkâl üzerine yerleştirilmektedir. Yukarıdaki resim, miştir D ü n k ü aç arda B Ş bugün Port Saidde işba$ı edecek Mıhatte bulundugu, Atdnan ?t;n'''rptin yakaJanmıştır. Katil. polis nezaretindf kurlar açllmakta, kablolar taşı 20: Beyoğluspor da Emniyeti 21 yenmiş lerdir. Yukarıdaki resimde Necdetin penaltıdan acılan cukurJardan birine elektrik kablosu yerleştirilirken çetümisür. Arkast Sa. 5. Sü. S te Arkan Sa S, Sü. lde tzmire jrrtnderiİT'ktir. yaptıjjı ilk Fenerbahçe golü «örülmektedir: (Ta fsilât ve diğer spör haberleri son sahifemizdedir:) Mısır askerleri dün PortSaid şehrine girdî Budapeşte: 33 (a.a.) Estlhlrl&p s! lokağs «ıküablleceglsı Noel y»p«blieeeglnl adlı gazetenin verdlgl bir haberden bütün i$çilerin titll Uftri etmiştlr. NOEL TATILINE GIDIYORLAR ingiliz Kraliçe i. beraberinde Valide Kraliçe Prerues Margaret ve öfrenildlSlne göre. Macarlstanda ye Takmda, Eadar'ın, lzlnıls «ilaiı taniden temerküz kampları kurulmu}Çocukhrı kuçük Prens ile Prenses olduğu halde Noel tatiU gecirmek üzere Londradân Sandringham'a git tur. şıyanların takib edilmesindm bll« Ta» nation istemekte ve bu suretle Kıbrı$ı m^lerdır. Yukarıdaki resimde Kraliçe ve çocukları Noel tatiline giderlerken otomobilde göriilmektedirler. Gazete. rejim aleyhinde 'bulun geçtlğlni ve komünist olmıyan unsur ları Ihtiva eden hükumet kuraeağını Yunanistana ilhak edeceklerinl aani duklanndan füphe edilen »ahıslarm söylemesl beklenmektedir. I tevkif edUerek bu kamplars ievkedlle maktadırlar» demektedlr. İngilterr v« Hükumet, lhtililden öncekl eionoi ceklertnl, ancsk. kampt» »lakonulma Türkiye buna karjı koymakta çok hak 1 müddetlnln »ltı »yı gecemlyeceginl mik duruma dönebllmek lçin 400 mil lıdırlar. Her üç tarafı d« çok yskınyon dolara Ihtlyaç olduğunu bellrtbildlrmektedir. mektedlr. Kadar'm gerekll iktisadt dan ilgüendiren bu meselede en emin Budapeşte karanhkta kalacak yardımdan bir kummm batılılardan hal tarzı, bu ıon plân veya bir başBuda.peşte, 23 (R) Bugün Buda temlnl lcab ettlğlne kani olduğu bll kası esas alınmak şartile bir »nlaşmapeşte radyosunun yaymladığı bir ba dlrtlmektedir. bere göre, başkentin en büyük eleknın temin edilmesidir. Anla$maya giGene Budapeşte radyosunun haber trlk santrall kömürsüzlükten faailyedecek her yol» muhalefet etmek hi« t!ni tatil etmlştlr. Şehrin yakında verdiglne göre, Kadar kabinesi lsyan bir |ey temin etmlyecektir. suçu İle itham edilen »endiks lldertamamen ışıksiî kslac&ğı tahmln lerlnln muhakemeslnde müşahia »ıolunmaktadır. fatile hazır bulunmık ıstlyen Oç İngl Bu »rada. Kadar hükumeti tsçil«r« IİB hukukçusuna T1Z« 7«rmeyl reddet Bir otobüs kamyonta çarDün sorguya çekilen katil yenl tavlzler Termektedir. Hafta tâtlll pıştı. 2 kişi öldü. 9 u ağır Arkast Sa. 5 Sti. 5 te ni blle kaldıran hükumet, Noel gece İzmit yolunda feci bir trafik kazası 35 yolcu yaralandı bir katil yakalandı suçunu itiraf etti Hayâl mahsulü, gülünç haberler heneroahçe, Beşıktaşı Zu Yendı m ı Fenerbahçe, e ik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog