Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇANKAYA BIKINCI NEVI ERZAK UCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakikî TAŞDELEN Memba Sulan Daimî olarak temin edılir. Şişli Küçükbahçe So. No: 2 (Atatürk Müzesi ile Hastahane durağı arası). Tel: 48 13 44 BAKKALİYESİ 32 nci yıl sayı 11.641 u m h u r i vet KURUCUSUrYUNUSNAD! Telefonlar: TJmuml Santral Numarası: 224298, Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Yazı Işleri: 224299, Istanbul No. 246 Posta Kutusu Matbaa: 224290 l Dr. HAYRİ ESEN ENJEKSİYON TEKNİÜİ Derı, adale. damar enjeksiyonlarmın en yenı teknik ve tatbikatı. ânzaları ve gıderılmesi hakkında müracaat edilecek tek rehber kitabtır. Bütün kitabçıiarda bulunur. Fiatı 3 liradır. Mevcudu azalmaktadır. fe V Pazar 23 Ara'ık 1956 İNKILÂP KÎTABEVİ Istanbul Sovyet gençliği R usyayı ü ü üzüyor PortSaid'de yapılan bir nüma>i$tc. Mısırhlann astıklan ottan mamul bir İngiliz askeri. Üstünde Nâsır'ın portresi görülüyor Mısırda işgal dün sona erdi Yazısı S üncü sdhifede r Sovyet basını Üniversite talebelerinin gittikçe artan siyasî faaliyetleriniıt parti idarecilerini derin bir hayret ve infiâle düşürdügünü yazıyorlar Moskova, 22 (a.a.) «Sovyetskaya Russia» gazetesinin bildirdiğine göre. Sverdlovks Üniversitesi Rektörü Profesör Çuvarof vazifesini ifada mesuliyet duygusunu kaybetmiş ve kendisile öerencileri arasınia bir manianm teessüsüne mahal vermiş olduğu için vazifesinden alınmıgtır. Gazete bu uzaklaştırma keyfiyetinin bu sırada üniversite çevrelerınde kaydedilen kaynaşmayla ilgüi olduğuna da telmihte bulunmaktadır. Aynı gazete üniversite ve gençlik teşekküllerinin toplantılarında öğrenciler tarafından yapılan demagojik beyanların mahallî parti idarecilerini hayrete düşürdüğünü kaydetmiştir. Ankara Elçisini geri çağırdı Maurice Fisher, dün uçakla sessiz sadasız memleketimizden ayrıldı KAHIRE MODASINA UYGUN BİR RESIM Sunye Cumhur Başkanı Şukrü El Kuvvetli, gonüllülerden müteşekkll mnkavemet (!)* ordusuna katılan mollaların silâh atlşı talimlerıni seyrediyor HOrriyet Partisi dün Israel hükumeti iki yaşına bastı Diğer taraftan «Komsomolskaya Pravda'» gazetesi de Harkof Üniversitesinde buna müsabih hâdiseler cereyan ettiğini bildirmekte ve «Üniversitelilerin gittikce artan siyasî faaliyetle'rinin. üniversite, parti ve gençlik teşekkülleri idarecilerini gafil avladığını» ileri sürmekte ve bu arada demagokların sözde ihtilâlcı bir maske takınarak faaliyetlerini gizlediklerini iddia etmektedir. Nihayet «Sovyetskaya Kultura» gazetesi Fikir İşçileri Sendikası Merkez Komitesinin son toplantısında, «partinin sanat sahasındaki idarecilik vasfı prensipine kargı» gittikçe artan hatah tenkidierle şiddetli bir mücadeleye girişmeyi kararlaştırdığını haber vermektedir. Karaosmanoğlu Telefontn CUMHUKİYET: Ankara t»tanbul dün konuşurken Karaosmanoglu Ankarada yaptığı konuşmada "seviyeli miicadele,, ye devam edileceğini söyledi «Meclis Grupumıvz bugüne kadar Millet Meclisine meçhul bırakılan dış politika meselelerini de garb demokrasilerindeki anlayışa uygun olarak millet kürsüsüne getirmek azmini devamh surette takib edecektir> ier olmak mana ve degerlnl balzdlr. "Hflnrlvet Partlsl, ^î»rt re demokrat ulkelerln bu müfterek »nl»yı»ını kenid varlıgmda ISyıkile temsll etmek şuuruna sablb bir teşekküldür. BİR SENELtK BtLANÇO Bu sebebledır ki, bir senedlr siyaset hayatımızda vatan ölçüsünde lfa etmekte bulundufum hlzmetln çok kısa bir bllânçosunu, gene bir &mme hlzmetl goren muhterem matbuatımız vasıtaalle umumi efkâra açıklamayı, yapılması gereken bir vazlfe saymaktayız PARTtNJN DOĞCŞ SEBEB VE AMÎLLERt Hatırlardadır kı Hürrtyet Partisi. Arkası S. 5 Sü. 4 te Suriye hükumeti dün istifa etti Sam 22 (AP) Başbakan Sabri hükumet» kurmak üzere bir kaç güne Assali kabinesi bugün istifa etmiştir. kadar istifa edeceğini söylemekteyAssalî geçen pazartesi verdiği bir dl Arkası Sa. 3 Sü. 3 de demecde, «daha faal ve insicamlı bir 47 şöhretli siyaset adamııun mevcud rejimi devirmeğe teşebbüs suçu ile mahkemeye verildikleri dün akşam açıklandı Irak daha fazla askerî Sahın Kızı ve Nişanlısı j yardım istiyor j j Irakın Amerika Elçisi «dünya değişmektedir, taleblerimizde bazı değişiklikler yaptık» dedi Washington 22 (AP> Irakın büyük elçisi Musa AlHabandar, dün Amerika Hariciye Vekâletine müracaat ederek Iraka yapılmakta olan askerî yardnnın arttırılmasını istemi? tir. Hariciye Vekil yardımcısı Herbert Hoover ile 45 dakika konuştuktan sonra, gazetecilere, «askerî yardım» mevzuunda görüştüğünü söylemiştir. Buyük elçi, «Dünya değişmektedir. Talebimizde bazı değişiklikler yaptık, yeni bazı şeyler ilâve ettik ve daha fazla ve hızlı askerî yardım istedik, zira dünya değışnrektedir.» demiştir. Israel, Türkiv|rün ayıy mahiyettekı hareketinden tam 20 gün sonra, Ankaradaki sefirini «müddetsiz» olarak geri çekmiştir. Israelın Ankara büyük elçisi Maurice Fisher, dün öğleyin, ELAL uçağı ile TelAviv'e müteveccihen îstanbuldan sessiz sadasız ayrılraıştır. Türkıye ile Israel, 1949 senesinde karşılıklı diplomatik münasebetler tesis etmişterdi. Türkiye, 26 kasımda Dış İşleri Bakanbğı vasıtasile yaptığı resmî açıklamada, «Filistin meselesi âdılâne ve nihaî surette bir hal şeklıne raptedilinceye kadar vazifesi başına avdet etmemek üzere», TelAviv'deki büyük elçisi Sefkati İstinyeliyi geri aldığını bildirmışti. Halbuki Israel, Şefkati İstitıyeli An karaya dondükten sonra, Maurice Fisher'i geri çağırmayı düşünmediğıni açıklamıştı. Memleketimizin böyle bir harekete Maurice Fisher tevessül etmesinin, bırincisi diğerinden çok daha mühim olmak üzere 2 TelAviv münasebetlerini devamh bir şekilde istismar etmişlerdir. sebeb; vardır: 1) İsrael, son derece geniş bir ka Öğrendiğımize göre. 1955 senesinrarsızlık yaratmıştır, istıkrarın sağlan denberi Ankarada bulunan Ekselâns ması için sarfedilen gayretleri boşa Fisher, geri çağırıldığına daır Israel çıkartmıştır ve Ortadoğuya sızması Dış İşleri Bakanhğmdan gelen haiçin komünizme imkânlar yaratmıştır. beri, 16 aralıkta almıştır. Veda ziya2) Arablar, Ortadoğuda Türk aleyh retlerini ve diğer işlerini tamamladık tan bir hava yaratmak için Ankaraz Arkası Sa. 3 Sü. 4 de Ankara 22 (Cumhuriyet Teleks) H'ürriyet Partıal, bugun birlncl kurulu? yılını Idrak etmiş v« lkl yaşma glrmlştlr. Bu munasebetle. Akşam üzerl saat 1 da genel merkez blna6 »mda bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda, hemen hemen ılerl gelen bütun partllller hazır bulunmuşlardır GENEL, B\ŞKANIN KOVUŞMASI Toplantıda Oeneı Başkan Fevzi Lutıı Karaosmanoglu şu konuşmayı yapmıştır: « Hurrıyet Partisi bugiln kurulu şunun birlncl yılını doldurmuştur. Blllndlfl glbl, medenî ve demokrat ülkelerde sıyasi partller âmmeye hlzmet ıçın meydana getlnlmlş teşekkul (t Kıbrıs Rumları Türk asıllıdır.. Halim Alyot «Time» dergisinde çıkan bir yazı, Atinayı sinirlendirdi Atina 22 (R.) Birleşik Amerikada münteşir «Tımes dergismdeki bir yazıda, Kıbnstaki Rumların Türk asıllı olmalannın ileri sürülmesi, Yunanlıları sinirlendirmiştir. Atina radyosu bugünkü yayınlarında, «Tıme» dergı BasınYayın U. Miidürii istifa etti Müdüriüğe g u e Halim Alyot geliriliyor Mekfebi edeb Muhsin Ertuğrul, tıyatronun halk tarafından bugunkü kadar sevılmedıği, anlaşi.lrruıdığı, alâka görme diğj gunlerde ucuz talebe gecelerı ihdas etmişti. Haftada bir gün talebe gecesi olarak ayrılmışU ve her pıyesın ilk temsılı daıma bu gecelere rastlatıhrdı. Salon tıyatroya âsık, anlayışlı, hassas bir genclık grupu ile dolar, eser bir mabed sessızliği içtnde seyredıhr. böylece aktor hem anlayışlı bir seyirci önunde oynamaktan. hem de Turk tiyatrosunun yarınki seyırcisının yetışmesıne hizmet etmekten memnun, kendmi rolune verirdı. Gel zaman, gıt zaman bu (talebe gecelen) Sehir Tıyatrolannda ve diğer tiyatrolarda btr anane halim geldı. Fakat sakm şimdiki talebe gecelerinde tiyatro salonları gene eski manzarasını muhaiaza edıyor mtı, dıye sormayın! sıne şiddetle çatmış ve böyle bir mütakanın ancak Bırleşık Amerikadaki «Pan Turanizm» cereyanından galat olabileceğıni soylemiştir. Diğer taraftan Yunanistanda, bazı idarecilerin Lord Radcliffe'in anayasa tasarısını kabule taraftar oldukları ve dolayısile ihtilâfların çıktığı yolundaki soylentilerın çıkması üzerine, Dış işleri Bakanı Averof bugün bir teblığ neşretmiştır. Teblığde, «Lord Radcliffe'in anayasa tasarısıru Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) reddettık: bunda millet ve hükumet, Basın Yayın ve Turizm Genel müherkes müttefiktir» denilmektedir. dürii Dr. Muammer Baykan, vazife Arkası Sa. 3. Sü. 1 de Arkası Sa. 5 Sü. 3 te Güttey Kore Cumhurreisi Türk Silâhlı Kuvvetler karargâhını ziyaret etti Macaristanda yeni siyasî Hâdisenin kahraraanları: MorLs Russo Emniyet Müdürlüğünde ve sevgilisini niçin vurduğunu muharririmize anlatan N'adja tedbirler Yukarıdaki resimde İranlı Prenses Şehnaz. Şahın İmparat o r l u k Saraymda yapılan resmî nisan töreninden sonra an'anevî b i r toplantmın yapıldığı kendi sarayma girerken gorulüyor. Yamndaki eski İ r a n Baçbakanlarından General Feyzullah Zâhıdinin oglu v e nişanlısı mühendis Ardesirdir. Vıyana 22, (R.) Macar hükumeti, Macaristanda vaziyet gittikçe düzelmeğe yüz tutmakla beraber, bazı ücra koşelerde milliyetçilerin k o n trolu hâlâ ellerinde tuttuklarıru ka| bul etmektedir. Hükumetin organı I «Nep Szabadsag» gazetesi, ihtilâl muI harebelerinin devam ettiği esnada, mîlliyetçiler tarafından kurulan ih| tilâl konseyinin, Janos Kadar hükuI metini tanıınayı reddettiklerini bildirJ mektedir. İhtılâlciler, bazı bölgelerde kendi iktidar ve idarelerini yegâne otorite olarak kabul etmektedirler. Işçiler, aç kalmak veya kurşuna dizilmek tehdidlerinin zoru ile işbaşına gelmekteler ise de, çah'mamak veya randıman vermemek gibi şekillerde grev dolayısile devam ettirmektedirler. İyi haber alan kaynaklara göre, işçilerin mukavemeti karsısmda Arkası Sa. 5 Sü. 5 te Bir Italyan kızı dün kendisini terkecîen âşığı Yahudi gendni vurdu Dün sabah Beyoğlunda Istiklâl caddesinde Italyan tebaalı, 25 yaşm da, lise mezunu bir kız, 4 senedenberi çılgmca sevdiği bir Musevı gencini, kendisine yuz vermedıği içm tabanca ile öldürmeğe teşebbüs etmış, fakat iyi bir tesadüf eseri kurşunlar hedefini bulmamıştır. Bir anonim şirketin müdür muavıni olan Musevi genci, üst dudağından aldığı yara ile muhakkak bir ölümden kurtulmuş, yoldan geçen bir kadm da kurşunun alnını sıyırmasile buyuk bir tehlıke atlatmıştır. Şişlide Âbideihürriyet caddesinde 151 mımaralı apartımanda oturan Nadya Dapey ismindeki bu genç kız. Italyan tebaahdır. Mühendis olan babasile 1952 senesınde Istanbula gelmiştır. Nadya, Italyan Yardımlaşına Derneğınin tertib ettiği baloda Morıs Russo isminde bir Musevi genci ile tanışmıştır. Ortaşark Türk Anonim Şirketinde müdür muavini olan Russo ile baloda başlıyan bu tanışma, 4 ay kadar sürmüş, fakat Russo anlaşamıyacağını anladığı Nadya'ya ayr'lmasmı teklıf etmiştir. Genç kız, kısa bir zamanda Russoya tutulmuş ve arkadaşlığmm devamı için elinden gelen her fedikârhğı ja'mışfır *Tad Arkası Sa 5, Sü. lde Geçen gece bir Sehir Tiyatrosu salonunda öğrenci seytrcılerin lâ~ ubahlığı, hattâ harfendazhffi o dereceyı bulmuş !ct tiyatro idaresi polisten yardım istemeğe mecbur kalmış Hem bu esef verıcı hal, ük deja da olmuyormuş. Çocuklar, gencler, hiç olmazsa bir kısmmız ıçtn sö'y!üyoruz artık kendınizi şoyle bir çekıp çet!«7me zamanının gelıp çathğım sizler de anlıyorsunuz ya .. Eskıler sızlenn henüz doğmadıöımz tanhlerde ti'ı>aretten bir intiba: Güner Kore Cumhur Reisi, sağında ku^ıandayatroya (mektebi edeb) derlerdı ııımız General C'^nil Uluçevik, lolunda Amerika birinci kolordu Mekteb, malum. o yaşltirda fcıms<= kumandanı General Arthur G. Trudeau tarafından sevılmez, ama edeb? (Y<u«ı 5 inci sahıfedey
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog